EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 10 - ابزارهای گزارشی
آنچه تاکنون آموخته ایم و آنچه در این فصل می آموزیم... - ابزار گزارشی یا پرسشی (Inquiry tools) - محل فرمان ها در منوی گشودنی - فرمان LIST (فهرست مشخصات) - فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم) - فرمان DIST (فاصله) - فرمان ID (مختصات نقطه) - فرمان AREA (مساحت) - گزینه های فرمان AREA - گزینۀ Object - گزینۀ Add - گزینۀ Subtract - فرمان TIME (ساعت) - گزینه های فرمان TIME - گزینۀ Display - گزینۀ ON - گزینۀ OFF - گزینۀ Reset - فرمان STATUS (وضعیت) - محل فرمان ها در منوی ابزار - نام مستعار فرمان ها - پرسش - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 10 - ابزارهای گزارشی

آنچه تاکنون آموخته ایم و آنچه در این فصل می آموزیم...

ابزار گزارشی یا پرسشی (Inquiry tools)

محل فرمان ها در منوی گشودنی

فرمان LIST (فهرست مشخصات)

فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم)

فرمان DIST (فاصله)

فرمان ID (مختصات نقطه)

فرمان AREA (مساحت)

گزینه های فرمان AREA

گزینۀ Object

گزینۀ Add

گزینۀ Subtract

فرمان TIME (ساعت)

گزینه های فرمان TIME

گزینۀ Display

گزینۀ ON

گزینۀ OFF

گزینۀ Reset

فرمان STATUS (وضعیت)

محل فرمان ها در منوی ابزار

نام مستعار فرمان ها

پرسش

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

آنچه تاکنون آموخته ایم و آنچه در این فصل می آموزیم...

در فصول گذشته آموختیم که چگونه به کمک فرمان های ترسیمی (مانندLINE، CIRCLE، ARC و...) و فرمان های ویرایشی (مثل OFFSET، FILLET، EXTEND، TRIM و ...) نقشه های موردنظرمان را رسم کنیم. همچنین با فرمان های مربوط به نمایش (مثل ZOOM، PAN، REGEN و...) آشنا شدیم و بالاخره سرعت و دقت کارمان را با ابزارهای کمک رسم (مانند GRID، SNAP، ORTHO، POLAR، OSNAP و ...) بالا بردیم.

در این فصل می آموزیم چگونه از اتوکد درمورد اجسام ترسیم شده و وضعیت موجود اطلاعاتی کسب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ابزار گزارشی یا پرسشی (Inquiry tools)

برای مشاهدۀ مشخصات اجسامی که ترسیم یا ایجاد کرده ایم و اطمینان از صحت کارکرد خود از ابزارهای گزارشی یا پرسشی استفاده می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوی گشودنی

برخی از ابزارهای گزارشی از منوی گشودنی Tools (شکل 10-1) قابل دستیابی می باشند. در این فصل برخی از فرمان های مفید گزارشی را موردبررسی قرار می دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان LIST (فهرست مشخصات)

فرمان LIST فهرست مشخصات اجسام انتخابی را نشان می دهد. پس از صدور این فرمان، اتوکد از ما می خواهد اجسام موردنظرمان را انتخاب کنیم. پیغام اتوکد عبارتست از:

Select Objects:

پس از اتمام انتخاب کلید Enter را می زنیم.

اکنون «صفحۀنوشتاری» ظاهر می گردد. (صفحۀ سفیدرنگ حاوی متن که Text screen نامیده می شود.) در این صفحه می توانیم مشخصات اجسام را به ترتیب انتخاب آنها مشاهده کنیم. اگر همۀ نوشته ها در یک صفحه جا نگیرند اتوکد در پایین صفحه پیغامی را به نمایش می گذارد مبنی براینکه برای ادامۀ کار بایستی کلید Enter را بزنیم:

Press ENTER to continue:

با زدن Enter صفحۀ بعدی را خواهیم دید (شکل 10-2). برای بازگشت به «صفحۀگرافیکی» (Graphics screen) کلید تابعی F2 را می زنیم.

 

شکل 10-1) گزینه های منوی فرعی Inquiry از منوی گشودنی Tools

1.     Distance – فرمان DIST را اجرا می کند.

2.     Area – فرمان AREA اجرا می شود.

3.     Region/Mass Properties – فرمان MASSPROP را اجرا می کند که در درس اتوکد سه بعدی خواهیم دید.

4.     List – فرمان LIST از این طریق اجرا می گردد.

5.     ID Point – فرمان ID را اجرا می کند

6.     Time – محل احضار فرمان TIME

7.     Status – با انتخاب این گزینه فرمان STATUS اجرا می شود.

8.     Set Variable – فرمان SETVAR که مفصلاً در اتوکد پیشرفته بررسی خواهد شد.

 

شکل 10-2) صفحۀنوشتاری که پس از اجرای فرمان LIST و انتخاب اجسام ظاهر می شود. برای بازگشت به صفحۀگرافیکی کلید F2 را می زنیم.

 

در مجموعۀ شکل های 10-3 مشخصات تعدادی از اشکال ترسیمی که تاکنون با آنها آشنا شده ایم نشان داده شده است.

 

شکل 10-3-1) با صدور فرمان LINE جسمی تولید می شود که با گرفتن فهرست مشخصات آن معلوم می شود اتوکد هم آن جسم را به عنوان LINE (خط) می شناسد. مشخصاتی که اتوکد به ما می دهد عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LINE

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0" - در فصل های بعدی با مفهوم و کاربردهای لایه آشنا خواهیم شد.

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل – فضای مدل و کاغذ را بعداً خواهیم دید. فعلاً هرچه رسم می شود در فضای مدل قرار دارد.

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت – هر جسمی که در اتوکد ایجاد می شود دارای یک شمارۀهویت است که اتوکد به کمک این شماره اجسام را شناسایی می کند.

5.     from point – مختصات x، y و z نقطۀ شروع پاره خط در این سطر نشان داده می شود.

6.     to point – مختصات x، y و z نقطۀ انتهایی پاره خط در اینجا دیده می شوند.

7.     Length – طول پاره خط در اینجا نوشته می شود.

8.     Angle in XY Plane – زاویۀ پاره خط نسبت به محور X در صفحۀ XY (یعنی صفحه ای که درحالت دوبعدی در آن کار می کنیم) در این قسمت نوشته می شود. اگر خط ما سه بعدی باشد زاویۀ آن با صفحۀ XY نیز نوشته می شود.

9.     Delta X – فاصلۀ افقی بین ابتدا و انتهای پاره خط

10. Delta Y – فاصلۀ عمودی بین ابتدا و انتهای پاره خط

11. Delta Z – فاصلۀ ارتفاعی بین ابتدا و انتهای پاره خط

 

شکل 10-3-2) با صدور فرمان CIRCLE یک دایره (Circle) ایجاد می گردد. مشخصاتی که اتوکد به ما می دهد عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: CIRCLE

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     center point – مختصات x، y و z مرکزدایره در این سطر نشان داده می شود.

6.     radius – طول شعاع دایره

7.     circumference – محیط دایره

8.     area – مساحت دایرۀ انتخابی

 

شکل 10-3-3) با صدور فرمان ARC یک کمان (Arc) ایجاد می گردد. مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: ARC

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     center point – مختصات x، y و z مرکزکمان در این سطر نشان داده می شود.

6.     radius – طول شعاع کمان

7.     start angle – زاویۀ نقطۀ اول کمان

8.     end angle – زاویۀ نقطۀ آخر کمان

9.     length – طول کمان

 

شکل 10-3-4) با صدور فرمان RECTANG یک جسم از نوع LWPOLYLINE (چندخطی دوبعدی) ایجاد می گردد. LWPOLYLINE یک جسم مرکب است. مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LWPOLYLINE

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     Closed – به معنی این است که چندخطی بسته است. اگر چندضلعی بسته نباشد کلمۀ Open را مشاهده می کنیم. با اجرای فرمان RECTANG یک چندضلعی بسته ترسیم می شود.

6.     Constant width – درصورتی که همۀ قطعات چندخطی دارای پهنای مشابه باشند، این پهنا در این محل نوشته می شود.

7.     area – مساحت کل چندضلعی

8.     perimeter – محیط چندضلعی

9.     at point - مختصات اولین رأس چندضلعی

10. at point - مختصات دومین رأس چندضلعی

11. at point - مختصات سومین رأس چندضلعی

12. at point - مختصات چهارمین رأس چندضلعی

 

شکل 10-3-5) با صدور فرمان POLYGON یک جسم مرکب از نوع LWPOLYLINE (چندخطی دوبعدی) ایجاد می گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: LWPOLYLINE

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     Closed – به معنی این است که چندخطی بسته است. فرمان POLYGON یک چندضلعی بسته ایجاد می کند.

6.     Constant width – درصورتی که همۀ قطعات چندخطی دارای پهنای مشابه باشند، این پهنا در این محل نوشته می شود.

7.     area – مساحت کل چندضلعی

8.     perimeter – محیط چندضلعی

9.     at point - مختصات اولین رأس چندضلعی

10. ...

11. at point - مختصات هشتمین رأس چندضلعی

 

شکل 10-3-6-الف) با اجرای فرمان PLINE این چندخطی را ترسیم می کنیم.

 

 

شکل 10-3-6-ب) با اجرای فرمان PLINE یک جسم مرکب از نوع LWPOLYLINE (چندخطی دوبعدی) ایجاد می گردد. مشخصات چندخطی شکل 10-3-6-الف، به شرح زیر خواهد بود:

1.     نوع جسم انتخابی: LWPOLYLINE

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     Open– به معنی این است که چندخطی باز است. اگر در انتهای فرمان PLINE گزینۀ Close را انتخاب کرده باشیم در این قسمت کلمۀ Closed و درغیراین صورت Open دیده می شود.

6.     area – مساحت کل چندضلعی (چون چندضلعی باز است = 0)

7.     length – محیط چندخطی - درصورتی که چندخطی بسته باشد در اینجا به جای length کلمۀ perimeter را مشاهده می کنیم.

8.     at point - مختصات اولین رأس چندخطی

9.     starting width - پهنای آغازی قطعۀ اول (کمان نیم دایرۀ بالا)

10. ending width - پهنای انتهایی قطعۀ اول

11. bulge – میزان تحدب (قطعۀ کمانی دارای تحدب است ولی قطعۀ خطی تحدب ندارد.)

12. center – مرکز قطعۀ کمانی

13. radius – شعاع قطعۀ کمانی

14. start angle – زاویۀ شروع قطعۀ کمانی

15. end angle – زاویۀ انتهایی قطعۀ کمانی

16. at point - مختصات دومین رأس چندخطی (ابتدای دستۀ پیکان در سمت چپ)

17. starting width - پهنای آغازی قطعۀ دوم

18. ending width - پهنای انتهایی قطعۀ دوم

19. at point - مختصات سومین رأس چندخطی (انتهای دستۀ پیکان و ابتدای سر پیکان)

20. starting width - پهنای آغازی قطعۀ سوم

21. ending width - پهنای انتهایی قطعۀسوم

22. at point - مختصات چهارمین رأس چندخطی (نوک پیکان و ابتدای کمان نیم دایرۀ پایین)

23. starting width - پهنای آغازی قطعۀ چهارم (کمان نیم دایرۀ بالا)

24. ending width - پهنای انتهایی قطعۀ چهارم

25. bulge – میزان تحدب (قطعۀ کمانی دارای تحدب است ولی قطعۀ خطی تحدب ندارد.)

26. center – مرکز قطعۀ کمانی

27. radius – شعاع قطعۀ کمانی

28. start angle – زاویۀ شروع قطعۀ کمانی

29. end angle – زاویۀ انتهایی قطعۀ کمانی

30. at point- مختصات آخرین رأس

 

شکل 10-3-7) با اجرای فرمان POINT یک جسم ساده از نوع Point (نقطه) ایجاد می گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: POINT

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     at point - مختصات محل درج نقطه (طول و عرض و ارتفاع)

 

شکل 10-3-8) با اجرای فرمان RAY یک جسم ساده از نوعRay (پرتو - اشعه) ایجاد می گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: RAY

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     base point - مختصات نقطۀ شروع (طول و عرض و ارتفاع)

6.     unit direction x، y و z بردار نرمال

7.     angle in XY plane – زاویه نسبت به جهت مثبت محور xها

 

شکل 10-3-9) با اجرای فرمان XLINE یک جسم ساده از نوع Xline (خط دوطرف بی نهایت – خط ساختمانی) ایجاد می گردد که مشخصات آن عبارتند از:

1.     نوع جسم انتخابی: XLINE

2.     Layer - لایه ای که جسم در آن قرار دارد: "0"

3.     Space – فضایی که جسم در آن قرار دارد: فضای مدل

4.     Handle – دستگیره یا شمارۀهویت

5.     base point - مختصات نقطۀ شروع (طول و عرض و ارتفاع)

6.     unit direction x، y و z بردار نرمال

7.     angle in XY plane – زاویه نسبت به جهت مثبت محور xها

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم)

این فرمان مشخصات کلیۀ اجسام موجود در نقشه را به نمایش می گذارد و منتظر انتخاب جسم توسط کاربر نمی ماند. جای این فرمان در منوهای گشودنی و ابزار خالی است.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DIST (فاصله)

فرمان DIST فاصلۀ بین دو نقطه انتخابی را نشان می دهد. زاویۀ خط واصل بین دو نقطه نیز به کمک این فرمان بدست می آید. در زیر فرمان DIST به طورکامل شرح داده شده است:

Command: dist

Specify first point:

انتخاب نقطۀ اول

Specify second point:

انتخاب نقطۀ دوم

و دراینجا اطلاعات زیر به نمایش گذاشته می شود:

Distance = فاصله, Angle in XY Plane = زاویه, Angle from XY Plane = 0

Delta X =فاصلۀ افقی, Delta Y = فاصلۀعمودی, Delta Z = فاصلۀارتفاعی

 

Distance

زاویۀ خط رابط بین دو نقطۀ انتخابی اول و دوم

Angle in XY Plane

زاویۀ خط رابط بین دونقطه با جهت مثبت محور xها

Angle from XY Plane

زاویۀ خط رابط بین دونقطه با صفحۀ XY (0 برای دوبعدی)

Delta X

فاصلۀ افقی بین دونقطۀ انتخابی

Delta Y

فاصلۀ عمودی بین دونقطۀ انتخابی

Delta Z

فاصلۀ ارتفاعی بین دونقطۀ انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ID (مختصات نقطه)

با اجرای این فرمان، اتوکد از ما می خواهد نقطه ای را انتخاب کنیم و درپی آن مختصات محل انتخابی را نمایش می دهد.

Command: id

Specify point:

تعیین نقطه ا ی در صفحۀترسیمی

 

بالای صفحه (Top)

فرمان AREA (مساحت)

فرمان AREA مساحت و محیط یک چندضلعی را با مشخص کردن رئوس آن محاسبه می کند. همچنین مساحت و محیط پیرامونی یک دایره، بیضی، چندضلعی بسته و... با انتخاب گزینۀ Object از فرمان AREA قابل محاسبه است. درصورت برگزیدن هرکدام از گزینه های Add یا Subtract مساحت بدست آمده با مساحت قبلی جمع یا از آن کم می شود. در زیر نحوۀ اجرای فرمان AREA و عملکرد آن شرح داده شده است:

Command: area

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:

تعیین نقطه ا ی برروی رأس اول

Specify next corner point or press ENTER for total:

تعیین نقطه ای بروی رأس بعدی

Specify next corner point or press ENTER for total:

تعیین نقطه ای بروی رأس بعدی

تا زمانی که Enter را نزده ایم این مرحله تکرار می شود. با زدن Enter فرمان خاتمه می یابد و گزارشات لازم درمورد چندضلعی تعیین شده داده می شود.

گزارش به شکل زیر است وطبق آن مساحت (Area) و محیط (Perimeter) داده می شود:

Area = مساحت, Perimeter = محیط

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان AREA

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Object

با انتخاب این گزینه و در پی آن انتخاب یک چندضلعی یا چندخطی بسته یا دایره و بیضی مساحت و محیط جسم انتخابی داده می شود. پس از انتخاب گزینۀ Object در حالت انتخاب جسم می مانیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Add

با انتخاب این گزینه وارد حالت جمع زدن مساحت ها می شویم و مساحت جدید به مساحت قبلی اضافه می گردد. دراین صورت تا زمانی که دوبار پشت سرهم Enter را نزده ایم فرمان ادامه می یابد. به این معنی که با تعیین رئوس چندضلعی یا انتخاب جسم موردنظر باز هم پیغام اولیه ظاهر می شود و می توانیم رئوس یا جسم بعدی را انتخاب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Subtract

این گزینه مانند گزینۀ Add است با این تفاوت که مساحت جدید را از مساحت قبلی کم می کند.

توجه 1: درهرزمانی که بخواهیم می توانیم حالات (modes) Add یا Subtract را جایگزین یکدیگر کنیم. به این منظور کافی است بدون انتخاب موضوع یا گزینه ای کلید Enter را بزنیم.

توجه 2: برای کم کردن مساحتی از مساحت دیگر، ابتدا گزینۀ Add را انتخاب کرده، محدودۀ بزرگتر (یا بیررونی) و در پی آن پس از ورود به حالت Subtract محدوۀ کوچکتر (یا داخلی) را انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان TIME (ساعت)

شکل 10-4 خروجی فرمان TIME را به نمایش می گذارد و توضیحات ذیل آن این فرمان را بررسی می کند.

 

شکل 10-4) نتیجۀ اجرای فرمان TIME

1.     Current time – زمان حاضر (تاریخ و ساعت سیستم)

2.     Times for this drawing – زمان هایی که درزیر شرح داده شده اند.

3.     Created – زمان ایجاد نقشه

4.     Last updated – آخرین زمان ذخیرۀ نقشه

5.     Total editing time – کل زمان صرف شده برای این نقشه

6.     Elapsed timer (on) – هنگامی که زمان سنج روشن است کورنومتری زمان را ثبت می کند. این زمان در اینجا نشان داده می شود.

7.     Next automatic save in – زمان بعدی برای ذخیرۀ خودکار نقشه – این زمان توسط متغیرسیستمی اتوکد به نام SAVETIME تعیین می شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان TIME

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Display

سبب می شود تا گزارشات مربوط به فرمان دوباره نمایش داده شوند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ ON

زمان سنج (کورنومتر) را روشن می کند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ OFF

زمان سنج (کورنومتر) را خاموش می کند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Reset

زمان ثبت شده (elapsed time) توسط زمان سنج را پاک می کند و آنرا برابر صفر قرار می دهد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STATUS (وضعیت)

با اجرای این فرمان وضعیت پروندۀترسیمی حاضر گزارش داده می شود. (شکل 10-5)

 

شکل 10-5) نتیجۀ اجرای فرمان STATUS – شرح در زیر:

Command: status

 

63 objects in E:\Documents and Settings\Mehrdad\My Documents\My Works\Book for Isiran\13.dwg

تعداد اجسام موجود در نقشه و نام کامل نقشه

Model space limits are X: 0.0000 Y: 0.0000 (Off)

X: 420.0000 Y: 297.0000

محدوده های پایین و بالای فضای مدل – محدوده ها خاموشند

Model space uses X: -15.0092 Y: -7.5093 **Over

X: 63.7216 Y: 17.5066

محدوده ای که فضای مدل مورداستفاده قرار می دهد

Display shows X: -15.3340 Y: -14.4359

X: 64.0465 Y: 24.4332

محدودۀ پایین و بالای صفحه نمایش

Insertion base is X: 0.0000 Y: 0.0000 Z: 0.0000

مختصات مبنای درج

Snap resolution is X: 10.0000 Y: 10.0000

میزان پرش افقی و عمودی

Grid spacing is X: 10.0000 Y: 10.0000

فاصلۀ افقی وعمودی نقاط شبکه

Current space: Model space

فضای جاری: فضای مدل

Current layout: Model

چیدمان جاری: Model

Current layer: "0"

لایۀ جاری: 0

Current color: 1 (red)

رنگ جاری: قرمز (red)

Current linetype: BYLAYER -- "Continuous"

نوع خط جاری: لایه ای

Current lineweight: BYLAYER

وزن خط جاری: لایه ای

Current plot style: ByLayer

شیوۀچاپ جاری: لایه ای

Current elevation: 0.0000 thickness: 0.0000

ارتفاع و ضخامت ارتفاعی جاری

Fill on Grid off Ortho off Qtext off Snap off Tablet off

توپرسازی جامد روشن شبکه خاموش عمودکش خاموش شبه متن خاموش پرش خاموش تابلوی رقمی کننده خاموش

Object snap modes: Center, Endpoint, Intersection, Node, Extension

تنظیمات پرش موضوعی

Free dwg disk (E:) space: 740.5 MBytes

فضای خالی روی هارددیسک

Free temp disk (I:) space: 3968.9 MBytes

فضای موقتی روی هارددیسک

Free physical memory: 0.5 Mbytes (out of 255.4M).

حافظۀ آزاد

Free swap file space: 1560.0 Mbytes (out of 1792.6M).

فضای فایل های تبادلی

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوی ابزار

در شکل 10-6 محل فرمان های این فصل را در منوی ابزار Inquiry مشاهده می کنیم.

 

شکل 10-6) گزینه های منوی INQUIRY در منوی ابزار

1.     DIST – برای تعیین فاصله بین دو نقطه

2.     AREA – برای بدست آوردن محیط و مساحت محدوده های بسته

3.     MASSPROP – ویژگی های جرمی (مربوط به اتوکد 3بعدی)

4.     LIST – برای بدست آوردن فهرست مشخصات اجسام

5.     ID – مختصات نقطۀ انتخابی را می دهد.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

 

Commands

Aliases

LIST

li, ls

DIST

di

AREA

aa

 

مخفف نام فرمان های این فصل درجدول روبرو نشان داده شده است. فرمان هایی که در جدول زیر حضور ندارند دارای مخفف (alias) نمی باشند.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     مساحت یک دایره را به کمک کدام فرمان ها می توانیم بدست آوریم؟

2.     همۀ روش های موجود را برای به دست آوردن مساحت و محیط یک مستطیل که با فرمان RECTANG رسم کرده ایم بنویسید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     بررسی کنید که هنگام اجرای فرمان LIST کدام خصوصیات در همۀ فهرست ها مشترک است؟

2.     اگر پس از اجرای فرمان AREA و انتخاب گزینۀ Object یک خط یا کمان انتخاب کنیم، اتوکد چه پیغامی می دهد؟

3.     تحقیق کنید، در فرمان AREA، چه موقع محیط با کلمۀ Perimeter و چه زمانی با کلمۀ Circumference نشان داده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

چندضلعی های زیر را رسم کرده، مساحت هرکدام را به دست آورید. (طول ضلع هر کدام از چندضلعی ها برابر 10 واحد می باشد.)

 

A$C50A40193

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده