EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی
با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟ - فرمان CIRCLE (دایره) - فرمان REGEN (بازسازی ترسیم) - فرمان ARC (کمان) - فرمان POINT (نقطه) - فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه) - فرمان ELLIPSE (بیضی) - فرمان DONUT (حلقه) - فرمان TRACE (نوار) - انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر - فرمان FILL (توپرسازی) - ترسیم دقیق تر: باز هم ابزار کمک رسم - ابزار OSNAP (پرش موضوعی) - ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی) - فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 5- ترسیم اشکال هندسی

 

با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟

فرمان CIRCLE (دایره)

روش 1- مرکز ، شعاع (Center،Radius)

روش 2- مرکز ، قطر (Center،Diameter)

روش 3- 2 نقطه (2 points)

روش 4- 3 نقطه (3 points)

روش 5- مماس ، مماس ، شعاع (Tan، Tan،Radius)

روش 6- مماس ، مماس ، مماس (‌‌Tan، Tan،Tan)

فرمان REGEN (بازسازی ترسیم)

فرمان ARC (کمان)

روش 1- 3 نقطه (3 points)

روش 2- شروع، مرکز، انتها (Start، Center،End)

روش 3- شروع، مرکز، زاویه (Start، Center،Ange)

روش 4- شروع، مرکز، طول وتر (Start، Center،Length)

روش 5- شروع،  انتها، زاویه (Start، End،Angle)

روش 6- شروع، انتها، جهت (Start، End،Direction)

روش 7- شروع، انتها، شعاع (Start، End،Radius)

روش 8- مرکز، شروع، انتها (Center، Start،End)

روش 9- مرکز، شروع، زاویه (Center، Start،Angle)

روش 10- مرکز، شروع، طول وتر (Center، Start،Length)

روش 11-  ادامه (Continue)

فرمان POINT (نقطه)

فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه)

فرمان ELLIPSE (بیضی)

روش اول - Center: (مرکز بیضی ، شعاع اول ، شعاع دوم)

روش دوم - Axis، End

روش سوم - ابتدا ، انتها ، زاویه حول محور اصلی

روش چهارم - رسم کمان بیضوی (Elliptical Arc)

فرمان DONUT (حلقه)

فرمان TRACE (نوار)

انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

فرمان FILL (توپرسازی)

ترسیم دقیق تر: باز هم ابزار کمک رسم

ابزار OSNAP (پرش موضوعی)

ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی)

فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟

با نگاهی به شکل 5-1 می‌توانیم اشکال هندسی موجود درنقشه را نام ببریم:

خط ، دایره ، کمان ، بیضی و...

 

05-01

شکل 5-1) نقشه‌ای شامل خط ، دایره ، کمان و...

 

در این فصل می‌خواهیم با چگونگی ترسیم اشکال سادۀ هندسی و بنا به ضرورت با چند فرمان دیگر آشنا شویم.

با فرمان LINE در فصل قبل آشنا شدیم و در اینجا CIRCLE، ARC، POINT، ELLIPSE، DONUT و TRACE را  بررسی خواهیم کرد.

همانطوری که قبلا هم اشاره شد راه‌های مختلفی برای اجرای یک فرمان وجود دارد. از این به بعد هنگام معرفی یک فرمان، نام کامل آن آورده می‌شود ولی روش های دیگر نیز برای اجرای آن فرمان مورد اشاره قرار خواهند گرفت. البته در برخی از حالات مناسبتر است که فرمان‌هایی را از طریق منوها اجرا کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان CIRCLE (دایره)

برای ترسیم دایره فرمان CIRCLE را اجرا می‌کنیم:

 

Command: circle

 

راههای متعددی برای ترسیم دایره وجود دارد که در منوی گشودنی Draw از منوی فرعی Circle قابل انتخاب می‌باشند (شکل 5-2).

 

شکل 5-2) محل گزینه های فرمان CIRCLE در منوی گشودنی Draw

1.     مرکز ، شعاع

2.     مرکز ، قطر

3.     2 نقطه

4.     3 نقطه

5.     مماس ، مماس ، شعاع

6.     مماس ، مماس ، مماس

 

 

بالای صفحه (Top)

روش 1- مرکز، شعاع (Center،Radius)

پس از تعیین نقطه ای به عنوان مرکز دایره مشاهده می‌کنیم که با جابجا کردن مکان نما در هر لحظه دایره ای به طور موقتی ترسیم می‌گردد که مرکز آن ثابت است ولی شعاع آن با حرکت مکان نما کوچک و بزرگ می‌شود. (شکل 5-3)

 

05-03

شکل 5-3) وقتی در حال ترسیم دایره هستیم اتوکد به کمک رسم شبح (dragging rubber band) به ما در تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

 

ترسیم اشکال به صورت متحرک (دینامیکی) را همانگونه که قبلا هم اشاره شد اصطلاحاً «رسم شبح» (dragging) می‌نامیم. رسم شبح به کاربر کمک می‌کند تا شکلی تقریبی از آنچه قصد ترسیم آن را دارد مشاهده کند.

در مرحلۀ تعیین مرکز دایره به یکی از روش‌های مشخص کردن نقطه عمل می‌کنیم. (تعدادی از این روش ها در فصل‌های قبل مورد بررسی قرار گرفتند و تعدادی دیگر بعداً معرفی می‌شوند.)

در گام بعدی که تعیین شعاع است می‌توانیم عددی را از طریق صفحه کلید وارد یا نقطه‌ای را در صفحۀ ترسیمی ‌انتخاب کنیم (شکل 5-4-1).

 

05-04-01

شکل 5-4-1) گزینۀ Center، Radius

1.     تعیین نقطه ای به عنوان مرکز دایره

2.     تعیین شعاع دایره

 

 

بالای صفحه (Top)

روش 2- مرکز، قطر (Center،Diameter)

در این روش ابتدا نقطه ای را به عنوان مرکز و سپس فاصله ای را به عنوان قطر تعیین می‌کنیم و دایره ترسیم می‌شود (شکل 5-4-2).

 

05-04-02

شکل 5-4-2) گزینۀ Center، Diameter

1.     تعیین مرکز دایره

2.     تعیین قطر دایره

 

 

بالای صفحه (Top)

روش 3- 2 نقطه (2 points)

با تعیین نقاط دوسر قطر ، دایرۀ مورد نظر را رسم می‌کنیم (شکل 5-4-3).

 

05-04-03

شکل 5-4-3) گزینۀ 2Points

1.     تعیین نقطه ای در یک طرف دایره

2.     تعیین نقطۀ دوم در سر دیگر قطر دایره

 

 

بالای صفحه (Top)

روش 4- 3 نقطه (3 points)

می‌دانیم که از هر 3 نقطۀ غیرواقع بروی یک خط یک دایره عبور می‌کند. پس از انتخاب این گزینه اتوکد از ما می‌خواهد 3 نقطه مشخص کنیم و سپس دایره را رسم می‌کند (شکل 5-4-4).

 

05-04-04

شکل 5-4-4) گزینۀ 3Points

1.     تعیین نقطۀ اول

2.     تعیین نقطۀ دوم

3.     تعیین نقطۀ سوم

 

بالای صفحه (Top)

روش 5- مماس ، مماس ، شعاع (Tan، Tan،Radius)

اگر بخواهیم دایره ای مماس بر دو جسم موجود رسم کنیم که شعاع آن برابر مقداری معلوم باشد این گزینه را انتخاب کرده در پی آن به ترتیب 2 موضوع (از جمله خط، دایره، کمان و ...) را انتخاب می‌کنیم و در پایان شعاع را می‌دهیم (شکل 5-4-5). اگر مماس بدرستی انتخاب نشود، این پیغام ظاهر می‌گردد:

 

05-04-05

شکل 5-4-5) گزینۀ Tan، Tan، Radius

1.     انتخاب مماس اول

2.     انتخاب مماس دوم

3.     تعیین شعاع دایره

 

Reqires TAN object snap and selection of circle, arc, or line.

 

بالای صفحه (Top)

روش 6- مماس ، مماس ، مماس (‌‌Tan، Tan،Tan)

برای ترسیم دایره ای که بر 3 جسم مماس باشد این گزینه مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل 5-4-6).

 

05-04-06

شکل 5-4-6) گزینۀ Tan، Tan، Tan

1.     انتخاب مماس اول

2.     انتخاب مماس دوم

3.     انتخاب مماس سوم

 

اگر فرمان CIRCLE را در سطر فرمان اجرا کنیم با پیغام درخواست زیر مواجه می‌شویم:

 

Command: circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

 

همانگونه که در پیام بالا مشاهده می‌شود 4 راه اصلی برای کاربر وجود دارد:

 

1.     انتخاب نقطه ای به عنوان مرکز، در پی آن این پیام ظاهر می‌شود و 2 راه برای کاربر وجود دارد:

 

Specify radius of circle or [Diameter]:

1-     در صورت دادن عددی به عنوان شعاع روش 1 اجرا می‌گردد.

2-     اگر گزینۀ Diameter انتخاب گردد روش 2 برگزیده شده است.

 

2.     انتخاب گزینۀ 3P مشابه روش 4 می‌باشد.

3.     انتخاب گزینۀ 2P سبب اجرای روش 3 می‌شود.

4.     گزینۀ Ttr نیز مانند روش 5 می‌باشد.

 

جای روش 6 در میان امکانات موجود در فرمان CIRCLE خالی است، پس برای اجرای این حالت باید مستقیما از منوی گشودنی کمک بگیریم.

 

حالا که چند دایره رسم کرده ایم از فرمان ZOOM استفاده می‌کنیم و برای مشاهدۀ یکی از دایره های ترسیم شده از گزینۀ Window آن استفاده می‌کنیم (شکل‌های 5-5-1 و 2).

 

شکل 5-5-1) بخشی از صفحۀ ترسیم را Zoom Window می‌کنیم.

 

05-05-02

 

شکل 5-5-2) پس از انجام بزرگنمایی پنجره، دایره به شکل چند ضلعی دیده می‌شود.

 

اما به نظر می‌رسد دایرۀ شکل 5-5-2 چندان هم شباهتی به دایره ندارد. علت این است که اتوکد هنگام بزرگنمایی موضوعاتی را که دارای شکل غیرخطی اند (مانند دایره ، کمان ، بیضی و...) برای سرعت بیشتر، ترسیم نقطه به نقطۀ آنها را انجام نمی‌دهد و تنها  شکل قبلی را بزرگ می‌کند. برای رفع این اشکال و نمایش دایره به شکل واقعی از فرمان REGEN  یاری می‌گیریم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان REGEN (بازسازی ترسیم)

REGEN که مخفف Regeneration (به معنی محاسبۀ مجدد) است برای بازسازی ترسیم به کار می‌رود. شکل 5-6 محل فرمان را در منوی گشودنی View نشان می‌دهد.

 

05-06

شکل 5-6) محل فرمان REGEN در منوی View

 

پس از اجرای فرمان REGEN دایرۀ شکل 5-5-2 به صورت شکل 5-5-3 مشاهده خواهد شد.

 

05-05-03

شکل 5-5-3) با اجرای فرمان REGEN دایره شکل واقعی خود را می‌یابد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ARC (کمان)

این فرمان برای ترسیم کمان به کار می‌رود. برای دیدن و انتخاب گزینه های این فرمان نیز از منوی گشودنی Draw و منوی فرعی Arc کمک می‌گیریم (شکل 5-7).

 

شکل 5-7) محل گزینه های فرمان Arc در منوی گشودنی Draw

1.     3 نقطه

2.     شروع ، مرکز ، انتها

3.     شروع ، مرکز ، زاویه

4.     شروع ، مرکز ، طول

5.     شروع ، انتها ، زاویه

6.     شروع ، انتها ، جهت

7.     شروع ، انتها ، شعاع

8.     مرکز ، شروع ، انتها

9.     مرکز ، شروع ، زاویه

10. مرکز ، شروع ، طول

11. در ادامۀ خط یا کمان قبلی

 

بالای صفحه (Top)

روش 1- 3 نقطه (3 points)

کمانی با تعیین 3 نقطه ترسیم می‌گردد (شکل 5-8-1).

 

05-08-01

شکل 5-8-1) گزینۀ 3Points

1.     انتخاب نقطۀ اول

2.     انتخاب نقطۀ دوم

3.     انتخاب نقطۀ سوم

 

بالای صفحه (Top)

روش 2- شروع، مرکز، انتها (Start، Center،End)

کمان مورد نظر با مشخص کردن نقطۀ شروع ، مرکز و انتها ترسیم می‌شود (شکل 5-8-2).

 

05-08-02

شکل 5-8-2) گزینۀ Start، Center، End

1.     انتخاب نقطۀ شروع کمان

2.     انتخاب مرکز

3.     انتخاب نقطۀ انتهایی

 

بالای صفحه (Top)

روش 3- شروع، مرکز، زاویه (Start، Center،Ange)

با تعیین شروع ، مرکز و زاویۀ مرکزی یا حامل (Included angle) کمان ترسیم می‌شود (شکل 5-8-3).

 

05-08-03

شکل 5-8-3) گزینۀ Start، Center،Angle

1.     انتخاب نقطۀ شروع کمان

2.     انتخاب مرکز

3.     تعیین زاویۀ مرکزی (Included angle)

 

بالای صفحه (Top)

روش 4- شروع، مرکز، طول وتر (Start، Center،Length)

نقطۀ ابتدای کمان ، مرکز کمان و طول وتر (Length of Chord) را در این روش تعیین می‌کنیم (شکل 5-8-4).

 

05-08-04

شکل 5-8-4) گزینۀ Start، Center،Length

1.     انتخاب نقطۀ شروع کمان

2.     انتخاب مرکز

3.     تعیین طول وتر کمان (Length of chord)

 

بالای صفحه (Top)

روش 5- شروع، انتها، زاویه (Start، End،Angle)

شروع و انتها و زاویۀ مرکزی (حامل) کمان را در این روش تعیین می‌نماییم (شکل 5-8-5).

 

05-08-05

شکل 5-8-5) گزینۀ Start، End،Angl

1.     انتخاب نقطۀ شروع کمان

2.     انتخاب نقطۀ انتهایی

3.     تعیین زاویۀ مرکزی

 

بالای صفحه (Top)

روش 6- شروع، انتها، جهت (Start، End،Direction)

شروع و انتهای کمان و سپس جهت خطی را که در نقطۀ شروع بر کمان مماس خواهد شد مشخص می‌کنیم (شکل 5-8-6).

05-08-06

شکل 5-8-6) گزینۀ Start، End،Direction

1.     انتخاب نقطۀ شروع کمان

2.     انتخاب نقطۀ انتهایی

3.     تعیین جهت مماس بر کمان در نقطۀ شروع

 

بالای صفحه (Top)

روش 7- شروع، انتها، شعاع (Start، End،Radius)

ابتدا و انتها و شعاع کمان را تعیین می‌کنیم (شکل 5-8-7).

 

05-08-07

شکل 5-8-7) گزینۀ Start، End،Radius

1.     انتخاب نقطۀ شروع کمان

2.     انتخاب نقطۀ انتهایی

3.     تعیین شعاع

 

بالای صفحه (Top)

روش 8- مرکز، شروع، انتها (Center، Start،End)

این روش مشابه روش 2 می‌باشد، تنها ترتیب ورود اطلاعات تغییر کرده است (شکل 5-8-8).

 

05-08-08

شکل 5-8-8) گزینۀ Center، Start،End

1.     انتخاب مرکز کمان

2.     انتخاب نقطۀ شروع

3.     انتخاب نقطۀ انتهایی

 

بالای صفحه (Top)

روش 9- مرکز، شروع، زاویه (Center، Start،Angle)

این نیز مشابه روش 3 است (شکل 5-8-9).

 

05-08-09

شکل 5-8-9) گزینۀ Center، Start،Angle

1.     انتخاب مرکز کمان

2.     انتخاب نقطۀ شروع

3.     تعیین زاویۀ مرکزی کمان

 

بالای صفحه (Top)

روش 10- مرکز، شروع، طول وتر (Center، Start،Length)

مانند روش 4 است (شکل 5-8-10).

05-08-10

شکل 5-8-10) گزینۀ Center، Start،Length

1.     انتخاب مرکز کمان

2.     انتخاب نقطۀ شروع

3.     تعیین طول وتر کمان

 

بالای صفحه (Top)

روش 11-  ادامه (Continue)

برای ترسیم کمان مماس بر آخرین خط یا کمان ترسیم شده این گزینه را انتخاب می‌کنیم (شکل‌های 5-8-11- 1 و 2).

 

05-08-11-01

شکل 5-8-11-1) ترسیم کمان در ادامۀ آخرین کمان رسم شده

05-08-11-02

شکل 5-8-11-2) ترسیم کمان در ادامۀ آخرین پاره خط ترسیم شده

 

با اجرای فرمان ARC بطور مستقیم و بررسی گزینه ها کلیۀ روش های 1 تا 10 را که در بالا نام برده شده اند می‌توانیم بیابیم. روش 11 مشابه زدن Enter در همان ابتدای کار و در مقابل اولین پیام درخواست فرمان ARC است:

 

Command: arc

Specify Start point of arc or [center]:

 

اگر در این مرحله Enter را بزنیم ، 3 حالت ممکن است روی دهد:

 

حالت 1- قبل از اجرای این فرمان یک پاره خط رسم کرده ایم. در این صورت کمانی مماس بر آن خط که نقطۀ ابتدای آن روی نقطۀ انتهایی پاره خط می‌باشد ترسیم می‌گردد.

 

حالت 2- پیش از اجرای این فرمان یک کمان دیگر ترسیم شده است. کمان جدیدی که نقطۀ ابتدای آن روی نقطۀ انتهایی کمان قبلی است و مماس بر کمان قبلی ترسیم می‌شود.

 

حالت 3- کمان یا خطی وجود ندارد تا کمان جدید بر آنها مماس شود. (پس از ورود به اتوکد و شروع به کار، کمان یا خطی رسم نکرده‌ایم.) در این صورت پیام خطایی داده می‌شود مبنی بر اینکه خط یا کمانی برای ادامه وجود ندارد:

 

No line or arc to continue.

بالای صفحه (Top)

فرمان POINT (نقطه)

برای ترسیم نقطه فرمان POINT را اجرا می‌کنیم. پس از صدور فرمان POINT اتوکد از ما می‌خواهد که مختصات محل مورد نظر را مشخص کنیم و در آن موقعیت نقطه ای ترسیم می‌کند. اما این نقطۀ ترسیم شده بسادگی قابل رؤیت نیست. شکل 5-9 محل فرمان Point را در منوی گشودنی نشان می‌دهد.

 

شکل 5-9) محل فرمان Point در منوی Draw

1.     ترسیم یک نقطه

2.     ترسیم چند نقطه ، تا زمانی که کلید ESC را نزده ایم فرمان رسم نقطه ادامه دارد.

3.     فرمان DIVIDE

4.     فرمان MEASURE

 

(با فرمان های DIVIDE و MEASURE بعداً آشنا خواهیم شد.)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه)

برای تشخیص راحت تر نقطه بروی صفحۀ مونیتور از فرمان DDPTYPE استفاده کرده شکل نمایش نقطه را عوض می‌کنیم (شکل 5-10).

 

05-10

شکل 5-10) محل فرمان DDPTYPE در منوی Format

 

شکل 5-11 و توضیحات ذیل آن پنجرۀ گفتگویی مربوط به فرمان DDPTYPE را نشان می‌دهد.

 

0

شکل 5-11) پنجرۀ گفتگویی Point Style که در پی صدور فرمان DDPTYE ظاهر می‌شود:

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: شیوۀ رسم نقطه (Point style)

2.     با انتخاب این دکمه بدون ذخیرۀ تغییرات اعمال شده از پنجرۀ گفتگویی خارج می‌گردیم: بستن (Close)

3.     شکل اولیه و پیش فرض نقطه چنین است. یعنی تنها یک نقطۀ نورانی (پیکسل). همانگونه که دیده می‌شود یافتن نقاط در صفحۀ ترسیمی ‌بدین شکل بسیار مشکل است، بخصوص اگر روی آنها موضوع دیگری مانند خط یا دایره یا کمان یا... قرار داشته باشد.

4.     با انتخاب هر کدام از تصاویر این قسمت (که image نامیده می‌شوند) شکل نقطه به صورت انتخابی در می‌آید. با گزینۀ دوم بالا از سمت چپ نقاط کاملا نامرئی می‌گردند.

5.     اندازۀ نقطه را می‌توانیم در این پنجرۀ ویرایشی (edit box) وارد کنیم. واحد آن بستگی به انتخاب یکی از دکمه های 7 یا 8 دارد.

6.     واحد اندازه گیری نقطه در این محل به نمایش درمی آید و تنها دارای دو حالت است: درصد (%) یا واحد نقشه کشی

7.     با انتخاب این دکمۀ رادیویی (radio button) اندازۀ نقطه بطور نسبی و بصورت درصدی از ابعاد صفحۀ تصویر سنجیده می‌شود. در این حالت بزرگنمایی یا ریزنمایی تأثیری در اندازۀ نقاط نخواهد داشت.

8.     با انتخاب این دکمۀ رادیویی اندازۀ نقطه بطور مطلق و بر مبنای واحد نقشه تعیین می‌گردد. در این صورت با بزرگنمایی یا ریزنمایی اندازۀ نقاط تغییر می‌کند.

9.     با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجاد شده در پنجرۀ گفتگویی ذخیره و اعمال می‌گردند.

10. در صورت انصراف ، دکمۀ Cancel (لغو) را می‌زنیم. این دکمه مشابه دکمۀ شماره 2 می‌باشد.

11. برای مشاهدۀ راهنما (Help) مربوط به فرمان DDPTYPE این دکمه را انتخاب می‌کنیم.

 

اگر پس از انتخاب شیوه ای برای نمایش نقطه باز هم نقاط به همان شکل سابق مشاهده می‌شوند باید فرمان REGEN را اجرا کنیم. شکل‌های 5-12- 1و2 نقطه‌ها را پیش از تغییر شیوه و پس از آن نشان می‌دهند.

 

05-12-01

شکل 5-12-1) نقطه ها در صفحۀ ترسیم به سختی دیده می‌شوند.

 

05-12-02

شکل 5-12-2) پس از اجرای فرمان DDPTYPE و تغییر شکل نقطه‌ها، نقاط براحتی دیده می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ELLIPSE (بیضی)

برای رسم بیضی و دایرۀ ایزومتریک از فرمان ELLIPSE استفاده می‌کنیم. دایرۀ ایزومتریک بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شکل 5-13 محل گزینه های فرمان ELLIPSE را در منوی گشودنی Draw نشان می‌دهد.

 

شکل 5-13) محل گزینه های فرمان ELLIPSE در منوی Draw

1.     ترسیم بیضی با تعیین مرکز

2.     ترسیم بیضی با تعیین محورها

3.     ترسیم کمان بیضی

 

بالای صفحه (Top)

روش اول - Center: (مرکز بیضی ، شعاع اول ، شعاع دوم)

می‌دانیم که بیضی یک مرکز ندارد ولی اتوکد بیضی را مانند دایره با فرض یک مرکز ترسیم می‌کند. در این روش به ترتیب مرکز بیضی، نقطۀ انتهایی محور اول و طول محور دوم تعیین می‌گردد و بیضی رسم می‌شود (شکل 5-14-1).

 

05-14-01

شکل 5-14-1) رسم بیضی با تعیین مرکز

1.     تعیین مرکز بیضی

2.     تعیین نقطۀ انتهایی محور اول

3.     تعیین طول محور دوم

 

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/center]: c

Specify center of ellipse:

مرکز بیضی را انتخاب می‌کنیم.

Specify endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور اول یا شعاع کحور اول را می‌دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

شعاع محور دوم را می‌دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

روش دوم - Axis، End

در روش دوم به ترتیب نقطۀ ابتدا، نقطۀ انتهایی محور بیضی و سپس طول محور دوم آن را تعیین می‌کنیم (شکل 5-14-2).

 

05-14-02

شکل 5-14-2) رسم بیضی با تعیین محورها

1.     نقطۀ ابتدای محور بیضی

2.     نقطۀ انتهایی محور بیضی

3.     طول محور دوم بیضی

 

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/center]:

نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می‌دهیم.

Specify other endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور بیضی را می‌دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]:

طول محور دوم را می‌دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

روش سوم - ابتدا ، انتها ، زاویه حول محور اصلی

اگر حلقه ای را بین یک نورافکن و دیوار و بموازات دیوار قرار دهیم و سایۀ آن را روی دیوار نگاه کنیم ، این سایه به شکل دایره دیده می‌شود. اگر این حلقه را حول یکی از قطرهایش بچرخانیم سایه به شکل بیضی در می‌آید. قطری که حلقه حول آن می‌چرخد تغییر نمی‌کند، ولی قطر دیگر کوچک می‌شود (شکل 5-14-3).

 

05-14-03

شکل 5-14-3) رسم بیضی با تعیین محور و زاویه دوران دایره حول محور

1.     نقطۀ ابتدای محور بیضی

2.     نقطۀ انتهایی محور بیضی

3.     زاویه حول محور اصلی

 

 

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/center]:

نقطۀ ابتدایی محور بیضی را می‌دهیم.

Specify other endpoint of axis:

نقطۀ انتهایی محور بیضی را می‌دهیم.

Specify distance to other axis or [Rotation]: r

Specify rotation around major axis:

زاویۀ دوران حول محور اصلی را می‌دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

روش چهارم - رسم کمان بیضوی (Elliptical Arc)

مانند دو حالت بالا می‌توانیم بیضی را ترسیم کرده سپس بخشی را که باید حفظ شود انتخاب کنیم (شکل 5-14-4).

 

05-14-04

شکل 5-14-4) رسم کمان بیضی

1 تا 3. به روش های ذکر شده در بالا (3 روش)

4.     نقطۀ ابتدای کمان را تعیین می‌کنیم.

5.     نقطۀ انتهای کمان را انتخاب می‌کنیم.

 

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]:

Specify other endpoint of axis:

Specify distance to other axis or [Rotation]:

Specify start angle or [Parameter]:

Specify end angle or [Parameter/Included angle]:

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DONUT (حلقه)

شکل 5-15 محل فرمان DONUT را در منوی گشودنی نشان می‌دهد. این فرمان حلقه یا دایرۀ توپر رسم می‌کند و دارای 3 مرحله است:

 

05-15

شکل 5-15) محل فرمان DONUT در منوی Draw

 

Command: donut

Specify inside diameter of donut <10.0000>:

 قطر داخلی حلقه را تعیین می‌کنیم

یا در صورت موافقت با مقدار پیش‌فرض (مقداری که درون پرانتز شکسته نوشته شده است) Enter را می‌زنیم.

Specify outside diameter of donut <20.0000>:

قطر بیرونی حلقه را تعیین می‌کنیم.

Specify center of donut or :

محل درج حلقه را وارد می‌کنیم. مرکز حلقه در نقطۀ داده شده قرار می‌گیرد.

Specify center of donut or :

مرحلۀ 3 تا زمانی که کلید Enter را نزده ایم ادامه می‌یابد. (شکل 5-16)

 

05-16

شکل 5-16) ترسیم DONUT ، تا زمانی که کلید ESC یا Enter را نزده ایم فرمان ادامه می‌یابد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان TRACE (نوار)

TRACE به معنی جاده است و برای ترسیم نوار به پهنای تعیین شده استفاده می‌شود. این فرمان در هیچکدام از منوها حضور ندارد.

Command: trace

Specify trace width <1.0000>:

پهنای نوار را تعیین می‌کنیم یا در صورت توافق با مقدار پیش فرض Enter را می‌زنیم.

Specify start point:

نقطه‌ای مشخص می‌کنیم

Specify next point:

نقطۀ بعدی را تعیین می‌کنیم.

Specify next point:

مرحلۀ قبلی تا زمانی که کلید Enter را نزده ایم تکرار می‌شود.

 

فرمان TRACE همیشه یک مرحله از تعیین نقطه عقب تر است یعنی وقتی نقطۀ سوم تعیین شد قطعه اول بین نقاط اول و دوم و با تعیین نقطۀ چهارم قطعه دوم بین نقاط دوم و سوم ترسیم می‌گردد. (شکل 5-17-1و2)

 

05-17-01

شکل 5-17-1) ترسیم TRACE همیشه یک مرحله دیرتر از تعیین نقطه انجام می‌گیرد.

 

05-17-02

شکل 5-17-2) آخرین قطعۀ Trace که در مرحلۀ قبلی انتهای آن را تعیین کردیم ترسیم می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

شکل های 5-16 و 5-17 بیانگر این هستند که با فرمان های DONOT و TRACE می‌توانیم اجسام توپر رسم کنیم. بعداً خواهیم دید که فرمان‌ای دیگری نیز دارای این ویژگی هستند. اکنون می‌خواهیم یک TRACE را که قبلا ترسیم کرده ایم پاک کنیم. از فرمان آشنای ERASE کمک می‌گیریم و مربع انتخابگر را برای انتخاب موضوع مورد نظر روی آن می‌بریم و کلید ماوس را می‌زنیم ، ولی انگار اتوکد چیزی در محل انتخابی پیدا نمی‌کند. به همین علت پنجره ای در ناحیۀ ترسیمی ‌باز شده و فرمان ERASE منتظر یک تقۀ دیگر ماوس است تا مختصات نقطۀ مقابل پنجره یا پنجرۀ متقاطع (Window or Crossing) را دریافت کند. همانطور که قبلا دیدیم هنگام انتخاب موضوعات تنها وقتی پنجره (Window) یا پنجره متقاطع (Crossing) را می‌توانستیم باز کنیم که در نقطه ای خالی از صفحۀ ترسیمی ‌تقه بزنیم. ولی ما که روی موضوع تقه زدیم چرا اتوکد متوجه TRACE مورد نظرمان نشد؟ برای یافتن علت به سراغ فرمان دیگری می‌رویم: (شکل 5-18-1)

 

05-18-01

شکل 5-18-1) انتخاب Trace در حالی که نقطه ای در درون آن را انتخاب کرده ایم. در این صورت بجای انتخاب Trace یک پنجره باز می‌شود ، یعنی اتوکد در محل انتخابی موضوعی نمی‌یابد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان FILL (توپرسازی)

با اجرای فرمان FILL متوجه می‌شویم که این فرمان دارای 2 گزینه است: روشن یا خاموش.

حالت پیش فرض آن ON (روشن) است ولی در اینجا آنرا خاموش (OFF) می‌کنیم:

 

Command: fill

Enter mode [ ON / OFF ] < ON >: off

 

اکنون فرمان REGEN را اجرا می‌کنیم:

Command: regen

Regenerating drawing.

 

شکل 5-18-2 نشان دهندۀ پاسخ سوالی است که در بالا مطرح کردیم. پس برای انتخاب موضوعاتی که توپر می‌باشند باید بروی مرزهای آنها تقه بزنیم یعنی همان خطوطی که هنگام خاموش بودن «توپرسازی» ترسیم می‌شوند.

 

05-18-02

شکل 5-18-2) در حالتی که توپرسازی (FILL) را خاموش (off) کرده ایم ، Trace به این شکل دیده می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

ترسیم دقیق تر: باز هم ابزار کمک رسم

اگر بخواهیم اشکالی مشابه آنچه در شکل 5-19 مشاهده می‌شوند ترسیم کنیم نیازمند ابزاری بنام OSNAP می‌باشیم.

 

05-19

شکل 5-19) این نقشه را با روش هایی که تا کنون آموخته ایم نمی‌توانیم به سادگی ترسیم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار OSNAP (پرش موضوعی)

OSNAP که مخفف Object Snap می‌باشد «گیرۀ موضوعی» یا «پرش موضوعی» خوانده می‌شود، برای انتخاب نقطه ای  بروی انتهای یک پاره خط، وسط یک کمان، مرکز یک دایره، محل تقاطع دو پاره خط و... از ابزار OSNAP استفاده می‌کنیم.

برای مشاهدۀ امکاناتی که با ابزار پرش موضوعی (Osnap) در اختیارمان قرار می‌گیرد،  نشانگر ماوس را روی دکمۀ  osnap (روی نوار وضعیت) برده دکمۀ راست ماوس را فشار می‌دهیم. از میان منوی ظاهر شده گزینۀ Settings… را انتخاب می‌کنیم (شکل 5-20).

05-20

شکل 5-20) احضار پنجرۀ گفتگویی پرش موضوعی (Osnap)

 

پنجرۀ گفتگویی شکل 5-21 ظاهر می‌گردد که توضیحات مربوط به آن در ذیل شکل نوشته شده است. شکل های دیگر نیز روش استفاده از ابزار «پرش موضوعی» را به طور مصور به نمایش می‌گذارند (شکل های 5-22).

 

شکل 5-21) پنجرۀ گفتگویی Object snap مربوط به ابزار OSNAP و OTRACK

1.     نوار عنوان: تنظیمات نقشه کشی (Drafting Settings)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی و صرفنظر کردن از تنظیمات انجام شده این دکمه را می‌زنیم.

3.     با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال مکان نما (که اکنون به شکل علامت سؤال درآمده است) به روی قسمت مورد نظر و تقه زدن (Click) دکمۀ ماوس ، یک راهنمای یک یا چند سطری دربارۀ گزینۀ مربوطه ظاهر می‌گردد.

4.     زبانه های موجود در پنجرۀ گفتگویی " تنظیمات نقشه کشی " شامل:

1-     Snap and Grid = پرش و شبکه

2-     Polar tracking = ردیابی زاویه ای (قطبی)

3-     Object snap = پرش موضوعی

5.     با انتخاب این جعبۀ کنترلی (Control box) پرش موضوعی (Osnap) روشن و با انتخاب مجدد خاموش می‌گردد. برای روشن یا خاموش کردن Osnap در هر زمان (چه در داخل این فرمان باشیم و چه نباشیم) می‌توانیم کلید تابعی F3 را فشار دهیم.

6.     این جعبۀ کنترلی برای روشن و خاموش کردن ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی) به کار می‌رود. برای روشن و خاموش کردن Otrack می‌توانیم کلید F11 را مورد استفاده قرار دهیم.

7.     ناحیۀ حالات پرش موضوعی

8.     نقطۀ انتهایی: نقطۀ ابتدا یا انتهای موضوع (برای خط - کمان و...)

9.     نقطۀ میانی: نقطۀ میانی (وسط) موضوع (برای خط - کمان و...)

10. مرکز: مرکز دایره یا کمان

11. گره: محل درج نقطه (موضوعی که با فرمان POINT ترسیم شده است.)

12. ربع دایره: محل زوایای 0 ، 90 ، 180 ، و 270 درجه روی دایره یا کمان

13. نقطۀ تقاطع: محل تقاطع هردو موضوع (تقاطع بین خطوط ، دایره ، کمان ها و...)

14. امتداد: امتداد موضوع (برای خط ، کمان و...) - این گزینه به همراه Parallel با گزینه های دیگر متفاوت است.

15. نقطۀ درج: محل درج نوشته ، بلوک و...

16. عمود: نقطه ای که خط یا کمان ترسیم شونده در آن محل بر موضوع موجود عمود باشد.

17. مماس: مماس بر موضوع (برای کمان ، دایره ،...)

18. نزدیکترین: نقطه ای از یک موضوع که از نقاط دیگر به محل مکان نما نزدیکتر است.

19. نقطۀ تقاطع ظاهری: برای موضوعات 3 بعدی به کار می‌رود و محل تقاطع سایۀ موضوعات در صفحۀ ترسیم را انتخاب می‌کند.

20. موازی: خطوط را به موازات موضوع انتخابی ترسیم می‌نماید. این گزینه و Extension با گزینه های دیگر متفاوت است.

21. با زدن این دکمه کلیۀ جعبه‌های کنترلی روشن می‌شوند (به حالت انتخاب شده درمی آیند.)

22. با انتخاب این دکمه همۀ جعبه‌های کنترلی خاموش می‌گردند (از حالت انتخاب شده خارج می‌شوند.)

23. جمله ای که به کاربر توضیح می‌دهد: برای ردیابی یک نقطۀ دارای پرش موضوعی، در زمان اجرای فرمان لحظه ای بروی نقطه مکث کنید. پس از مشاهدۀ علامتی که بیانگر به کار افتادن Otrack است ماوس را حرکت دهید. دراین حالت خط چینی که بیانگر عملکرد Otrack است ظاهر می‌شود. برای توقف عمل ردیابی (tracking) دوباره روی نقطه کمی مکث کنید.

24. با زدن این دکمه فرمان OPTIONS اجرا می‌گردد.

25. با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجاد شده در پنجرۀ گفتگویی ذخیره و اعمال می‌گردند.

26. دکمۀ Cancel (لغو) را در صورت انصراف می‌زنیم.

27. برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به این فرمان دکمۀ Help را انتخاب می‌کنیم.

 

05-22-01

شکل 5-22-1) پرش موضوعی: نقطۀ انتهایی

 

05-22-02

شکل 5-22-2) پرش موضوعی: نقطۀ میانی

 

05-22-03

شکل 5-22-3) پرش موضوعی: مرکز دایره یا کمان

 

05-22-04

شکل 5-22-4) پرش موضوعی: نقطه (گره)

 

05-22-05

شکل 5-22-5) پرش موضوعی: ربع دایره یا کمان

 

05-22-06

شکل 5-22-6) پرش موضوعی: نقطۀ تقاطع

 

05-22-07

شکل 5-22-7) پرش موضوعی: امتداد

 

05-22-08

شکل 5-22-8) پرش موضوعی: نقطۀ درج

 

05-22-09

شکل 5-22-9) پرش موضوعی: عمود

 

05-22-10

شکل 5-22-10) پرش موضوعی: مماس

 

05-22-11

شکل 5-22-11) پرش موضوعی: نزدیکترین

 

05-22-13

شکل 5-22-12) پرش موضوعی: موازی

 

بالای صفحه (Top)

ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی)

Otrack، که همان Object snap TRACKing می‌باشد، محصول مشترک 2 ابزار Osnap و Polar است. این ابزار نیز از طریق نوار وضعیت در اختیار کاربران اتوکد 2000 قرار دارد.  شکل 5-23 نحوۀ دستیابی به تنظیمات این ابزار، چگونگی تنظیم و شکل 5-24 نحوۀ کاربرد آن را نشان می‌دهند. توجه به این نکته ضروری است که برای استفاده از ابزار Otrack باید ابزار Osnap نیز روشن باشد ولی نیاز به روشن بودن ابزار Polar نیست. دیگر موارد استفاده از ابزار Otrack پیچیده‌تر از آن است که در اینجا بررسی گردد، بعداً این ابزار را بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

05-23

شکل 5-23) چگونگی دستیابی به تنظیمات ابزار Otrack

 

05-24

شکل 5-24) عملکرد Otrack

 

بالای صفحه (Top)

فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS

برای تنظیم ابزارهای Osnap، Polar، Grid، Snap و Otrack می‌توانیم فرمان DSETTINGS را اجرا کنیم. در این صورت  پنجرۀ گفتگویی Drafting Settings ظاهر می‌شود که با انتخاب زبانه هایGrid and Snap، Polar Tracking و Object Snap می‌توانیم تنظیمان ابزار مورد نظر را انجام دهیم.

در شکل 5-25 منوی Tools و محل انتخاب این فرمان نشان داده شده است.

 

05-25

شکل 5-25) محل فرمان DSETTINGS در منوی گشودنی Tools

 

در شکل 5-26 محل فرمانهای ترسیمی ‌در منوی ابزار Draw مشاهده می‌شود.

 

شکل 5-26) منوی ابزار Draw

1.     LINE - برای ترسیم پاره خط (Line)

2.     XLINE - برای ترسیم خط دوطرف بی نهایت (Construction Line)

3.     MLINE - برای ترسیم خطوط چندگانه (Multiline)

4.     PLINE - برای ترسیم چندخطی (Polyline)

5.     POLYGON - برای ترسیم چند ضلعی منتظم (Polygon)

6.     RECTANG - برای ترسیم مستطیل (Rectangle)

7.     ARC - برای ترسیم کمان (Arc)

8.     CIRCLE - برای ترسیم دایره (Circle)

9.     SPLINE - برای ترسیم کثیرالمنحنی (Spline)

10. ELLIPSE - برای ترسیم بیضی (Ellipse)

11. INSERT - برای درج بلوک (Insert Block)

12. BLOCK - برای ساختن بلوک (Make Block)

13. POINT - برای ترسیم نقطه (Point)

14. BHATCH - برای هاشورزنی (Hatch)

15. REGION - برای ترسیم ناحیه (Region)

16. MTEXT - برای نوشتن پاراگرافی یا چند سطری (Multiline Text)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     رسم شبح یعنی چه و در هنگام ترسیم چه کمکی به کاربر می‌کند؟

2.     گزینۀ Window از فرمان ZOOM چه عملی را انجام می‌دهد و چگونه قابل اجراست؟

3.     فرمان REGEN چه کمکی به کاربر می‌کند؟

4.     اگر بلافاصله پس از ورود به اتوکد فرمان ARC را اجرا کرده، در برابر پیغام درحواست آن یعنی:

Specify start point of arc or [CEnter]:

Enter یا Space را بزنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

5.     برای ترسیم یک دایره که بر یک خط مماس باشد و دو سر خط دیگری بروی محیط آن باشد از کدام گزینۀ فرمان CIRCLE استفاده می‌کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     هنگام تعیین زاویۀ دوران در رسم بیضی (Rotation) محدودۀ اعدادی که می‌توانیم وارد کنیم چیست؟

2.     آیا با فرمان ellipse می‌توانیم دایره بکشیم؟

3.     هنگام اجرای فرمان Cicle چه موقع با پیغام زیر مواجه می‌شویم؟

Circle does not exist.

4.     بر روی ابزار Polar دکمۀ راست ماوس را بزنید و پس از انتخاب گزینۀ Settings… وارد پنجرۀ گفتگویی Polar Tracking شوید. در ناحیۀ سمت راست و بالا تنظیماتی قرار دارد که مربوط به ابزار Otrack می‌باشد. پس از تغییر گزینه‌ها بررسی کنید که چه اتفاقاتی می‌افتد.

5.     چگونه می‌توان بدون استفاده از منوی گشودنی دایره‌ای با تعیین 3 مماس (Tan، Tan، Tan) ترسیم کرد؟

6.     یک پروندۀ ترسیمی شامل انواع اشکال (یکی از پرونده‌های موجود در فهرست Sample واقع در محل نصب اتوکد) را باز کرده، بررسی کنید که هنگام انتخاب موضوع برای اینکه دایره بر آن مماس باشد کدام موضوعات قابل انتخابند؟

7.     آنچه در روش 11 برای کمان (Arc) گفته شد برای خط (Line) نیز آزمایش کنید و هر 3 حالت و نتایج گرفته شده از هر کدام  را یادداشت کنید.

8.     در منوی گشودنی View و قبل از Regen گزینۀ Redraw قرار دارد. به کمک راهنمای اتوکد (Help) تحقیق کنید که فرمان REDRAW چه عملی انجام می‌دهد و چه فرقی با REGEN دارد؟

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

شکل‌های زیر را رسم کنید. محدودۀ همۀ ترسیمات یک مربع به ابعاد 28 در 28 است و کوچکترین بُعد 2 می‌باشد.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده