EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 7 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)
شروع اولین کار جدی - گام 1: ورود به اتوکد - گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) - گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها) - گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده‌ها) - گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده‌ها) - گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده) - گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ... - گام 8: اطمینان از اینکه در حال «تک‌پرونده» هستیم. - شروع به ترسیم نقشه - گام‌های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ (Use a Wizard)افسونگر - گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده‌ها - گام 6: ذخیرۀ پرونده - گام 7: تنظیم ابزارها - گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک‌پرونده هستیم؟ - در پایان ... آشنایی با نقشه‌خوانی معماری - پیشنهادی برای یک شروع خوب - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 7- به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)

 

شروع اولین کار جدی

گام 1: ورود به اتوکد

گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch)

گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها)

گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده‌ها)

گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده‌ها)

گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده)

گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ...

گام 8: اطمینان از اینکه در حال «تک‌پرونده» هستیم.

شروع به ترسیم نقشه

گام‌های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ Use a Wizard (افسونگر)

گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده‌ها

گام 6: ذخیرۀ پرونده

گام 7: تنظیم ابزارها

گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک‌پرونده هستیم؟

در پایان ... آشنایی با نقشه‌خوانی معماری

پیشنهادی برای یک شروع خوب

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

شروع اولین کار جدی

دیگر به مرحله ای رسیده‌ایم که می‌توانیم نقشه‌هایی که کمی پیچیده ترند و بیشتر کاربرد عملی دارند رسم کنیم. (شکل‌های 7-1-1 و 7-1-2).

 

07-01-01

شکل 7-1-1) یک نقشۀ معماری ساده برای یک شروع خوب و جدی

 

07-01-02

شکل 7-1-2) همان نقشه که اندازه‌گذاری شده است.

 

تاکنون کارهایی انجام می‌دادیم که نه دارای واحدی بودند و نه برایمان مهم بود که بخش‌های مختلف آنها نسبت به یکدیگر در چه وضعیتی قرار بگیرند. بسادگی ترسیم جدیدی باز می‌کردیم، تمریناتمان را درون آن انجام می‌دادیم و پس از اتمام کار بدون ذخیرۀ آن از اتوکد خارج می‌شدیم و یا خطوط، کمان ها، دوایر و... ترسیم شده را پاک می‌کردیم تا صفحه برای کارهای جدید خالی شود. اکنون زمان نظم دادن به کارمان فرا رسیده است.

پیش از تنظیم قالب برای کارمان مقایسه‌ای داشته باشیم بین نقشه‌کشی دستی و نقشه‌کشی توسط اتوکد:

1.     آنچه در نقشه‌کشی دستی مهم ترین نقش را بازی می‌کند ابعاد کاغذی است که قرار است ترسیم در آن انجام گیرد.

2.     ابعاد نقشه‌ای که قرار است ترسیم شود نیز از همان ابتدا باید معلوم باشد.

3.     با توجه به ابعاد کاغذ و نیز ابعاد واقعی نقشه، مقیاس تعیین می‌گردد.

برنامه‌ریزی و تصمیم گیری برای نقشه‌کش دستی وقتی پیچیده تر و مشکل تر می‌شود که قرار باشد چندین بخش از ترسیمات در یک برگ گنجانده شوند. عمل چیدن قسمت های مختلف یک نقشه در کنار یکدیگر را «چیدمان» (Layout) می‌گوییم. برای انجام درست چیدمان بایستی پس از تعیین مقیاس ها، ابعاد محدوده های مربوط به هر بخش حساب شوند و در صورت لزوم چند برگ (که در اصطلاح نقشه‌کشی به آن «شیت» (Sheet) می‌گویند) به این کار اختصاص یابد. چیدمان در اتوکد 2000 کار بسیار راحتی است اما برای ما هنوز زود است که به سراغ آن برویم. فعلاً قرار می‌گذاریم که «فقط یک نقشه» را در هر بار ترسیم کنیم لذا نیازی به تصمیم گیری برای جای دادن نقشه ها در کنار یکدیگر نداریم. در اتوکد بر خلاف نقشه‌کشی دستی در شروع کار نه ابعاد کاغذ برای ما اهمیت دارد و نه مقیاس ترسیم! کافی است که:

1.     واحدی برای نقشه انتخاب کنیم. این واحد می‌تواند همان باشد که در واقعیت وجود دارد. مثلا در نقشۀ ساختمانی اعم از معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی واحد اندازه گیری طول می‌تواند متر یا سانتی‌متر باشد. در نقشۀ راهسازی و نقشه برداری واحد کیلومتر انتخاب می‌گردد و در نقشه‌کشی صنعتی ابعاد بر حسب میلی متر یا سانتی‌متر سنجیده می‌شوند.

2.     با توجه به واحد انتخابی بزرگترین ابعاد نقشه را حساب کنیم.

اکنون ابعاد فضایی که باید در آن ترسیم را انجام دهیم معلوم می‌شود.

بهتر است از ابتدا همراه اتوکد پیش برویم و از او هم کمک بگیریم. فرض کنیم می‌خواهیم شکل 7-1 را ترسیم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 1: ورود به اتوکد

وارد اتوکد می‌شویم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا» (Start from Scratch)

 

شکل 7-2) محل فرمان های UNITS و LIMITS در منوی گشودنی File

1.     فرمان UNITS برای تعیین واحدهای اندازه گیری

2.      فرمان LIMITS برای تعیین محدوده های ترسیم

 

از میان گزینه های پنجرۀ گفتگویی آغازی (Startup) «شروع از ابتدا» (Start from Scratch) و واحد اندازه گیری میلی‌متر را انتخاب می‌کنیم و دکمۀ OK (پذیرش) را می‌زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها)

برای تعیین واحدهای اندازه گیری طول و زوایا فرمان UNITS را اجرا می‌کنیم. (در شکل 7-2 محل این فرمان در منوی گشودنی Format دیده می‌شود.)

فرمان UNITS به صورت گفتگویی اجرا می‌شود. درزیر شکل‌های 7-3-1 و 7-3-2 جزئیات پنجرۀ گفتگویی UNITS شرح داده شده است.

 

شکل 7-3-1) پنجرۀ گفتگویی Drawing Units مربوط به فرمان UNITS

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: واحدهای ترسیم (Drawing Units)

2.     دکمۀ Close: برای خروج از فرمان UNITS بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش مورد نظر یک توضیح یک یا چند سطری ظاهر می‌شود.

4.     ناحیۀ طول (درازا) یا Length: در این ناحیه واحد و دقت اندازه گیری طول را انتخاب می‌کنیم.

5.     فهرست جهشی نوع (Type): در این فهرست نام واحدهای اندازه‌گیری مشاهده می‌شود و می‌توانیم واحد مورد نظرمان را از بین فهرست انتخاب کنیم.

واحدهای موجود عبارتند از:

·         Decimal: دهدهی

·         Engineering: مهندسی (فوت و اینچ)

·         Architectural: معماری (فوت و اینچ)

·         Fractional: کسری (فوت و اینچ)

·         Scientific: علمی

6.     تقریب (precision): تعداد ارقام بعد از ممیز اعشاری برای نمایش طول‌های اندازه‌گیری شده در این فهرست تعیین می‌شود. (تعداد ارقام بین 0 تا 8  می‌باشد.)

7.     ناحیۀ زاویه (Angle): واحد و دقت اندازه‌گیری زوایا در این ناحیه انتخاب می‌گردند.

8.     فهرست جهشی نوع (Type): نام واحد اندازه‌گیری زاویه را از این فهرست انتخاب می‌کنیم.

واحدهای معتبر عبارتند از:

·         Decimal Degrees: درجۀ دهدهی

·         Deg / Min / Sec: درجه - دقیقه - ثانیه

·         Grads: گرادیان

·         Radians: رادیان

·         Surveyor: واحدهای نقشه برداری (مساحی)

9.     تقریب (precision): تعداد ارقام اعشاری برای نمایش زوایا از این فهرست انتخاب می‌شود.

(تعداد ارقام بین 0 تا 8  می‌باشد.)

10. در صورت روشن کردن این جعبۀ کنترلی زوایا در جهت حرکت عقربه های ساعت مثبت در نظر گرفته می‌شوند.

در حالت پیش فرض جهت مثلثاتی مثبت فرض می‌شود.

11. ناحیۀ واحدهای ترسیم برای بلوک های مرکز طراحی:

در این ناحیه واحدهای ترسیم برای بلوک هایی که از طریق مرکز طراحی اتوکد درج می‌گردند انتخاب می‌شوند. بلوک ها و مرکز طراحی را بعداً بررسی خواهیم کرد.

12. واحد اشاره شده در قسمت 11 را از این فهرست جهشی انتخاب می‌کنیم.

واحدهای موجود عبارتند از: Unitless (بدون واحد)، Inches (اینچ)، Feet (فوت)، Miles (مایل)، Centimeters (سانتی‌متر)، Meters (متر)، Kilometers (کیلومتر)، Microinches (میکرواینچ)، Mils (میل)، Yards (یارد)، Angstroms (آنگستروم)، Nanometers (نانومتر)، Microns (میکرون)، Decimeters (دسی‌متر)، Dekameters (دکامتر)، Hectometers (هکتومتر)، Gigameters (گیگامتر)، Astronomical Units (واحد نجومی)، Light Years (سال نوری)، Parsecs.

13. خروجی نمونه (Sample output): در این ناحیه شکل نمایش طول و زاویه بر طبق انتخاب های انجام شده دیده می‌شود. (آنچه در نشانگر مختصات می‌بینیم.)

14. دکمۀ جهت (Direction) - با زدن این دکمه پنجرۀ گفتگویی دیگری به نام Direction Control باز می‌شود. (شکل 7-3-2)

15. با انتخاب دکمۀ OK و تأیید، پس از ذخیرۀ  تغییرات انجام شده از فرمان UNITS خارج می‌شویم.

16. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

17. دکمۀ Help برای نمایش راهنمای انگلیسی اتوکد دربارۀ فرمان UNITS می‌باشد.

 

شکل 7-3-2) پنجرۀ گفتگویی Direction Control که در پی فشردن دکمۀ Direction در پنجرۀ گفتگویی Drawing Units (شکل 7-2-1) ظاهر می‌گردد.

1.     نوار عنوان تنظیم جهت (Direction Control)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس تقه زدن بروی قسمت مورد نظر یک راهنمای یک یا چند سطری مشاهده می‌کنیم.

4.     ناحیۀ زاویۀ مبنا (Base Angle)

در این ناحیه با انتخاب هر کدام از دکمه های رادیویی می‌توانیم جهتی برای زاویۀ صفر تعیین کنیم.

5.     دکمه های رادیویی

·         East: شرق (مطابق ساعت 3 یا زاویۀ صفر درجه). جهت پیش فرض

·         North: شمال (مطابق ساعت 12 یا زاویۀ 90 درجه)

·         West: غرب (مطابق ساعت 9 یا زاویۀ 180 درجه)

·         South: جنوب (مطابق ساعت 6 یا زاویۀ 270 درجه)

·         Other: با زدن این دکمۀ رادیویی قسمت های 6 و 7 نیز قابل استفاده می‌شوند.

6.     در صورت انتخاب دکمۀ رادیویی Other با زدن این دکمه می‌توانیم زاویۀ مورد نظر را در صفحه ترسیمی ‌نشان دهیم.

7.     در صورت روشن بودن دکمۀ رادیویی Other میزان زاویۀ مورد نظر را می‌توانیم در این جعبۀ ویرایشی وارد کنیم.

8.     دکمۀ OK (پذیرش) - برای خروج از پنجرۀ گفتگویی و ذخیرۀ تغییرات این دکمه را انتخاب می‌کنیم.

9.     دکمۀ Cancel (انصراف) - برای خروج از پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات این دکمه را می‌زنیم.

 

با اجرای فرمان UNITS واحد اندازه گیری طول و زاویه و همچنین دقت اندازه گیری طبق آنچه تصمیم گرفته ایم تعیین می‌شود. در ایران و کشورهای اروپایی واحد اندازه گیری طول را دهدهی انتخاب می‌کنیم. واحد متر، سانتی‌متر، میلی‌متر، کیلومتر یا ... که همگی دهدهی می‌باشند در ذهنمان انتخاب می‌گردند. این واحد به نوع نقشه بستگی دارد (معماری، صنعتی، ...) دقت اندازه گیری طول نیز به نوع نقشه بستگی دارد. اگر قصد ترسیم نقشۀ معماری داریم و واحد متر را انتخاب کرده ایم، از آنجا که در نقشۀ یک ساختمان دقت از حد سانتی‌متر بیشتر نیست، لذا می‌توانیم 2 رقم بعد از اعشار را انتخاب کنیم. اگر واحد اندازه‌گیری را سانتی‌متر فرض کرده‌ایم دقت بدون رقم اعشار کافی است. البته بهتر است برای بالا بردن دقت ترسیم و جلوگیری از بروز اشتباهات در هنگام نقشه‌کشی دقت را یکدهم میزان لازم تعیین کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده‌ها)

محدوده ها (Limits) را با توجه به واحد انتخابی تعیین می‌کنیم. به این منظور نقشه‌ای را که قرار است در اتوکد ترسیم کنیم به صورت افقی (مشابه منظره) قرار داده گوشۀ سمت چپ و پایین آن را دارای مختصات 0,0 فرض کرده مختصات گوشۀ سمت راست و بالای آن را برحسب واحد تعیین شده در گام 3 حساب می‌کنیم.

 

اکنون فرمان LIMITS را اجرا می‌کنیم (در منوی گشودنی: Format w Drawing Limits طبق شکل 7-2)

 

Command: limits

Reset Model Space Limits:

Specify lower left corner or [ ON / OFF ] < 0.0000, 0.0000 >:

1- مختصات گوشۀ پایین و سمت چپ را برابر 0,0 وارد می‌کنیم.

Specify upper right corner < 420.0000, 297.0000 >:

2- مختصات گوشۀ بالا و سمت راست را وارد می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده‌ها)

برای آنکه کل محدودۀ داده شده در جلوی دیدمان قرار گیرد فرمان ZOOM و گزینۀ All آنرا اجرا می‌کنیم. در شکل های 7-4 و 7-5 محل این فرمان و گزینۀ مربوطه در منوهای گشودنی و ابزار نشان داده شده است.

 

شکل 7-4) گزینه های فرمان Zoom در منوی گشودنی View

 

شکل 7-5) منوی ابزار Zoom - این منو از طریق منوی ابزار استاندارد نیز قابل دستیابی است.

 

 

1.     اندازه نمایی زمان اجرا (Zoom Realtime)

2.     اندازه نمایی قبلی (Zoom Previous)

3.     بزرگنمایی با تعیین پنجره (Zoom Window)

4.     بزرگنمایی پویا (متحرک) (Zoom Dynamic)

5.     اندازه نمایی با تعیین مقیاس (Zoom Scale)

6.     اندازه نمایی با تعیین مرکز صفحه (Zoom Center)

7.     بزرگنمایی - درشت نمایی (Zoom In)

8.     کوچک نمایی ریزنمایی (Zoom Out)

9.     بزرگنمایی محدوده‌ها (Zoom All)

10. بزرگنمایی گستره‌ها (Zoom Extents)

 

بالای صفحه (Top)

گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده)

اکنون وقت آن رسیده که برای نورسیده‌مان یک «نام» انتخاب کنیم و آن را در عالم وجود ذخیره کنیم.

 

شکل 7-6) محل فرمان های QSAE, OPEN و SAVEAS در منوی گشودنی File

1.     فرمان OPEN

2.     فرمان QSAVE

3.     فرمان SAVEAS

 

فرمان QSAVE عمل ذخیره سازی را انجام می‌دهد. وقتی این فرمان در یک ترسیم اجرا می‌گردد، یررسی می‌کند که آیا پرونده نام دارد یا نه. اگر قبلا نام‌گذاری شده باشد آن را با همان نام قبلی ذخیره می‌کند ولی اگر تا آن لحظه به پرونده نامی نداده باشیم از ما می‌خواهد این عمل را انجام دهیم. شکل 7-6 و 7-7 محل فرمان QSAVE را در منوهای گشودنی ابزار نشان می‌دهند. همچنین شکل 7-8 پنجرۀ گفتگویی فرمان QSAVE را به نمایش می‌گذارد.

 

07-07

شکل 7-7) محل فرمان QSAVE در منوی ابزار Standard

 

07-08

شکل 7-8) پنجرۀ گفتگویی فرمان QSAVE و SAVEAS. هنگام اجرای فرمان QSAVE فقط در صورتی این پنجره باز می‌شود که ترسیم ما هنوز نام‌گذاری نشده باشد. توجه به سمت راست پنجره که فاقد پنجرۀ پیش دید (Preview) است تفاوت بین این پنجره و پنجرۀ مربوط به فرمان OPEN را آشکار می‌کند.

 

برای اجرای فرمان QSAVE می‌توانیم کلیدهای ترکیبی Ctrl + S را نیز به کار ببریم.

 

محل ذخیره سازی نقشه را در همین مرحله تعیین می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ...

موارد متفرقه: در مورد انجام یا عدم انجام کارهای زیر نیز می‌توانیم در همان ابتدای کار تصمیم گیری کنیم:

1.     اگر می‌خواهیم از ابزار Grid و Snap نیز استفاده کنیم باید فاصلۀ مناسب را برای آنها تعیین کنیم.

2.     ابزار Osnap را برای پرش های موضوعی خاصی که در نقشه مورد استفاده قرار خواهند گرفت تنظیم کنیم. بهتر است فقط پرش های موضوعی مورد نیاز را روشن کنیم در غیر این صورت این ابزار می‌تواند در پاره ای از موارد دست و پاگیر شود.

3.     همینطور ابزار Polar را برای زوایای بعضی از خطوط نقشه تنظیم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 8: اطمینان از اینکه در حال «تک‌پرونده» هستیم.

پیشنهاد: برای ما که در ابتدای راه هستیم و می‌خواهیم نقشه‌ای را به طور کامل ترسیم کرده،  سپس به سراغ نقشۀ بعدی برویم مناسبتر است که با حالت تک پرونده کار کنیم لذا در همان ابتدا بررسی شود که اگر در حالت چند پرونده هستیم با استفاده از فرمان OPTIONS وضعیت را به تک پرونده تبدیل کنیم.

گام های 1 تا 7 برای هر نقشه یکبار برداشته می‌شوند و همراه با پروندۀ ترسیمی ذخیره می‌شوند، ولی گام 8 هر بار که وارد اتوکد می‌شویم باید مورد بازبینی قرار گیرد چون با هر بار اجرای اتوکد، حتی با نقشه‌های دیگر می‌تواند تغییر یابد.

از این به بعد پس از اتمام کار ، هنگام خروج از اتوکد نقشه را ذخیره کرده دفعۀ بعد هنگام اجرای اتوکد نقشۀ ذخیره شده را OPEN (باز) می‌کنیم. (شکل 7-6)

 

بالای صفحه (Top)

شروع به ترسیم نقشه

حالا که با نکات ایمنی نیز آشنا شدیم ، ضمن رعایت آنها مراحل گفته شده را در مورد نقشۀ مندرج در شکل 7-1 اجرا می‌کنیم.

اما چطور است گام های 1، 2، 3 و 4 را همزمان برداریم؟

 

بالای صفحه (Top)

گام‌های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ Use a Wizard (افسونگر)

هنگام ورود به اتوکد گزینۀ افسونگر (Use a Wizard) را انتخاب می‌کنیم و کلید OK را می‌زنیم. شکل های 7-9 ، 7-10 و 7-11 مراحل متوالی اجرای افسونگر را شرح و نشان داده‌اند.

 

توجه: گزینه های پیش فرض در افسونگر در پرونده ای به نام acadiso.dwt (با واحدهای متریک) یا acad.dwt (با واحدهای انگلیسی) ذخیره شده اند.

 

شکل 7-9) پنجرۀ گفتگویی Use a Wizard (استفاده از افسونگر)

1.     نوار عنوان: آغاز به کار (Startup)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون در نظر گرفتن تنظیمات و انتخاب ها این دکمه را می‌زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه مکان نما به شکل علامت سوال درمی آید. اکنون با انتخاب هر قسمت توضیح کوتاهی دربارۀ آن مشاهده می‌کنیم.

4.     با انتخاب گزینۀ چهارم "Use a Wizard" را اجرا می‌کنیم.

5.     ناحیۀ شامل گزینه های افسونگر

6.     نصب پیشرفته - با انتخاب این گزینه پنجره‌های گفتگویی اشکال 7-11-1 و 2 و 3 و 4 و 5 اجرا می‌شوند.

7.     نصب سریع - با انتخاب این گزینه پنجره‌های گفتگویی اشکال 7-10-1 و 2 اجرا می‌شوند.

8.     ناحیۀ شرح افسونگر: در این ناحیه در مورد هر کدام از انتخاب های نصب پیشرفته و نصب سریع توضیحاتی داده می‌شود.

9.     برای اینکه پنجرۀ گفتگویی آغازی (همین پنجره) در ابتدای ورود به اتوکد ظاهر شود باید این جعبۀ کنترلی روشن باشد (در داخل مربع جلوی نوشته علامت (ü) مشاهده شود.) در غیر این صورت این پنجرۀ گفتگویی ظاهر نمی‌شود.

10.  برای ادامۀ افسونگر دکمۀ OK (تایید) را می‌زنیم.

11. برای خروج از افسونگر و ورود به اتوکد دکمۀ Cancel (انصراف) را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 7-10-1) انتخاب واحدهای اندازه گیری در افسونگر سریع

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم سریع (Quick Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین واحدها هستیم.

4.     دکمه‌های رادیویی واحدهای اندازه‌گیری: در این قسمت نام واحدهای اندازه‌گیری مشاهده می‌شود و می‌توانیم واحد مورد نظرمان را از بین دکمه‌های رادیویی انتخاب کنیم.

واحدهای موجود عباتند از:

·         Decimal: دهدهی

·         Engineering: مهندسی (فوت و اینچ)

·         Architectural: معماری (فوت و اینچ)

·         Fractional: کسری (فوت و اینچ)

·         Scientific: علمی

5.     این دکمه در این مرحله قابل استفاده نیست.

6.     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

7.     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل 7-10-2) انتخاب محدودۀ کار در افسونگر سریع

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم سریع (Quick Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین محدوده‌ها هستیم.

4.     در اینجا توضیح داده شده است که باید برای تعیین محدوده‌ها، پهنا (width) و درازا (length) وارد شود.

با وارد کردن عرض ناحیۀ ترسیم مدل در جعبۀ ویرایشی Width و طول آن در قسمت Length این محدوده تعیین می‌گردد. مختصات گوشۀ سمت چپ و پایین محدوده ها برابر 0,0 می‌باشد و مختصات گوشۀ سمت راست و بالای محدوده ها برابرwidth،length خواهد بود.

5.     در این جعبۀ ویرایشی پهنا (عرض) را وارد می‌کنیم.

6.     در این جعبۀ ویرایشی درازا (ارتفاع) را وارد می‌کنیم.

7.     ناحیۀ‌پیش‌دید: در این ناحیه ابعاد محدودۀ انتخابی ما نشان داده می‌شود.

8.     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

9.     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

10. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل 7-11-1) انتخاب واحدهای اندازه‌گیری طول و تقریب مورد نظر (تعداد ارقام پس از ممیز اعشاری) در افسونگر پیشرفته

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین واحدها هستیم.

4.     دکمه‌های رادیویی واحدهای اندازه‌گیری: در این قسمت نام واحدهای اندازه‌گیری مشاهده می‌شود و می‌توانیم واحد مورد نظرمان را از بین دکمه‌های رادیویی انتخاب کنیم.

واحدهای موجود عباتند از:

·         Decimal: دهدهی

·         Engineering: مهندسی (فوت و اینچ)

·         Architectural: معماری (فوت و اینچ)

·         Fractional: کسری (فوت و اینچ)

·         Scientific: علمی

5.     فهرست جهشی Precision (دقت یا تقریب): با انتخاب یکی از گزینه‌های موجود در این فهرست جهشی تعداد ارقام پس از ممیز اعشار را تعیین می‌کنیم. این تقریب بین صفر تا 8 قابل انتخاب است.

6.     این دکمه در این مرحله قابل استفاده نیست.

7.     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

8.     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل 7-11-2) انتخاب واحد و دقت اندازه گیری زوایا در افسونگر پیشرفته

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین واحد برای زاویه هستیم.

4.     ناحیۀ انتخاب واحد برای اندازه‌گیری زاویه: نام واحد اندازه گیری زاویه را از میان این دکمه‌های رادیویی انتخاب می‌کنیم.

واحدهای معتبر عبارتند از:

·         Decimal Degrees: درجۀ دهدهی

·         Deg / Min / Sec: درجه - دقیقه - ثانیه

·         Grads: گرادیان

·         Radians: رادیان

·         Surveyor: واحدهای نقشه برداری (مساحی)

5.     ناحیۀ پیش‌دید: شکل نمایش زاویه در این ناحیه نشان داده می‌شود.

6.     تقریب (precision): تعداد ارقام اعشاری برای نمایش زوایا از این فهرست انتخاب می‌شود.(تعداد ارقام بین 0 تا 8  می‌باشد.)

7.     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

8.     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

9.     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل 7-11-3) انتخاب جهت زاویۀ صفر در افسونگر پیشرفته

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ اندازه‌گیری زاویه هستیم.

4.     ناحیۀ زاویۀ مبنا (Base Angle): در این ناحیه با انتخاب هر کدام از دکمه های رادیویی می‌توانیم جهتی برای زاویۀ صفر تعیین کنیم.

·         East: شرق (مطابق ساعت 3 یا زاویۀ صفر درجه). جهت پیش فرض

·         North: شمال (مطابق ساعت 12 یا زاویۀ 90 درجه)

·         West: غرب (مطابق ساعت 9 یا زاویۀ 180 درجه)

·         South: جنوب (مطابق ساعت 6 یا زاویۀ 270 درجه)

·         Other: با زدن این دکمۀ رادیویی قسمت های 6 و 7 نیز قابل استفاده می‌شوند.

5.     در صورت انتخاب دکمۀ رادیویی Other در این جعبۀ ویرایشی می‌توانیم زاویۀ مورد نظر را وارد کنیم.

6.     ناحیۀ پیش‌دید: محل زاویۀ صفر در این ناحیه نشان داده می‌شود.

7.     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

8.     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

9.     دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل 7-11-4) جهت اندازه‌گیری زاویه در افسونگر پیشرفته.

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین جهت  اندازه‌گیری زاویه هستیم.

4.     در این قسمت با انتخاب یکی از دکمه‌های رادیویی جهت اندازه‌گیری زاویه را نعیین می‌کنیم:

5.     Counter-Clockwise: در جهت مثلثاتی یا خلاف حرکت عقربه‌های ساعت

6.     Clockwise: در جهت موافق حرکت عقربه‌های ساعت

7.     ناحیۀ پیش‌دید: محل زاویۀ صفر در این ناحیه نشان داده می‌شود.

8.     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

9.     با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

10. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل 7-11-5) انتخاب محدودۀ کار در افسونگر پیشرفته. (رجوع شود به توضیحات شکل 7-11-2)

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیم پیشرفته (Advanced Setup)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀ گفتگویی بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     ناحیه‌ای که مرحلۀ جاری را نشان می‌دهد: اکنون در مرحلۀ تعیین محدوده‌ها هستیم.

4.     در اینجا توضیح داده شده است که باید برای تعیین محدوده‌ها، پهنا (width) و درازا (length) وارد شود.

5.     با وارد کردن عرض ناحیۀ ترسیم مدل در جعبۀ ویرایشی Width و طول آن در قسمت Length این محدوده تعیین می‌گردد. مختصات گوشۀ سمت چپ و پایین محدوده ها برابر 0,0 می‌باشد و مختصات گوشۀ سمت راست و بالای محدوده ها برابرwidth،length خواهد بود.

6.     در این جعبۀ ویرایشی پهنا (عرض) را وارد می‌کنیم.

7.     در این جعبۀ ویرایشی درازا (ارتفاع) را وارد می‌کنیم.

8.     ناحیۀ‌پیش‌دید: در این ناحیه ابعاد محدودۀ انتخابی ما نشان داده می‌شود.

9.     دکمۀ Back برای برگشتن به صفحۀ قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

10. با انتخاب دکمۀ Next، به مرحلۀ بعدی می‌رویم.

11. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

در نقشۀ فعلی واحد اندازه گیری طول را سانتی‌متر ، دقت آن را برابر یک رقم بعد از اعشار ، واحد اندازه گیری زاویه را درجۀ دهدهی و تعداد ارقام بعد از اعشار آن را صفر انتخاب و محدوده ها را نیز برابر 2000 در 1500 تعیین می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده‌ها

 به مجرد ورود به اتوکد فرمان ZOOM All را اجرا می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 6: ذخیرۀ پرونده

کلیدهای ترکیبی Ctrl+S را می‌زنیم و نام First plan را به پرونده‌مان می‌دهیم.

پس از این دیگر هنگام زدن Ctrl+S اتوکد از ما سؤالی نمی‌پرسد. در صورت تمایل به تغییر نام یا تغییر محل نقشه باید فرمان SAVEAS (شکل 7-6) را اجرا ‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 7: تنظیم ابزارها

ابزار مناسب را تنظیم و در صورت نیاز روشن می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک‌پرونده هستیم؟

بررسی می‌کنیم که آیا در حالت تک پرونده هستیم یا نه؟ اگر نبودیم از فرمان OPTIONS برای تنظیمات لازم استفاده می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

در پایان ... آشنایی با نقشه‌خوانی معماری

در ذیل شکل های 7-12 توضیحاتی نوشته شده است که برای کسانی که قبلا کار نقشه‌کشی یا دست کم نقشه‌کشی معماری نکرده‌اند مفید است و درس هایی در رابطه با نقشه خوانی معماری مطرح می‌کند.

 

بالای صفحه (Top)

شکل 7-12-1) ستون های نقشه به ابعاد 35Î35 می‌باشند. خطوطی که در داخل مربع رسم شده اند هاشور هستند (بعدا با فرمان HATCH آشنا خواهیم شد و عمل هاشورزنی را به کمک این فرمان انجام خواهیم داد.)

 

07-12-02

شکل 7-12-2) پنجره ها به صورت شماتیک در پلان به این صورت ترسیم می‌شوند.

 

07-12-03

شکل 7-12-3) درب یک لنگه به صورت شماتیک به این شکل ترسیم می‌شود.

 

07-12-04

شکل 7-12-4) رسم شماتیک درب دو لنگه

 

07-12-05

شکل 7-12-5) محل کمد در پلان به این شکل نمایش داده می‌شود.

 

07-12-06

شکل 7-12-6) داکت (محل عبور تأسیسات برقی و مکانیکی) به این شکل ترسیم می‌شود.قسمت سیاهرنگ را هم می‌توانیم به کمک فرمان SOLID ترسیم کنیم و هم از هاشور کمک بگیریم.

 

07-12-07

شکل 7-12-7) شکستگی در سقف هرچند در پلان واقعی دیده نمی‌شود ولی به صورت شماتیک با خط چین نشان داده می‌شود. ترسیم خط چین را نیز بعدا خواهیم دید.

 

07-12-08

شکل 7-12-8) تراز کف با این علامت نشان داده می‌شود. عدد +1.30 ارتفاع کف را از سطح زمین نشان می‌دهد. ارتفاع صفر با ±0.00  نمایش داده می‌شود. برای ترسیم این شکل نیز از هاشور کمک می‌گیریم.

 

07-12-09

شکل 7-12-9) اتاقک آسانسور - این ترسیم نیز به صورت شماتیک انجام شده است و آسانسور واقعی را نشان نمی‌دهد. در بعضی از نقشه ها بسادگی دیوارهای اطراف و درب جلوی آسانسور را ترسیم می‌کنند.

 

07-12-11

شکل 7-12-10) علامت شمال - جهت شمال را در نقشه های معماری به روش های مختلف نشان می‌دهیم و بعداً خواهیم دید که چگونه یکبار چنین شکلی را رسم کنیم و پس از تبدیل آن به بلوک بارها از آن استفاده کنیم.

 

07-12-10

شکل 7-12-11) راه پله: مسیر حرکت راه پله با یک پیکان نشان داده می‌شود. جهت پیکان سمت حرکت به بالا را نشان می‌دهد. در وسط چشم پله قرار دارد. با وجودی که در پلان واقعی تمام راه پله قابل مشاهده نیست اما همۀ آن را ترسیم می‌کنیم و با علامتی قسمت های بالایی را از قسمت های دیگر جدا می‌کنیم. (در این شکل این عمل انجام نشده است)

 

بالای صفحه (Top)

پیشنهادی برای یک شروع خوب

برای شروع ترسیم ابزار Ortho (عمود کش) را روشن می‌کنیم. در گوشۀ سمت چپ و پایین ناحیۀ ترسیمی ‌یک خط افقی به طولی بزرگتر از حداکثر طول افقی در نقشۀ اصلی رسم می‌کنیم. عین همین عمل را در مورد ترسیم یک خط عمودی تکرار می‌کنیم. اکنون می‌توانیم کلیۀ خطوط افقی و عمودی موجود در نقشه را به کمک فرمان OFFSET ایجاد کنیم. پس از آن با فرمان های FILLET، TRIM و EXTEND مقدار زیادی از ترسیم انجام می‌شود. برای ترسیم درب‌ها، نوشتن متن‌ها، اندازه‌گذاری‌ها و هاشورزنی بعداً روش‌ها و فرمان‌هایی پیشنهاد و معرفی می‌گردند.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     مراحلی را که برای شروع ترسیم باید انجام دهیم نام برده، شرح دهید. (8 مرحله)

2.     تمامی راه‌هایی که برای ذخیرۀ ترسیم می‌توانیم انجام دهیم (استفاده از منوها و اجرای فرمان و ...) را بنویسید.

3.     چرا پس از ورود به اتوکد و تعیین محدوده‌ها فرمان ZOOM و گزینۀ ALL آن‌را اجرا می‌کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     بررسی کنید که آیا پس از استفاده از Wizard و ورود به اتوکد امکان تغییر دادن واحدها و محدوده‌ها را داریم یا نه؟

2.     پس از ورود به اتوکد و باز کردن منوی گشودنی File چگونه می‌توانیم بفهمیم که آیا در حالت تک‌پرونده‌ای (Single-Document) هستیم یا چندپرونده‌ای (Multiple-Document)؟

3.     بلافاصله پس از ورود به اتوکد و با نگاه کردن به صفحه تصویر چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا در حالت تک‌پرونده‌ای هستیم یا چندپرونده‌ای؟

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

پلان معماری این فصل در صفحۀ بعد با ابعاد بزرگتر چاپ شده است. آن را  ترسیم کنید. (برای چرخاندن نقشه به منظور خواندن آن، ترسیم را 90 درجه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم.)

 

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده