EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 9 - فرمان های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب
با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم! - فرمان RECTANG (مستطیل) - گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل) - گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی) - فرمان POLYGON (چندضلعی منتظم) - روش های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم) - فرمان PLINE (چند خطی) - گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) هنگام ترسیم خط و کمان - گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line) - گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc) - فرمان SOLID (جامد 2 بعدی) - فرمان RAY (نیم خط) - فرمان XLINE (خط) - گزینه های فرمان XLINE (خط) - فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - گزینه های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی) - فرمان MLINE (خطوط چندگانه) - توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) –بازسازی ترسیم (REGEN) - تجزیۀ جسم مرکب (فرمان EXPLODE) - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 9 - فرمان های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب

 

با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم!

فرمان RECTANG (مستطیل)

گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل):

گزینۀ Dimension

گزینۀ Chamfer (پخ زنی)

گزینۀ Fillet (گوشه زنی)

گزینۀ Width (پهنا)

گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی)

فرمان POLYGON (چندضلعی منتظم)

روش های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم)

روش اول: تعیین دو رأس یکی از اضلاع

روش دوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی (گزینۀ I)

روش سوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی (گزینۀ C):

فرمان PLINE (چند خطی)

گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) هنگام ترسیم خط و کمان

گزینۀ Close یا CLose (بستن)

گزینۀ Undo (لغو)

گزینۀ Width (پهنا)

گزینۀ Halfwidth (نیم پهنا)

گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line)

زیرگزینۀ Arc (کمان) از Line

زیرگزینۀ Length (طول) از Line

گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc)

زیرگزینۀ Line (خط) از Arc

زیرگزینۀ Angle (زاویه) از Arc

زیرگزینۀ Center از Angle

زیرگزینۀ Radius از Angle

زیرگزینۀ CEnter از Arc

زیرگزینۀ Angle از Center

زیرگزینۀ Length از CEnter

زیرگزینۀ Direction از Arc

زیرگزینۀ Radius از Arc

زیرگزینۀ Angle از Radius

زیرگزینۀ Second pt از Arc

فرمان SOLID (جامد 2 بعدی)

فرمان RAY (نیم خط)

فرمان XLINE (خط)

گزینه های فرمان XLINE (خط)

گزینۀ Hor (افقی: Horizontal)

گزینۀ Ver (عمودی: Vertical)

گزینۀ Ang (زاویه: Angle)

گزینۀ Bisect

گزینۀ Offset (تعیین فاصله)

زیرگزینۀ Through از گزینۀ Offset

فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

گزینه های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

Pen (قلم)

Erase (پاک کردن)

Connect (اتصال)

eXit و Quit (خروج)

Record (سابقه)

فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی)

فرمان MLINE (خطوط چندگانه)

توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) –بازسازی ترسیم (REGEN)

تجزیۀ جسم مرکب (فرمان EXPLODE)

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم!

در فصول قبل با فرمان هایی که مستقیماً اشکال هندسی (مانند پاره خط، کمان، دایره، بیضی و ...) رسم می کردند و نیز با فرمان هایی که این اشکال را تغییر می دادند (مانند گوشه زنی, برش، امتداددهی و ...) آشنا شدیم.

در این فصل بازهم به سراغ فرمان های ترسیمی می رویم و اجسام ساده و پیچیدۀ بیشتری ترسیم می کنیم. فرمان ها و عملی که انجام می دهند عبارتند از:

         RECTANG برای رسم مستطیل به کار می رود،

         POLYGON چندضلعی منتظم ترسیم می کند،

         PLINE چند خطی (Polyline) رسم می کند که از قطعات بهم پیوستۀ خطی و کمانی تشکیل شده است،

         SOLID سه ضلعی یا چهارضلعی توپر (جامد) رسم می نماید،

         RAY برای ترسیم نیم خط به کار می رود،

         XLINE برای ترسیم خط دوسربی نهایت مورداستفاده قرار می گیرد،

         SKETCH به منظور طراحی آزاد یا اسکیس به کار می رود،

         SPLINE کثیرالمنحنی (شکلی شامل منحنی های به هم پیوسته) می کشد،

         و MLINE خطوط چندگانه (خطوطی به موازات یکدیگر) رسم می کند.

در این فصل همچنین برخی از فرمان هایی را که اکنون با آن ها آشنائیم (مانند FILL، REGEN و ...) اجرا می کنیم و اثرشان را بر اجسام ترسیم شده مشاهده می نماییم. در انتهای فصل با فرمانی برای تجزیۀ اجسام مرکب (EXPLODE) آشنا می شویم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان RECTANG (مستطیل)

فرمان RECTANG (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راست گوشه) برای ترسیم مستطیل مورداستفاده قرار می گیرد. با صدور این فرمان گزارشی از تنظیمات مربوط به RECTANG داده می شود. البته درصورتی که تنظیماتی صورت گرفته باشد (یعنی در اولین اجرای فرمان RECTANG گزارشی مشاهده نمی کنیم.) شکل 9-1-1 نمایانگر مراحل انتخاب گوشه های مستطیل است.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

1- نقطه ای در روی یکی از رأس های مستطیل انتخاب می کنیم.

Specify other corner point or [Dimensions]:

2- نقطۀ دیگری در روی رأس مقابل مستطیل انتخاب می کنیم.

 

شکل 9-1-1) فرمان رسم مستطیل یا راست گوشه (RECTANG): انتخاب نقطۀ مقابل رأس مستطیل

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل):

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Dimension

برای تعیین طول و عرض مستطیل، این گزینه را وارد می کنیم.

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

نقطه ای در روی یکی از رأس های مستطیل انتخاب می کنیم.

Specify other corner point or [Dimensions]: d

Specify length for rectangles <پیش فرض>:

طول مستطیل را تعیین می کنیم.

Specify width for rectangles <پیش فرض>:

عرض مستطیل را تعیین می کنیم.

Specify other corner point or [Dimensions]:

سمتی را که نقطۀ مقابل مستطیل قرار دارد (بالا یا پایین) انتخاب می کنیم، یا درصورتی که بخواهیم طول و عرض مستطیل را تغییر دهیم،دوباره گزینۀ Dimension را انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Chamfer (پخ زنی)

هنگام ترسیم مستطیل هر 4 گوشۀ آن را پخی می زند و فاصلۀ پخ زنی را قبل از انجام این عمل می پرسد (شکل 9-1-3):

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: c

Specify first chamfer distance for rectangles <پیش فرض>:

1- فاصلۀ پخی روی جسم اول را وارد می کنیم.

Specify second chamfer distance for rectangles <فاصلۀ اول>:

2- فاصلۀ پخی روی جسم دوم را وارد می کنیم.

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

 

Rectangle.bmp

شکل 9-1-2) مستطیل ترسیم شده با فرمان RECTANG

 

RectangleChamfered.bmp

شکل 9-1-3) یک مستطیل ترسیم شده با پخی در گوشه ها (Chamfer)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Fillet (گوشه زنی)

گوشه های مستطیلی را که قرار است ترسیم شود گرد می کند (شکل 9-1-4):

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: f

Specify fillet radius for rectangles <پیش فرض>:

شعاع کمان گوشه زنی را وارد می کنیم.

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Width (پهنا)

پهنای قطعات مستطیل را می پرسد و مستطیل را با پهنای داده شده ترسیم می کند (شکل 8-1-5):

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w

Specify line width for rectangles <پیش فرض>:

پهنای موردنظر را وارد می کنیم.

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

و حالا گوشه های مستطیل را تعیین می کنیم.

 

RectangleFilleted.bmp

شکل 9-1-4) یک مستطیل ترسیم شده با گوشه های گرد (Fillet شده)

 

RectangleFilletedWidened.bmp

شکل 9-1-5) یک مستطیل ترسیم شده دارای پهنا (Width) – در مرحلۀ قبلی مستطیل را گوشه زنی (Fillet) کرده ایم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی)

این گزینه ها مربوط به ترسیم 3 بعدی هستند و در اینجا مورد بررسی قرار نمی گیرند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان POLYGON (چندضلعی منتظم)

برای ترسیم چندضلعی های منتظم فرمان POLYGON را به کار می بریم.

POLYGON سه روش را برای ترسیم چندضلعی پیشنهاد می کند و کاربر بایستی یکی از 3 روش را برگزیند.

 

بالای صفحه (Top)

روش های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم)

 

بالای صفحه (Top)

روش اول: تعیین دو رأس یکی از اضلاع

با انتخاب گزینۀ Edge (ضلع) روش اول را اجرا می کنیم (شکل 9-2-1):

Command: polygon

Enter number of sides <پیش فرض>:

تعداد اضلاع را وارد می کنیم.

Specify center of polygon or [Edge]: e

Specify first endpoint of edge:

تعیین نقطۀ اول

Specify second endpoint of edge:

تعیین نقطۀ دوم

 

شکل 9-2-1) فرمان ترسیم چندضلعی منتظم (POLYGON) - گزینۀ Edge

1.     نقطۀ اول

2.     نقطۀ دوم

 

بالای صفحه (Top)

روش دوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محیطی (گزینۀ I)

برای اجرای این روش گزینۀ Inscribed (محاط) را انتخاب می کنیم و در پی آن شعاع دایرۀ محیطی را می دهیم (شکل 9-2-2):

 

شکل 9-2-2) فرمان ترسیم چندضلعی منتظم: POLYGON گزینۀ Inscribed

1.     مرکز دایرۀمحیطی

2.     شعاع دایرۀمحیطی

 

Command: polygon

Enter number of sides <پیش فرض>:

تعداد اضلاع را وارد می کنیم.

Specify center of polygon or [Edge]:

انتخاب مرکز دایره

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscibed about circle] <پیش فرض>: i

انتخاب گزینۀ I به معنی Inscribed (محاط در دایره)

Specify radius of circle:

شعاع دایرۀمحیطی را تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

روش سوم: تعیین مرکز چندضلعی و سپس مشخص کردن دایرۀ محاطی (گزینۀ C):

برای اجرای روش سوم گزینۀ Circumscribed (محیط) را انتخاب می کنیم. در این حالت شعاع دایرۀ محاطی از ما پرسیده می شود (شکل 9-2-3):

 

شکل 9-2-3) فرمان ترسیم چندضلعی منتظم: POLYGON گزینۀ Circumscribed

1.     مرکز دایرۀمحاطی

2.     شعاع دایرۀمحاطی

 

Command: polygon

Enter number of sides <پیش فرض>:

تعداد اضلاع را وارد می کنیم.

Specify center of polygon or [Edge]:

انتخاب مرکز دایره

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscibed about circle] <پیش فرض>: c

انتخاب گزینۀ C به معنی Circumscribed (محیط بر دایره)

Specify radius of circle:

شعاع دایرۀ محاطی را تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PLINE (چند خطی)

فرمان PLINE (که مخفف Polyline است) یک جسم یکپارچه ترسیم می کند که از قطعات خطی یا کمانی تشکیل شده است. به کمک این فرمان می توانیم به این قطعات پهنا (width) نیز بدهیم.

Command: pline

با صدور این فرمان اتوکد از ما می خواهد که نقطۀ شروع چندخطی را مشخص کنیم:

Specify start point:

پس از تعیین نقطۀ اول گزارشی از وضع موجود در مورد پهنای خط داده می شود:

Current Line-width is 0.0000

مقدار پیش فرض برای پهنای خط 0 می باشد ولی پس از تعیین «پهنای خط» جدید، تازمانی که این مقدار دوباره تغییر داده نشده در حافظۀ اتوکد می ماند.

پیغام درخواستی که اینک مشاهده می شود چنین است:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

با انتخاب گزینۀ Arc پیغام درخواست به شرح زیر تغییر می کند:

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

اکنون به حالت رسم کمان وارد شده ایم.

با انتخاب گزینۀ Line دوباره وارد حالت رسم خط می شویم و پیغام قبلی ظاهر می شود:

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) هنگام ترسیم خط و کمان

با بررسی پیغام های این فرمان در دو حالت رسم خط یا رسم کمان مشاهده می کنیم که بعضی از گزینه ها مشابهند. البته با مقایسۀ گزینۀ Close در دو حالت رسم خط و رسم کمان ملاحظه می کنیم که در حالت رسم کمان برای انتخاب این گزینه CL را باید وارد کنیم (CLose). شاید بهتر باشد برای اجتناب از اشکالات این چنینی که بر اثر تعداد متفاوت حروف بزرگ گزینه ها بوجود می آید، انتخاب گزینه ها را از طریق منوی میانبر (Shortcut menu) انجام دهیم، یعنی کلید سمت راست ماوس را در روی صفحۀترسیم بزنیم و گزینۀ موردنظر را از میان منو یافته، برگزینیم. گزینه های مشترک عبارتند از: Close, Undo, Width و Halfwidth.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Close یا CLose (بستن)

برای بستن چندخطی (وصل آخرین نقطه به اولین نقطۀ چندضلعی) و پایان فرمان PLINE گزینۀ Close را انتخاب می کنیم. درصورتی که درحالت رسم پاره خط باشیم، آخرین قطعه پاره خط و اگر درحالت رسم کمان باشیم، آخرین قطعه کمان خواهد بود. هنگام تعیین اولین نقطه که هنوز قطعه ای ترسیم نشده نمی توانیم گزینۀ Close را برگزینیم. درصورت واردکردن گزینۀ Close دراین مرحله پیام خطایی به نمایش درمی آید و عمل Close انجام نمی گیرد. وقتی درحالت رسم کمان قرار داریم برای انتخاب گزینۀ Close باید دو حرف CL را وارد کنیم تا با گزینۀ دیگر به نام CEnter اشتباه نشود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Undo (لغو)

درصورت برگزیدن Undo آخرین عمل انجام شده لغو می شود. انتخاب این گزینه را می توانیم تا زمانی که اولین نقطۀ انتخابی نیز لغو شود تکرار کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Width (پهنا)

برای تغییر پهنای قطعات بعدی چندخطی گزینۀ Width را انتخاب می کنیم. دراین صورت اتوکد این درخواست ها را مطرح می کند:

Specify starting width <پهنای جاری>:

1- پهنای آغازی را در اینجا وارد می کنیم. (می توانیم این عمل را با تعیین دونقطه نیز انجام دهیم و فاصلۀ بین دو نقطه در نظر گرفته می شود.)

Specify ending width <پهنای آغازی>:

2- پهنای پایانی را دراین مرحله وارد می کنیم.

پس پهنای ابتدا و انتهای یک قطعه می تواند متفاوت باشد. (شکل 9-3-1) پهنای قطعات بعدی برابر پهنای پایانی قطعه ای که اکنون رسم می کنیم می باشد.

 

شکل 9-3-1) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE): گزینۀ Width با پهنای ابتدا و انتهای نامساوی

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Halfwidth (نیم پهنا)

اگر قصد تعیین پهنا را داشته باشیم ولی به عللی نصف پهنا را بدانیم برای آنکه نیازی به دوبرابرکردن آن نداشته باشیم می توانیم این گزینه را انتخاب کنیم:

Specify starting width <نیم پهنای جاری>:

1- نیم پهنای آغازی را در اینجا وارد می کنیم. (می توانیم این عمل را با تعیین دونقطه نیز انجام دهیم و فاصلۀ بین دو نقطه درنظرگرفته می شود.)

Specify ending width < نیم پهنای آغازی>:

2- نیم پهنای پایانی را در این مرحله وارد می کنیم.

این گزینه را اغلب هنگامی انتخاب می کنیم که می خواهیم نیم پهنا را در صفحۀترسیمی نشان دهیم (فاصلۀ یک لبه از محور خنثی). (شکل 9-3-2)

 

شکل 9-3-2) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE): گزینۀ Halfwidth، علت استفاده از این گزینه در شکل معلوم است.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line)

این گزینه ها عبارتند از: Arc و Length

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Arc (کمان) از Line

با انتخاب این گزینه وارد حالت رسم کمان می شویم و ازاین به بعد قطعات کمانی ترسیم می گردند (شکل 9-3-3):

 

شکل 9-3-3) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان

 

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Length (طول) از Line

 

شکل 9-3-4-الف) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم خط، گزینۀ Length - طول پاره خط به این صورت داده می شود.

 

شکل 9-3-4-ب) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم خط، گزینۀ Length - پاره خط به طول داده شده در امتداد خط یا کمان قبلی رسم می شود.

 

با انتخاب این گزینه، پاره خطی که قرار است ترسیم گردد مماس بر آخرین قطعه رسم می شود. یعنی اگر آخرین قطعه کمان باشد پاره خطی مماس بر کمان از نقطۀانتهایی آن ترسیم می شود. اگر آخرین قطعه پاره خط باشد خط جدید در امتداد آن رسم می گردد (شکل های 8-3-4-الف و ب). پیغامی که داده میشود این است: Specify length of line:

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc)

گزینه های این حالت عبارتند از Line, Angle, Center, Direction, Radiusو Second pt

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Line (خط) از Arc

با انتخاب این گزینه وارد حالت رسم خط می شویم و قطعات بعدی پاره خط خواهند بود:

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: l

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

اکنون دوباره وارد حالت پیش فرض یعنی ترسیم پاره خط شده ایم.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Angle (زاویه) از Arc

برای تعیین زاویۀمرکزی کمانی که نقطۀ اول آن نیز معلوم است این گزینه را انتخاب می کنیم. درپی تعیین زاویه نقطۀانتهایی کمان را می دهیم. (شکل 9-3-5)

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

Specify included angle:

زاویۀمرکزی موردنظرمان را وارد می کنیم یا در صفحه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

شکل 9-3-5) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان – گزینۀ Angle, Endpoint

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Center از Angle

 

شکل 9-3-6) فرمان ترسیم چندخطی (PLINE) - ترسیم کمان – گزینۀ Angle, CEnter

 

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

Specify included angle:

زاویۀمرکزی موردنظرمان را وارد می کنیم یا در صفحه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: ce

Specify center point of arc:

تعیین نقطه ای به عنوان مرکز کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Radius از Angle

 

شکل 9-3-7) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان، گزینۀ: Angle, Radius, Direction of chord

 

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

Specify included angle:

زاویۀمرکزی موردنظرمان را وارد می کنیم یا در صفحه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [CEnter/Radius]: r

Specify radius of arc:

تعیین شعاع کمان یا انتخاب دو نقطه در صفحه که اتوکد فاصلۀ بین دو نقطه را به عنوان شعاع درنظر می گیرد.

Specify direction of chord for arc <پیش فرض>:

تعیین جهت کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ CEnter از Arc

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce

Specify center point of arc:

مختصات مرکز کمان را وارد می کنیم یا در صفحه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]:

نقطۀانتهایی کمان را تعیین می کنیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

شکل 9-3-8) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان، گزینۀ CEnter, Endpoint

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Angle از Center

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce

Specify center point of arc:

مختصات مرکز کمان را وارد می کنیم یا در صفحه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: a

Specify included angle:

تعیین زاویۀمرکزی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

شکل 9-3-9) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان – گزینۀ CEnter, Angle

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Length از CEnter

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: ce

Specify center point of arc:

مختصات مرکز کمان را وارد می کنیم یا در صفحه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: l

Specify length of chord:

تعیین طول وتر

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

شکل 9-3-10) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان – گزینۀ CEnter, Length

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Direction از Arc

 

شکل 9-3-11) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان - گزینۀ Direction, Endpoint

 

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: d

Specify the tangent direction for the start point of arc:

جهت مماس بر کمان را در ابتدای آن نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc:

تعیین نقطۀانتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Radius از Arc

 

شکل 9-3-12) فرمان ترسیم چند خطی (PLINE) - ترسیم کمان – گزینۀ Radius, Endpoint

 

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r

Specify radius of arc:

طول شعاع کمان را وارد می کنیم یا در صفحه با تعیین دو نقطه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Angle از Radius

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: r

Specify radius of arc:

طول شعاع کمان را میدهیم یا در صفحه با تعیین دو نقطه نشان می دهیم.

Specify endpoint of arc or [Angle]: a

Specify included angle:

تعیین زاویۀمرکزی کمان

Specify direction of chord for arc <پیش فرض>:

تعیین جهت کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

شکل 9-3-13) فرمان ترسیم چند خطی ((PLINE- ترسیم کمان - گزینۀ Radius, Angle, Direction of chord

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Second pt از Arc

Command: pline

Specify start point:

تعیین نقطۀ شروع

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: s

Specify second point on arc:

تعیین نقطۀ دوم کمان

Specify end point of arc:

تعیین نقطۀ سوم کمان

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:

تعیین نقطۀانتهایی کمان بعدی. برای خاتمه دادن به فرمان می توانیم کلید Enter را بزنیم.درغیراین صورت این مرحله تکرار می شود.

 

شکل 9-3-14) فرمان ترسیم چند خطی: PLINE- ترسیم کمان، گزینۀSecond pt, End point

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SOLID (جامد 2 بعدی)

این فرمان را برای ترسیم جامدهای 2 بعدی مورداستفاده قرار می دهیم. سطوحی که SOLID ایجاد می کند دارای 3 یا 4 ضلع می باشند:

Command: Solid

Specify first point:

1- تعیین اولین رأس جامد

Specify second point:

2- تعیین دومین رأس جامد

Specify third point:

3- تعیین سومین رأس جامد

Specify fourth point or :

4- در این مرحله اگر هدف ترسیم 3 ضلعی باشد Enterرا می زنیم و درغیراین صورت رأس چهارم را انتخاب می نماییم.

Specify third point:

5- برای خروج از فرمان SOLID در این مرحله Enter را می زنیم.

 

اگر بازهم نقطه ای مشخص کنیم، دوباره مرحلۀ 4 تکرار می شود و آنقدر مراحل 5 و 4 تکرار می شوند که با زدن Enter به فرمان SOLID پایان بدهیم.

ترتیب دادن نقاط رأس 4 ضلعی خلاف آنچه هنگام رسم دستی انجام می دهیم می باشد. این تفاوت در شکل (8-4) نشان داده شده است.

 

شکل 9-4) ترتیب دادن نقاط در ترسیم جامد 2 بعدی (SOLID)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان RAY (نیم خط)

RAY به معنی پرتو یا اشعه می باشد و خط یک طرف بی نهایت رسم می کند. (شکل 9-5)

Command: ray

Specify start point:

1- نقطۀ ابتدای خط را مشخص می کنیم.

Specify through point:

2- نقطه ای که جهت رسم نیم خط را مشخص کند انتخاب می کنیم.

Specify through point:

مرحلۀ 2 تا زمانی که Enter را نزده ایم تکرار می شود.

 

شکل 9-5) فرمان ترسیم نیم خط (RAY)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان XLINE (خط)

XLINE (Construction line یا خط ساختمانی) برای رسم خط (دوطرف بی نهایت) به کار می رود (شکل 9-6-1).

 

شکل 9-6-1) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) تعیین جهت خط

 

Command: xline

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

1- تعیین نقطه

Specify through point:

2- تعیین نقطۀ دیگری برای نشان دادن امتداد خط

Specify through point:

مرحله 2 تا زمانی که Enter را نزده ایم تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان XLINE (خط)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Hor (افقی: Horizontal)

با انتخاب این گزینه خطوط به صورت افقی ترسیم می شوند و فقط نقطه ای برای تعیین عرض (Y) خط پرسیده می شود. (شکل 9-6-2)

 

شکل 9-6-2) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Horizontal

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Ver (عمودی: Vertical)

برای ترسیم خطوط عمودی این گزینه را انتخاب می کنیم. و فقط نقطه ای برای تعیین طول (X) خط وارد می کنیم. (شکل 9-6-3)

 

شکل 9-6-3) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Vertical

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Ang (زاویه: Angle)

 

شکل 9-6-4) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE)، گزینۀ Angle

 

با برگزیدن Ang، زاویه ای پرسیده می شود که خطوط با آن زاویه ترسیم می شوند

Enter angle of xline (0) or [Reference]:

درصورتی که بخواهیم زاویه را نسبت به پاره خطی که قبلاً ترسیم کرده ایم بدهیم، گزینۀ Reference را انتخاب می کنیم و در پاسخ به درخواست اتوکد:

Select a line object:

پاره خط را انتخاب می کنیم و سپس به درخواست بعدی:

Enter angle of xline <0>:

پاسخ مناسب می دهیم. (شکل 9-6-4)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Bisect

با این گزینه 2 نقطه تعیین می کنیم و با انتخاب نقطه ای در صفحۀترسیمی در امتداد نیمساز زاویه ای که بین این 3 نقطه تشکیل می شود یک خط رسم می گردد (شکل 9-6-5). این نوع رسم خط با تعیین زاویۀ 45 درجه درهنگام ترسیم 3نما دارای کاربرد است.

Specify angle vertex point:

1- نقطۀ رأس زاویه را می دهیم.

Specify angle start point:

2- نقطه ای روی ضلع اول زاویه می دهیم.

Specify angle end point:

3- نقطه ای روی ضلع دوم زاویه می دهیم.

برای خروج Enter را می زنیم درغیراین صورت ترسیم خط با تعیین نقاط جدید ادامه می یابد.

 

شکل 9-6-5) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Bisect

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Offset (تعیین فاصله)

عیناً مانند فرمان OFFSET کار می کند و به موازات پاره خط انتخابی و به فاصلۀ داده شده خط را رسم می کند. (شکل 9-6-6)

 

شکل 9-6-6) فرمان ترسیم خط دوطرف بی نهایت (XLINE) گزینۀ Offset

 

Specify offset distance or [Through] <پیش فرض>:

1- تعیین فاصله

Select a line object:

2- انتخاب یک پاره خط

Specify side to offset:

3- تعیین نقطه ای در سمت موردنظر برای کپی

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Through از گزینۀ Offset

زیرگزینۀ Through نیز عیناً مانند این گزینه در فرمان OFFSET عمل می کند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

برای طراحی با دست آزاد فرمان SKETCH را مورداستفاده قرار می دهیم. این فرمان با رسم پاره خط هایی طرح موردنظر ما را ایجاد می کند (شکل 9-7). این فرمان در منوها حضور ندارد. در این فرمان منوی میانبر هم نداریم. برای ترسیم خطوط برش های موضعی از SKETCH استفاده می کنیم.

Command: sketch

Record increment <پیش فرض>:

1- تعیین طول کوچکترین قطعات پاره خط

Sketch Pen eXit Quit Record Erase Connect.

2- برای انتخاب هرکدام از گزینه ها حرف بزرگ آن را تایپ می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس)

 

بالای صفحه (Top)

Pen (قلم)

دارای 2 حالت یا است که با هربار انتخاب این گزینه به حالت دیگر درمی آید. Pen up یعنی قلم بالا و Pen down یعنی قلم پایین. حالت پیش فرض Pen down است و با حرکت دادن ماوس پاره خط هایی ترسیم می شود. زدن دکمۀ ماوس به منزلۀ انتخاب این گزینه است.

 

بالای صفحه (Top)

Erase (پاک کردن)

بخشی از خطوط ترسیم شده را پاک می کند.

 

بالای صفحه (Top)

Connect (اتصال)

خطوط جدید را به خطوط قبلی پیوند می دهد.

 

بالای صفحه (Top)

eXit و Quit (خروج)

سبب خروج از فرمان می گردند.

 

بالای صفحه (Top)

Record (سابقه)

تعداد پاره خط های ترسیم شده را اعلام می کند.

 

شکل 9-7) با فرمان SKETCH می توانیم طراحی با دست آزاد انجام دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی)

این فرمان یک جسم شامل چندین منحنی ترسیم می کند. شرح جزئیات اجرایی این فرمان را به بعد واگذار می کنیم. (شکل 9-8)

 

شکل 9-8) فرمان رسم کثیرالمنحنی (SPLINE)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MLINE (خطوط چندگانه)

این فرمان خطوط موازی در مسیر تعیین شده رسم می کند (از 2 خط به بالا). فرمان های دیگری نیز به همراه MLINE مورداستفاده قرار می گیرند (MLEDIT برای تغییر MLINE رسم شده و MLSTYLE برای شیوۀترسیم MLINE). این فرمان را نیز در «اتوکدپیشرفته» بررسی خواهیم کرد. (شکل 9-9)

 

شکل 9-9) فرمان ترسیم خطوط چندگانه (MLINE)

 

بالای صفحه (Top)

توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) –بازسازی ترسیم (REGEN)

 

شکل 9-10-1) اجسام توپر در حالت Fill on

 

با اجرای فرمان FILL و انتخاب یکی از گزینه های ON یا OFF می توانیم اجسام ترسیم شده در این فصل را به صورت توپر یا توخالی ببینیم. برای دیدن تأثیر FILL بر روی اجسام توپر لازم است فرمان REGEN را اجرا کنیم. (شکل 9-10-1 و 9-10-2)

 

شکل 9-10-2) اجسام توپر در حالت Fill off

 

بالای صفحه (Top)

تجزیۀ جسم مرکب (فرمان EXPLODE)

با اجرای فرمان EXPLODE و سپس انتخاب اجسام مرکب، این اجسام به اجزاء خود تجزیه می شوند.

Command: explode

Select objects:

انتخاب اجسام. برای خاتمه Enter را می زنیم.

درصورتی که برخی از اجسام انتخابی قابل تجزیه نباشند این پیغام داده می شود و بقیۀ اجسام تجزیه می شوند.

تعدادwas not able to be exploded.

اگر اجسام انتخابی دارای پهنا (width) باشند (مانند چندخطی ها)، درصورت تجزیه پهنای خود را ازدست می دهند و اتوکد نیز این پیغام را می دهد:

Exploding this polyline has lost width information.

The UNDO command will restore it.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     آیا می توانیم با فرمان POLYGON یک مربع بکشیم؟ با فرمان RECTANG چطور؟

2.     مزیت استفاده از POLYGON به جای RECTANG چیست؟ (گزینۀ Edge را به کار ببرید.)

3.     درهنگام اجرای فرمان PLINE دوحالتی را که با انتخاب گزینۀ Close اتفاق می افتد بررسی کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     بررسی کنید که چگونه به کمک ابزارهای Snap و Ortho و با اجرای فرمان RECTANG می توانیم مربع دوران یافتۀ زیر را رسم کنیم؟

2.     راهنمایی: پنجرۀ گفتگویی ابزار Snap را باز کرده، در جعبۀویرایشی مقابل Angle زاویۀ 30 را وارد کنید و ...

 

A$C50A40193

 

3.     با استفاده از فرمان PLINE یک حلقه (Donut)، یک دایرۀ توپر، یک مستطیل (Rectangle) و یک چندضلعی منتظم (Polygon) رسم کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده