EN
  
خودآموز اتوکد 2000 - فصل 18 - اندازه گذاری
چرا اندازه‌گذاری؟ - پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات! - موارد کاربرد فرامین اندازه‌گذاری - فرمان DIMLINEAR - گزینه‌های فرمان DIMLINEAR - پیش از آنکه به انتخاب گزینه‌ها برسیم... - گزینة Mtext - گزینة Text - گزینة Angle - گزینة Horizontal - گزینة Vertical - گزینة Rotated - ... پس از انتخاب گزینه‌ها - فرمان DIMALIGNED - فرمان DIMORDINATE - گزینه‌های فرمان DIMORDINATE - فرمان DIMRADIUS - فرمان DIMDIAMETER - فرمان DIMANGULAR - فرمان QLEADER - فرمان DIMCENTER - فرمان DIMBASELINE - فرمان DIMCONTINUE - جنس جسم «اندازه‌گذاری» چیست؟ - DDEDIT برای تغییر متن‌اندازه (Dimension Text) - تعریف شیوةاندازه‌گذاری با DIMSTYLE - نام مستعار فرمان‌ها - محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق

 

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2000 نیاز به بارگذاری و نصب فونت زیر دارید:

 

فونت Sanserif

 

 

 

فصل 18- اندازه‌گذاری

 

بالای صفحه (Top)

 

چرا اندازه‌گذاری؟

پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات!

موارد کاربرد فرامین اندازه‌گذاری

فرمان DIMLINEAR

گزینه‌های فرمان DIMLINEAR

پیش از آنکه به انتخاب گزینه‌ها برسیم...

گزینة Mtext

گزینة Text

گزینة Angle

گزینة Horizontal

گزینة Vertical

گزینة Rotated

... پس از انتخاب گزینه‌ها

فرمان DIMALIGNED

فرمان DIMORDINATE

گزینه‌های فرمان DIMORDINATE

فرمان DIMRADIUS

فرمان DIMDIAMETER

فرمان DIMANGULAR

فرمان QLEADER

فرمان DIMCENTER

فرمان DIMBASELINE

فرمان DIMCONTINUE

جنس جسم «اندازه‌گذاری» چیست؟

DDEDIT برای تغییر متن‌اندازه (Dimension Text)

تعریف شیوةاندازه‌گذاری با DIMSTYLE

نام مستعار فرمان‌ها

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

چرا اندازه‌گذاری؟

هیچ نقشه‌ای بدون اندازه‌گذاری نمی‌تواند به صورت اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. با نگاهی به شکل 7-1-2 اندازه‌گذاری‌های داخل نقشه را مشاهده می‌کنیم. در خاتمة این فصل نقشة اشاره‌شده را اندازه‌گذاری می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات!

لازم است پیش از شروع اندازه‌گذاری با کلمات و اصطلاحات مربوط به این مبحث آشنا شویم. به این منظور به شکل‌های  18-1 و 18-2 و توضیحات آنها نگاهی می‌اندازیم.

 

شکل 18-1) کلمات مصطلح در اندازه‌گذاری:

·         Dimension Line - خط اندازه

·         Extension Line - خط امتداد

·         Dimension Text - نوشتة اندازه‌گذاری

 

شکل 18-2) انواع اندازه‌گذاری:

1.        Linear خطی (افقی یا عمودی)

2.        Aligned مورب

3.        Radius شعاعی

4.        Diameter قطری

5.        Angular- زاویه‌ای

6.        Leader خط راهنما

7.        Baseline خط مبنا

8.         Continue - امتداد

 

بالای صفحه (Top)

موارد کاربرد فرامین اندازه‌گذاری

در اکثر نقشه‌ها اندازه‌های خطی(Linear) (افقی، عمودی)، مورب (Aligned)، شعاعی (Radius)، قطری (Diameter)، زاویه‌ای (Angular) و خط‌راهنما (Leader) به چشم می‌خورد. اندازه‌گذاری مختصات (Ordinate) بیشتر در نقشه‌های مکانیکی کاربرد دارد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMLINEAR

فرمان DIMLINEAR برای اندازه‌گذاری خطی (افقی یا عمودی) به کار می‌رود. این فرمان به دوگونه می‌تواند اجرا شود:

 

اندازه‌گذاری بین دو نقطة انتخابی

با انتخاب دو نقطه، اندازة فاصلة بین این دو نقطه رسم می‌گردد.

 

Command: dimlinear

Specify first extension line origin or (select object):

برای انتخاب جسم Enter را می‌زنیم

Select object to dimension:

انتخاب جسم (خط، کمان، دایره، بیضی یا چندخطی)

 

مراحل بعدی مشابه حالت قبلی است:

 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

تعیین محل قرارگیری خط‌ اندازه

Dimension text = فاصلة محاسبه‌شده بین دو نقطة انتخابی

 

توجه: تعیین اینکه اندازه‌گذاری افقی یا عمودی انجام گیرد، با حرکت مکان‌نما نیز مقدور است. در صورتی‌که ماوس را به سمت چپ و راست بکشیم اندازه‌گذاری عمودی و با حرکت بالا و پایین ماوس اندازه‌گذاری افقی انجام می‌گیرد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان DIMLINEAR

پیش از آنکه به انتخاب گزینه‌ها برسیم...

پس از اجرای فرمان DIMLINEAR به یکی از دو روش ذکر شده در بالا فاصله‌ای را که می‌خواهیم اندازه‌گذاری شود تعیین می‌کنیم. مثلاً به روش اول:

 

Command: dimlinear

Specify first extension line origin or  (select object):

انتخاب نقطة اول

Specify second extension line origin:

انتخاب نقطة دوم

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

تعیین محل قرارگیری خط‌ اندازه

Dimension text = فاصلة محاسبه‌شده بین دو نقطة انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMORDINATE

برای درج مختصات نقاط در نقشه، فرمان DIMORDINATE را مورد استفاده ثرار می‌دهیم. با این فرمان یک خط راهنما در محل انتخابی به همراه یکی از دو مختصات X یا Y درج می‌گردد.

 

Command: dimordinate

Specify feature location:

مختصات نقطة موردنظر را می‌دهیم، یا نقطه را در صفحه انتخاب می‌کنیم.

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

تعیین محل قرارگیری انتهای خط راهنما

Dimension text = عدد محاسبه‌شده

 

توجه: تعیین اینکه مختص X درج شود یا Y، با حرکت مکان‌نما نیز مقدور است. در صورتی‌که ماوس را به سمت چپ و راست بکشیم عرض (Y) نقطه و با حرکت بالا و پایین ماوس طول (X) نقطه درج می‌شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه‌های فرمان DIMORDINATE

گزینه‌های Mtext، Text و Angle مشابه دو فرمان DIMLINEAR و DIMALIGNED می‌باشند. بقیة گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

گزینة Xdatum

با انتخاب این گزینه طول نقطه (X) در محل داده شده درج می‌گردد. پس از انتخاب نقطه:

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: x

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

تعیین محل قرارگیری انتهای خط راهنما

Dimension text = عدد محاسبه‌شده

 

گزینة Ydatum

با انتخاب این گزینه عرض نقطه (Y) در محل انتخابی درج می‌گردد. پیغام‌ها مشابه زمانی است که گزینة Xdatum را انتخاب می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMRADIUS

برای رسم اندازة شعاع دایره یا کمان انتخابی، این فرمان را به کار می‌بریم. (گزینه‌ها را قبلاً دیده‌ایم.)

 

Command: dimradius

Select arc or circle:

انتخاب کمان یا دایره

Dimension text = متن‌اندازة پیش‌فرض

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMDIAMETER

با اجرای این فرمان اندازة قطر دایره یا کمان انتخابی رسم می‌شود. (گزینه‌ها را قبلاً دیده‌ایم.)

 

Command: dimdiameter

Select arc or circle:

انتخاب کمان یا دایره

Dimension text = متن‌اندازة پیش‌فرض

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMANGULAR

این فرمان دارای تنوع زیادی است. در زیر 4 نوع اجرای فرمان DIMANGULAR و نتیجة هرکدام را می‌بینیم. (گزینه‌ها را قبلاً دیده‌ایم.)

زاویة مرکزی یک قسمت از دایره

با انتخاب یک دایره، مرکز آن به عنوان رأس زاویه فرض می‌شود و دو نقطة روی دایره تعیین کنندة اضلاع زاویه می‌باشند.

 

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or >:

انتخاب دایره، محل انتخاب به عنوان نقطة اول فرض می‌شود

Specify second angle endpoint:

انتخاب نقطة دوم. نزدیکترین نقطه روی محیط دایره نسبت به نقطة انتخابی در نظر گرفته می‌شود.

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن‌اندازة پیش‌فرض

 

زاویة مرکزی کمان

با انتخاب یک کمان، اندازة زاویة مرکزی آن (یا زاویة 360 درجه منهای زاویة مرکزی) رسم می‌شود.

 

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or :

انتخاب کمان

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن‌اندازة پیش‌فرض

 

زاویة بین دو پاره‌خط

با انتخاب دو پاره‌خط اندازة زاویة بین آن دو رسم می‌شود.

 

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or :

انتخاب پاره‌خط اول

Select second line:

انتخاب پاره‌خط دوم

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن‌اندازة پیش‌فرض

 

زاویة بین 3 نقطه (رأس و دو ضلع زاویه)

برای تعیین رأس و دو ضلع زاویه به جای انتخاب دایره، کمان یا خط، Enter را می‌زنیم.

 

Command:  dimangular

Select arc, circle, line, or :

برای تعیین رئوس Enter را می‌زنیم

Specify angle vertex:

انتخاب رأس زاویه

Specify first angle endpoint:

انتخاب نقطة اول

Specify second angle endpoint:

انتخاب نقطة دوم

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن‌اندازة پیش‌فرض

 

بالای صفحه (Top)

فرمان QLEADER

خط‌راهنما در نقشه‌ها کاربردهای متعددی دارد. درصورتی‌که متن مربوط به یک قسمت از نقشه در آن محل جا نشود، از خط راهنما کمک می‌گیریم. فرمان QLEADER برای ما خط‌راهنما ترسیم می‌کند.

 

Command: qleader

Specify first leader point, or [Settings]:

انتخاب نقطة اول

Specify next point:

انتخاب نقطة دوم

Specify next point:

انتخاب نقطة سوم (می‌توانیم Enter را هم بزنیم)

Specify text width <0>:

درصورتی که بخواهیم نوشتة پاراگرافی (Mtext) وارد کنیم، این عدد تعیین کنندة عرض پاراگراف خواهد بود.

Enter first line of annotation text :

متن موردنظر را تایپ می‌کنیم، یا با زدن Enter وارد پنجرة Mtext می‌شویم و نوشته را داخل آن وارد می‌کنیم.

Enter next line of annotation text:

 اگر متن را در سطر فرمان وارد کرده باشیم، این مرحله تازمانی‌که Enter را نزده‌ایم تکرار می‌شود.

 

گزینة Settings

این گزینه را در اتوکد پیشرفته خواهیم دید.

 

Command: qleader

Specify first leader point, or [Settings]: s

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMCENTER

برای قرار دادن یک علامت در مرکز کمان یا دایره این فرمان را اجرا می‌کنیم.

 

Command: dimcenter

Select arc or circle:

انتخاب کمان یا دایره

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMBASELINE

در شکل 18-2 اندازه‌گذاری خط مبنا مشاهده می‌شود. برای اجرای درست این فرمان به توضیحات زیر توجه می‌کنیم:

 

Command: dimbaseline

پیغام مربوط به این فرمان در شرایط مختلف متفاوت است:

·         اگر آخرین اندازه‌گذاری به صورت خطی (Linear) یا مورب (Aligned) یا زاویه‌ای (Angular)  انجام گرقته باشد،  اندازة بعدی از همان جنس آخرین اندازه‌گذاری است و نسبت به نقطة شروع آن در نظر گرفته می‌شود و اتوکد از ما فقط نقطة دوم را می‌پرسد،

 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] (Select):

نقطة موردنظر برای درج مختصات را می‌دهیم.

 

·         اگر از هنگام ورود به اتوکد تاکنون هیچکدام از فرمان‌های اندازه‌گذاری بالا را اجرا نکرده باشیم، این پیغام را مشاهده می‌کنیم:

Select base dimension:

این پیغامی‌است که با انتخاب گزینة Select داده می‌شود و بر طبق آن باید اندازة مبنا را انتخاب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIMCONTINUE

در شکل 18-2 اندازه‌گذاری ممتد مشاهده می‌شود. پیغام‌ها و مراحل این فرمان عیناً مشابه فرمان DIMBASELINE است، فقط نتیجة نهایی طبق آنچه در شکل دیده می‌شود متفاوت است.

 

بالای صفحه (Top)

جنس جسم «اندازه‌گذاری» چیست؟

با اجرای فرمان LIST و انتخاب یک جسم اندازه‌گذاری درخواهیم یافت که از نوع منحصربه‌فردی به‌نام Dimension است.

 

                     DIMENSION  Layer: "0"

                            Space: Model space

                   Handle = 2B

associative: no

type: aligned

1st extension  defining point: X= 196.9488  Y= 155.9019  Z=   0.0000

2nd extension  defining point: X= 255.3383  Y= 233.6215  Z=   0.0000

dimension line defining point: X= 279.9242  Y= 215.1505  Z=   0.0000

default text position: X= 249.0638  Y= 177.5420  Z=   0.0000

dimension text modifier <>

dimension style: "ISO-25"

 

بالای صفحه (Top)

DDEDIT برای تغییر متن‌اندازه (Dimension Text)

با اجرای فرمان DDEDIT و در پی آن انتخاب متن اندازه، پنجرة فرمان MTEXT (Multiline Text Editor) ظاهر می‌شود که می‌توانیم متن‌اندازه را تغییر دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

تعریف شیوةاندازه‌گذاری با DIMSTYLE

 

شکل 18-3) با اجرای فرمان DIMSTYLE این پنجره ظاهر می‌شود. برای تغییر شیوة جاری دکمة Modify… را انتخاب می‌کنیم. تا پنجرة دیگری باز شود. (شکل 18-4)

 

فرمان DIMSTYLE برای تعیین رنگ خط اندازه، خط امتداد، متن، شیوةنوشتاری متن اندازه، تعریف واحد و میزان دقت محاسبه در اندازه‌گیری و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرمان را به‌طور مفصل در اتوکد پیشرفته بررسی می‌کنیم، ولی برای احتراز از بروز مشکلاتی همچون بیش‌ازاندازه بزرگ یا کوچک بودن متن (Text) و پیکان‌های(Arrows) اندازه‌گذاری به شکل‌های 18-3 و 18-4 و توضیحات آن‌ها توجه می‌کنیم.

 

شکل 18-4) پنجرة مربوط به اعمال تغییرات در  شیوة اندازه‌گذاری - زبانة Fit

فعلاً فقط با یکی از گزینه‌های این پنجره آشنا می‌شویم:

در سمت راست پنجره و در زیر تصویر، در ناحیة Scale for Dimension Features دکمة رادیویی Use overall scale of: را انتخاب کرده، در مقابل آن عدد مناسب را تایپ می‌کنیم. عدد 1 برای زمانی که واحد اندازه‌گیری میلیمتر انتخاب می‌شود، در نماهای عادی مناسب است. با ریزتر شدن نما عدد بزرگتر و با درشتتر شدن آن عدد کوچکتر از 1 را وارد می‌کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان‌ها

نام مستعار یا مخفف فرمان‌های این فصل در جدول زیر نشان داده شده‌است.

 

Commands

Aliases

DIMALIGNED

dal, dimali

DIMANGULAR

dan, dimang

DIMBASELINE

dba, dimbase

DIMCENTER

Dce

DIMCONTINUE

dco, dimcont

DIMDIAMETER

ddi, dimdia

DIMLINEAR

dli, dimlin

DIMORDINATE

dor, dimord

DIMRADIUS

dra, dimrad

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان‌ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل 18-5 منوی ابزار Dimension را مشاهده می‌کنیم.

 

1.jpg

شکل 18-5) منوی ابزار Dimension (اندازه‌گذاری)

1)     DIMLINEAR -  خطی

2)     DIMALIGNED - مورب

3)     DIMORDINATE - مختصات

4)     DIMRADIUS - شعاعی

5)     DIMDIAMETER - قطر

6)     DIMANGULAR زاویه‌ای

7)     DIMBASELINE خط‌مبنا

8)     DIMCONTINUE - ممتد

9)     QLEADER خط مبنا

10) DIMCENTER علامت‌مرکز

11) DIMSTYLE – شیوة اندازه‌گذاری

 

در شکل18-6 منوی گشودنی Dimension نشان داده شده است.

 

1.jpg

شکل 18-6) منوی گشودنی Dimension (اندازه‌گذاری)

1)     DIMLINEAR -  خطی

2)     DIMALIGNED - مورب

3)     DIMORDINATE - مختصات

4)     DIMRADIUS - شعاعی

5)     DIMDIAMETER - قطر

6)     DIMANGULAR زاویه‌ای

7)     DIMBASELINE خط‌مبنا

8)     DIMCONTINUE - ممتد

9)     QLEADER خط مبنا

10) DIMCENTER علامت‌مرکز

11) DIMSTYLE – شیوة اندازه‌گذاری

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1- برای اندازه‌گذاری افقی یا عمودی از چه فرمانی استفاده می‌کنیم.

2- آیا می‌توانیم برای اندازه‌گذاری مورب از فرمان DIMLINEAR استفاده کرد؟ گزینة Rotated را بررسی کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1- فرمان DIMSTYLE را اجرا کنید و رنگ نوشتة اندازه‌گذاری را عوض کنید.

2- اگر اندازه‌گذاری را از بعضی جهات جسمی مشابه هاشور بدانیم، آیا اندازه‌گذاری Associative است یا Nonassociative؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ۰۹:۴۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده