EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 6 - بازهم ابزار کمک رسم برای ترسیم دقیق
ترسیم دقیق تر، باز هم به یاری ابزار کمک رسم - ابزار OSNAP (پرش موضوعی) - چگونگی استفاده از ابزار Osnap - انتخاب همۀ پرش های موضوعی به جز Extension و Parallel - انتخاب پرش موضوعی Extension - انتخاب پرش موضوعی Parallel - ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی) - فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 6 - بازهم ابزار کمک رسم برای ترسیم دقیق تر

 

ترسیم دقیق تر، باز هم به یاری ابزار کمک رسم

ابزار OSNAP (پرش موضوعی)

چگونگی استفاده از ابزار Osnap

انتخاب همۀ پرش های موضوعی به جز Extension و Parallel

انتخاب پرش موضوعی Extension

انتخاب پرش موضوعی Parallel

ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی)

فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

ترسیم دقیق تر، باز هم به یاری ابزار کمک رسم

اگر بخواهیم اشکالی مشابه آنچه در شکل 6-1 مشاهده می شوند ترسیم کنیم نیازمند ابزاری بنام OSNAP می باشیم.

 

COREL00305-19

شکل 6-1) در این فصل خواهیم آموخت ترسیمات دقیقتری رسم کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار OSNAP (پرش موضوعی)

OSNAP که مخفف Object Snap می باشد «گیرۀموضوعی» یا «پرش موضوعی» یا «پرش جسم» خوانده می شود. برای انتخاب نقطه ای بروی انتهای یک پاره خط, وسط یک کمان, مرکز یک دایره, محل تقاطع دو پاره خط و... از ابزار OSNAP استفاده می کنیم. برای مشاهدۀ امکاناتی که با ابزار پرش موضوعی (Osnap) در اختیارمان قرار می گیرد, نشانگرماوس را روی دکمۀ osnap (در نوار وضعیت) برده، دکمۀ راست ماوس را فشار می دهیم. از میان منوی ظاهر شده گزینۀ Settings… را انتخاب می کنیم (شکل 6-2). پنجرۀگفتگویی شکل 6-3 ظاهر می گردد که توضیحات مربوط به آن در ذیل شکل نوشته شده است. شکل های دیگر نیز روش استفاده از ابزار «پرش موضوعی» را به طورمصور به نمایش می گذارند. (شکل های 6-4)

 

05-20

شکل 6-2) احضار پنجرۀگفتگویی پرش موضوعی (Osnap) با تقۀراست روی دکمۀ OSNAP درنوار وضعیت (Status bar)

 

شکل 6-3) پنجرۀگفتگویی Object snap مربوط به ابزارهای OSNAP و OTRACK

1.     نوار عنوان: تنظیمات نقشه کشی (Drafting Settings)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀگفتگویی و صرفنظرکردن از تنظیمات انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     با انتخاب این دکمه و درپی آن انتقال مکان نما (که اکنون به شکل علامت سؤال درآمده است) به روی قسمت موردنظر و تقه زدن (Click) دکمۀ ماوس، یک راهنمای یک یا چندسطری دربارۀ گزینۀ مربوطه ظاهر می گردد.

4.     زبانه های موجود در پنجرۀگفتگویی «تنظیمات نقشه کشی» شامل:

        Snap and Grid = پرش و شبکه

        Polar tracking = ردیابی زاویه ای (قطبی)

        Object snap = پرش موضوعی در این پنجره زبانۀ Object Snap روشن است.

5.     با انتخاب این جعبۀکنترلی (Control box) پرش موضوعی (Osnap) روشن و با انتخاب مجدد آن خاموش می گردد. برای روشن یا خاموش کردن Osnap درهرزمان (چه در داخل این فرمان باشیم و چه نباشیم) می توانیم کلید تابعی F3 را فشار دهیم. در حال حاضر Osnap روشن است.

6.     این جعبۀکنترلی برای روشن و خاموش کردن ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی) به کار می رود. برای روشن و خاموش کردن Otrack می توانیم کلید F11 را مورداستفاده قرار دهیم. Otrack هم درحال حاضر روشن است.

7.     ناحیۀ حالات پرش موضوعی

8.     Endpoint - نقطۀ انتهایی: نقطۀ ابتدا یا انتهای جسم (برای خط - کمان و...)

9.     Midpoint - نقطۀ میانی: نقطۀ میانی (وسط) جسم (برای خط، کمان و...)

10. Center - مرکز: مرکز دایره یا کمان

11. Node - گره: محل درج نقطه (جسمی که با فرمان POINT ترسیم شده است.)

12. Quadrant - ربع دایره: محل زوایای 0، 90، 180 و 270 درجه روی دایره یا کمان

13. Intersection - نقطۀ تقاطع: محل تقاطع هردو جسم (تقاطع بین خطوط، دایره، کمان ها و...)

14. Extension - امتداد: امتداد جسم (برای خط، کمان و...) - این گزینه و گزینۀ Parallel با گزینه های دیگر متفاوتند.

15. Insertion - نقطۀ درج: محل درج نوشته، بلوک و...

16. Perpendicular - عمود: نقطه ای که خط یا کمان ترسیم شونده در آن محل بر جسم موجود عمود باشد.

17. Tangent - مماس: مماس بر جسم (برای کمان، دایره،...)

18. Nearest - نزدیکترین: نقطه ای از یک جسم که از نقاط دیگر به محل مکان نما نزدیکتر است.

19. Apparent intersection - نقطۀ تقاطع ظاهری: برای اجسام 3بعدی به کار می رود و محل تقاطع سایۀ اجسام در صفحۀترسیم را انتخاب می کند.

20. Parallel - موازی: خطوط را به موازات جسم انتخابی ترسیم می نماید.طریقۀ استفاده از این گزینه و Extension با گزینه های دیگر متفاوت است.

21. با زدن این دکمه کلیۀ جعبه های کنترلی روشن می شوند (به حالت انتخاب شده درمی آیند.)

22. با انتخاب این دکمه همۀ جعبه های کنترلی خاموش می گردند (از حالت انتخاب شده خارج می شوند.)

23. جمله ای که به کاربر توضیح می دهد: برای ردیابی (tracking) یک نقطۀ دارای پرش موضوعی, در زمان اجرای فرمان لحظه ای به روی نقطه مکث کنید. پس از مشاهدۀ علامتی که بیانگر به کار افتادن Otrack است ماوس را حرکت دهید. دراین حالت خط چینی که بیانگر عملکرد Otrack است ظاهر می شود. برای توقف عمل ردیابی (tracking) دوباره روی نقطه کمی مکث کنید.

24. با زدن این دکمه فرمان OPTIONS اجرا می گردد.

25. با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجادشده در پنجرۀگفتگویی ذخیره و اعمال می گردند.

26. دکمۀ Cancel (لغو) را در صورت انصراف می زنیم.

27. برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به این فرمان دکمۀ Help را انتخاب می کنیم.

 

05-22-01

شکل 6-4-1) پرش موضوعی: نقطۀ انتهایی

 

05-22-02

شکل 6-4-2) پرش موضوعی: نقطۀ میانی

 

05-22-03

شکل 6-4-3) پرش موضوعی: مرکز دایره یا کمان

 

05-22-04

شکل 6-4-4) پرش موضوعی: نقطه (گره)

 

05-22-05

شکل 6-4-5) پرش موضوعی: ربع دایره یا کمان

 

05-22-06

شکل 6-4-6) پرش موضوعی: نقطۀ تقاطع

 

05-22-07

شکل 6-4-7) پرش موضوعی: امتداد

 

05-22-08

شکل 6-4-8) پرش موضوعی: نقطۀ درج

 

05-22-09

شکل 6-4-9) پرش موضوعی: عمود

 

05-22-10

شکل 6-4-10) پرش موضوعی: مماس

 

05-22-11

شکل 6-4-11) پرش موضوعی: نزدیکترین

 

05-22-13

شکل 6-4-12) پرش موضوعی: موازی

 

بالای صفحه (Top)

چگونگی استفاده از ابزار Osnap

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب همۀ پرش های موضوعی به جز Extension و Parallel

برای آنکه هنگام مشخص کردن نقطه بتوانیم نقاط کلیدی (پرش های موضوعی) روی اجسام را انتخاب کنیم، برای همۀ «پرش های موضوعی» به جز 2 پرش Extension و Parallel، مکان نما را به نزدیکی محل موردنظر می بریم، دراین زمان نوشته ای ظاهر می شود که نام پرش موضوعی انتخاب شده را نشان می دهد. با تقه زدن (کلیک کردن) دراین لحظه نقطۀ موردنظر انتخاب می شود. برای Extension و Parallel روش کمی متفاوت است.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب پرش موضوعی Extension

برای Extension مکان نما را به نزدیکی های انتهای خط یا کمان می بریم و لحظه ای مکث می کنیم تا یک علامت به اضافه در محل مکان نما مشاهده کنیم. سپس ماوس را درامتداد جسم (پاره خط یا کمان) به سمت بیرون حرکت می دهیم. اتوکد با رسم شبح خط چین، نشان می دهد که Extension انتخاب شده است و طول خط چین موقتی نیز درروی صفحۀترسیم نوشته می شود. اکنون اگر عددی را از طریق صفحۀکلید تایپ کنیم، نقطه ای در امتداد این خط چین و به فاصلۀ داده شده از انتهای خط یا کمان اشاره شده انتخاب می شود.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب پرش موضوعی Parallel

برای Parallel، پس از اجرای فرمان ترسیمی (فقط فرمان هایی مانند LINE که پاره خط ترسیم می کند)، و پس ازآنکه نقطۀ اول را مشخص کردیم، مکان نما را به روی یک خط موجود در ناحیۀترسیم می بریم، پس از مشاهدۀ دو خط کوچک موازی که با یک خط مورب به یکدیگر متصل شده اند و یک علامت به اضافه در نزدیکی آن، ماوس را به سمت نقطۀ اول حرکت می دهیم. با حرکت دادن ماوس به دور این نقطه، به مجردآنکه اتوکد بتواند خطی با موازات خط اشاره شده رسم کند، آن را با رسم شبح خط چین نشان می دهد و طول این خط چین را هم در صفحۀترسیم می نویسد، ضمناً علامتی که روی خط مبنا رسم شده بود بزرگتر می شود. اگر دراین لحظه عددی را ازطریق صفحۀکلید وارد کنیم، نقطه ای در روی خط چین موقتی به فاصلۀ داده شده از نقطۀ قبلی انتخاب می شود.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی)

Otrack، که همان Object snap TRACKing می باشد، محصول مشترک 2 ابزار Osnap و Polar است. این ابزار نیز از طریق نوار وضعیت در اختیار کاربران اتوکد قرار دارد. شکل 6-5 نحوۀ دستیابی به تنظیمات این ابزار، چگونگی تنظیم و شکل 6-6 نحوۀ کاربرد آن را نشان می دهند. توجه به این نکته ضروری است که برای استفاده از ابزار Otrack باید ابزار Osnap نیز روشن باشد ولی نیاز به روشن بودن ابزار Polar نیست. دیگر موارد استفاده از ابزار Otrack پیچیده تر از آن است که در اینجا بررسی گردد, بعداً این ابزار را بیشتر موردبررسی قرار خواهیم داد.

 

05-23

شکل 6-5) چگونگی دستیابی به تنظیمات ابزار Otrack

 

05-24

شکل 6-6) عملکرد Otrack

 

بالای صفحه (Top)

فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS

برای تنظیم ابزارهای Snap، Grid، Polar، Osnap و Otrack می توانیم فرمان DSETTINGS را اجرا کنیم. دراین صورت پنجرۀگفتگویی Drafting Settings ظاهر می شود که با انتخاب زبانه های Grid and Snap، Polar Tracking و Object Snap می توانیم تنظیمات مربوط به هرکدام از ابزارها را انجام دهیم. در شکل 6-7 منوی Tools و محل انتخاب این فرمان نشان داده شده است.

 

شکل 6-7) محل فرمان DSETTINGS در منوی گشودنی Tools

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     آیا می توانیم بدون اجرای فرمانی از ابزارهای کمک رسم Osnap و Otrack استفاده کنیم؟

2.     فرمان هایی را که هنگام اجرای آن ها می توانیم از ابزار کمک رسم Osnap و Otrack یاری بگیریم نام ببرید.

3.     برای ترسیم یک دایره که بر یک خط مماس شود و دو سر خط دیگری بروی محیط آن باشد از کدام گزینۀ فرمان CIRCLE استفاده می کنیم؟ (شکل پی آیند)

 

 

4.     تفاوت بین پرش های موضوعی Intersection و Apparent intersection را بنویسید. این تفاوت را در نقشه های 3بعدی (مانند Campus.DWG و Opera.DWG) آزمایش کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     ابزار کمک رسم Osnap را روشن و کلیۀ گزینه های آن را انتخاب کنید. درحالی که در صفحۀترسیمی چندین خط و کمان و دایره و نقطه و ... رسم کرده اید، یک فرمان ترسیمی مانند LINE را اجرا کنید. با حرکت به روی اجسام موجود، درجایی که تعداد بیشتری از اجسام قرار دارند (قسمت شلوغی را انتخاب کنید)، پرش های موضوعی را بررسی کنید. آیا می توانید به راحتی همان پرش موضوعی موردنظرتان را انتخاب کنید؟ ماوس را بی حرکت نگه دارید و دکمۀ Tab را بزنید. چه اتفاقی می افتد؟ ازاین به بعد از دکمۀ Tab برای انتخاب پرش های موضوعی در قسمت های شلوغ نقشه استفاده کنید.

2.     نقشه ای شامل خط و کمان و دایره و نقطه و ... ترسیم کنید. همۀ ابزارهای کمک ترسیمی را خاموش کنید. فرمان LINE را صادرکرده، با نگهداشتن دکمۀ Shift درروی صفحۀکلید دکمۀ راست ماوس را بزنید. منویی را که ظاهر می شود می شناسید و قبلاً دربارۀ آن توضیح داده شده است (شکل 1-20). گزینه های این منو را که Object Snap نام دارد، با گزینه های ابزار Osnap مقایسه کنید. گزینه های Temporary track point و From را آزمایش کنید.

3.     مزایای استفاده از منوی Object Snap به جای ابزار Osnap را بنویسید.

4.     در همان نقشۀ بالا، ابزار Osnap را روشن کنید و درحالی که پاره خطی رسم می کنید، گزینۀ None را انتخاب کنید. چه اتفاقی می افتد؟

5.     منوی فرعی Point filters در منوی Object Snap شامل چه گزینه هایی است؟ این گزینه ها را انتخاب و بررسی کنید.

6.     بررسی کنید آیا هنگامی که در یک فرمان ترسیمی (مانند LINE) درحال انتخاب نقطۀ اول هستید، اگر گزینه های Tangent و ‍Perpendicular در ابزار کمک رسم Osnap انتخاب شده باشند و این ابزار نیز روشن باشد، قابل استفاده هستند یا نه؟ اگر از منوی Object Snap کمک بگیریم چطور؟

7.     درحالی که در یک فرمان ترسیمی هستید، گزینۀ Intersection را از منوی Object Snap انتخاب کنید و مکان نما را به روی جسمی در محلی که تقاطعی با جسم دیگر ندارد ببرید و تقه بزنید (کلیک کنید). چه اتفاقی می افتد؟ به شکل مکان نما و پیغام اتوکد در سطرفرمان توجه کنید. این توانایی نیز توسط گزینۀ Intersection از منوی Object Snap به دست می آید.

8.     هنگامی که گزینه های منوی Object Snap را انتخاب می کنید، به کلماتی که در سطرفرمان نوشته می شود توجه کنید. اکنون بدون استفاده از منوی Object Snap کلمات موردنظر را در زمانی که می خواهید یک «پرش موضوعی» را انتخاب کنید، در سطرفرمان وارد کنید.

9.     بر روی ابزار Polar دکمۀ راست ماوس را بزنید و پس از انتخاب گزینۀ Settings… وارد پنجرۀگفتگویی Polar Tracking شوید. در ناحیۀ سمت راست و بالا تنظیماتی قرار دارد که مربوط به ابزار Otrack می باشد. پس از تغییر گزینه ها بررسی کنید که چه اتفاقاتی می افتد؟

10. چگونه می توان بدون استفاده از منوی گشودنی دایره ای با تعیین 3 مماس (Tan, Tan, Tan) ترسیم کرد؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۲

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده