EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فهرست مطالب

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

خودآموز اتوکد 2002 نویسنده: مهندس مهرداد آهن خواه انتشارات: انستیتو ایزایران 1382

 

تقدیم به پدر بزرگوارم سرهنگ بازنشستۀ ارتش شادروان ابوالفضل آهن خواه و مادر گرامی ام فرهنگی بازنشسته نیر محسنی زنوزی

 

شناسنامه ی کتاب

نوشته ی پشت جلد

دیباچه

فصل 1 - با اتوکد آشنا شویم...

فصل 2 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد

فصل 3- اولین گام های محکم در اتوکد

فصل 4- ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)

فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی

فصل 6 - بازهم ابزار کمک رسم برای ترسیم دقیق تر

فصل 7 - ایجاد و تغییر اجسام

فصل 8 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)

فصل 9 - فرمان های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب

فصل 10 - ابزارهای گزارشی

فصل 11 - روش های انتخاب اجسام (مقدماتی)

فصل 12 - فرمان هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)

فصل 13 - روش های انتخاب اجسام (تکمیلی)

فصل 14 - بازهم ویرایش

فصل 15 - سخن گفتن با اتوکد به زبانی دیگر و ویرایش درجا (Grips)

فصل 16 - لایه ها

فصل 17 - ویژگی های اجسام (Object properties)

فصل 18 - ویرایش به سبک ویندوز

فصل 19 - دید خود را گسترش دهیم

فصل 20 - هاشورزنی و پرکردن محدوده های بسته

فصل 21 - متن نویسی

فصل 22 - بلوک

فصل 23 - اندازه گذاری

فصل 24 - چاپ (Plot)

پیوست I - یادآوری هایی دربارۀ ویندوز

پیوست II - نصب اتوکد 2002

پیوست III – پنجره ی AutoCAD Today

پیوست IV - راهنما (Help) و مشاورۀفعال (Active Assistance)

پیوست V - فرمان های مربوط به پرونده ها

پیوست VI - اسامی مستعار (Aliases)

پیوست VII - ضمیمه کتاب خودآموز اتوکد

 

بالای صفحه (Top)

شناسنامه ی کتاب

 

بالای صفحه (Top)

نوشته ی پشت جلد

 

فهرست

 

بالای صفحه (Top)

دیباچه

چرا کامپیوتر؟

چرا اتوکد؟

اتوکد برای چه کسانی؟

چرا به مطالعۀ این کتاب و کتاب های مشابه نیاز داریم؟

چگونه این کتاب را مطالعه کنیم؟

چگونگی تهیۀ این کتاب

تماس با نویسنده...

برقراری ارتباط با دیگر علاقمندان اتوکد و دیگر برنامه های CAD

تشکر و قدردانی

یادی و کلامی…

 

بالای صفحه (Top)

فصل 1 - با اتوکد آشنا شویم...

دعوت به سفر!

چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2002)

کارهایی برای ساده ترشدن ورود به اتوکد

تنظیم اتوکد 2002 برای شروع به روش سنتی (مشابه اتوکد 2000)

تنظیم اتوکد 2002 برای عدم اجرای خودکار Active Assistance

خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن

پنجرۀگفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup)

صفحۀتصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد

آشنایی با ماوس و دکمه های آن

تقه زدن (فشردن دکمۀ سمت چپ ماوس و بلافاصله رهاکردن آن: Click)

تقۀ راست (فشردن و رها کردن دکمۀ سمت راست ماوس: right click)

تقۀ وسط (فشردن دکمۀ وسط ماوس)

فشار و کشش (press and drag) یا کشش و رها سازی (drag and drop)

شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد

کمک گرفتن از اتوکد 2002

بهتردیدن در اتوکد

اندازه نمایی (درشت نمایی و ریزنمایی: Zoom)

جابجایی تصویر (Pan)

اندازه نمایی قبلی (Zoom previous)

اندازه نمایی با انتخاب پنجره (Zoom Window)

نماد فضای کاغذ (Paper Space Icon)

نماددستگاه مختصات (UCS Icon)

گشودن (Open) یک نقشه در داخل اتوکد

دید هوایی (دو بعدی) (Plan)

گشودن (Open) نقشه ای دیگر

تبدیل نمادرنگی به نماداستاندارد (Shademode)

کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام های اتوکد

خاموش کردن دید پرسپکتیو

استفاده از کلیدهای ترکیبی برای گشودن نقشه

گشودن مجدد پروندۀ گشوده شده

منوی گشودنی Window

بستن پرونده ها (Close)

اتوکد بدون نقشه ؟ !... به بی نمکی نان بی پنیر است!

شروع یک ترسیم جدید (New)

یک نکتۀ شایان ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی

حالت تک پرونده و چند پرونده

خروج از اتوکد (Exit یا Quit)

پایان سفر

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 2 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد

اولین قدم...

چه وقت اتوکد گوش به فرمان است؟

چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟

عمومی ترین فرمان در اتوکد: LINE (برای رسم پاره خط)

روش های مختلف اجرای فرمان LINE

ورود نام کامل فرمان

ورود نام مستعار فرمان

استفاده از منوی گشودنی Draw

استفاده از منوی ابزار Draw

فرمان OPEN برای گشودن پروندۀ ترسیمی

روش های اجرای فرمان OPEN

ورود نام کامل فرمان

انتخاب از منوی گشودنی File

انتخاب از منوی ابزار Standard Toolbar

استفاده از کلیدهای ترکیبی

راههای مختلف اجرای فرمان در اتوکد

ورود نام کامل فرمان

ورود نام مستعار یا مخفف فرمان (alias)

انتخاب از منوی گشودنی

انتخاب از منوی ابزار

استفاده از کلیدهای ترکیبی

زدن Enter یا Space برای تکرار فرمان

انتخاب اولین گزینۀ منوی میانبر (shortcut menu) ناحیۀترسیمی برای تکرار فرمان

استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین درروی صفحۀکلید برای تکرار فرمان

انتخاب از منوی میانبر ناحیۀ فرمان برای تکرار فرمان

اتوکد چگونه از ما درخواست ورود اطلاعات می کند؟

فرمان ترسیم پاره خط (LINE)

اولین پیام درخواست

دومین پیام درخواست

پیام های درخواست بعدی

پایان دادن به فرمان LINE

فرمان پاک کردن (Erase)

مربع انتخابگر و اجسام یا موضوعات

فرمان OFFSET

پیام های اتوکد هنگام درخواست ورود اطلاعات توسط کاربر

پیغام درخواست (Prompt)

گزینه (Option) یا حرف کلیدی (Keyword)

پیش فرض (Default)

روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان

ورود نام کامل گزینه در سطرفرمان

ورود حرف یا حروف بزرگ گزینه در سطرفرمان

احضار منوی میانبر

روش های مختلف انتخاب مقدار پیش فرض

زدن Enter یا Space

انتخاب گزینۀ Enter از منوی میانبر فرمان

گزینه های نهفته

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 3- اولین گام های محکم در اتوکد

ترسیم با روش هایی که اکنون می شناسیم

پیام های درخواست فرمان LINE

گزینه های فرمان LINE

گزینۀ Undo

گزینۀ Close

ERASE برای پاک کردن آنچه نمی خواهیم

شروع اولین ترسیم دقیق در اتوکد

مبدأمختصات

خاموش و روشن کردن نماددستگاه مختصات (UCS icon)

فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

منوی ابزار فرعی

بزرگ نمایی گستره ها (Zoom Extents)

درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out)

مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian)

مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian)

مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar)

مختصات قطبی نسبی (Relative Polar)

روش های ورودمختصات دریک جدول

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 4- ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)

می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم...

روش های ورود مستقیم مختصات

مختصات قائم نسبی

مختصات قطبی نسبی

آماده کردن شرایط برای استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی

اولین یاری رسان: نشانگرمختصات (Coordinate Indicator)

راههای مختلف برای تغییر حالت نشانگرمختصات

انتخاب با ماوس

انتخاب از منوی میانبر

استفاده از کلید ترکیبی

استفاده از کلید تابعی

یاری رسان های دیگر: ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid)

ابزار عمودکش (Ortho)

استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه

ابزار قطبی (Polar)

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی

با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟

فرمان CIRCLE (دایره)

روش 1- مرکز، شعاع (Center, Radius)

روش 2- مرکز، قطر (Center, Diameter)

روش 3- 2 نقطه (2 points)

روش 4- 3 نقطه (3 points)

روش 5- مماس، مماس، شعاع (Tan, Tan, Radius)

روش 6- مماس، مماس، مماس ( Tan, Tan, Tan)

اجرای مستقیم فرمان CIRCLE و انتخاب گزینه ها

بزرگ نمایی پنجره (Zoom Window)

فرمان REGEN (بازسازی ترسیم)

فرمان ARC (کمان)

روش 1- 3 نقطه (3 points)

روش 2- شروع، مرکز، انتها (Start, Center, End)

روش 3- شروع، مرکز، زاویۀمرکزی (Start, Center, Angle)

روش 4- شروع، مرکز، طول وتر (Start, Center, Length)

روش 5- شروع, انتها، زاویۀمرکزی (Start, End, Angle)

روش 6- شروع، انتها، جهت مماس (Start, End, Direction)

روش 7- شروع، انتها، شعاع (Start, End, Radius)

روش 8- مرکز، شروع، انتها (Center, Start, End)

روش 9- مرکز، شروع، زاویۀمرکزی (Center, Start, Angle)

روش 10- مرکز، شروع، طول وتر (Center, Start, Length)

روش 11- ادامه (Continue)

فرمان POINT (نقطه)

فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه)

فرمان ELLIPSE (بیضی)

روش اول - Center: (مرکز بیضی، شعاع اول، شعاع دوم)

روش دوم - Axis, End (نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم)

روش سوم - ابتدا، انتها، زاویه حول محور اصلی

رسم کمان بیضی (Elliptical Arc)

روش اول - مرکز، شعاع اول، شعاع دوم، زاویۀ شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان

روش دوم - نقطۀ اول، مرکز، طول محور دوم، زاویۀ شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان

روش سوم - ابتدا، انتها، زاویه حول محور اصلی، زاویۀ شروع کمان، زاویۀ انتهای کمان

زیرگزینۀ Parameter در فرمان ELLIPSE (حالت ترسیم کمان بیضی)

زیرگزینۀ Included angle در فرمان ELLIPSE (حالت ترسیم کمان بیضی)

فرمان DONUT (حلقه)

فرمان TRACE (نوار)

انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر

فرمان FILL (توپرسازی)

فرمان های ترسیمی در منوی ابزار Draw

هنوز هم ناتوانیم!

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 6 - بازهم ابزار کمک رسم برای ترسیم دقیق تر

ترسیم دقیق تر، باز هم به یاری ابزار کمک رسم

ابزار OSNAP (پرش موضوعی)

چگونگی استفاده از ابزار Osnap

انتخاب همۀ پرش های موضوعی به جز Extension و Parallel

انتخاب پرش موضوعی Extension

انتخاب پرش موضوعی Parallel

ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی)

فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 7 - ایجاد و تغییر اجسام

بهانه ای برای آشنایی

گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط)

گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله)

گزینۀ Through از فرمان OFFSET

گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی)

گزینۀ Radius از فرمان FILLET

گزینه های دیگر FILLET

گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET

گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی)

گزینۀ Undo از فرمان EXTEND

گزینه های دیگر فرمان EXTEND

گام ششم: فرمان TRIM (برش)

گزینۀ Undo از فرمان TRIM

گزینه های دیگر فرمان TRIM

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 8 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)

شروع اولین کار جدی

گام 1: ورود به اتوکد

گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا»(Start from Scratch)

گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها)

گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده ها)

گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده ها)

گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده)

گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ...

گام 8: اطمینان از اینکه درحالت «تک پرونده» هستیم.

شروع به ترسیم نقشه کنیم.

گام های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ Wizard (افسونگر)

گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده ها

گام 6: ذخیرۀ پرونده

گام 7: تنظیم ابزارها

گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک پرونده هستیم؟

درپایان... آشنایی با نقشه خوانی معماری

پیشنهادی برای یک شروع خوب

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 9 - فرمان های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب

با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم!

فرمان RECTANG (مستطیل)

گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل):

گزینۀ Dimension

گزینۀ Chamfer (پخ زنی)

گزینۀ Fillet (گوشه زنی)

گزینۀ Width (پهنا)

گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی)

فرمان POLYGON (چندضلعی منتظم)

روش های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم)

روش اول: تعیین دو رأس یکی از اضلاع

روش دوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی (گزینۀ I)

روش سوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی (گزینۀ C):

فرمان PLINE (چند خطی)

گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) هنگام ترسیم خط و کمان

گزینۀ Close یا CLose (بستن)

گزینۀ Undo (لغو)

گزینۀ Width (پهنا)

گزینۀ Halfwidth (نیم پهنا)

گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line)

زیرگزینۀ Arc (کمان) از Line

زیرگزینۀ Length (طول) از Line

گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc)

زیرگزینۀ Line (خط) از Arc

زیرگزینۀ Angle (زاویه) از Arc

زیرگزینۀ Center از Angle

زیرگزینۀ Radius از Angle

زیرگزینۀ CEnter از Arc

زیرگزینۀ Angle از Center

زیرگزینۀ Length از CEnter

زیرگزینۀ Direction از Arc

زیرگزینۀ Radius از Arc

زیرگزینۀ Angle از Radius

زیرگزینۀ Second pt از Arc

فرمان SOLID (جامد 2 بعدی)

فرمان RAY (نیم خط)

فرمان XLINE (خط)

گزینه های فرمان XLINE (خط)

گزینۀ Hor (افقی: Horizontal)

گزینۀ Ver (عمودی: Vertical)

گزینۀ Ang (زاویه: Angle)

گزینۀ Bisect

گزینۀ Offset (تعیین فاصله)

زیرگزینۀ Through از گزینۀ Offset

فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

گزینه های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

Pen (قلم)

Erase (پاک کردن)

Connect (اتصال)

eXit و Quit (خروج)

Record (سابقه)

فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی)

فرمان MLINE (خطوط چندگانه)

توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) –بازسازی ترسیم (REGEN)

تجزیۀ جسم مرکب (فرمان EXPLODE)

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 10 - ابزارهای گزارشی

آنچه تاکنون آموخته ایم و آنچه در این فصل می آموزیم...

ابزار گزارشی یا پرسشی (Inquiry tools)

محل فرمان ها در منوی گشودنی

فرمان LIST (فهرست مشخصات)

فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم)

فرمان DIST (فاصله)

فرمان ID (مختصات نقطه)

فرمان AREA (مساحت)

گزینه های فرمان AREA

گزینۀ Object

گزینۀ Add

گزینۀ Subtract

فرمان TIME (ساعت)

گزینه های فرمان TIME

گزینۀ Display

گزینۀ ON

گزینۀ OFF

گزینۀ Reset

فرمان STATUS (وضعیت)

محل فرمان ها در منوی ابزار

نام مستعار فرمان ها

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 11 - روش های انتخاب اجسام (مقدماتی)

آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد

جسم یا موضوع (Object)

انتخاب اجسام(Select objects)

انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point)

پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select objects:)

پیغام درخواست انتخاب جسم (Select object:)

گروه انتخابی (Selection Set)

انتخاب (Select) جسم

حذف (Remove) جسم

مربع انتخابگر (Pick box)

درخشان سازی (Highlighting)

روش های انتخاب اجسام

1- انتخاب تکی

انتخاب مستقیم

انتخاب جسم ازمیان اجسام نزدیک به هم

2- انتخاب گروهی

پنجره (Window)

پنجرۀمتقاطع (Crossing)

حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی

پرسش

 

بالای صفحه (Top)

فصل 12 - فرمان هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)

اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم

فرمان COPY (همتاسازی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای کپی

مرحله 2- انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد

گزینه Multiple درفرمان COPY

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀمبدأ

مرحله 4 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀدوم

مرحلۀ 5 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تکرار مرحلۀ 4

اشکال اتوکد در نمایش پیغام فرمان COPY

فرمان MOVE (جابجایی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای جابجایی

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- تعیین نقطۀدوم

فرمان ROTATE (چرخش):

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای دوران

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀمبدأ

مرحلۀ 3- تعیین زاویۀدوران

گزینۀ Reference در فرمان ROTATE

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀمرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀدوم

فرمان SCALE (تغییراندازه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای تغییراندازه

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀپایه (مبنا)

مرحلۀ 3 – تعیین ضریب بزرگ نمایی

گزینۀ Reference در فرمان SCALE

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول مرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول جدید

فرمان MIRROR (آینه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای قرینه سازی

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀاول خط آینه (خط تقارن)

مرحلۀ 3 – تعیین دومین نقطه روی خط آینه (خط تقارن)

مرحلۀ 4 – پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

مخفف فرمان ها

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 13 - روش های انتخاب اجسام (تکمیلی)

چگونه گزینه های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟

گزینه های آشکار و نهان پیغام درخواست Select objects:

انتخاب مستقیم

(Window) W– پنجره

(Crossing) C – پنجرۀ متقاطع

(WPolygon) WP– پنجرۀ چندضلعی

(CPolygon) CP– چندضلعی متقاطع

(Fence) F– حصار، پرچین

(Remove) R – حذف

(Add) A – افزودن

(Last) L – آخرین

(Previous) P – قبلی

(SIngle) SI – تکی، منفرد

ALL – همه

BOX – جعبه

AU (Auto) – خودکار

(Undo) U – لغو

(Multiple) M – چندتایی

یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 و 2002

(Group) G – گروه

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

فصل 14 - بازهم ویرایش

فرمان های مفید برای ویرایش

فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی)

حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن

فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول)

انتخاب جسم بدون دادن گزینه

گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Delta - زاویه

گزینۀ P (Percent) – درصد طول

گزینۀ T (Total) – طول مطلق

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Total - زاویه

گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک

چگونگی انتخاب جسم

پیام های خطای فرمان LENGTHEN

فرمان CHAMFER (پخ زنی)

پیغام های خطای فرمان CHAMFER

گزینه های فرمان CHAMFER

گزینۀ Method

گزینۀ Distance

گزینۀ Angle

گزارشات فرمان CHAMFER

گزینه های مشترک فرمان های CHAMFER و FILLET

گزینۀ Polyline

گزینۀ Trim

زیرگزینۀ Trim از گزینۀ Trim

زیرگزینۀ No trim از گزینۀ Trim

فرمان ARRAY

آرایۀ متعامد (Rectangular Array)

آرایۀ قطبی (Polar Array)

فرمان STRETCH

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 15 - سخن گفتن با اتوکد به زبانی دیگر و ویرایش درجا (Grips)

موضوعی جدید... یا... قدیمی؟

کمی نیز دستورزبان فارسی بیاموزیم!

انتخاب به روش «نام - فعل»

کدام فرمان ها روش «نام- فعل» را به کار می گیرند؟

یک فرمان جدید: GRIP (قلاب)

گزینه های مشترک در فرمان های GRIP

Base point (نقطۀمبنا)

Copy (کپی)

Undo (لغو)

Reference (مرجع)

eXit (خروج)

انتخاب همزمان چند نقطۀ Grip

تنظیماتی به روی قلاب ها (GRIPs) و روش «نام- فعل»

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 16 - لایه ها

کاغذ کالک در نقشه کشی دستی

لایه (Layer) در اتوکد

فرمان ایجاد لایه ها (LAYER یا DDLMODES)

چند نکته

تغییر خصوصیات لایه ها ازطریق فهرست جهشی لایه ها

تعیین لایۀجاری با انتخاب جسم (فرمان AI_MOLC)

برگشت به وضعیت قبلی لایه ها (فرمان LAYERP)

دکمۀ LWT در نوار وضعیت

تغییر لایۀ اجسام موجود

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 17 - ویژگی های اجسام (Object properties)

ویژگی های عمومی

خصوصیات جاری

چگونگی تعیین خصوصیات جاری

تعیین لایۀجاری

تعیین رنگ جاری

تعیین نوع خط جاری

تعیین وزن خط جاری

منظور از اصطلاح Bylayer (لایه ای) چیست؟

تغییر خصوصیات اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی های اجسام

تغییر لایۀ اجسام نقشۀ شکل 16-1

ویژگی های هندسی

مشاهده و تغییر ویژگی های عمومی و هندسی (PROPERTIES)

تطبیق خصوصیات با ویژگی های جسم انتخابی (MATCHPROP)

گزینۀ Settings

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوی گشودنی Format

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 18 - ویرایش به سبک ویندوز

سخن گفتن به زبان ویندوز

فرمان های ویرایشی ویندوز در اتوکد

فرمان CUTCLIP

فرمان COPYCLIP

فرمان COPYBASE

فرمان PASTECLIP

فرمان PASTEBLOCK

فرمان PASTEORIG

لغو فرمان (فرمان U)

اجرای مجدد فرمان لغو شده (فرمان REDO)

پاک کردن اجسام انتخاب شده

انتخاب همه چیز در نقشه

منوی گشودنی Edit

کلیدهای ترکیبی

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 19 - دید خود را گسترش دهیم

«بهتردیدن» را بیاموزیم!

گزینه های فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

گزینۀ Real time (زمان اجرا)

گزینۀ ALL (محدوده ها)

گزینۀ Center (تعیین مرکز)

گزینۀ Dynamic (پویا)

گزینۀ Extents (گستره ها)

گزینۀ ‍Previous (قبلی)

گزینۀ Scale (مقیاس)

گزینۀ Window (پنجره)

فرمان PAN (جابجایی تصویر)

فرمان DSVIEWER

فرمان VIEW (منظره)

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 20 - هاشورزنی و پرکردن محدوده های بسته

3 دلیل برای استفاده از هاشور

پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم...

فرمان BHATCH برای هاشورزنی

منوی میانبرهاشور

رنگ زدن نواحی به کمک هاشور

هاشورزنی ساده

آنچه با هاشورزنی ایجاد می شود

جسم مرکبی به نام HATCH (هاشور)

تجزیۀهاشور (فرمان EXPLODE)

تغییرویژگی های عمومی هاشور

تغییر ویژگی های اختصاصی هاشور (فرمان HATCHEDIT)

اثر فرمان های ویرایشی بر روی هاشور

فرمان های OFFSET، FILLET، EXTEND، TRIM، BREAK، LENGTHEN و CHAMFER

فرمان COPY

فرمان های MOVE، ROTATE، SCALE، MIRROR و ARRAY

فرمان STRETCH

اثر فرمان های ویرایشی بر روی مرزهای هاشور

فرمان MOVE

فرمان STRETCH

ترسیم چندخطی مرزی (فرمان BOUNDARY)

باز هم نقشۀ قدیمی

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 21 - متن نویسی

«چگونه نوشتن» را بیاموزیم!

فرمانی برای نوشتن: TEXT

فرمان DTEXT (نوشتۀ پویا: Dynamic Text)

فرمان STYLE برای تعریف شیوۀنوشتاری

گزینه های فرمان TEXT

گزینۀ Style برای انتخاب شیوۀنوشتاری

گزینۀ Justify برای انتخاب نحوۀ ترازبندی متن

زیرگزینۀ Center

زیرگزینۀ Middle

زیرگزینۀ Right

زیرگزینۀ TL (TopLeft)

زیرگزینۀ TC (TopCenter)

زیرگزینۀ TR (TopRight)

زیرگزینۀ ML (MiddleLeft)

زیرگزینۀ MC (MiddleCenter) تقریباً مشابه Middle

زیرگزینۀ MR (MiddleRight)

زیرگزینۀ BL (BottomLeft)

زیرگزینۀ BC (BottomCenter)

زیرگزینۀ BR (BottomRight)

زیرگزینۀ Align

زیرگزینۀ Fit

گزینۀ نهفته در فرمان TEXT

فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی

ویرایش متن های تک سطری و پاراگرافی (فرمان DDEDIT)

یافتن و جایگزینی کلمات در نقشه (فرمان FIND)

یافتن و اصلاح غلط های املایی (فرمان SPELL)

تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی(SCALETEXT)

تغییر ترازبندی نوشته (JUSTIFYTEXT)

اثر فرمان MIRROR برروی نوشته ها

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 22 - بلوک

یک شمال برای همه

اول ترسیم شمال

فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک

1- نام بلوک (Block name)

2- اجسام (Objects)

3- نقطۀ مبنای درج بلوک (Base point)

رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK

فرمان INSERT برای درج بلوک

2 مزیت برای استفاده از بلوک ها

1- توانایی درج بلوک با اندازه های مختلف

2- چرخش بلوک هنگام درج

ذخیرۀ بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر (فرمان WBLOCK)

نقطۀ مبنای درج پروندۀترسیمی (BASE)

بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک ها

تغییر شرح بلوک (فرمان REFEDIT)

فرمان REFCLOSE

گزینۀ Save

گزینۀ Discard

منوی ابزار Refedit

تغییرنام بلوک (RENAME)

حذف شرح بلوک از ترسیم

درج گروهی (MINSERT)

تجزیۀ بلوک به کمک فرمان EXPLODE

مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center))

واحدبلوک – واحدنقشه

ایجاد نماد بلوک (فرمان BLOCKICON)

رنگ، نوع خط و وزن خط بلوکی (Byblock)

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 23 - اندازه گذاری

چرا اندازه گذاری؟

پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات!

موارد کاربرد فرامین اندازه گذاری

اندازه گذاری خطی (DIMLINEAR)

اندازه گذاری بین دو نقطۀ انتخابی

اندازه گذاری بین دو سر جسم انتخابی

گزینه های فرمان DIMLINEAR

پیش از آنکه به انتخاب گزینه ها برسیم...

گزینۀ Mtext

گزینۀ Text

گزینۀ Angle

گزینۀ Horizontal

گزینۀ Vertical

گزینۀ Rotated

... پس از انتخاب گزینه ها

اندازه گذاری مورب (DIMALIGNED)

اندازه گذاری مختصات (DIMORDINATE)

گزینه های فرمان DIMORDINATE

گزینۀ Xdatum

گزینۀ Ydatum

اندازه گذاری شعاعی (DIMRADIUS)

اندازه گذاری قطری (DIMDIAMETER)

اندازه گذاری زاویه ای (DIMANGULAR)

زاویۀ مرکزی یک قسمت از دایره

زاویۀ مرکزی کمان

زاویۀ بین دو پاره خط

زاویۀ بین 3 نقطه (رأس و دو ضلع زاویه)

خط راهنما (QLEADER)

گزینۀ Settings

علامت مرکز (DIMCENTER)

اندازه گذاری خط مبنا (DIMBASELINE)

حالت اول: در ادامۀ اندازه گذاری خطی یا مورب یا زاویه ای

حالت دوم: در ادامۀ اندازه گذاری مختصات

حالت سوم: انتخاب اندازه گذاری مبنا

اندازه گذاری ممتد (DIMCONTINUE)

جنس جسم «اندازه گذاری» چیست؟

DDEDIT برای تغییر متن اندازه (Dimension Text)

اثر فرمان های ویرایشی برروی «اندازه» (Dimension)

فرمان QDIM برای اندازه گذاری سریع

تعریف شیوۀاندازه گذاری با DIMSTYLE

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

نام مستعار فرمان ها

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فصل 24 - چاپ (Plot)

وقت نتیجه گیری از زحماتمان!

معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز

معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد

تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود (PLOTTERMANAGER)

مدیریت شیوۀ پلات (STYLESMANAGER)

دیدن یک پیش نمایش چاپ از نقشه (PREVIEW)

فرمان PLOT برای چاپ نقشه

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

نام مستعار فرمان ها

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

پیوست I - یادآوری هایی دربارۀ ویندوز

این فصل را چه کسانی باید بخوانند؟

ویندوز 95, 98, NT, ME, 2000 یا XP, کدامیک مناسبترند؟

اشکال موجود در ویندوز 98 عربی (و فارسی) نشراول و چگونگی رفع آن

بخش های مختلف میز کار ویندوز (Desktop)

چگونه برنامه ای را نصب کنیم؟

چگونه نام کامل پرونده ها را مشاهده کنیم؟

چگونه از نصب برنامه ای اطمینان پیدا کنیم؟

چگونه پرونده ای را برروی هارددیسک بیابیم؟

چگونه برنامۀ نصب شده ای را اجرا کنیم؟

چگونه میانبر (Shortcut) بسازیم؟

محل جاری یک میانبر به چه معنی است؟

چگونه محل جاری اجرای یک میانبر را تعیین کنیم؟

چگونه برنامۀ نصب شده ای را از ویندوز حذف (Uninstall) کنیم؟

تغییر شکل و عملکرد مکان نما در ویندوز

تغییر حالت نواروظایف

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

پیوست II - نصب اتوکد 2002

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز برای نصب اتوکد 2002

نصب اتوکد 2002

 

بالای صفحه (Top)

پیوست III – پنجره ی AutoCAD Today

پنجره ای با چندین کاربرد

فرمان TODAY

ناحیۀ کار

تابلوی اعلانات

پنجره ای روبه جهان

 

بالای صفحه (Top)

پیوست IV - راهنما (Help) و مشاورۀفعال (Active Assistance)

راهنما و مشاور، هردو هوشمند

راهنما (فرمان HELP)

مشاورفعال (فرمان ASSIST)

 

بالای صفحه (Top)

پیوست V - فرمان های مربوط به پرونده ها

فرمان هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول

فرمان NEW

فرمان OPEN

فرمان CLOSE

فرمان CLOASEALL

فرمان PARTIALLOAD

فرمان QSAVE

فرمان SAVEAS

فرمان SAVE

فرمان ETRANSMIT

فرمان PUBLISHTOWEB

فرمان EXPORT

فرمان QUIT

 

بالای صفحه (Top)

پیوست VI - اسامی مستعار (Aliases)

محل تعریف نام مستعار (پروندۀ ACAD.PGP)

جدول اسامی مستعار به ترتیب الفبایی نام فرمان

 

بالای صفحه (Top)

پیوست VII - ضمیمه کتاب خودآموز اتوکد

فرمان هایی برای علامتگذاری ترسیمات

تقسیم بندی (فرمان DIVIDE)

اندازه زنی (فرمان MEASURE)

دادن نمای 3 بعدی به ترسیمات 2 بعدی

ترسیم ایزومتریک

ترسیم دایره ایزومتریک (Isocircle)

محدودیت های ترسیم ایزومتریک

پیوند اجسم ساده به یکدیگر و ایجاد و ویرایش اجسام مرکب

فرمان PEDIT برای ویرایش چندخطی ها

گزینه های فرمان PEDIT:

گزینه Open:

گزینه Close:

گزینه Join:

گزینه Width:

گزینه Undo:

گزینه های دیگر:

فضای مدل و فضای کاغذ

ایجاد صفحه کاغذ جدید

تنظیم صفحه (فرمان PAGESETUP)

دریچه دید

ایجاد دریچه دید در صفحه کاغذ (فرمان MVIEW)

گزینه های فرمان MVIEW

گزینه Fit

گزینه Object

گزینه Polygonal

اولین گام ها برای ترسیم و ویرایش 3 بعدی

دید 3 بعدی

دستگاه مختصات 3 بعدی

فرمان UCSMAN

فرمان UCS

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده