EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 8 - فرمان‌های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب
با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم! - فرمان RECTANG (مستطیل) - گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل) - فرمان POLYGON (چند ضلعی منتظم) - روش‌های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم) - فرمان PLINE (چند خطی) - گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) در هنگام ترسیم خط و کمان - گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line) - گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc) - فرمان SOLID (جامد 2 بعدی) - فرمان RAY (نیم خط) - فرمان XLINE (خط) - گزینه های فرمان XLINE (خط) - فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - گزینه‌های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی) - فرمان MLINE (خطوط چندگانه) - توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) – REGEN برای بازسازی - ترسیم - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 8- فرمان‌های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب

 

با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم!

فرمان RECTANG (مستطیل)

گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل):

گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی)

گزینۀ Chamfer (پخ زنی)

گزینۀ Fillet (گوشه زنی)

گزینۀ Width (پهنا)

فرمان POLYGON (چند ضلعی منتظم)

روش‌های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم)

روش اول: تعیین دو رأس یکی از اضلاع

روش دوم: تعیین مرکز چند ضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی (گزینۀ I)

روش سوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی (گزینۀ C)

فرمان PLINE (چند خطی)

گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) در هنگام ترسیم خط و کمان

گزینۀ Close یا CLose (بستن)

گزینۀ Undo (لغو)

گزینۀ Width (پهنا)

گزینۀ Halfwidth (نیم‌پهنا)

گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line)

زیرگزینۀ Arc (کمان) از Line

زیرگزینۀ Length (طول) از Line

گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc)

زیرگزینۀ Line (خط) از ِArc

زیرگزینۀ Angle (زاویه) از Arc

زیرگزینۀ Center از Angle

زیرگزینۀ Radius از Angle

زیرگزینۀCEnter از Arc

زیرگزینۀ Angle از CEnter

زیرگزینۀ Length از CEnter

زیرگزینۀ Direction از Arc

زیرگزینۀ Radius از Arc

زیرگزینۀ Angle از Radius

زیرگزینۀ Second pt از Arc

فرمان SOLID (جامد 2 بعدی)

فرمان RAY (نیم خط)

فرمان XLINE (خط)

گزینه های فرمان XLINE (خط)

گزینۀ Hor (افقی: Horizontal)

گزینۀ Ver (عمودی: Vertical)

گزینۀ Ang (زاویه: Angle)

گزینۀ Bisect

گزینۀ Offset (تعیین فاصله)

فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

گزینه‌های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

Pen (قلم)

Erase (پاک کردن)

Connect (اتصال)

eXit و Quit (خروج)

Record (سابقه)

فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی)

فرمان MLINE (خطوط چندگانه)

توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) REGEN برای بازسازی ترسیم

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم!

در فصول قبل با فرمان‌هایی که مستقیماً اشکال هندسی (مانند پاره خط ، کمان ، دایره ، بیضی و ...) رسم می‌کردند و نیز با فرمان‌هایی که این اشکال را تغییر می‌دادند (مانند گوشه‌زنی، برش، امتداددهی و ...) آشنا شدیم.

 

در این فصل باز هم به سراغ فرمان های ترسیمی می‌رویم و اجسام ساده و پیچیدۀ بیشتری ترسیم می‌کنیم. فرمان‌ها و عملی که انجام می‌دهند عبارتند از:

 

·         RECTANG برای رسم مستطیل به کار می‌رود،

·         POLYGON چند ضلعی منتظم ترسیم می‌کند،

·         PLINE چند خطی (Polyline) رسم می‌کند که از قطعات بهم پیوستۀ خطی و کمانی تشکیل شده است،

·         SOLID سه‌ضلعی یا چهارضلعی توپر (جامد) رسم می‌نماید،

·         RAY برای ترسیم نیم خط به کار می‌رود،

·         XLINE برای ترسیم خط دوسر بی نهایت مورد استفاده قرار می‌گیرد،

·         SKETCH به منظور طراحی آزاد یا اسکیس به کار می‌رود،

·         SPLINE کثیرالمنحنی (شکلی شامل منحنی‌های به هم پیوسته) می‌کشد،

·         و MLINE خطوط چندگانه (خطوطی به موازات یکدیگر) رسم می‌کند.

 

در انتهای فصل برخی از فرمان هایی را که اکنون با آنها آشنائیم (مانند FILL، REGEN و ...) اجرا می‌کنیم و اثرشان را بر اجسام ترسیم شده مشاهده می‌نماییم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان RECTANG (مستطیل)

فرمان RECTANG (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راستگوشه) برای ترسیم مستطیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با صدور این فرمان گزارشی از تنظیمات مربوط به RECTANG داده می‌شود. البته در صورتی که تنظیماتی انجام شده باشد (یعنی در اولین اجرای فرمان RECTANG گزارشی مشاهده نمی‌کنیم.) شکل 8-1-1 نمایانگر مراحل انتخاب گوشه‌های مستطیل است.

 

08-01-01

شکل 8-1-1) فرمان رسم مستطیل (راستگوشه): RECTANG - انتخاب نقطۀ مقابل رأس مستطیل

 

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

1- نقطه‌ای در روی یکی از رأس‌های مستطیل انتخاب می‌کنیم.

Specify other corner point:

2- نقطۀ دیگری در روی رأس مقابل مستطیل انتخاب می‌کنیم.

 

no cha.jpg

شکل 8-1-2) مستطیل ترسیم‌شده

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل):

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی)

این گزینه‌ها مربوط به ترسیم 3 بعدی هستند و در اینجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Chamfer (پخ زنی)

هنگام ترسیم مستطیل هر 4 گوشۀ آن را پخی می‌زند و فاصلۀ پخ‌زنی را قبل از انجام این عمل می‌پرسد (شکل 8-1-3):

 

cha.jpg

شکل 8-1-3) یک مستطیل ترسیم‌شده با پخی در گوشه‌ها (Chamfer)

 

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c

Specify first chamfer distance for rectangles <پیش‌فرض>:

1- فاصلۀ پخی روی جسم اول را وارد می‌کنیم

Specify second chamfer distance for rectangles <فاصلۀ اول>:

2- فاصلۀ پخی روی جسم دوم را وارد می‌کنیم

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می‌کنیم

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Fillet (گوشه زنی)

گوشه‌های مستطیلی را که قرار است ترسیم شود گرد می‌کند (شکل 8-1-4):

 

08-01-04

شکل 8-1-4) یک مستطیل ترسیم‌شده با گوشه های گرد (Fillet)

 

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f

Specify fillet radius for rectangles <پیش‌فرض>:

شعاع کمان گوشه زنی را وارد می‌کنیم.

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Width (پهنا)

پهنای قطعات مستطیل را می‌پرسد و مستطیل را با پهنای داده شده ترسیم می‌کند (شکل 8-1-5):

 

08-01-05

شکل 8-1-5) یک مستطیل ترسیم‌شده دارای پهنا (Width)

 

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w

Specify line width for rectangles <پیش‌فرض>:

پهنای مورد نظر را وارد می‌کنیم.

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می‌کنیم.

 

 

بالای صفحه (Top)

فرمان POLYGON (چند ضلعی منتظم)

برای ترسیم چندضلعی‌های منتظم فرمان POLYGON را به کار می‌بریم.

POLYGON، سه روش را برای ترسیم چندضلعی پیشنهاد می‌کند و کاربر بایستی یکی از 3 روش را برگزیند.

 

بالای صفحه (Top)

روش‌های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم)

 

بالای صفحه (Top)

روش اول: تعیین دو رأس یکی از اضلاع

با انتخاب گزینۀ Edge (ضلع) روش اول را اجرا می‌کنیم (شکل 8-2-1):

 

08-02-01

شکل 8-2-1) فرمان ترسیم چند ضلعی منتظم: POLYGON - گزینۀ Edge

 

Command: polygon

Enter number of sides <پیش‌فرض>:

تعداد اضلاع را وارد می‌کنیم.

Specify center of polygon or [Edge]: e

Specify first endpoint of edge:

تعیین نقطۀ اول

Specify second endpoint of edge:

تعیین نقطۀ دوم

 

بالای صفحه (Top)

روش دوم: تعیین مرکز چند ضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی (گزینۀ I)

برای اجرای این روش گزینۀ Inscribed (محاط) را انتخاب می‌کنیم و در پی آن شعاع دایرۀ محیطی را می‌دهیم (شکل 8-2-2):

 

08-02-02

شکل 8-2-2) فرمان ترسیم چندضلعی منتظم: POLYGON گزینۀ Inscribed

 

Command: polygon

Enter number of sides <پیش‌فرض>:

تعداد اضلاع را وارد می‌کنیم

Specify center of polygon or [Edge]:

انتخاب مرکز دایره

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscibed about circle] <پیش‌فرض>: i

Specify radius of circle:

شعاع دایرۀ محیطی را تعیین می‌کنیم

 

بالای صفحه (Top)

روش سوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی (گزینۀ C)

برای اجرای روش سوم گزینۀ Circumscribed (محیط) را انتخاب می‌کنیم. در این حالت شعاع دایرۀ محاطی از ما پرسیده می‌شود (شکل 8-2-3):

 

08-02-03

شکل 8-2-3) فرمان ترسیم چندضلعی منتظم: POLYGON گزینۀ Circumscribed

 

Command: polygon

Enter number of sides <پیش‌فرض>:

تعداد اضلاع را وارد می‌کنیم

Specify center of polygon or [Edge]:

انتخاب مرکز دایره

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscibed about circle] <پیش‌فرض>: c

Specify radius of circle:

شعاع دایرۀ محاطی را تعیین می‌کنیم

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PLINE (چند خطی)

فرمان PLINE (که مخفف Polyline است) یک جسم یکپارچه ترسیم می‌کند که از قطعات خطی یا کمانی تشکیل شده است. به کمک این فرمان می‌توانیم به این قطعات پهنا (width) نیز بدهیم.

Command: pline

با صدور این فرمان اتوکد از ما می‌خواهد که نقطۀ شروع چندخطی را مشخص کنیم:

Specify start point:

پس از تعیین نقطۀ اول گزارشی از وضع موجود در مورد پهنای خط داده می‌شود:

Current Line-width is 0.0000

مقدار پیش فرض برای پهنای خط 0 می‌باشد ولی پس از تعیین «پهنای خط» جدید تا زمانی که این مقدار دوباره تغییر داده نشده در حافظۀ اتوکد می‌ماند.

پیغام درخواستی که اینک مشاهده می‌شود چنین است:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

با انتخاب گزینۀ Arc پیغام درخواست به شرح زیر تغییر می‌کند:

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

 

اکنون به حالت رسم کمان وارد شده‌ایم.

 

با انتخاب گزینۀ Line دوباره وارد حالت رسم خط می‌شویم و پیغام قبلی ظاهر می‌شود:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) در هنگام ترسیم خط و کمان

با بررسی پیغام های این فرمان در دو حالت رسم خط یا رسم کمان مشاهده می‌کنیم که بعضی از گزینه ها مشابهند.

البته با مقایسۀ گزینۀ Close در دو حالت رسم خط و رسم کمان ملاحظه می‌کنیم که در حالت رسم کمان برای انتخاب این گزینه CL را باید وارد کنیم (CLose). شاید بهتر باشد برای اجتناب از اشکالاتی این چنین که بر اثر تعداد متفاوت حروف بزرگ گزینه‌ها بوجود می‌آید انتخاب گزینه ها را از طریق منوی میانبر (Shortcut) انجام دهیم یعنی کلید سمت راست ماوس را در روی صفحۀ ترسیم بزنیم و گزینۀ مورد نظر را از میان منو یافته برگزینیم.

گزینه های مشترک عبارتند از: Close، Undo، Width و Halfwidth

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Close یا CLose (بستن)

برای بستن چندخطی (وصل آخرین نقطه به اولین نقطۀ چند ضلعی) و پایان فرمان PLINE گزینۀ Close را انتخاب می‌کنیم. در صورتی که در حالت رسم پاره خط باشیم آخرین قطعه پاره خط و اگر در حالت رسم کمان باشیم آخرین قطعه کمان خواهد بود. هنگام تعیین اولین نقطه که هنوز قطعه‌ای ترسیم نشده نمی‌توانیم گزینۀ Close را برگزینیم. در این صورت وارد کردن گزینۀ Close در این مرحله پیام خطایی به نمایش درمی‌آید و عمل Close انجام نمی‌گیرد. وقتی در حالت رسم کمان قرار داریم برای انتخاب گزینۀ Close باید دو حرف CL را وارد کنیم تا با گزینۀ دیگر به نام CEnter اشتباه نشود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Undo (لغو)

در صورت برگزیدن Undo آخرین عمل انجام شده لغو می‌شود. انتخاب این گزینه را می‌توانیم تا زمانی که اولین نقطۀ انتخابی نیز لغو شود تکرار کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Width (پهنا)

برای تغییر پهنای قطعات بعدی چندخطی گزینۀ Width را انتخاب می‌کنیم. در این صورت اتوکد این درخواستها را مطرح می‌کند:

Specify starting width <پهنای جاری>:

1- پهنای آغازی را در اینجا وارد می‌کنیم. (می توانیم این عمل را با تعیین دونقطه نیز انجام دهیم و فاصلۀ بین دو نقطه در نظر گرفته می‌شود.)

Specify ending width <پهنای آغازی>:

2- پهنای پایانی را دراین مرحله وارد می‌کنیم.

 

پس پهنای ابتدا و انتهای یک قطعه می‌تواند متفاوت باشد. (شکل 8-3-1) پهنای قطعات بعدی برابر پهنای پایانی قطعه‌ای که اکنون رسم می‌کنیم می‌باشد.

 

08-03-01

شکل 8-3-1) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE): گزینۀ Width با پهنای ابتدا و انتهای نامساوی

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Halfwidth (نیم‌پهنا)

اگر قصد تعیین پهنا را داشته باشیم ولی به عللی نصف پهنا را بدانیم برای آنکه نیازی به دو برابر کردن آن نداشته باشیم می‌توانیم این گزینه را انتخاب کنیم:

 

Specify starting width <نیم پهنای جاری>:

1- پهنای آغازی را در اینجا وارد می‌کنیم. (می توانیم این عمل را با تعیین دونقطه نیز انجام دهیم و فاصلۀ بین دو نقطه در نظر گرفته می‌شود.)

Specify ending width < نیم پهنای آغازی>:

2- پهنای پایانی را دراین مرحله وارد می‌کنیم.

 

این گزینه را اغلب هنگامی انتخاب می‌کنیم که می‌خواهیم نیم‌پهنا را در صفحۀ ترسیمی ‌نشان دهیم (فاصلۀ یک لبه از محور خنثی). (شکل 8-3-2)

 

08-03-02

شکل 8-3-2) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE): گزینۀ Halfwidth، علت استفاده از این گزینه در شکل معلوم است.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line)

این گزینه ها عبارتند از: Arc و Length

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Arc (کمان) از Line

با انتخاب این گزینه وارد حالت رسم کمان می‌شویم و از این به بعد قطعات کمانی ترسیم می‌گردند (شکل 8-3-3):

 

autocad

شکل 8-3-3) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان

 

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a     

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Length (طول) از Line

با انتخاب این گزینه، پاره خطی که قرار است ترسیم گردد مماس بر آخرین قطعه رسم می‌شود یعنی اگر آخرین قطعه کمان باشد پاره خطی مماس بر کمان از نقطۀ انتهایی آن ترسیم می‌شود. اگر آخرین قطعه پاره خط باشد خط جدید در امتداد آن رسم می‌گردد (شکل 8-3-4):

Specify length of line:

 

autocad

شکل 8-3-4) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم خط، گزینۀ Length - در این حالت پاره‌خطی به طول داده شده در امتداد خط یا کمان قبلی رسم می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc)

گزینه های این حالت عبارتند از Line، Angle، Center، Direction، Radiusو Second pt:

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Line (خط) از ِArc

با انتخاب این گزینه وارد حالت رسم خط می‌شویم و قطعات بعدی پاره خط خواهند بود:

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

اکنون دوباره وارد حالت پیش‌فرض یعنی ترسیم پاره‌خط شده‌ایم.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Angle (زاویه) از Arc

برای تعیین زاویۀ مرکزی کمانی که نقطۀ اول آن نیز معلوم است این گزینه را انتخاب می‌کنیم. در پی تعیین زاویه نقطۀ انتهایی کمان را می‌دهیم.

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

Specify included angle:

زاویۀ مرکزی مورد نظرمان را وارد می‌کنیم یا در صفحه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

 برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-05

شکل 8-3-5) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینۀ Angle،Endpoint

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Center از Angle

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

Specify included angle:

زاویۀ مرکزی مورد نظرمان را وارد می‌کنیم یا در صفحه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: ce

Specify center point of  arc:

تعیین نقطه‌ای به عنوان مرکز کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-06

شکل 8-3-6) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینۀ Angle،CEnter

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Radius از Angle

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

Specify included angle:

زاویۀ مرکزی مورد نظرمان را وارد می‌کنیم یا در صفحه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: r

Specify radius of  arc:

تعیین شعاع کمان یا انتخاب دو نقطه در صفحه که اتوکد فاصلۀ بین دو نقطه را به عنوان شعاع در نظر می‌گیرد.

Specify direction of chord for arc <پیش‌فرض>:

تعیین جهت کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-07

شکل 8-3-7) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینۀ Angle، Radius،Direction of chord

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀCEnter از Arc

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce

Specify center point of arc:

مختصات مرکز کمان را وارد می‌کنیم یا در صفحه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]:

نقطۀ انتهایی کمان را تعیین می‌کنیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-08

شکل 8-3-8) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان ، گزینۀ CEnter، Endpoint

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Angle از CEnter

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce

Specify center point of arc:

مختصات مرکز کمان را وارد می‌کنیم یا در صفحه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a

Specify included angle:

تعیین زاویۀ مرکزی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-09

شکل 8-3-9) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینۀ CEnter، Angle

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Length از CEnter

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce

Specify center point of arc:

مختصات مرکز کمان را وارد می‌کنیم یا در صفحه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: l

Specify length of chord:

تعیین طول وتر

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-10

شکل 8-3-10) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینۀ CEnter،Length

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Direction از Arc

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: d

Specify the tangent direction for the start point of arc:

جهت مماس بر کمان را در ابتدای آن نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-11

شکل 8-3-11) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینه Direction،Endpoint

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Radius از Arc

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r

Specify radius of arc:

طول شعاع کمان را میدهیم یا در صفحه با تعیین دو نقطه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

08-03-12

شکل 8-3-12) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE - ترسیم کمان، گزینۀ Radius،Endpoint

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Angle از Radius

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r

Specify radius of arc:

طول شعاع کمان را میدهیم یا در صفحه با تعیین دو نقطه نشان می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle]: a

Specify included angle:

تعیین زاویۀ مرکزی کمان

Specify direction of chord for arc <پیش‌فرض>:

تعیین جهت کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

autocad

شکل 8-3-13) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE- ترسیم کمان، گزینۀ Radius، Angle، Direction of chord،End point

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Second pt از Arc

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: s

Specify second point on arc:

نقطۀ دوم کمان را می‌دهیم.

Specify end point of arc:

نقطۀ سوم کمان را می‌دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀ انتهایی کمان بعدی

برای خاتمه دادن به فرمان می‌توانیم کلید Enter را بزنیم. در غیر این صورت این مرحله تکرار می‌شود.

 

autocad

شکل 8-3-14) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE- ترسیم کمان، گزینۀ Second pt،End point

 

بالای صفحه (Top)

 

فرمان SOLID (جامد 2 بعدی)

این فرمان را برای ترسیم جامدهای 2 بعدی مورد استفاده قرار می‌دهیم. سطوحی که SOLID ایجاد می‌کند دارای 3 یا 4 ضلع می‌باشند:

Command: Solid

Specify first point:

1- اولین رأس جامد را انتخاب می‌کنیم.

Specify second point:

2- دومین رأس جامد را تعیین می‌کنیم.

Specify third point:

3- سومین رأس را مشخص می‌کنیم.

Specify fourth point or :

4- در این مرحله اگر هدف ترسیم 3 ضلعی باشد Enter را می‌زنیم و در غیر این صورت رأس چهارم را انتخاب می‌نماییم.

Specify third point:

5- برای خروج از فرمان SOLID در این مرحله Enter را می‌زنیم.

 

اگر باز هم نقطه‌ای مشخص کنیم دوباره مرحلۀ 4 تکرار می‌شود و آنقدر مراحل 5 و 4 تکرار می‌شوند که با زدن Enter به فرمان SOLID پایان بدهیم.

 

ترتیب دادن نقاط رأس 4 ضلعی خلاف آنچه هنگام رسم دستی انجام می‌دهیم می‌باشد. این تفاوت در شکل (8-4) نشان داده شده است.

 

08-04

شکل 8-4) ترتیب دادن نقاط در ترسیم جامد 2 بعدی (SOLID)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان RAY (نیم خط)

RAY به معنی پرتو یا اشعه می‌باشد و خط یک طرف بی نهایت رسم می‌کند. (شکل 8-5)

 

08-05

شکل 8-5) فرمان ترسیم نیم خط (RAY)

 

Command: ray

Specify start point:

1- نقطۀ ابتدای خط را مشخص می‌کنیم.

Specify through point:

2- نقطه‌ای که جهت رسم نیم خط را مشخص کند انتخاب می‌کنیم.

Specify through point:

مرحلۀ 2 تا زمانی که Enter را نزده ایم تکرار می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان XLINE (خط)

XLINE (Construction line یا خط ساختمانی) برای رسم خط (دو طرف بی نهایت) به کار می‌رود (شکل 8-6-1).

 

08-06-01

شکل 8-6-1) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) تعیین جهت خط

 

Command: xline

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

1- نقطه‌ای انتخاب می‌کنیم

Specify through point:

2- نقطۀ دیگری برای نشان دادن امتداد خط انتخاب می‌کنیم.

Specify through point:

مرحله 2 تا زمانی که Enter را نزده ایم تکرار می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان XLINE (خط)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Hor (افقی: Horizontal)

با انتخاب این گزینه خطوط به صورت افقی ترسیم می‌شوند و فقط نقطه‌ای برای تعیین عرض (Y) خط پرسیده می‌شود. (شکل 8-6-2)

 

08-06-02

شکل 8-6-2) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Horizontal

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Ver (عمودی: Vertical)

برای ترسیم خطوط عمودی این گزینه را انتخاب می‌کنیم. و فقط نقطه‌ای برای تعیین طول (X) خط وارد می‌کنیم. (شکل 8-6-3)

 

08-06-03

شکل 8-6-3) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Vertical

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Ang (زاویه: Angle)

با برگزیدن Ang، زاویه ای پرسیده می‌شود که خطوط با آن زاویه ترسیم می‌شوند

Enter angle of xline (0) or [Reference]:

در صورتی که بخواهیم زاویه را نسبت به پاره خطی که قبلا ترسیم کرده ایم بدهیم گزینۀ Reference را انتخاب می‌کنیم و در پاسخ به درخواست اتوکد:

Select a line object:

پاره خط را انتخاب می‌کنیم و سپس به درخواست بعدی:

Enter angle of xline <0>:

پاسخ مناسب می‌دهیم. (شکل 8-6-4)

 

08-06-04

شکل 8-6-4) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Angle

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Bisect

با این گزینه 2 نقطه تعیین می‌کنیم و با انتخاب نقطه‌ای در صفحه ترسیمی ‌در امتداد نیمساز زاویه ای که بین این 3 نقطه تشکیل می‌شود یک خط رسم می‌گردد (شکل 8-6-5).

 

08-06-05

شکل 8-6-5) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Bisect

 

1- نقطه رأس زاویه را می‌دهیم.

 Specify angle vertex point:

2- نقطه‌ای روی ضلع اول زاویه می‌دهیم.

 Specify angle start point:

3- نقطه‌ای روی ضلع دوم زاویه می‌دهیم.

 Specify angle end point:

برای خروج Enter را می‌زنیم. در غیر این صورت ترسیم خط با تعیین نقاط جدید ادامه می‌یابد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Offset (تعیین فاصله)

عیناً مانند فرمان OFFSET کار می‌کند و به موازات پاره خط انتخابی و به فاصلۀ داده شده خط را رسم می‌کند.

 

Specify offset distance or [Through] <پیش‌فرض>:

1- فاصله را تعیین می‌کنیم.

Select a line object:

2- یک پاره خط انتخاب می‌کنیم.

Specify side to offset:

3- نقطه‌ای در سمت مورد نظر برای کپی انتخاب می‌کنیم.

 

زیرگزینۀ Through نیز عیناً مانند این گزینه در فرمان OFFSET عمل می‌کند. (شکل 8-6-6)

 

08-06-06

شکل 8-6-6) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Offset

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

برای طراحی با دست آزاد فرمان SKETCH را مورد استفاده قرار می‌دهیم. این فرمان با رسم پاره خط هایی طرح مورد نظر ما را ایجاد می‌کند. (شکل 8-7)

 

08-07

شکل 8-7) با فرمان SKETCH می‌توانیم طراحی با دست آزاد انجام دهیم.

 

Command: sketch

Record increment <پیش‌فرض>:

1- طول کوچکترین قطعات پاره خط را تعیین می‌کنیم.

Sketch Pen eXit Quit Record Erase Connect.

2- برای انتخاب هرکدام از گزینه ها حرف بزرگ آن را تایپ می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

 

بالای صفحه (Top)

Pen (قلم)

دارای 2 حالت یا است که با هربار انتخاب این گزینه به حالت دیگر در می‌آید. Pen up یعنی قلم بالا و Pen down یعنی قلم پایین. حالت پیش فرض Pen down است و با حرکت دادن ماوس پاره خط هایی ترسیم می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

Erase (پاک کردن)

بخشی از خطوط ترسیم شده را پاک می‌کند.

 

بالای صفحه (Top)

Connect (اتصال)

خطوط جدید را به خطوط قبلی پیوند می‌دهد.

 

بالای صفحه (Top)

eXit و Quit (خروج)

سبب خروج از فرمان می‌گردند.

 

Record (سابقه)

تعداد پاره خط های ترسیم شده را اعلام می‌کند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی)

این فرمان یک جسم شامل چندین منحنی ترسیم می‌کند. شرح جزئیات اجرایی این فرمان را به بعد واگذار می‌کنیم. (شکل 8-8)

 

08-08

شکل 8-8) فرمان رسم کثیرالمنحنی (SPLINE)

 

بالای صفحه (Top)

 

فرمان MLINE (خطوط چندگانه)

این فرمان خطوط موازی در مسیر تعیین شده رسم می‌کند (از 2 خط به بالا). فرمان های دیگری نیز به همراه MLINE مورد استفاده قرار می‌گیرند (MLEDIT برای تغییر MLINE رسم شده و MLSTYLE برای شیوۀ ترسیم MLINE). این فرمان را نیز بعداً مفصلاً بررسی خواهیم کرد. (شکل 8-9)

 

08-09

شکل 8-9) فرمان ترسیم خطوط چندگانه (MLINE)

 

بالای صفحه (Top)

توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) REGEN برای بازسازی ترسیم

با اجرای فرمان FILL و انتخاب یکی از گزینه های ON یا OFF می‌توانیم اجسام ترسیم شده در این فصل را به صورت توپر یا توخالی ببینیم. برای دیدن تأثیر FILL بر روی اجسام توپر لازم است فرمان REGEN را اجرا کنیم. (شکل 8-10-1 و 8-10-2)

 

08-10-1          08-10-2

شکل 8-10-1) اجسام توپر در حالت Fill on          شکل 8-10-2) اجسام توپر در حالت Fill off

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     آیا می‌توانیم با فرمان POLYGON یک مربع بکشیم؟ با فرمان RECTANG چطور؟

2.     مزیت استفاده از POLYGON به‌جای RECTANG چیست؟ (گزینۀ Edge را به کار ببرید.)

3.     در هنگام اجرای فرمان PLINE دو حالتی را که با انتخاب گزینۀ Close اتفاق می‌افتد بررسی کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

بررسی کنید که چگونه به‌کمک ابزارهای Snap و Ortho و با اجرای فرمان RECTANG می‌توانیم مربع دوران یافتۀ زیر را رسم کنیم؟

راهنمایی: پنجرۀ گفتگویی ابزار Snap را باز کرده، در جعبۀویرایشی مقابل Angle زاویۀ 30 را وارد کنید و ...

 

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده