EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 4- ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)
می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم... - روش های ورود مستقیم مختصات - مختصات قائم نسبی - مختصات قطبی نسبی - آماده کردن شرایط برای استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی - اولین یاری رسان: نشانگرمختصات (Coordinate Indicator) - راههای مختلف برای تغییر حالت نشانگرمختصات - انتخاب با ماوس - انتخاب از منوی میانبر - استفاده از کلید ترکیبی - استفاده از کلید تابعی - یاری رسان های دیگر: ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid) - ابزار عمودکش (Ortho) - استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه - ابزار قطبی (Polar) - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 4- ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)

 

می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم...

روش های ورود مستقیم مختصات

مختصات قائم نسبی

مختصات قطبی نسبی

آماده کردن شرایط برای استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی

اولین یاری رسان: نشانگرمختصات (Coordinate Indicator)

راههای مختلف برای تغییر حالت نشانگرمختصات

انتخاب با ماوس

انتخاب از منوی میانبر

استفاده از کلید ترکیبی

استفاده از کلید تابعی

یاری رسان های دیگر: ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid)

ابزار عمودکش (Ortho)

استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه

ابزار قطبی (Polar)

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم...

به کمک آنچه در فصل های پیشین آموختیم اکنون می توانیم شکل 4-1 را رسم کنیم.

 

04-01

شکل 4-1) این ترسیم را می توانیم با استفاده از روش هایی که تاکنون آموخته ایم رسم کنیم ولی می خواهیم سرعت و دقت کارمان را افزایش دهیم. (توجه: اعداد نوشته شده در شکل صرفاً برای نشان دادن ابعاد می باشند و نیازی به ترسیم آنها و نوشتن اعداد نیست.)

 

در این فصل با ابزاری آشنا می شویم که سرعت و دقت را افزایش می دهند. اما در ابتدا مروری به روش هایی که یادگرفته ایم داشته باشیم. اگر شکل ترسیم شده در ناحیۀترسیمی جا نشد می توانیم از منوی ابزار، Zoom Realtime را انتخاب کرده تصویر را به عقب ببریم و کوچک کنیم و برای این کار نیازی به خارج شدن از فرمان درحال اجرا نداریم.

 

بالای صفحه (Top)

روش های ورود مستقیم مختصات

می توانیم با صدور فرمان LINE و وارد کردن مختصات قائم مطلق، قائم نسبی، قطبی مطلق و قطبی نسبی نقشه هایی را که شامل خطوط هستند رسم کنیم. همچنانکه در شکل دیده می شود، اگر مختصات نقطۀ اول اعدادی روند نباشند، استفاده از روش ورود مختصات قائم مطلق و قطبی مطلق بسیار مشکل و تقریباً غیرعملی است. اما دو روش دیگر مختصات قائم نسبی و قطبی نسبی قابل استفاده می باشند.

 

بالای صفحه (Top)

مختصات قائم نسبی

برای ترسیم شکل 4-1 از طریق ورود مختصات قائم نسبی به صورت زیر عمل می کنیم:

1.     فرمان LINE را صادر می کنیم.

2.     نقطۀ دلخواهی در گوشۀ پایین و چپ صفحۀ مونیتور (در ناحیۀترسیمی) انتخاب می نماییم.

3.     مختصات قائم نسبی نقاط را به صورت زیر وارد می کنیم:

@22,0

@0,12

@16,0

@0,-12

@22,0

@0,30

@-18,0

@0,12

@8,0

@0,28

@-9,0

@0,-20

@-22,0

@0,20

@-9,0

@0,-28

@8,0

@0,-12

@-18,0

4.     در پایان گزینۀ Close را برای بستن چندضلعی و خاتمه دادن به فرمان LINE می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

مختصات قطبی نسبی

برای ترسیم شکل 4-1 از طریق ورود مختصات قطبی نسبی گام های زیر را برمی داریم:

1.     فرمان LINE را صادر می کنیم.

2.     نقطۀ دلخواهی در گوشۀ چپ و پایین ناحیۀترسیمی انتخاب می نماییم.

3.     به ترتیب مختصات قطبی نسبی زیر را وارد می کنیم:

@22<0

@12<90

@16<0

@12<-90

@22<0

@30<90

@18<180

@12<90

@8<0

@28<90

@9<180

@20<270

@-22<0

@20<90

@-9<0

@28<-90

@8<0

@-12<90

@18<180

4.     در پایان گزینۀ Close را برای بستن چندضلعی و خاتمه دادن به فرمان LINE می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

آماده کردن شرایط برای استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی

برای آنکه تصاویر این کتاب با آنچه ما بروی صفحۀ مونیتورمان می بینیم یکسان باشد (البته به استثناء رنگ زمینۀ ناحیۀترسیمی) و نیز برای مشابهت نتیجۀ کارهایی که انجام می دهیم، هنگام ورود به اتوکد زبانۀ Start from Scratch و گزینۀ متریک (Metric) را انتخاب می کنیم. پس از ورود به اتوکد و مشاهدۀ صفحۀ اصلی آن کلیۀ دکمه های موجود در سطر وضعیت (Status line) به جز دکمۀ Model را خاموش می کنیم. (مشابه شکل 2-1)

 

بالای صفحه (Top)

اولین یاری رسان: نشانگرمختصات (Coordinate Indicator)

با نگاهی به سمت چپ نواروضعیت (Status line یا Status bar) 3 عدد مشاهده می کنیم که با ویرگول ازیکدیگر جدا شده اند. این 3 عدد نشان دهندۀ مختصات مکان نما می باشند و به ترتیب x, y و z (طول و عرض و ارتفاع) مکان نما را در ناحیۀترسیمی نشان می دهند. به صورت پیش فرض در این محل مختصات قائم مطلق محل مکان نما نشان داده می شود. مکان نما را به روی محلی در این محدوده برده، یک تقه می زنیم (کلیک می کنیم). نشانگرمختصات به رنگ خاکستری درمی آید و دیگر نسبت به حرکت مکان نما حساس نیست. به روی نشانگرمختصات رفته، یکبار دیگر تقه می زنیم. به نظر می رسد که به وضعیت قبلی برگشته ایم ولی درواقع این طور نیست. یکبار دیگر روی نشانگرمختصات تقه می زنیم. اکنون به وضعیت اولیه بازگشته ایم. نشانگرمختصات دارای 3 وضعیت می باشد. برای مشاهدۀ بهتر این سه حالت فرمان LINE را اجرا می کنیم و درهمین حال به بررسی نشانگرمختصات می پردازیم:

Command: line

اکنون مکان نما را در صفحۀترسیمی (ناحیۀکار) جابجا می کنیم و در همانحال به نشانگرمختصات چشم می دوزیم. مختصات قائم مطلق محل مکان نما را مشاهده می کنیم. پاره خطی رسم می کنیم ولی از فرمان LINE خارج نمی شویم. حالا با یکبار تقه زدن روی نشانگرمختصات آن را خاموش می کنیم. عددی که اکنون می بینیم مختصات آخرین نقطه ای است که در صفحۀترسیمی انتخاب کرده ایم. نقطۀ دیگری را در صفحه انتخاب می کنیم. مختصات نقطۀ جدید در نشانگرمختصات به چشم می خورد. دوباره روی نشانگرمختصات تقه می زنیم. این بار مختصات قطبی نسبی محل مکان نما نسبت به آخرین نقطۀ انتخاب شده به نمایش درمی آید.

پس 3 حالت موجود در نشانگرمختصات به ترتیب عبارتند از:

 

پویا - مطلق (روشن)

Dynamic – Absolute

مختصات قائم مطلق نقطۀ جاری: x,y,z

ایستا - مطلق (خاموش)

Static – Absolute

مختصات قائم مطلق آخرین نقطۀ انتخابی: @x,y,z

پویا - نسبی (روشن)

Dynamic – Relative

مختصات قطبی نسبی نقطۀ جاری: @L<α

 

اکنون می دانیم چرا پیش از صدور فرمان LINE و انتخاب اولین نقطه، حالت اول و سوم تفاوتی با هم نداشتند. علت عدم وجود نقطه ای به عنوان مبنا برای تعیین مختصات نسبی است. این موضوع در ابتدای اجرای فرمان LINE که نقطۀ اول را هنوز مشخص نکرده ایم نیز صادق است.

نشانگرمختصات به تنهایی صرفاً نشان دهندۀ مختصات تقریبی است، چرا که هنگام انتخاب نقطه نمی توانیم دقیقاً مختصاتی را که در نشانگرمختصات مشاهده می کنیم انتخاب نمائیم. ولی این ابزار به کمک ابزارهای دیگری که معرفی می شوند می تواند کمک های مؤثری در ترسیم بکند. در این کتاب نشانگرمختصات را روی حالت نسبی تنظیم می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

راههای مختلف برای تغییر حالت نشانگرمختصات

برای تغییر حالت نشانگرمختصات می توانیم به یکی از روش های زیر عمل نماییم.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب با ماوس

انتقال مکان نما به روی نشانگرمختصات و تقه زدن روی آن (کلیک کردن) (شکل 4-2- الف)

 

شکل 4-2- الف) تقه زدن (کلیک کردن) بروی نشانگرمختصات

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب از منوی میانبر

فشردن کلید سمت راست ماوس به روی نشانگرمختصات و سپس انتخاب وضعیت موردنظر (شکل 4-2- ب)

 

شکل 4-2- ب) با تقۀ راست (right click) روی نشانگرمختصات منوی میانبر را احضار می کنیم.

1.     Relative – نسبی قطبی

2.     Absolute – مطلق قائم

3.     Off – خاموش یا ایستا

 

بالای صفحه (Top)

استفاده از کلید ترکیبی

استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+D (فشردن همزمان دو کلید Control و D).

 

بالای صفحه (Top)

استفاده از کلید تابعی

با فشردن کلیدتابعی F6 نشانگرمختصات را تغییروضعیت می دهیم. (کلیدهای F1 تا F12 را که در ردیف بالای صفحه کلید و در سمت راست کلید Escape قرار دارند «کلیدهای تابعی» (Functional Keys) می نامیم.)

 

بالای صفحه (Top)

یاری رسان های دیگر: ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid)

دو ابزار پرش (Snap) و شبکه (Grid) به همراه نشانگرمختصات می توانند به ما در ترسیم دقیق و سریع کمک کنند.

ابزار شبکه را می توان شبیه سازی شده کاغذ شطرنجی یا میلیمتری دانست که در نقشه کشی دستی مورداستفاده قرار می گیرند اما این ابزار نیز مانند نشانگرمختصات به تنهایی دقتی ندارد و برای انتخاب نقطه ای به روی نقاط شبکه نیاز به ابزار پرش (Snap) داریم.

برای تنظیم شبکه و پرش، مکان نما را روی دکمۀ Snap یا Grid در نواروضعیت می بریم، دکمۀ راست ماوس را فشار می دهیم و گزینۀ Settings… را از میان منو انتخاب می کنیم (شکل 4-3)

 

شکل 4-3) تقۀ راست ماوس روی دکمه های Snap یا Grid در نوار وضعیت (Status bar) و انتخاب Settings برای تنظیمات Snap و Grid

 

پنجرۀگفتگویی شکل 4-4 باز می شود. توضیحات مربوط به این پنجرۀگفتگویی در زیر آن نوشته شده است.

 

شکل 4-4) پنجرۀگفتگویی Snap and Grid مربوط به ابزارهای SNAP و GRID

1.     نوار عنوان: تنظیمات نقشه کشی (Drafting Settings)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀگفتگویی و صرفنظر کردن از تنظیمات انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال مکان نما (که اکنون به شکل علامت سؤال درآمده است) به روی قسمت موردنظر و تقه زدن (Click) دکمۀ ماوس، یک راهنمای یک یا چندسطری دربارۀ گزینۀ مربوطه ظاهر می گردد.

4.     زبانه های موجود در پنجرۀگفتگویی تنظیمات نقشه کشی» در اینجا زبانۀ انتخاب شده "Snap and Grid" است.

5.     برای روشن یا خاموش کردن پرش (Snap) این جعبۀکنترلی را انتخاب می کنیم. کلیدتابعی F6 هم این عمل را انجام می دهد.

6.     برای روشن و خاموش کردن شبکه (Grid) این جعبۀکنترلی را انتخاب می کنیم. کلیدتابعی F7 نیز این عمل را انجام می دهد.

7.     ناحیۀ پرش: تنظیمات مربوط به پرش (Snap) در این ناحیه انجام می گیرد.

8.     فاصلۀ افقی پرش را در این جعبۀویرایشی وارد می کنیم.

9.     فاصلۀ عمودی پرش را در این جعبۀویرایشی وارد می کنیم.

10. زاویۀ بین نقاط هم ردیف پرش در این محل تعیین می گردد. مقدار پیش فرض آن 0 است یعنی مسیر افقی درنظر گرفته می شود.

11. نقطۀ مبنای پرش می تواند محلی غیراز مبدأ مختصات باشد. طول (x) این نقطه در این محل وارد می شود.

12. عرض (y) نقطۀ مبنای پرش را در این محل وارد می کنیم.

13. ناحیۀ پرش قطبی – درصورتی که نوع پرش قطبی (زاویه ای) را انتخاب کنیم این قسمت روشن و ناحیۀ 7 خاموش می شود.

14. میزان پرش قطبی (زاویه ای) را در این قسمت وارد می کنیم.

15. ناحیۀ شبکه

16. فاصلۀ افقی بین نقاط شبکه را در این جعبۀویرایشی وارد می کنیم. در صورت دادن مقدار 0 به فاصلۀ افقی، شبکۀافقی عیناً مانند پرش افقی درنظرگرفته می شود و مقادیر واردشدۀ پرش افقی برای شبکۀافقی نیز به کار می روند.

17. فاصلۀ عمودی بین نقاط شبکه را در این جعبۀویرایشی وارد می کنیم. درصورت دادن مقدار 0 به فاصلۀ عمودی، شبکۀعمودی عیناً مانند پرش عمودی درنظرگرفته می شود و مقادیر واردشده برای پرش عمودی برای شبکۀعمودی نیز به کار می روند.

18. ناحیۀ نوع و شیوۀ پرش (Snap)

19. دکمۀ رادیویی پرش شبکه ای (حرکت مستقیم دارای پرش می باشد.) ناحیۀ 7 در این حالت قابل تنظیم و ناحیۀ 13 غیرقابل استفاده می شود.

20. درحالت پرش شبکه ای، پرش متعامد (قائم) با این دکمۀرادیویی انتخاب می گردد.

21. درحالت پرش شبکه ای، پرش ایزومتریک بدینوسیله انتخاب می شود.

22. دکمۀرادیویی پرش قطبی - در این صورت ناحیۀ 13 قابل تنظیم و ناحیۀ 7 خاموش (grayed out) می شود.

23. فرمان OPTIONS با انتخاب این دکمه اجرا می گردد.

24. با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجادشده ذخیره می گردند.

25. با انتخاب Cancel (انصراف) بدون ذخیرۀ تغییرات ایجادشده از فرمان خارج می شویم. (مشابه دکمۀ 2)

26. درصورت درخواست راهنمایی دکمۀ Help را انتخاب می کنیم.

 

برخلاف کاغذ شطرنجی یا میلیمتری که فاصله های شبکه های آن ها از قبل تعیین شده است, فواصل شبکه و پرش در اتوکد قابل تنظیمند. فاصلۀ پرش و شبکه را برای ترسیم مثال این فصل برابر 1 درنظر می گیریم. هر دو ابزار snap و Grid را روشن می کنیم و فرمان LINE را برای ترسیم شکل 4-1 اجرا می کنیم.

اکنون برای ترسیم خطوط نیازی به واردکردن مختصات از طریق صفحه کلید نداریم. کافی است نقطۀ دلخواهی را در صفحۀ کار انتخاب کنیم و با حرکت دادن مکان نما فاصلۀ مکان نما را از نقطۀ قبلی در نشانگرمختصات مشاهده کنیم. به این ترتیب می توانیم شکل را فقط به کمک ماوس و بدون استفاده از صفحه کلید ترسیم کنیم.

 

اما هنوز ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که زندگی را بازهم ساده تر می کنند.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار عمودکش (Ortho)

به روی دکمۀ Ortho در نواروضعیت تقه می زنیم (کلیک می کنیم). این بار ترسیم خطوط افقی یا عمودی بسیار آسانتر از قبل صورت می گیرد.

به کمک ابزارهای Snap, Grid و Ortho و با روشن بودن نشانگرمختصات یکبار دیگر شکل 4-1 را رسم می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه

ابزار Snap و Grid را خاموش می کنیم. این بار از ابزار Ortho کمک می گیریم ولی تنها جهت و امتداد خطوط را به کمک ماوس مشخص می کنیم و طول آنها را از طریق صفحه کلید وارد می کنیم.

Command: line

Specify first point:

نقطه ای را به دلخواه در صفحۀ تصویر انتخاب می کنیم

Specify next point or [Undo]:

در حالی که Ortho روشن است، ماوس را به سمت راست حرکت می دهیم و عدد 24 را وارد می کنیم

Specify next point or [Undo]:

ماوس را به سمت بالا حرکت می دهیم تا شبح رسم شده به صورت عمودی درآید و عدد 12 را وارد می کنیم

Specify next point or [Undo]:

به همین ترتیب استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید را برای ترسیم دیگر قطعات ادامه می دهیم

روش های ذکرشده بخصوص آخرین آنها ساده و سریع به نظر می رسند، ولی برای ترسیم آنچه در شکل 4-5 مشاهده می شود کافی نمی باشند.

 

04-05

شکل 4-5) برای ترسیم چنین اشکالی نیاز به استفاده از ابزار دیگری داریم.

 

برای ترسیم این اشکال ابزارهای دیگری نیز در اختیارمان قرار دارد که همراه اتوکد 2000 معرفی شده اند. اما پیش از استفاده از ابزار بعدی, ابزارهایی را که مورداستفاده قرار دادیم (Grid و Snap و Ortho) خاموش می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار قطبی (Polar)

برای استفاده از ابزارقطبی مکان نما را روی دکمۀ Polar (در روی سطر وضعیت) برده دکمۀ راست ماوس را فشار می دهیم (شکل 4-6). پس از انتخاب گزینۀ Settings… یک پنجرۀگفتگویی ظاهر می گردد (شکل 4-7). توضیحات مربوط به پنجرۀگفتگویی Polar در زیر شکل نوشته شده است.

 

شکل 4-6) تقۀ راست ماوس روی دکمۀ Polar در سطروضعیت و انتخاب Settings… برای احضار پنجرۀگفتگویی Polar Tracking

 

شکل 4-7) پنجرۀگفتگویی Polar Tracking مربوط به ابزار POLAR و OTRACK

1.     نوار عنوان: تنظیمات نقشه کشی (Drafting Settings)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀگفتگویی و صرفنظرکردن از تنظیمات انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال مکان نما (که اکنون به شکل علامت سؤال درآمده است) به روی قسمت موردنظر و تقه زدن (Click) دکمۀ ماوس، یک راهنمای یک یا چند سطری دربارۀ گزینۀ مربوطه ظاهر می گردد.

4.     زبانه های موجود در پنجرۀگفتگویی تنظیمات نقشه کشی» در اینجا زبانۀ انتخاب شده "Polar Tracking" است.

5.     برای روشن و خاموش کردن ابزار Polar این جعبۀکنترلی را روشن و خاموش می کنیم. همچنین می توانیم کلید تابعی F10 را در هر زمان که مایل باشیم به کار ببریم.

6.     ناحیۀ تنظیمات زاویۀ ابزارقطبی (Polar)

7.     در این فهرست جهشی (popup list) می توانیم یک زاویه را انتخاب و یا درصورت نبودن زاویۀ موردنظر در فهرست آن را به کمک صفحه کلید وارد کنیم. این زاویه و تمام مضارب آن توسط ابزار Polar نشان داده می شوند.

8.     درصورتی که بخواهیم علاوه بر زاویۀ تعیین شده در قسمت 7 و مضارب آن زوایای دیگری نیز به ابزار Polar اضافه کنیم این جعبۀکنترلی را روشن می کنیم. (شکل 4-8)

9.     درصورت روشن بودن جعبۀکنترلی 8 با زدن دکمۀ 9 (New) یک سطر در جعبۀ فهرست (List box) 10 درج می شود که می توانیم زاویۀ مطلوب را در آن وارد کنیم. (شکل 4-8)

10. در این جعبۀفهرست زوایای دیگر (علاوه بر زاویۀ داده شده در 8) مشاهده می شوند. (شکل 4-8)

11. برای حذف هرکدام از زوایای موجود در جعبۀفهرست 10 آن را درخشان (highlight) می کنیم یعنی به روی آن ردیف به مک ماوس یک تقه می زنیم (Click می کنیم) و سپس دکمۀ Delete را انتخاب می نمائیم.

12. ناحیۀ تنظیمات ردیابی پرش موضوعی

13. با انتخاب این دکمۀ رادیویی می خواهیم که Otrack فقط روی زوایای 0, 90, 180 و 270 درجه کار کند.

14. درصورت انتخاب این دکمۀرادیویی همۀ زوایای تعیین شده در ستون چپ (برای ابزار Polar) در هنگام استفاده از ابزار Otrack نیز به کار می روند.

15. ناحیۀ اندازه گیری زاویۀ قطبی

16. دکمۀرادیویی مطلق: زوایا نسبت به جهت مثبت محور X سنجیده می شوند.

17. دکمۀرادیویی نسبی: زوایا نسبت به آخرین قطعه سنجیده می شوند.

18. با زدن این دکمه فرمان OPTIONS اجرا می گردد.

19. با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجادشده در پنجرۀ گقتگویی ذخیره و اعمال می گردند.

20. درصورت انصراف، دکمۀ Cancel (لغو) را می زنیم. این دکمه مشابه دکمۀ شماره 2 می باشد.

21. برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به این فرمان دکمۀ Help را انتخاب می کنیم.

 

شکل 4-8) بخش Additional angles از پنجرۀگفتگویی Polar

 

با روشن کردن Polar و حرکت دادن ماوس در مسیر موردنظر و سپس واردکردن عددی به عنوان طول، خطوط مندرج در شکل به راحتی رسم می شوند. برای ترسیم شکل 4-5 زوایای 30, 120, 210 و 300 را در بخش Additional angles از پنجرۀگفتگویی Polar وارد می کنیم (شکل 4-8). ابزار Polar درحین ترسیم مسیرپیشنهادی را به صورت خط چین نشان می دهد و همزمان با آن طول خط فرضی و زاویۀ آن نیز قابل مشاهده است. (شکل 4-9)

 

شکل 4-9) ابزار Polar در حین ترسیم مسیرهای از قبل تعیین شده را نشان می دهد.

 

هرچه به جلوتر می رویم با ابزارهای بیشتری آشنا می شویم، عمل ترسیم ساده تر و سریعتر می شود ولی هنوزهم محدودیت هایی وجود دارد. اگر بخواهیم اشکال موجود در شکل 4-10 را با ابزاری که اکنون می شناسیم ترسیم نماییم، متوجه می شویم هنوز در برخی از موارد ناتوانیم.

 

COREL003

شکل 4-10) هنوز نمی توانیم:

         از نقطه ای بر خطی عمود کنیم.

         خطی به نقطۀ وسط یک خط دیگر رسم کنیم.

         انتهای خطی را انتخاب کنیم.

         و ...

 

در فصل های بعد پس از یادگیری ترسیم تعدادی از اشکال هندسی با ابزارهای دیگری به نام های Osnap و Otrack آشنا می شویم.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     روش های مختلف تعیین یا انتخاب نقطه را نام ببرید.

2.     کلیدهای F1 تا F12 را که در ردیف بالای صفحه کلید قرار دارند چه می نامیم؟

3.     ابزارهای کمک رسمی را که در این فصل مورد بررسی قرار گرفتند نام برده علل کاربرد هر کدام را با ذکر مثال شرح دهید.

4.     شباهت و تفاوت میان ابزارهای Ortho و Polar با زاویۀ 90 درجه در چیست؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     پرش زاویه ای Polar Snap را بررسی کنید.

2.     همانگونه که دیدیم می توانیم هنگام اجرای یک فرمان (مانند LINE) با زدن دکمۀ Zoom Realtime یا Pan Realtime تصویر را به جلو و عقب یا چپ و راست و بالا و پایین ببریم. فرمان هایی که از میان فرمان های دیگر قابل اجرا می باشند «شفاف یا ترانسپارنت» (transparent) نامیده می شوند. به این فرمان ها «نقلی» (quoted) نیز می گوییم. دلیل این نام گذاری این است که برای صدور فرمان های نقلی کافی است در مقابل پیغام درخواست مربوط به فرمان در حال اجرا علامت نقلی (`) و سپس نام فرمان شفاف را وارد کرده Enter یا Space را بزنیم. مانند اجرای فرمان ZOOM در میان فرمان LINE:

Command: line

Specify first point: 'zoom

>>Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] :

3.     تحقیق کنید کدامیک از فرمان هایی که تاکنون با آن ها آشنا شده اید شفاف هستند؟

4.     در این فصل دیدیم که برای روشن و خاموش کردن و تغییروضعیت ابزار نشانگرمختصات (Coords) به طورهمزمان دکمه های Control و D را در روی صفحه کلید فشار می دهیم. این عمل را استفاده از کلیدهای ترکیبی می گوییم. با نگهداشتن کلید Ctrl و زدن تک تک کلیدهای دیگر امتحان کنید که چه کلیدهای ترکیبی دیگری در اتوکد تعریف شده اند و عملی که انجام می شود را در جدولی به شکل زیر یادداشت کنید. (درصورتی که با زدن کلیدهای ترکیبی فرمانی اجرا شد برای خروج از آن کلید Escape را فشار دهید.)

 

عملی که انجام می دهد

نام کلید ترکیبی

ضامن ابزار مختصات (Coords) به کار می افتد.

Ctrl + D

 

Ctrl +

 

Ctrl +

 

Ctrl +

 

Ctrl +

 

5.     عمل بالا را با نگهداشتن کلید Alt تکرار کنید ولی این بار فقط کلیدهای تابعی را به همراه Alt فشار دهید و در جدولی به شکل زیر یادداشت کنید.

 

عملی که انجام می دهد:

نام کلید ترکیبی

 

Alt +

 

Alt +

 

Alt +

 

Alt +

 

Alt +

 

6.     همانگونه که دیدیم فشردن کلید تابعی F6 سبب می شود ابزار نشانگرمختصات (Coords) روشن یا خاموش شود یا تغییر وضعیت بیابد. کلید F6 اصطلاحاً ضامن یا کلید دوکاره یا چندکاره (toggle) خوانده می شود. بررسی کنید که هرکدام از کلیدهای تابعی F1 تا F12 چه عملی انجام می دهند و در جدولی به صورت زیر یادداشت کنید. توجه کنید که کلید ضامن هر بار با توجه به وضعیت قبلی عمل جدیدی انجام می دهد. تمام این اعمال را بنویسید.

 

اعمالی که انجام می دهد:

نام کلید تابعی (ضامن)

راهنما (Help):

راهنما را احضار می کند و در رابطه با فرمان اجرا شده توضیحاتی می دهد.

درصورتی که فرمانی را اجرا نکرده باشیم صفحۀ اصلی راهنما (Help) نمایش داده می شود.

F1

دکمۀ تغییر صفحه:

1) درصورتی که در صفحۀ گرافیکی (graphics screen) باشیم, صفحۀنوشتاری (text screen) را می آورد.

2) درصورتی که در صفحۀنوشتاری باشیم, صفحۀ گرافیکی را می آورد.

F2

 

F3

 

F4

 

F5

ابزار مختصات:

1) درصورت خاموش بودن, آن را روشن و به وضعیت قطبی نسبی در می آورد.

2) درصورت روشن بودن و وضعیت قطبی نسبی, آن را به وضعیت قائم مطلق در می آورد.

3) درصورت روشن بودن و وضعیت قائم مطلق, آن را خاموش می کند.

F6

 

F7

 

F8

 

F9

 

F10

 

F11

 

F12

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

شکل های زیر را به کمک LINE رسم کنید. همۀ ترسیمات شامل یک مربع به ابعاد 28 در 28 هستند و کوچکترین بُعد 2 می باشد.

 

A$C50A40193 A$C50A40193

 

A$C50A40193 A$C50A40193

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده