EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 13 - باز هم ویرایش
فرمان‌های مفید برای ویرایش - فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی) - حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم - حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم - شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن - فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول) - انتخاب جسم بدون دادن گزینه - گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول - گزینۀ P (Percent) – درصد طول - گزینۀ T (Total) – طول مطلق - گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک - چگونگی انتخاب جسم - پیغام‌های خطای فرمان LENGTHEN - فرمان CHAMFER (پخ‌زنی) - پیغام‌های خطای فرمان CHAMFER - گزینه‌های فرمان CHAMFER - گزینۀ Method - گزینۀ Distance - گزینۀ Angle - گزارش های فرمان CHAMFER - گزینه‌های مشترک فرمان‌های CHAMFER و FILLET - گزینۀ Polyline - گزینۀ Trim - فرمان ARRAY - گزینۀ R - آرایۀ متعامد (Rectangular) - فرمان STRETCH - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 13 - باز هم ویرایش

 

فرمان‌های مفید برای ویرایش

فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی)

حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم

حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم

شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن

فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول)

انتخاب جسم بدون دادن گزینه

گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Delta - زاویه

گزینۀ P (Percent) درصد طول

گزینۀ T (Total) طول مطلق

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Total - زاویه

گزینۀ DY (Dynamic) متحرک

چگونگی انتخاب جسم

پیغام‌های خطای فرمان LENGTHEN

فرمان CHAMFER (پخ‌زنی)

پیغام‌های خطای فرمان CHAMFER

گزینه‌های فرمان CHAMFER

گزینۀ Method

گزینۀ Distance

گزینۀ Angle

گزارش های فرمان CHAMFER

گزینه‌های مشترک فرمان‌های CHAMFER و FILLET

گزینۀ Polyline

گزینۀ Trim

زیرگزینۀ Trim از  گزینۀ Trim

زیرگزینۀ No trim از  گزینۀ Trim

فرمان ARRAY

گزینۀ R - آرایۀ متعامد (Rectangular)

فرمان STRETCH

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فرمان‌های مفید برای ویرایش

در این فصل چند فرمان ویرایشی مفید را بررسی می‌کنیم و در پایان نام مستعار و محل هر فرمان را در منوهای گشودنی و ابزار مشاهده خواهیم کرد. این فرمان‌ها عبارتند از:

·         BREAK             برای شکستن اجسام

·         LENGTHEN       برای تغییر طول خطوط و کمان‌ها

·         CHAMFER        به منظور پخ‌زنی بین خطوط

·         ARRAY            برای کپی رشته‌ای (آرایه)

·         STRETCH          که جابجایی با حفظ پیوستگی (کشش) را انجام می‌دهد.

·         مطالب دیگری نیز در طول فصل در جای مناسب مطرح خواهند شد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی)

با این فرمان می‌توانیم قسمتی از یک جسم را حذف کنیم یا یک جسم را به دو قطعۀ جداگانه تقسیم کنیم.

 

فرمان BREAK دارای دو حالت اجراست:

 

شکل 13-1-1) فرمان BREAK بدون گزینۀ F

 

شکل 13-1-1) فرمان BREAK

 

بالای صفحه (Top)

حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم

در این حالت اتوکد فرض می‌کند که قرار است جسم انتخابی بین نقطه‌ای که مربع انتخابگر را روی جسم موردنظر برده تقه می‌زنیم (کلیک می‌کنیم) و نقطۀ انتخابی بعد حذف شود. (شکل 13-1-1)

 

Command: break

Select object:

1.     جسم موردنظر را انتخاب می‌کنیم.

Specify second break point or [First point]:

2.     نقطه‌ای روی جسم انتخاب می‌کنیم.

 

عمل BREAK پایان می‌یابد در حالی که قسمتی از جسم در فاصلۀ بین محل انتخاب جسم و نقطۀ دوم پاک شده است.

 

بالای صفحه (Top)

حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀ اول، انتخاب نقطۀ دوم

اگر بخواهیم نقطۀ اول را نیز تعیین کنیم کافی‌است گزینۀ F به‌معنی First را وارد کنیم. (شکل 13-1-2)

Command: break

Select object:

3.     جسم موردنظر را انتخاب می‌کنیم.

Specify second break point or [First point]: f

4.      

Specify first break point:

5.     نقطۀ اول شکست را انتخاب می‌کنیم.

Specify second break point:

6.     نقطۀ دوم شکست را انتخاب می‌کنیم.

 

عمل BREAK پایان می‌یاید در حالی که قسمتی از جسم در فاصلۀ بین نقطۀ اول و دوم پاک شده است.

 

شکل 13-1-2) فرمان BREAK با انتخاب گزینۀ F

 

بالای صفحه (Top)

شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن

برای آنکه جسم انتخابی بدون حذف قسمتی از آن به دو جسم جداگانه تبدیل شود کافی‌است هنگام تعیین نقطۀ دوم علامت @ به معنی @0،0 را وارد کنیم.

Command: break

Select object:

جسم موردنظر را انتخاب می‌کنیم.

Specify second break point or [First point]: f

Specify first break point:

نقطۀ اول شکست را انتخاب می‌کنیم.

Specify second break point: @

در این صورت نقاط ابتدا و انتهای شکست روی هم منطبق می‌شوند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول)

با صدور این فرمان از ما خواسته می‌شود که جسم یا گزینه‌ای را انتخاب کنیم و در پی آن عمل درخواستی را انجام می‌دهد.

 

انتخاب جسم بدون دادن گزینه

اگر پیش از ورود هر گزینه‌ای جسمی را انتخاب کنیم، بسته به نوع جسم طول یا زاویۀ آن را مشاهده می‌کنیم:

 

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]:

انتخاب جسم

در صورتی‌که جسم انتخابی پاره‌خط، چندخطی، دایره، بیضی یا کمان بیضی باشد:

Current length:   طول جسم

در صورتی‌که یک کمان را انتخاب کنیم:

Current length: طول کمان , included angle: زاویۀمرکزی کمان

در صورتی‌که جسم انتخابی دارای طول نباشد:

This object has no length definition.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول

برای تعیین اندازه‌ای که می‌خواهیم به طول جسم انتخابی اضافه یا از آن کم شود این گزینه را انتخاب می‌کنیم. اگر عدد داده شده مثبت باشد طول جسم زیاد و در صورت منفی بودن طول جسم کم می‌شود.

Command:  lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de

Enter delta length or [Angle] <پیش‌فرض>:

تعیین میزان تغییر طول موردنظر

برای پذیرش پیش‌فرض Enter را می‌زنیم. می‌توانیم طول را با انتخاب دو نقطه تعیین کنیم. در این‌صورت فاصلۀ بین دو نقطۀ انتخابی درنظر گرفته می‌شود.

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا جسم (پاره‌خط یا کمان) را انتخاب می‌کنیم.

 

پس از انتخاب جسم، طول آن به میزان گفته‌شده تغییر می‌یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می‌گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می‌زنیم. در صورتی‌که جسمی را اشتباهاً‌ انتخاب کردیم می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از انتخاب آن برمی‌گردد.

 

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Delta - زاویه

با انتخاب این گزینه و سپس تعیین زاویه و در پی آن انتخاب کمان یا کمان بیضی، زاویۀ مرکزی آن به میزان داده شده تغییر می‌کند:

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de

Enter delta length or [Angle] <پیش‌فرض>: a

Enter delta angle <پیش‌فرض>:

تعیین میزان تغییر زاویه

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا کمان را انتخاب می‌کنیم.

 

پس از انتخاب کمان دایره یا کمان بیضی، زاویۀمرکزی آن به میزان گفته‌شده تغییر می‌یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می‌گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می‌زنیم. در صورتی‌که جسمی را اشتباهاً‌ انتخاب کردیم می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از انتخاب آن برمی‌گردد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ P (Percent) – درصد طول

با انتخاب این گزینه و پس از آن دادن یک عدد مثبت، طول اجسامی که بعد از این انتخاب می‌کنیم به اندازۀ عدد داده شده برحسب درصد تغییر می‌کند. عدد 100 به معنی 100% است و باعث تغییر طولی نمی‌شود. اعداد بزرگتر از 100 طول جسم را افزایش و اعداد کوچکتر از 100 طول آن‌را کاهش می‌دهند.

 

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p

Enter percentage length <پیش‌فرض>:

میزان درصد تغییر اندازه را وارد می‌کنیم.

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا جسم را انتخاب می‌کنیم.

 

پس از انتخاب جسم، طول آن به میزان گفته‌شده تغییر می‌یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می‌گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می‌زنیم. در صورتی‌که جسمی را اشتباهاً‌ انتخاب کردیم می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از انتخاب آن برمی‌گردد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ T (Total) – طول مطلق

هر عددی پس از انتخاب گزینۀ Total داده شود به عنوان طول جدید اجسام انتخابی درنظر گرفته می‌شود.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t

Specify total length or [Angle] <پیش‌فرض>:

طول جدید را وارد می‌کنیم.

Select an object to change or [Undo]:

جسم را انتخاب می‌کنیم.

 

پس از انتخاب جسم، طول آن به میزان داده شده تبدیل می‌شود و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می‌گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می‌زنیم. در صورتی‌که جسمی را اشتباهاً‌ انتخاب کردیم می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از تغییرآن برمی‌گردد.

 

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Total - زاویه

با نتخاب این گزینه و سپس تعیین زاویه و در پی آن انتخاب کمان یا کمان بیضی، زاویۀ مرکزی آن به میزان داده شده تبدیل می‌شود:

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t

Specify total length or [Angle] <پیش‌فرض>: a

Specify total angle <پیش‌فرض>:

تعیین میزان زاویۀ جدید برای همۀ اجسام انتخابی

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا کمان را انتخاب می‌کنیم.

 

پس از انتخاب کمان (دایره یا بیضی)، زاویۀمرکزی آن به زاویۀ جدید تبدیل می‌شود و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می‌گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می‌زنیم. در صورتی‌که جسمی را اشتباهاً‌ انتخاب کردیم می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از انتخاب آن برمی‌گردد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک

با انتخاب گزینۀ Dynamic از اتوکد می‌خواهیم پس از انتخاب جسم طول جدید آن‌را بپرسد و این طول را  به کمک مکان‌نما  تعیین می‌کنیم.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy

Specify total length or [Angle] <پیش‌فرض>:

طول جدید را وارد می‌کنیم.

Select an object to change or [Undo]:

7.     جسم را انتخاب می‌کنیم.

Specify new end point:

8.     با حرکت دادن مکان‌نما طول جدید جسم را نشان می‌دهیم.

 

مراحل 1 و 2 تا زمانی که در مرحلۀ 1 کلید Enter را نزده‌ایم تکرار می‌شوند. در صورتی‌که جسمی را اشتباهاً‌ انتخاب کردیم می‌توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از تغییرآن برمی‌گردد.

 

چگونگی انتخاب جسم

محل انتخاب جسم باید در نزدیکی رأسی باشد که می‌خواهیم طول آن در همان سمت تغییر یابد.

 

بالای صفحه (Top)

پیغام‌های خطای فرمان LENGTHEN

اگر اتوکد نتواند طول جسم انتخابی را تغییر دهد (جسم دارای طول نباشد یا دارای محیط بسته‌ای باشد)، پیام زیر داده می‌شود:

Cannot LENGTHEN this object.

 

اگر اتوکد نتواند طول کمانی را تغییر دهد، پیام زیر داده می‌شود:

Invalid length.

 

اگر در هنگام تغییر زاویۀمرکزی کمان، جسم انتخابی کمان یا کمان بیضی نباشد، پیام زیر داده می‌شود:

Cannot LENGTHEN this object by angle.

 

اگر اتوکد نتواند میزان زاویۀ مرکزی کمان را تغییر دهد، پیام زیر داده می‌شود:

Invalid angle.

 

در هنگام انتخاب گزینۀ Dynamic اگر یک چندخطی باز را انتخاب کنیم، اتوکد نمی‌تواند عمل Lengthen را انجام دهد و پیام زیر را به نمایش می‌گذارد:

Cannot LENGTHEN this object by dynamic point.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان CHAMFER (پخ‌زنی)

با فرمان CHAMFER می‌توانیم بین دو پاره‌خط پخی بزنیم. این فرمان می‌تواند بین قطعات خطی یک چندخطی نیز پخ‌زنی انجام دهد. (شکل 13-2)

باصدور فرمان CHAMFER در ابتدا گزارشی درمورد تنظیمات مربوط به این فرمان داده می‌شود:

Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = فاصلۀاول, Dist2 = فاصلۀدوم

پس از آشنایی با گزینه‌های فرمان CHAMFER تنظیمات را نیز بررسی خواهیم کرد.

 

شکل 13-2) فرمان CHAMFER

 

در صورتی که نخواهیم تنظیمات مربوطه را تغییر دهیم، نیازی به انتخاب گزینه‌های فرمان نمی‌باشد.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

پاره‌خط اول را انتخاب می‌کنیم.

Select second line:

پاره‌خط دوم را انتخاب می‌کنیم.

 

اتوکد مطابق شکل 13-2 بین دو خط پخ‌زنی انجام می‌دهد. این دو پاره‌خط می‌توانند قطعات مجاور یک چندخطی نیز باشند.

 

بالای صفحه (Top)

پیغام‌های خطای فرمان CHAMFER

اگر دو پاره‌خط انتخابی موازی باشند اتوکد این پیغام را می‌دهد و دوباره خط دوم را می‌خواهد:

Lines are parallel

اگر به‌جای پاره‌خط کمانی انتخاب کنیم، این پیام را مشاهده خواهیم کرد:

Chamfer requires 2 lines (not arc segments).

اکنون باید جسم دیگری را انتخاب کنیم.

 

اگر جسم دیگری غیر از خط یا کمان انتخاب شود:

Chamfer requires 2 lines.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان CHAMFER

گزینه‌های Polyline و Trim در فرمانFILLET نیز حضور دارند. این دو گزینه را بعداً به طور مشترک برای CHAMFER و FILLET تشریح خواهیم کرد. شرح بقیۀ گزینه‌ها یعنی Distance، Angle و Method را در زیر می‌بینیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Method

Command: chamfer

تنظیمات مربوط به فرمان CHAMFER در این سطر دیده می‌شوند.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: m

Enter trim method [Distance/Angle] <پیش‌فرض>:

پس از انتخاب یکی از گزینه‌های Distance یا Angle فرمان CHAMFER به شکل سابق ادامه می‌یابد.

اگر روش (Method) فاصله (Distance) را انتخاب کرده باشیم، (این روش پیش‌فرض اولیۀ اتوکد است) پخ‌زنی به شرح مندرج در زیر شکل 13-3-1 و در صورت انتخاب روش زاویه (Angle) شکل پخ‌زنی به شیوۀ مندرج در شکل 13-3-2 خواهد بود.

 

شکل 13-3-1) پخ‌زنی با روش Distance

 

شکل 13-3-2) پخ‌زنی با روش Angle

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Distance

با انتخاب این گزینه به‌طور خودکار وارد حالت (Method) تعیین فاصله (Distance) می‌شویم و به ترتیب فاصله‌های اول (Dist1) و دوم (Dist2) را وارد می‌کنیم. (Dist1 و Dist2 در شکل 13-3-1 نشان داده شده‌اند.)

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d

Specify first chamfer distance <پیش‌فرض>:

فاصلۀ بین نقطۀ شروع پخی در روی پاره‌خط اول را  از محل تقاطع دو پاره‌خط را می‌دهیم.

Specify second chamfer distance < پیش‌فرض>:

فاصلۀ بین نقطۀ انتهای پخی در روی پاره‌خط دوم را  از محل تقاطع دو پاره‌خط را می‌دهیم.

 

اکنون فرمان CHAMFER پایان یافته است. برای پخ‌زنی با تنظیمات جدید دوباره CHAMFER را اجرا می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Angle

این گزینه هم به‌طور خودکار ما را وارد حالت (Method) تعیین زاویه (Angle) می‌کند. با انتخاب این گزینه اتوکد  به ترتیب فاصلۀ روی پاره‌خط اول (Distance) و زاویۀ بین پخی و پاره‌خط اول (Angle) را می‌خواهد. (Distance و Angle در شکل 13-3-2 نشان داده شده‌اند.)

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a

Specify chamfer length on the first line <پیش‌فرض>:

فاصلۀ نقطۀ شروع پخی در روی پاره‌خط اول از محل تقاطع دو پاره‌خط را می‌دهیم.

Specify chamfer angle from the first line < پیش‌فرض >:

زاویۀ بین پخی و پاره‌خط اول را می‌دهیم.

 

با خاتمۀ فرمان CHAMFER، برای پخ‌زنی با تنظیمات جدید دوباره CHAMFER را اجرا می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزارش های فرمان CHAMFER

همانگونه که در بالا وعده دادیم گزارشات مربوط به فرمان CHAMFER را در اینجا بررسی می‌کنیم.

 

9.     اگر در حالت (Method) فاصله (Distance) باشیم پیغام زیر را مشاهده می‌کنیم:

Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = فاصلۀاول, Dist2 = فاصلۀدوم

 

10. در حالت (Method) زاویه (Angle) پیام زیر را می‌بینیم:

Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Length = فاصلۀاول, Angle = زاویه

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های مشترک فرمان‌های CHAMFER و FILLET

گزینه‌های مشترک بین CHAMFER و FILLET عبارتند از Polyline و Trim

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Polyline

با انتخاب این گزینه، اتوکد از ما می‌خواهد که یک چندخطی دوبعدی انتخاب کنیم:

Command: fillet

تنظیمات مربوط به فرمان FILLET در این سطر دیده می‌شوند.

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: p

Select 2D polyline:

 

Command: chamfer

تنظیمات مربوط به فرمان CHAMFER در این سطر دیده می‌شوند.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p

Select 2D polyline:

با انتخاب چندخطی دوبعدی:

در FILLET بین تمام قطعات مجاور چندخطی که دستکم یکی از آن‌ها پاره‌خط باشد، کمانی به شعاع داده‌شده رسم می‌شود، یعنی دوبدوی قطعات با یکدیگر گوشه‌زنی (Fillet) می‌شوند. (شکل 13-4 - سمت راست)

در CHAMFER بین تمام قطعات مجاور که هر دو از جنس پاره‌خط باشند پخی زده می‌شود. (شکل 13-4 - سمت چپ)

 

شکل 13-4) گوشه‌زنی (FILLET) و پخ‌زنی (CHAMFER) چندخطی‌ها-  گزینۀ Polyline

 

در مورد تعداد قطعاتی که گوشه‌زنی یا پخ‌زنی شده‌اند یا نشده‌اند، اتوکد پیام‌های زیر را می‌دهد:

 

برای FILLET:

 (تعداد) line was filleted

 (تعداد) were too short

برای CHAMFER:

 (تعداد) line was chamfered

 (تعداد) were too short

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Trim

با انتخاب گزینۀ Trim، اتوکد از ما می‌خواهد که یکی از دو گزینۀ Trim یا No trim را انتخاب کنیم:

Command: fillet

تنظیمات مربوط به فرمان FILLET در این سطر دیده می‌شوند.

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: t

Enter Trim mode option [Trim/No trim] :

 

Command: chamfer

تنظیمات مربوط به فرمان CHAMFER در این سطر دیده می‌شوند.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: t

Enter Trim mode option [Trim/No trim] :

 

زیرگزینۀ Trim از  گزینۀ Trim

با انتخاب این زیرگزینه که پیش‌فرض است همانگونه که تاکنون دیده‌ایم هنگام گوشه یا پخ‌ زنی دو جسم انتخابی در صورت نیاز امتداد داده می‌شوند یا بریده می‌شوند (شکل13-5).

 

شکل 13-5) گوشه‌زنی (FILLET) و پخ‌زنی (CHAMFER) در حالت Trim

 

زیرگزینۀ No trim از  گزینۀ Trim

با انتخاب این زیرگزینه هنگام گوشه یا پخ‌ زنی دو جسم انتخابی هیچ تغییری نمی‌یابند. (شکل 13-6)

اگر در این حالت گزینۀ Polyline را داده چندخطیی انتخاب کنیم، قطعات کمانی و پخی جدا از چندخطی انتخابی ترسیم می‌شوند. (شکل 13-7)

 

شکل 13-6) گوشه‌زنی (FILLET) و پخ‌زنی (CHAMFER) در حالت No trim

 

شکل 13-7) گوشه‌زنی (FILLET) و پخ‌زنی (CHAMFER) چندخطی‌ها-  گزینۀ Polyline – حالت No trim

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ARRAY

برای کپی اجسام به صورت چیده‌شده و با فواصل مساوی از فرمان ARRAY استفاده می‌کنیم که آرایۀ متعامد (Rectangular) و قطبی (Polar) ایجاد می‌کند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ R - آرایۀ متعامد (Rectangular)

Command: array

Select objects:

انتخاب اجسام برای کپی رشته‌ای. برای خاتمۀ این مرحله کلید Enter را می‌زنیم.

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <پیش‌فرض>: r

Enter the number of rows (---) <1>:

تعداد ردیف‌ها را وارد می‌کنیم.

Enter the number of columns (|||) <1>

تعداد ستون‌ها را وارد می‌کنیم.

Enter the distance between rows or specify unit cell (---):

فاصلۀ بین ردیف‌ها را می‌دهیم.

 

در صورتی که مختصات دو نقطه را وارد کنیم یا دو نقطه را در صفحه نشان دهیم فاصلۀ افقی بین این دو نقطه به عنوان فاصلۀ بین ردیف‌ها و فاصلۀ عمودی به عنوان فاصلۀ بین ستون‌ها در نظر گرفته می‌شود. این روش را تعیین سلول واحد می‌گوییم.

Specify the distance between columns (|||):

فاصلۀ بین ستون‌ها را می‌دهیم.

 

اگر در مرحلۀ قبل به روش تعیین سلول واحد عمل کرده باشیم این پیغام را دیگر مشاهده نمی‌کنیم.

 

شکل 13-8) آرایه (ARRAY) – گزینۀ Rectangular – تعداد ردیف=3 – تعداد ستون=4 – فاصلۀ بین ردیف‌ها و ستون‌ها در شکل نشان داده شده‌اند.

 

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ P - آرایۀ قطبی (Polar)

Command: array

elect objects:

انتخاب اجسام برای کپی رشته‌ای. برای خاتمۀ این مرحله کلید Enter را می‌زنیم.

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <پیش‌فرض>: r

Specify center point of array:

مختصات مرکز دوران را در اینجا تعیین می‌کنیم.

Enter the number of items in the array:

تعیین تعدادکل اجسام

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

تعیین زاویه‌ای که مجموعۀ اجسام به اندازۀ آن دور مرکز تعیین شده دوران می‌یابند.

Rotate arrayed objects? [Yes/No] :

پاسخ به این پرسش که آیا اجسام هنگام کپی دوران یابند یا نه؟

 

پاسخ پیش‌فرض مثبت است. در شکل ‌13-9  این دو حالت مشاهده می‌شوند.

 

شکل 13-8) آرایه (ARRAY) – گزینۀ Polar – مرکز دوران در شکل نشان داده شده‌ است - تعداد تکرار=6 -  زاویۀ کل=360

در شکل سمت راست اجسام هنگام کپی چرخیده‌اند و در شکل سمت چپ نچرخیده‌اند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STRETCH

برای جابجایی اجسام با حفظ پیوستگی این فرمان را به کار می‌بریم. (شکل 13-9)

Command: stretch

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

در اینجا خواسته می‌شود که اجسام به روش پنجرۀمتقاطع (Crossing) یا چندضلعی‌متقاطع (Crossing polygon) انتخاب شوند.

Select objects:

11. انتخاب اجسام برای کشش. برای خاتمۀ این مرحله کلید Enter را می‌زنیم.

Specify base point or displacement:

12. نقطۀ مبنای جابجایی را انتخاب می‌کنیم.

Specify second point of displacement:

13. نقطۀ دوم جابجایی را انتخاب می‌کنیم.

 

شکل 13-9) کشش یا جابجایی با حفظ پیوستگی (STRETCH) مراحل اجرای فرمان در شکل شماره‌گذاری شده‌اند.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان‌ها

مخفف نام فرمان‌های این فصل در جدول زیر نشان داده شده‌است.

 

Commands

Aliases

BREAK

br

LENGTHEN

len

CHAMFER

cha

ARRAY

ar

STRETCH

s

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل‌های 11-10-الف و ب محل فرمان های BREAK، LENGTHEN، CHAMFER، ARRAY و STRETCH در منوهای گشودنی و ابزار نشان داده شده اند.

 

    

شکل‌های 11-10- الف و ب) محل فرمان های ویرایشی BREAK، LENGTHEN، CHAMFER، ARRAY و STRETCH در منوهای گشودنی و  ابزار Modify:

1.     فرمانBREAK (شکستن – حذف جزئی)

2.     فرمان LENGTHEN (تطویل - تغییرطول)

3.     فرمان CHAMFER (پخ‌زنی)

4.     فرمان ARRAY (آرایه – کپی‌رشته‌ای)

5.     فرمان STRETCH (کشش – جابجایی با حفظ پیوستگی)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     آیا می‌توانیم بین دو خط موازی پخی (Chamfer) بزنیم؟ گوشه‌زنی (Fillet) چطور؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     در صورتی که در پاسخ به پیغام Select objects: در فرمان STRETCH از پنجره(Window) ، پنجرۀمتقاطع(Crossing) ، ،پنجرۀچندضلعی(WPolygon) و چندضلعی‌متقاطع(CPolygon)  استفاده نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

2.     هنگام اجرای فرمان ARRAY زمانی که اتوکد می‌خواهد بین گزینه‌های Rectangular و Polar یکی را انتخاب کنیم، گزینۀ C یا Center را وارد کنید. آیا اتوکد این گزینه را می‌پذیرد؟ اگر پاسخ است مراحل بعدی را ادامه دهید و با روش دیگری در اجرای فرمان ARRAY آشنا شوید.

3.     در فرمان ARRAY، پس از انتخاب گزینۀ Polar و در جایی که از کاربر خواسته می‌شود مرکز آرایه را تعیین کند، به‌جای مشخص کردن مختصات، Enter را بزنید. به درخواست‌های بعدی پاسخ مناسب بدهید. این هم روش دیگری در اجرای فرمان ARRAY است.

4.     اگر هنگام پاسخگویی به فرمان ARRAY، تعداد سطر و ستون را برابر 1 بدهیم اتوکد چه پیغامی می‌دهد؟

5.     فرمان CHAMFER را اجرا کرده Dist1 و Dist2 را برابر 0 بدهید و بین اجسام مختلف را پخ‌زنی کنید. فرمان FILLET را نیز با Radius برابر 0 اجرا کرده اجسام را گوشه‌زنی کنید. چه تفاوتی بین این دو فرمان در این حالت وجود دارد؟ در حالتی که پخی یا کمانی نداریم، مزایای استفاده از فرمان FILLET به‌جای CHAMFER چیست؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده