EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 11 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)
اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم - فرمان COPY (همتاسازی) - گزینه Multiple - اشکال اتوکد 2000 در نمایش پیغام فرمان COPY - فرمان MOVE (جابجایی) - فرمان ROTATE (چرخش) - گزینۀ Reference - فرمان SCALE (تغییر اندازه) - گزینۀ Reference - فرمان MIRROR (آینه) - مخفف فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 11 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)

 

اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم

فرمان COPY (همتاسازی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای کپی

مرحله 2- انتخاب یا تعیین نقطۀ مبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- انتخاب یا تعیین نقطۀ مقصد

گزینه Multiple

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀ مبدأ

مرحله 4 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀ دوم

مرحلۀ 5 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تکرار مرحلۀ 4

اشکال اتوکد 2000 در نمایش پیغام فرمان COPY

فرمان MOVE (جابجایی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای جابجایی

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀ مبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- تعیین نقطۀ دوم

فرمان ROTATE (چرخش)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای دوران

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀ مبدأ

مرحلۀ 3- تعیین زاویۀ دوران

گزینۀ Reference

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀ مرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀ دوم

فرمان SCALE (تغییر اندازه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای تغییر اندازه

مرحلۀ 2 –  تعیین نقطۀ مبدأ

مرحلۀ 3 – تعیین ضریب بزرگنمایی

گزینۀ Reference

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول مرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول جدید

فرمان MIRROR (آینه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای قرینه‌سازی

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀ اول خط آینه

مرحلۀ 3 – تعیین دومین نقطه روی خط آینه

مرحلۀ 4 – پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟

مخفف فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم

در این فصل فرمان‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که ما را در بسیاری از موارد از ترسیم بی نیاز می‌کنند. از آنجا که نام هر فرمان بیانگر عملکرد آن است لذا به نظر نمی‌رسد نیازی به شمردن دلایل استفاده از این فرامین داشته باشیم.

فرمان ها عبارتند از همتاسازی (کپی): Copy، جابجایی (حرکت): MOVE، چرخش (دوران): ROTATE، تغییر اندازه (مقیاس): SCALE و قرینه سازی (آینه): MIRROR

 

بالای صفحه (Top)

فرمان COPY (همتاسازی)

در صورتی که بخواهیم اجسام ترسیم شده را در محل دیگری نیز مورد استفاده قرار بدهیم از فرمان COPY کمک می‌گیریم. (شکل 11-1)

Command: copy

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای کپی

در مقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select Objects:

انتخاب اجسام را به روش‌هایی که می‌شناسیم انجام می‌دهیم. روش‌هایی که در فصل پیش معرفی شدند عبارتند از:

انتخاب مستقیم، انتخاب توسط پنجره (Window) یا انتخاب توسط پنجرۀ متقاطع (Crossing) و...

برای خاتمه این مرحله کلید Enter را می‌زنیم.

 

مرحله 2- انتخاب یا تعیین نقطۀ مبدأ یا میزان جابجایی

اکنون از ما خواسته می‌شود که نقطه مبدأ یا میزان جابجایی را مشخص کنیم:

Specify base point of displacement or [Multiple]:

با انتخاب یک نقطه از این مرحله نیز عبور می‌کنیم.

انتخاب نقطه می‌تواند به هر کدام از روش های اشاره شده در فصول قبل انجام پذیرد، یعنی:

انتخاب یک نقطه در صفحۀ ترسیمی ‌، ورود مختصات یک نقطه به کمک صفحه کلید ، استفاده از ابزارهای کمک رسم و...

 

مرحلۀ 3- انتخاب یا تعیین نقطۀ مقصد

در پاسخ درخواست زیر:

Specify Second point of displacement or :

نقطۀ مقصد را انتخاب یا تعیین می‌کنیم. در این مرحله اتوکد با رسم شبح تصویری مجازی از اجسام کپی شده با توجه به موقعیت مکان نما ترسیم می‌کند.

در صورتی که کلید Enter را بزنیم (که بمنزلۀ پذیرش پیش‌فرض یعنی جمله ای که در داخل پرانتز شکسته نوشته است می‌باشد.) x و y داده شده در مرحلۀ قبل به شکل rx و ry (یعنی جابجایی) در نظر گرفته می‌شوند.

با عبور از این مرحله فرمان پایان می‌یابد و عمل کپی (همتاسازی) انجام می‌پذیرد.

 

autocad

شکل 11-1) فرمان Copy

 

گزینه Multiple

اگر در مرحلۀ دوم بجای تعیین نقطۀ مبدأ گزینه Multiple را انتخاب کنیم (برای انتخاب گزینه نیز راههای متعددی وجود دارد که قبلاً مورد بررسی قرار گرفته‌اند.) در واقع از اتوکد می‌خواهیم پس از تعیین نقطۀ مبدأ عمل کپی را تا زمانی که درخواست توقف را مطرح نکرده‌ایم ادامه دهد. بدین طریق مراحل بعدی به این شکل انجام می‌گیرند:

 

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀ مبدأ

Specify base point:

نقطۀ مبدأ را انتخاب می‌کنیم.

 

مرحله 4 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀ دوم

Specify second point of dispacement or :

با تعیین نقطۀ مقصد اجسام انتخابی در محل جدید کپی می‌شوند.

 

مرحلۀ 5 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تکرار مرحلۀ 4

مرحلۀ 4 تکرار می‌شود تا زمانی که کلید Enter را بزنیم.

 

اشکال اتوکد 2000 در نمایش پیغام فرمان COPY

جملۀ بالا بایستی به این شکل نمایش داده می‌شد:

Specify second point of displacement or :

که زدن Enter بمنزلۀ درخواست خروج (exit) بود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MOVE (جابجایی)

فرمان MOVE مانند COPY است با این تفاوت که جسم اولیه را پس از کپی در محل جدید پاک می‌کند. بدیهی است که این فرمان گزینه ای به نام Multiple ندارد. (شکل 11-2)

Command: move

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای جابجایی

در مقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select Objects:

اجسامی را که می‌خواهیم جابجا شوند انتخاب می‌کنیم و برای خاتمه Enter را می‌زنیم.

 

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀ مبدأ یا میزان جابجایی

Specify base point or displacement:

انتخاب یا تعیین نقطۀ مبدأ (یا میزان جابجایی)

 

مرحلۀ 3- تعیین نقطۀ دوم

Specify second point of displacement or < use first point as displacement >:

انتخاب یا تعیین نقطۀ مقصد (یا برای آنکه x و y داده شده در مرحلۀ پیشین به عنوان  rx و ry  پذیرفته شوند Enter را می‌زنیم). در این مرحله زمانی که نقطه‌ای را مشخص نکرده ایم شبح اجسام جابجا شده با توجه به موقعیت مکان‌نما قابل مشاهده است.

 

autocad

شکل 11-2) فرمان Move

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ROTATE (چرخش)

برای چرخاندن اجسام انتخابی بدور محوری عمود بر صفحۀ ترسیمی ‌از فرمان ROTATE کمک می‌گیریم (شکل 11-3)

 

فرمان ROTATE دارای 3 مرحله است ولی پیش از هرگونه درخواستی گزارشی از وضع موجود می‌دهد.

 

Command: rotate

 

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0

این گزارش بیانگر وضعیت 2 متغیر سیستمی به نام های ANGDIR و ANGBASE می‌باشد.

متغیرهای سیستمی مقادیری هستند که فرمان های اتوکد هنگام نیاز به کار می‌برند.

دو متغیر بالا توسط فرمان UNITS تغییر می‌یابند. همچنین اگر با گزینۀ Use a Wizard (هنگام ایجاد یک پروندۀ جدید با فرمان NEW) نقشه‌ای را ایجاد کرده باشیم ، در حالت پیشرفته (advanced) آن امکان تغییر این دو متغیر محیطی را داریم.

در اینجا جهت مثبت سنجش زاویه برخلاف عقربه های ساعت (مطابق جهت مثلثاتی) و زاویۀ صفر نیز هم جهت با سمت شرق می‌باشد. یعنی هردو مقدار مقادیر پیش‌فرض و استاندارد اتوکد می‌باشند.

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای دوران

در مقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select object:

انتخاب اجسام را با روش‌هایی که می‌شناسیم انجام می‌دهیم و برای فهماندن به اتوکد که عمل انتخاب پایان یافته است کلید Enter را می‌زنیم.

 

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀ مبدأ

Specify base point:

تعیین نقطه ای به عنوان مرکز دوران

 

مرحلۀ 3- تعیین زاویۀ دوران

Specify rotation angle or [Reference]:

تعیین زاویۀ دوران: زاویۀ دوران را می‌توانیم مستقیما از طریق صفحۀ کلید وارد کنیم یا با انتخاب نقطه ای مشخص کنیم. در روش دوم زاویۀ بین جهت مثبت محور x ها با خط واصل بین نقطه ای که به عنوان مرکز دوران تعیین کردیم و نقطه ای که در این مرحله انتخاب کرده ایم اندازه گیری می‌شود.

بدیهی است که ورود عدد منفی به عنوان زاویه به معنی اندازه گیری آن در جهت موافق عقربه های ساعت است. در این مرحله اتوکد با رسم شبح تصویر موقتی از اجسام چرخانده شده (با توجه به موقعیت مکان نما) رسم می‌کند. پس از دادن زاویه چرخش اجسام انجام می‌پذیرد.

 

autocad

شکل 11-3) فرمان Rotate

 

گزینۀ Reference

اگر در مرحلۀ 2 گزینۀ Reference (به معنی مرجع) را انتخاب کنیم:

Specify rotation angle or [Reference]: r

در این صورت می‌توانیم هر زاویه‌ای اعم از اعشاری یا کسری را وارد کنیم. در صورت کسری بودن زاویه به ترتیب در دو مرحله صورت و مخرج کسر را وارد می‌کنیم. همچنین برای چرخاندن اجسام نسبت به یک جسم دیگر در صفحۀ ترسیم این گزینه را انتخاب می‌کنیم.

 

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀ مرجع

Specify the reference angle <0>:

زاویه‌ای به عنوان زاویۀ اولیه تعیین می‌کنیم. با زدن Enter مقدار پیش‌فرض انتخاب می‌گردد.

 

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀ دوم

Specify the next angle:

زاویۀ دوم را وارد یا انتخاب می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SCALE (تغییر اندازه)

برای بزرگ یا کوچک کردن اجسام (تغییر اندازه) از این فرمان استفاده می‌کنیم (شکل 11-4).

فرمان SCALE دارای 3 مرحله است:

Command: scale

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای تغییر اندازه

در مقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select objects:

اجسام موردنظر برای تغییر اندازه را با روش‌های مختلفی که می‌شناسیم انتخاب می‌کنیم و برای پایان بخشیدن به این مرحله Enter را می‌زنیم.

 

مرحلۀ 2 –  تعیین نقطۀ مبدأ

Specify base point:

انتخاب نقطه‌ای به عنوان مبدأ

 

مرحلۀ 3 – تعیین ضریب بزرگنمایی

Specify scale factor or [ Reference ]:

 

در تعیین ضریب بزرگنمایی، عدد بزرگتر از 1 اجسام را بزرگتر و عدد کوچکتر از 1 اجسام را کوچکتر می‌کنند. ورود عدد منفی در این مرحله بی معنی و غیرمجاز است.

در صورتی که ضریب تغییر اندازه قابل تبدیل به عدد اعشاری نباشد (مثلا 1 به 8 یا 7 به 5) از علامت ممیز فارسی (اسلش یا /) استفاده می‌کنیم (مثل 1/8 و 7/5)

 

autocad

شکل 11-4) فرمان Scale

 

گزینۀ Reference

این گزینه برای زمانی به کار می‌رود که اندازۀ اولیه و ثانویه یا هردو برای کاربر نامعلومند ولی می‌توان آنها را در صفحۀ مونیتور (و به کمک ابزارهای کمک رسم از جمله Polar، Osnap و...) نشان داد.

اگر در مرحلۀ‌2 گزینۀ r به معنی Reference را انتخاب کنیم:

Specify scale factor or [Reference]: r

مراحل بعدی به شرح زیر خواهند بود:

 

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول مرجع

Specify reference length <1>:

اندازه یا فاصلۀ اولیه را وارد می‌کنیم.

 

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول جدید

Specify new length:

انازه یا فاصلۀ ثانویه را وارد می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MIRROR (آینه)

فرمان MIRROR برای قرینه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرمان کمی با فرمان های قبلی متفاوت است (شکل 11-5)

 

Command: mirror

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای قرینه‌سازی

در مقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select objects

انتخاب اجسام را با روش‌های مختلفی که می‌شناسیم انجام می‌دهیم و برای پایان بخشیدن به این مرحله Enter را می‌زنیم.

 

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀ اول خط آینه

Specify first point of mirror line:

انتخاب نقطه ای روی آینه (خطی فرضی که نشاندهندۀ آینه ای است که عمود بر صفحۀ ترسیمی ‌قرار دارد.)

 

مرحلۀ 3 – تعیین دومین نقطه روی خط آینه

Specify second point of mirror line:

انتخاب نقطۀ دیگری روی خط فرضی که بیانگر محل آینه است. اگر این نقطه روی نقطۀ قبلی باشد خطی تشکیل نمی‌گردد و این عمل مجاز نیست.

 

مرحلۀ 4 – پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟

Delete source objects ? [Yes/No] :

پاسخ Y یا Yes منجر به حذف اجسام اولیه می‌شود. پاسخ N یا No (که پیش‌فرض است) سبب می‌گردد اجسام اولیه نیز حفظ گردند.

 

autocad

شکل 11-5) فرمان Mirror

 

بالای صفحه (Top)

مخفف فرمان‌ها

در جدول روبرو نام فرمان‌ها و مخفف (alias) هر کدام از آنها را می‌بینیم.

 

Commands

Aliases

COPY

co، cp

MIRROR

mi

MOVE

m

ROTATE

ro

SCALE

sc

 

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل های 11-6-الف و ب محل فرمان های COPY، MOVE، ROTATE، SCALE و MIRROR در منوهای گشودنی و ابزار نشان داده شده اند.

 

    

شکل‌های 11-6- الف و ب) محل فرمان های ویرایشی COPY، MOVE، ROTATE، SCALE و MIRROR در منوهای گشودنی و  ابزار Modify:

1.     فرمانCOPY (کپی – همتاسازی)

2.     فرمان MOVE (جابجایی)

3.     فرمان ROTATE (چرخش)

4.     فرمان SCALE (تغییراندازه)

5.     فرمان MIRROR (قرینه‌سازی)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     برای آنکه از یک گروه اجسام چندین‌بار کپی تهیه کنیم، کدام فرمان و گزینه را به‌کار می‌بریم؟

2.     تفاوت‌های بین فرمان‌های MOVE و COPY را بنویسید.

3.     با اجرای فرمان ROTATE و انتخاب گزینۀ Reference خط موربی را به صورت افقی درآورید.

4.     با اجرای فرمان SCALE و انتخاب گزینۀ Reference خطی به طول نامعلوم را به خطی به طول 10 واحد تبدیل کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

بررسی کنید که هرکدام از فرمان‌هایی که در این فصل آموختیم، اجسام موجود را تغییر می‌دهند یا اجسام جدیدی ایجاد می‌کنند و جدول زیر را پر کنید:

 

نام فرمان

تغییر اجسام

ایجاد اجسام

COPY

 

P

MOVE

 

 

ROTATE

 

 

SCALE

 

 

MIRROR

 

 

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده