EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 12 - روش‌های انتخاب اجسام (تکمیلی)
چگونه گزینه‌های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟ - گزینه‌های نهفتۀ Select objects: - انتخاب مستقیم - (Window) W – پنجره - (Crossing) C – پنجرۀ متقاطع - (WPolygon) WP – پنجرۀ چندضلعی - (CPolygon) CP – چندضلعی متقاطع - (Fence) F – حصار، پرچین - (Remove) R – حذف - (Add) A – افزودن - (Last) L – آخرین - (Previous) P – قبلی - (SIngle) SI – تکی، منفرد - ALL – همه - BOX – جعبه - AU (Auto) – خودکار - (Undo) U – لغو - (Multiple) M – چندتایی - یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 - (Group) G – گروه - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 12 - روش‌های انتخاب اجسام (تکمیلی)

 

چگونه گزینه‌های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟

گزینه‌های نهفتۀ Select objects:

انتخاب مستقیم

(Window) W – پنجره

(Crossing) C – پنجرۀ متقاطع

(WPolygon) WP – پنجرۀ چندضلعی

(CPolygon) CP – چندضلعی متقاطع

(Fence) F – حصار، پرچین

(Remove) R – حذف

(Add) A – افزودن

(Last) L – آخرین

(Previous) P – قبلی

(SIngle) SI – تکی، منفرد

ALL – همه

BOX – جعبه

AU (Auto) – خودکار

(Undo) U – لغو

(Multiple) M – چندتایی

یک اشکال (bug) در اتوکد 2000

(Group) G – گروه

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

چگونه گزینه‌های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟

اتوکد در برخی موارد گزینه‌های مربوط به پیغام‌های درخواست خود را مستقیماً به کاربر نشان نمی‌دهد. (منظور از نمایش مستقیم گزینه قرار دادن گزینه در میان کروشه‌هاست، مانند Specify next point or [Close/Undo]: در فرمان LINE).

در صورتی که بدانیم در جایی گزینۀ پنهانی وجود دارد می‌توانیم با انجام یک اشتباه عمدی و مشاهدۀ پیام اتوکد به وجود یا عدم وجود گزینۀ احتمالی پی ببریم. مثلآ به خاطر داریم که اگر پس از صدور فرمان LINE و در برابر پیام درخواست Specify first point: کلید Enter را بزنیم در حالات مختلف کارهای متفاوتی انجام می‌گیرد. این در حالی‌است که در پیغام مربوطه هیچ اشاره‌ای به زدن Enter نشده است.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های نهفتۀ Select objects:

در فصول گذشته با روش‌های انتخاب اجسام آشنا شدیم. اما آن روش‌ها همۀ راههای موجود در انتخاب اجسام را در اختیار ما نمی‌گذارند. برای دیدن گزینه‌های پیغام درخواست Select objects: کافی‌است در مقابل این پیام کلمه‌ای که می‌دانیم از دید اتوکد بی‌معنی است وارد کنیم. اما برای مشاهدۀ این پیغام باید یک فرمان ویرایشی اجرا کنیم.:

Command: erase

Select objects: aaa

اکنون اتوکد به ما می‌گوید که کلمۀ داده شده بی‌معنی است و گزینه‌های مجاز را به نمایش می‌گذارد و دوباره از ما می‌خواهد که اجسام مورد نظرمان را انتخاب کنیم:

*Invalid selection*

Expects a point or

Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/Single

Select objects:

حالا ببینیم هر کدام از گزینه‌های بالا چه عملی را انجام می‌دهند؟

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب مستقیم

مربع انتخابگر را بر روی جسم مورد نظر برده تقه می‌زنیم (دکمۀ سمت چپ ماوس را فشار می‌دهیم).

 

بالای صفحه (Top)

 (Window) W – پنجره

دو نقطه را که بیانگر دو رأس مقابل یک مستطیلند انتخاب می‌کنیم. تمامی اجسامی که به طور کامل درون مستطیل باشند انتخاب می‌گردند. اگر حتی بخش ناچیزی از یک جسم در خارج این پنجره قرار داشته باشد انتخاب نمی‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

 (Crossing) C – پنجرۀ متقاطع

مانند پنجره (Window) است با این تفاوت که اولاً پس از انتخاب نقطۀ اول و حرکت مکان‌نما (cursor) برای تعیین نقطۀ دوم شبح پنجره به صورت خط چین نشان داده می‌شود و ثانیاً هر آنچه در درون این پنجره باشد انتخاب می‌شود حتی اگر قسمت‌هایی از آن جسم یا اجسام در خارج پنجره قرار داشته باشند.

 

بالای صفحه (Top)

 (WPolygon) WP – پنجرۀ چندضلعی

در این روش به جای مشخص کردن یک پنجره می‌توانیم مانند ترسیم پاره‌خط چندین نقطه انتخاب کنیم. با زدن Enter آخرین نقطه به اولین نقطه وصل شده یک چندضلعی بستۀ موقتی ترسیم می‌گردد. هر چه به طور کامل در درون این چندضلعی قرار داشته باشد انتخاب می‌گردد. پاره‌خطها موقتاً ترسیم می‌شوند و پس از انتخاب اجسام پاک می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

 (CPolygon) CP – چندضلعی متقاطع

با انتخاب این گزینه پنجره‌ای مشابه گزینۀ WPolygon انتخاب می‌کنیم. همانند Crossing هرچه در درون چندضلعی متقاطع قرار دارد حتی اگر بخش‌هایی از آن در بیرون چندضلعی قرار داشته باشد انتخاب می‌گردد.

 

بالای صفحه (Top)

 (Fence) F – حصار، پرچین

در صورت وارد کردن گزینۀ Fence اتوکد از ما می‌خواهد که مسیری را نشان دهیم. با مشخص کردن نقاطی در روی صفحۀ ترسیم پاره‌خطهایی ترسیم می‌گردند. با زدن Enter اجسامی که به وسیلۀ این پاره‌خطها قطع شده‌اند انتخاب می‌شوند و پاره‌خطهایی که به صورت موقتی ترسیم شده بودند پاک می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

 (Remove) R – حذف

برای حذف اجسام انتخاب شده از گروه انتخابی گزینۀ Remove را وارد می‌کنیم. در این صورت به جای پیغام Select objects: پیام Remove objects: را مشاهده می‌کنیم. معنی این پیام این است که از این به بعد هرچه انتخاب شود از گروه انتخابی ،حذف» می‌گردد. همگی روش‌های انتخاب را می‌توانیم در این حالت به کار ببریم. با انتخاب جسمی که درخشان (highlight) است آن جسم از حالت درخشان نیز خارج می‌شود و به رنگ عادی نشان داده می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

 (Add) A – افزودن

برای خروج از حالت حذف (Remove) و افزودن (Add) اجسام به گروه انتخابی گزینۀ Add را وارد می‌کنیم. پس از انتخاب این گزینه دوباره پیغام Select objects:  را می‌بینیم و اجسام انتخابی درخشان (highlight) شده به گروه انتخابی اضافه می‌گردند. این روش پیش‌فرض است و تا زمانی که گزینۀ Remove را انتخاب نکرده باشیم نیازی به ورود این گزینه نمی‌باشد.

 

بالای صفحه (Top)

 (Last) L – آخرین

با وارد کردن این گزینه آخرین جسم ترسیم شده که در ناحیۀ کار (صفحۀ ترسیم) قابل مشاهده است انتخاب می‌گردد.

 

بالای صفحه (Top)

 (Previous) P – قبلی

گزینۀ P سبب انتخاب مجدد آخرین گروه انتخابی می‌شود. پس از اجرای کامل آخرین فرمان ویرایشی و صدور فرمان دیگری برای ویرایش، با انتخاب این گزینه می‌توانیم هرآنچه که در آن فرمان انتخاب کرده‌ایم دوباره انتخاب کنیم، مشروط بر اینکه فرمان قبلی اجسام مورد نظر را پاک نکرده باشد. مثلاً اگر اجسامی را جابجا (MOVE) کرده باشیم و بخواهیم همان اجسام را دوران (ROTATE) بدهیم نیازی به انتخاب مجدد آنها نیست و کافیست گزینۀ P به معنی Previous را در مقابل Select objects: وارد کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

 (SIngle) SI – تکی، منفرد

با ورود این گزینه و سپس انتخاب جسم، اتوکد منتظر زدن کلید Enter نمی‌ماند و به عمل انتخاب اجسام پایان می‌دهد. این گزینه بیشتر از طریق منوها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حالت عادی کاربردی ندارد. (چگونگی بررسی، ساخت و ویرایش منو، اجرای فرمان‌ها از طریق منو و ماکرونویسی در منوها در دوره‌ای با عنوان «خصوصی‌سازی (Customizing) اتوکد آموزش داده می‌شود.)

 

بالای صفحه (Top)

ALL – همه

اگر قصد انتخاب همه چیز را داشته باشیم، این گزینه را وارد می‌کنیم. (پس از خواندن فصل مربوط به لایه‌ها متوجه خواهیم شده که برخی از اجسام باز هم انتخاب نمی‌شوند.)

 

بالای صفحه (Top)

BOX – جعبه

مجموعۀ Window و Crossing است، یعنی اگر هنگام انتخاب گوشه‌های مسثطیل نقطۀ دوم در سمت راست نقطۀ اول باشد همانند Window و در غیر این صورت مشابه Crossing عمل می‌کند.

 

بالای صفحه (Top)

AU (Auto) – خودکار

اگر مربع انتخابگر را مستقیماً به روی جسمی ببریم و تقه بزنیم (کلیک کنیم) همان جسم انتخاب می‌شود. اگر در نقطه‌ای در ناحیه‌ای از صفحۀ ترسیم که خالی از هرگونه جسمی‌ است کلیک کنیم مانند BOX عمل می‌کند (Window و Crossing). این روش پیش‌فرض اتوکد است و بدون ورود این گزینه نیز انتخاب اجسام با همین روش صورت می‌پذیرد. (البته برخی از تنظیمات که در پنجرۀ مربوط به فرمان OPTIONS انجام می‌گیرد سبب می‌شود تا روش پیش‌فرض تغییر یابد. در هر صورت با انتخاب این گزینه روش ذکر شده همیشه قابل دسترس است.)

 

بالای صفحه (Top)

 (Undo) U – لغو

برای لغو آخرین انتخاب از گزینۀ Undo استفاده می‌کنیم. در این صورت آخرین عمل انجام شده در مقابل Select objects:  یا Remove objects: لغو می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

 (Multiple) M – چندتایی

در صورتی که چند جسم به روی یکدیگر قرار داشته باشند با هر بار انتخاب فقط جسمی که در روی بقیه قرار دارد انتخاب می‌شود. با ورود این گزینه و سپس کلیک کردن به تعداد موردنظر بر روی مجموعه اجسامی که می‌خواهیم همگی آنها انتخاب شوند و بالآخره زدن Enter اجسام موجود در محل تقه زدن (کلیک کردن) به تعداد کلیک شده یافته و انتخاب می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

یک اشکال (bug) در اتوکد 2000

گزینۀ Multiple متأسفانه در نسخه‌های پس از اتوکد 2000 کار نمی‌کند و قابل استفاده نیست.

 

بالای صفحه (Top)

 (Group) G – گروه

با مفهوم گروه (Group) هنوز آشنا نشده‌ایم. بعداً به فرمان GROUP نیز خواهیم پرداخت که برای ما گروه‌های انتخابی می‌سازد. در صورتی که به کمک این فرمان گروه انتخابیی بسازیم و به آن نامی بدهیم، در مقابل پیغام درخواست Select objects: یا Remove objects: می‌توانیم نام گروه موردنظرمان را وارد کنیم. در این صورت اجسام موجود در آن گروه (Group) انتخاب می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

اگر پس از پاک کردن (ERASE) یک جسم فرمان ERASE را دوباره اجرا کرده گزینۀ Previous را وارد کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

1.     مربعی که در سمت چپ شکل زیر قرار دارد رسم کنید و با اجرای فرمان‌های MOVE، ROTATE و SCALE به شکل سمت راست برسید.

 

 

2.     درب‌های نقشۀ 7-1-1 را که ترسیم کرده‌اید پاک کنید. یکی از درها را مجدداً ترسیم کرده، بقیۀ درب‌ها را با کپی (Copy)، دوران (Rotate)، تغییراندازه (Scale) و قرینه‌سازی (Mirror) و با استفاده از تنها درب رسم شده ایجاد کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده