EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 9 - ابزارهای گزارشگیری
آنچه تاکنون آموخته‌ایم و آنچه در این فصل می‌آموزیم… - ابزار گزارش‌گیری یا پرسشی (Inquiry tools) - فرمان LIST (فهرست مشخصات) - فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم) - فرمان DIST (فاصله) - فرمان AREA (مساحت) - گزینه‌های فرمان AREA - گزینۀ Object - گزینۀ Add - گزینۀ Subtract - فرمان TIME (ساعت) - گزینه‌های فرمان TIME - گزینۀ Display - گزینۀ ON - گزینۀ OFF - گزینۀ Reset - فرمان STATUS (وضعیت) - نام مستعار فرمان‌ها - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 9- ابزارهای گزارشگیری

 

آنچه تاکنون آموخته‌ایم و آنچه در این فصل می‌آموزیم…

ابزار گزارشگیری یا پرسشی (Inquiry tools)

فرمان LIST (فهرست مشخصات)

فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم)

فرمان DIST (فاصله)

فرمان AREA (مساحت)

گزینه‌های فرمان AREA

گزینۀ Object

گزینۀ Add

گزینۀ Subtract

فرمان TIME (ساعت)

گزینه‌های فرمان TIME

گزینۀ Display

گزینۀ ON

گزینۀ OFF

گزینۀ Reset

فرمان STATUS (وضعیت)

نام مستعار فرمان‌ها

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

 

آنچه تاکنون آموخته‌ایم و آنچه در این فصل می‌آموزیم…

در فصول گذشته آموختیم که چگونه به کمک فرمان های ترسیمی ‌(مانندLINE، CIRCLE، ARC و...) و فرمان های ویرایشی (مثل OFFSET، FILLET، EXTEND، TRIM و ...) نقشه های مورد نظرمان را رسم کنیم. همچنین با فرمان های مربوط به نمایش (مثل ZOOM، PAN، REGEN و...) آشنا شدیم و بالاخره سرعت و دقت کارمان را با ابزارهای کمک رسم (مانند GRID، SNAP، ORTHO، POLAR، OSNAP و...) بالا بردیم.

در این فصل می‌اموزیم چگونه از اتوکد در مورد اجسام ترسیم شده و وضعیت موجود اطلاعاتی کسب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار گزارش‌گیری یا پرسشی (Inquiry tools)

برای مشاهدۀ مشخصات اجسام ترسیمی ‌یا ایجاد شده و اطمینان از صحت کارکرد خود از ابزارهای گزارش‌گیری یا پرسشی استفاده می‌کنیم. برخی از ابزارهای گزارش‌گیری از منوی گشودنی Tools قابل دستیابی می‌باشند. (شکل 9-1)

 

در این فصل برخی از فرمان‌های مفید مخصوص گزارش‌گیری را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

بالای صفحه (Top)

فرمان LIST (فهرست مشخصات)

فرمان LIST فهرست مشخصات اجسام انتخابی را نشان می‌دهد.

پس از صدور این فرمان، اتوکد از ما می‌خواهد اجسام مورد نظرمان را انتخاب کنیم. پیغام اتوکد عبارتست از:

 Seleet Objects:

پس از اتمام انتخاب کلید Enter را می‌زنیم.

اکنون صفحۀ نوشتاری ظاهر می‌گردد. (صفحۀ سفیدرنگ حاوی متن که Text screen نامیده می‌شود.) در این صفحه می‌توانیم مشخصات اجسام را به ترتیب انتخاب آنها مشاهده کنیم. اگر همۀ نوشته ها در یک صفحه جا نگیرند اتوکد در پایین صفحه پیغامی را به نمایش می‌گذارد مبنی براینکه برای ادامۀ کار بایستی کلید Enter را بزنیم:

Press ENTER to continue:

با زدن Enter صفحۀ بعدی را خواهیم دید (شکل 9-2). برای بازگشت به صفحۀ گرافیکی (graphics screen) کلید تابعی F2 را می‌زنیم.

 

شکل 9-1) گزینه‌های منوی فرعی Inquiry از منوی‌گشودنی Tools

1.     Distance – فرمان DIST را اجرا می‌کند.

2.     Area – فرمان AREA اجرا می‌شود.

3.     Mass Properties – فرمان MASSPROP را اجرا می‌کند که در درس اتوکد سه‌بعدی خواهیم دید.

4.     List – فرمان LIST از این طریق اجرا می‌گردد.

5.     ID Point – فرمان ID را اجرا می‌کند

6.     Time – محل احضار فرمان TIME

7.     Status – فرمان STATUS با انتخاب این گزینه اجرا می‌شود.

8.     Set Variable – فرمان SETVAR که مفطلاً در اتوکد پیشرفته بررسی خواهد شد.

 

autocad

شکل 9-2) صفحۀنوشتاری که پس از اجرای فرمان LIST و انتخاب اجسام ظاهر می‌شود. برای بازگشت به صفحۀگرافیکی کلید F2 را می‌زنیم.

 

در مجموعۀ شکل‌های 9-3 مشخصات تعدادی از اشکال ترسیمی ‌که تاکنون با آنها آشنا شده ایم نشان داده شده است.

 

autocad

شکل 9-3-1) با صدور فرمان LINE جسمی تولید می‌شود که با گرفتن فهرست مشخصات آن معلوم می‌شود اتوکد هم آن جسم را به عنوان LINE (خط) می‌شناسد. مشخصاتی که اتوکد به ما می‌دهد عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LINE

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"  - در فصل‌های بعدی با مفهوم و کاربردهای لایه آشنا خواهیم شد.

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل – فضای مدل و کاغذ را بعداً خواهیم دید. فعلاً هر چه رسم می‌شود در فضای مدل قرار دارد.

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت – هر جسمی که در اتوکد ایجاد می‌شود دارای یک شمارۀ هویت است که اتوکد به کمک این شماره اجسام را شناسایی می‌کند.

5.     from point – مختصات x، y و z نقطۀ شروع پاره‌خط در این سطر نشان داده می‌شود.

6.     to point – مختصات x، y و z نقطۀ انتهایی پاره‌خط در اینجا دیده می‌شوند.

7.     Length – طول پاره‌خط در اینجا نوشته می‌شود.

8.     Angle in XY Plane – زاویۀ پاره‌خط نسبت به محور X در صفحۀ XY (یعنی صفحه‌ای که در حالت دوبعدی در آن کار می‌کنیم) در این قسمت نوشته می‌شود. اگر خط ما سه‌بعدی باشد زاویۀ آن با صفحۀ XY نیز نوشته می‌شود.

9.     Delta X – فاصلۀ افقی بین ابتدا و انتهای پاره‌خط

10. Delta Y – فاصلۀ عمودی بین ابتدا و انتهای پاره‌خط

11. Delta Z – فاصلۀ ارتفاعی بین ابتدا و انتهای پاره‌خط

 

autocad

شکل 9-3-2) با صدور فرمان CIRCLE یک دایره (Circle) ایجاد می‌گردد. مشخصاتی که اتوکد به ما می‌دهد عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: CIRCLE

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     center point – مختصات x، y و z مرکزدایره در این سطر نشان داده می‌شود.

6.     radius – طول شعاع دایره

7.     circumference – محیط دایره

8.     area – مساحت دایرۀ انتخابی

 

autocad

شکل 9-3-3) با صدور فرمان ARC یک کمان (Arc) ایجاد می‌گردد. مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: ARC

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     center point – مختصات x، y و z مرکزکمان در این سطر نشان داده می‌شود.

6.     radius – طول شعاع کمان

7.     start angle – زاویۀ نقطۀ اول کمان

8.     end angle – زاویۀ نقطۀ آخر کمان

9.     length – طول کمان

 

autocad

شکل 9-3-4) با صدور فرمان RECTANG یک جسم از نوع LWPOLYLINE (چندخطی دوبعدی) ایجاد می‌گردد. LWPOLYLINE یک جسم مرکب است. مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LWPOLYLINE

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     Closed – به معنی این است که چندخطی بسته است. اگر چندضلعی بسته نباشد کلمۀ Open را مشاهده می‌کنیم. با اجرای فرمان RECTANG یک چندضلعی بسته ترسیم می‌شود.

6.     Constant width – درصورتی‌که همۀ قطعات چندخطی دارای پهنای مشابه باشند، این پهنا در این محل نوشته می‌شود.

7.     area – مساحت کل چندضلعی

8.     perimeter – محیط چندضلعی

9.     at point -  مختصات اولین رأس چندضلعی

10. at point -  مختصات دومین رأس چندضلعی

11. at point -  مختصات سومین رأس چندضلعی

12. at point -  مختصات چهارمین رأس چندضلعی

 

autocad

شکل 9-3-5) با صدور فرمان POLYGON یک جسم مرکب از نوع LWPOLYLINE (چندخطی دوبعدی) ایجاد می‌گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LWPOLYLINE

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     Closed – به معنی این است که چندخطی بسته است. فرمان POLYGON یک چندضلعی بسته ایجاد می‌کند.

6.     Constant width – درصورتی‌که همۀ قطعات چندخطی دارای پهنای مشابه باشند، این پهنا در این محل نوشته می‌شود.

7.     area – مساحت کل چندضلعی

8.     perimeter – محیط چندضلعی

9.     at point -  مختصات اولین رأس چندضلعی

10. ...

11. at point -  مختصات هشتمین رأس چندضلعی

 

autocad

 

شکل 9-3-6) با اجرای فرمان PLINE یک جسم مرکب از نوع LWPOLYLINE (چندخطی دوبعدی) ایجاد می‌گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LWPOLYLINE

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     Open – به معنی این است که چندخطی باز است. اگر در انتهای فرمان PLINE گزینۀ Close را انتخاب کرده باشیم در این قسمت کلمۀ Closed دیده می‌شود.

6.     area – مساحت کل چندضلعی

7.     length – محیط چندضلعی. درصورتی‌که چندخطی بسته باشد در اینجا به جای length کلمۀ perimeter را مشاهده می‌کنیم.

8.     at point -  مختصات اولین رأس چندخطی

9.     starting width -  پهنای آغازی قطعۀ اول

10. ending width -  پهنای انتهایی قطعۀ اول

11. at point -  مختصات دومین رأس چندخطی

12. starting width -  پهنای آغازی قطعۀ دوم

13. ending width -  پهنای انتهایی قطعۀ دوم

14. at point -  مختصات سومین رأس چندخطی

15. starting width -  پهنای آغازی قطعۀ سوم

16. ending width -  پهنای انتهایی قطعۀسوم

17. at point -  مختصات چهارمین رأس چندخطی

18. starting width -  پهنای آغازی قطعۀچهارم

19. ending width -  پهنای انتهایی قطعۀچهارم

20. bulge – میزان تحدب قطعۀ کمانی

21. center – مرکز قطعۀ کمانی

22. radius – شعاع قطعۀ کمانی

23. start angle – زاویۀ شروع کمان

24. Press ENTER to continue: - این جمله در صورتی که فهرست مشخصات در یک صفحه جا نگیرد ظاهر می‌شود که بر طبق آن باید کلید Enter زده شود تا بتوانیم بقیۀ مشخصات را ببینیم.

25. end angle – زاویۀ انتهای کمان

26. at point -  مختصات پنجمین رأس چندخطی

27. starting width -  پهنای آغازی قطعۀ پنجم

28. ending width -  پهنای انتهایی قطعۀ پنجم

29. bulge – میزان تحدب قطعۀ کمانی

30. center – مرکز قطعۀ کمانی

31. radius – شعاع قطعۀ کمانی

32. start angle – زاویۀ شروع کمان

33. end angle – زاویۀ انتهای کمان

34. at point -  مختصات ششمین (آخرین) رأس چندخطی

 

autocad

شکل 9-3-7) با اجرای فرمان POINT یک جسم ساده از نوع Point (نقطه) ایجاد می‌گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: POINT

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     at point - مختصات محل درج نقطه (طول و عرض و ارتفاع)

 

autocad

شکل 9-3-8) با اجرای فرمان ٌRAY یک جسم ساده از نوعRay (پرتو - اشعه) ایجاد می‌گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: RAY

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     base point - مختصات نقطۀ شروع (طول و عرض و ارتفاع)

6.     unit direction x، y و z بردار نرمال

7.     angle in XY plane – زاویه نسبت به جهت مثبت محور xها

 

autocad

شکل 9-3-9) با اجرای فرمان ٌXLINE یک جسم ساده از نوع Xline (خط دوطرف بی‌نهایت – خط ساختمانی) ایجاد می‌گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: XLINE

2.     Layer - لایه‌ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀ هویت

5.     base point - مختصات نقطۀ شروع (طول و عرض و ارتفاع)

6.     unit direction x، y و z بردار نرمال

7.     angle in XY plane – زاویه نسبت به جهت مثبت محور xها

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم)

این فرمان مشخصات کلیۀ اجسام موجود در نقشه را به نمایش می‌گذارد و منتظر انتخاب جسم توسط کاربر نمی‌ماند. جای این فرمان در منوهای گشودنی و ابزار خالی ‌است.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIST (فاصله)

فرمان DIST فاصلۀ بین دو نقطه انتخابی را نشان می‌دهد. زاویۀ خط واصل بین دو نقطه نیز به کمک این فرمان بدست می‌آید. در زیر فرمان DIST به طور کامل شرح داده شده است:

Command: dist

Specify first point:

انتخاب نقطۀ اول

Specify second point:

انتخاب نقطۀ دوم

و در اینجا اطلاعات زیر به نمایش گذاشته می‌شود:

Distance = 22.3607,  Angle in XY Plane = 63,  Angle from XY Plane = 0

Delta X = 10.0000,  Delta Y = 20.0000,   Delta Z = 0.0000

Distance - زاویۀ خط رابط بین دو نقطۀ انتخابی اول و دوم

Angle in XY Plane - زاویۀ خط رابط بین دونقطه با جهت مثبت محور xها

Angle from XY Plane - زاویۀ خط رابط بین دونقطه با صفحۀ XY

Delta X - فاصلۀ افقی بین دونقطۀ انتخابی

Delta Y - فاصلۀ عمودی بین دونقطۀ انتخابی

Delta Z - فاصلۀ ارتفاعی بین دونقطۀ انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

فرمان AREA (مساحت)

فرمان AREA مساحت و محیط یک چند ضلعی را با مشخص کردن رئوس آن محاسبه می‌کند.

همچنین مساحت و محیط پیرامونی یک دایره، بیضی، چندضلعی بسته و... با انتخاب گزینۀ Object از فرمان AREA قابل محاسبه است.

در صورت برگزیدن هر کدام از گزینه های Add یا Subtract مساحت بدست آمده با مساحت قبلی جمع یا از آن کم می‌شود. در زیر نحوۀ اجرای فرمان AREA و عملکرد آن شرح داده شده است:

Command: area

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract:]

انتخاب نقطه‌ا‌ی برروی رأس اول

Specify next corner point or press ENTER for total:

انتخاب نقطه‌ای بروی رأس بعدی

Specify next corner point or press ENTER for total:

انتخاب نقطه‌ای بروی رأس بعدی

تا زمانی که Enter را نزده‌ایم این مرحله تکرار می‌شود. با زدن Enter فرمان خاتمه می‌یابد و گزارشات لازم درمورد چندضلعی تعیین‌شده داده می‌شود.

گزارش به شکل زیر است وطبق آن مساحت (Area) و محیط (Perimeter) داده می‌شود:

Area = 5492.3999, Perimeter = 315.6798

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان AREA

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Object

با انتخاب این گزینه و در پی آن انتخاب یک چندضلعی یا چندخطی بسته یا دایره و بیضی مساحت و محیط جسم انتخابی داده می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Add

با انتخاب این گزینه وارد حالت جمع‌زدن مساحتها می‌شویم و مساحت جدید به مساحت قبلی اضافه می‌گردد. در این صورت تا زمانی‌که دوبار پشت سر هم Enter را نزده‌ایم فرمان ادامه‌می‌یابد. به این معنی که با تعیین رئوس چندضلعی یا انتخاب جسم موردنظر باز هم پیغام اولیه ظاهر می‌شود و می‌توانیم رئوس یا جسم بعدی را انتخاب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Subtract

این گزینه مانند گزینۀ Add است با این تفاوت که مساحت جدید را از مساحت قبلی کم می‌کند.

توجه: در هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم حالات (modes) Add یا Subtract را جایگزین یکدیگر کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان TIME (ساعت)

شکل 9-6 خروجی فرمان TIME را به نمایش می‌گذارد و توضیحات ذیل آن این فرمان را بررسی می‌کند.

Command: time

Current time:             Wednesday, 18 December, 2002 at 03:46:04:120 ب.ظ

Times for this drawing:

  Created:                Wednesday, 18 December, 2002 at 03:03:26:620 ب.ظ

  Last updated:           Wednesday, 18 December, 2002 at 03:03:26:620 ب.ظ

  Total editing time:     0 days 00:42:37.600

  Elapsed timer (on):     0 days 00:42:37.550

  Next automatic save in: 0 days 01:17:36.332

 

Enter option [Display/ON/OFF/Reset]:

 

Current time – زمان حاضر (تاریخ و ساعت سیستم)

Times for this drawing - زمانی که پس از ورود به اتوکد صرف این نقشه کرده‌ایم.

Created – زمان ایجاد نقشه

Last updated – اخرین زمان ذخیرۀ نقشه

Total editing time – کل زمان صرف‌شده برای این نقشه

Elapsed timer (on) – هنگامی که زمان‌سنج روشن است کورنومتری زمان را ثبت می‌کند. این زمان در اینجا نشان داده می‌شود.

Next automatic save in – زمان بعدی برای ذخیرۀ خودکار نفشه – این زمان توسط متغیرسیستمی اتوکد به نام SAVETIME تعیین می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان TIME

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Display

سبب می‌شود تا گزارشات مربوط به فرمان دوباره نمایش داده شوند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ ON

زمان‌سنج (کورنومتر) را روشن می‌کند

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ OFF

زمان‌سنج (کورنومتر) را خاموش می‌کند

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Reset

زمان ثبت شده توسط زمان‌سنج را پاک می‌کند و آنرا برابر صفر قرار می‌دهد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STATUS (وضعیت)

با اجرای این فرمان وضعیت پروندۀ ترسیمی ‌حاضر گزارش داده می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

Command: status

42 objects in Drawing1.dwg

تعداد اجسام موجود در نقشه

Model space limits are X:    0.0000   Y:    0.0000  (Off(

محدوده‌های پایین فضای مدل – محدوده‌ها خاموشند

                       X:  420.0000   Y:  297.0000

محدوده‌های فضای مدل

Model space uses       *Nothing*

Display shows          X:    0.0000   Y:    0.0000

محدودۀ پایین فعلی صفحه‌نمایش

                       X:  606.5493   Y:  297.0000

محدودۀ بالایی فعلی صفحه‌نمایش

Insertion base is      X:    0.0000   Y:    0.0000   Z:    0.0000

مختصات مبنای درج

Snap resolution is     X:   10.0000   Y:   10.0000

میزان پرش افقی و عمودی

Grid spacing is        X:   10.0000   Y:   10.0000

فاصلۀ افقی وعمودی نقاط شبکه

Current space:        Model space

فضای جاری: فضای مدل

Current layout:       Model

چیدمان جاری: Model

Current layer:        "0"

لایۀ جاری: 0

Current color:        BYLAYER -- 7 (white)

رنگ جاری: لایه‌ای ((BYLAYER

Current linetype:     BYLAYER -- "Continuous"

نوع‌خط جاری: لایه‌ای

Current lineweight:   BYLAYER

وزن‌خط جاری: لایه‌ای

Current plot style:   ByLayer

شیوۀچاپ جاری: لایه‌ای

Current elevation:    0.0000  thickness:    0.0000

ارتفاع و ضخامت ارتفاعی جاری

Fill on  Grid off  Ortho off  Qtext off  Snap off  Tablet off

توپرسازی جامد روشن شبکه خاموش  عمودکش خاموش  شبه‌متن خاموش  پرش خاموش  تابلوی رقمی‌کننده خاموش

Object snap modes:    Center, Endpoint, Insert, Intersection, Extension

تنظیمات پرش موضوعی

Free dwg disk (I:) space: 2047.7 MBytes

فضای خالی روی هادرددیسک

Free temp disk (I:) space: 2047.7 MBytes

فضای موقتی روی هارددیسک

Free physical memory: 8.6 Mbytes (out of 255.4M )

حافظۀ آزاد

)Free swap file space: 1632.1 Mbytes (out of 1792.6M )

فضای فایل‌های تبادلی

در شکل 9-4 محل فرمان های این فصل را در منوی ابزار Inquiny مشاهده می‌کنیم.

 

شکل 9-4) گزینه های منوی INQUIRY در منوی ابزار

1.     DIST – برای تعین فاصله بین دو نقطه

2.     AREA – برای بدست آوردن محیط و مساحت محدوده‌های بسته

3.     MASSPROP – ویژگی‌های جرمی – مربوط به اتوکد 3بعدی

4.     LIST – برای بدست آوردن فهرست مشخصات اجسام

5.     ID – مختصات نقطۀ انتخابی را می‌دهد.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان‌ها

مخفف نام فرمان‌های این فصل در جدول روبرو نشان داده شده‌است. فرمان‌هایی که در جدول حضور ندارند دارای مخفف (alias) نمی‌باشند.

 

Commands

Aliases

LIST

li، ls

DIST

di

AREA

aa

SETVAR

set

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     مساحت یک دایره را به کمک کدام فرمان‌ها می‌توانیم بدست آوریم؟

2.     همۀ روش‌های موجود را برای به دست آوردن مساحت و محیط یک مستطیل که با فرمان RECTANG رسم کرده‌ایم بنویسید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     بررسی کنید که هنگام اجرای فرمان LIST کدام خصوصیات در همۀ فهرست‌ها مشترک است؟

2.     اگر پس از اجرای فرمان AREA و انتخاب گزینۀ Object یک خط یا کمان انتخاب کنیم، اتوکد چه پیغامی می‌دهد؟

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

چندضلعی‌های زیر را رسم کرده، مساحت هرکدام را به‌دست آورید. (طول ضلع هر کدام از چندضلعی‌ها برابر 10 واحد می‌باشد.)

 

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده