EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 11 - روش های انتخاب اجسام (مقدماتی)
آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد - جسم یا موضوع (Object) - انتخاب اجسام(Select objects) - انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point) - پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select objects:) - پیغام درخواست انتخاب جسم (Select object:) - گروه انتخابی (Selection Set) - انتخاب (Select) جسم - حذف (Remove) جسم - مربع انتخابگر (Pick box) - درخشان سازی (Highlighting) - روش های انتخاب اجسام - 1- انتخاب تکی - انتخاب مستقیم - انتخاب جسم ازمیان اجسام نزدیک به هم - 2- انتخاب گروهی - پنجره (Window) - پنجرۀمتقاطع (Crossing) - حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی - پرسش

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 11 - روش های انتخاب اجسام (مقدماتی)

 

آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد

جسم یا موضوع (Object)

انتخاب اجسام(Select objects)

انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point)

پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select objects:)

پیغام درخواست انتخاب جسم (Select object:)

گروه انتخابی (Selection Set)

انتخاب (Select) جسم

حذف (Remove) جسم

مربع انتخابگر (Pick box)

درخشان سازی (Highlighting)

روش های انتخاب اجسام

1- انتخاب تکی

انتخاب مستقیم

انتخاب جسم ازمیان اجسام نزدیک به هم

2- انتخاب گروهی

پنجره (Window)

پنجرۀمتقاطع (Crossing)

حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی

پرسش

 

بالای صفحه (Top)

آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد

دراین فصل می خواهیم با روش های انتخاب اجسام آشنا شویم. اما در ابتدا به تعریف برخی از کلمات و اصطلاحات می پردازیم:

 

بالای صفحه (Top)

جسم یا موضوع (Object)

با این کلمه پیش ازاین آشنا شده ایم. هر چیزی که در اتوکد ایجادشده باشد (مانند خط، دایره، کمان و ...) یک «جسم» یا «موضوع» (Object) یا «شیئ» (Entity) نامیده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب اجسام(Select objects)

تعیین اجسامی را که می خواهیم عمل ویرایش به روی آنها انجام گیرد «انتخاب اجسام» می گوییم.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point)

انتخاب یک نقطه به روی صفحۀترسیمی یا ورود مختصات را «تعیین نقطه» می گوییم.

 

بالای صفحه (Top)

پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select objects:)

با اجرای برخی (و اغلب) فرمان های ویرایشی اولین پیغامی که ظاهر می گردد این است:

Select Objects:

هنگام مواجهه با این پیغام باید جسم یا اجسام موردنظر را با تعیین نقطه ای درروی صفحۀترسیمی انتخاب کنیم. (گزینه هایی نیز دراختیارمان قرار دارد که بعداً موردبررسی قرار خواهند گرفت.) برخی از روش های انتخاب را درهمین فصل می بینیم. عمل انتخاب تازمانی که کلید Enter را نزده ایم ادامه می یابد. پس برای پایان بخشیدن به انتخاب اجسام Enter یا Space یا دکمۀ سمت راست ماوس را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

پیغام درخواست انتخاب جسم (Select object:)

با اجرای برخی دیگر از فرمان های ویرایشی پیغامی مبنی برانتخاب یک جسم ظاهر می گردد:

Select Object:

پس از آنکه دربرابر این پیغام جسمی را انتخاب کردیم، دیگر اتوکد منتظر زدن کلید Enter یا Space یا دکمۀراست ماوس نمی ماند.

 

بالای صفحه (Top)

گروه انتخابی (Selection Set)

اجسامی که انتخاب کرده ایم مجموعاً یک «گروه انتخابی» تشکیل می دهند.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب (Select) جسم

یعنی برگزیدن جسم به منظور افزودن (Add) به گروه انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

حذف (Remove) جسم

یعنی برگزیدن جسمی که قبلاً انتخاب کرده ایم به منظور حذف آن از گروه انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

مربع انتخابگر (Pick box)

هنگامی که اتوکد از ما می خواهد جسم یا اجسام را انتخاب کنیم مکان نما به شکل یک مربع کوچک درمی آید که آن را «مربع انتخابگر» (Pick box) می نامیم. (شکل 11-1)

 

شکل 11-1) مربع انتخابگر (pick box)

 

بالای صفحه (Top)

درخشان سازی (Highlighting)

علامت مشخصۀ جسم انتخاب شده این است که به صورت خط چین درمی آید و اصطلاحاً «درخشان» یا «برجسته» (highlight) می گردد. (شکل 11-2)

 

شکل 11-2) اجسام انتخاب شده درخشان (highlight) می شوند.

 

بالای صفحه (Top)

روش های انتخاب اجسام

روش های مختلفی برای انتخاب اجسام وجود دارد. ضمن انتخاب اجسام به کمک ماوس، می توانیم مختصات نقطه ای برروی جسم را نیز ازطریق صفحۀکلید وارد کنیم. برای انتخاب نقطه نیز ازهمۀ ابزارهای کمک رسم می توانیم یاری بگیریم. در اینجا تنها روش های ساده و پرکاربرد انتخاب اجسام به کمک ماوس را موردبررسی قرار می دهیم. پس از آشنایی با تعدادی از فرمان های ویرایشی و تمرین کافی بروی روش هایی که دراین فصل بررسی می شوند به سراغ روش های دیگر نیز خواهیم رفت.

 

بالای صفحه (Top)

1- انتخاب تکی

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب مستقیم

مربع انتخابگر را برروی جسم موردنظر برده تقه می زنیم (کلیک می کنیم.)

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب جسم ازمیان اجسام نزدیک به هم

برای انتخاب یک جسم درحالتی که نقشه فشرده است و مربع انتخابگر بروی چندین جسم قرار می گیرد. کافی است دکمۀ Ctrl را درروی صفحۀکلید نگه داشته بروی جسم تقه بزنیم. عمل تقه زدن را تازمانی که جسم موردنظر درخشان (highlight) نشده ادامه می دهیم. برای تأیید انتخاب کلید Enter یا دکمۀراست ماوس را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

2- انتخاب گروهی

انتخاب گروهی را می توانیم به کمک پنجرۀضمنی (Implied Windowing) انجام دهیم. برای گشودن پنجرۀضمنی مربع انتخابگر را به نقطه ای خالی درصفحۀترسیمی برده دکمۀ سمت چپ ماوس را فشار می دهیم. اکنون با حرکت دادن ماوس شبح یک مستطیل را مشاهده می کنیم که بسته به اینکه ماوس را به کدام سمت حرکت دهیم شکل این مستطیل و عملکرد آن متفاوت می باشد.

 

بالای صفحه (Top)

پنجره (Window)

اگر ماوس را به سمت راست حرکت دهیم یک مستطیل با خطوط توپر مشاهده می کنیم. (شکل 11-2-1)

 

شکل 11-2-1) انتخاب پنجره (Window)

 

با تعیین نقطۀ دیگری درصفحۀترسیم، هرآنچه درداخل مستطیل (پنجره) قرار دارد انتخاب می گردد. دانستن این نکته مهم است که اگر قسمتی از یک جسم خارج از این مستطیل باشد انتخاب نمی گردد. (شکل 11-2-2)

 

شکل 11-2-2) نتیجۀ انتخاب پنجره (Window): فقط اجسامی که به طورکامل درون پنجره قرار داشتند انتخاب شده اند.

 

بالای صفحه (Top)

پنجرۀمتقاطع (Crossing)

اگر ماوس را به سمت چپ حرکت دهیم شبح مستطیلی با خطوط به شکل خط چین رسم می گردد. (شکل 11-2-1)

پس از تعیین نقطۀ دوم در صفحۀترسیم همۀ اجسامی که درداخل مستطیل قرار دارند حتی اگر قسمت هایی از آنها درخارج پنجره قرار داشته باشند انتخاب می شوند. (شکل 11-2-2)

 

شکل 11-2-1) انتخاب پنجرۀمتقاطع (Crossing)

 

شکل 11-2-2) نتیجۀ انتخاب پنجرۀمتقاطع (Crossing): اجسامی که تمام یا قسمتی از آن ها درون پنجره قرار داشتند انتخاب شده اند.

 

اما چگونه اجسامی را که اشتباهاً انتخاب شده اند از گروه انتخابی حذف کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی

برای حذف اجسام از گروه انتخابی همۀ روش های ذکرشده دربالا به کار می روند با این تفاوت که هنگام انتخاب باید دکمۀ Shift درروی صفحۀکلید فشرده نگه داشته شود. دراین صورت جسمی که برمی گزینیم، اگر درگروه انتخابی باشد از آن حذف می گردد. (اگر قبلاً درخشان (highlight) بود اکنون به رنگ عادی مشاهده می شود.)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     شباهت ها و تفاوت های انتخاب اجسام را به کمک پنجره (Window) یا پنجرۀمتقاطع (Crossing) بنویسید.

2.     نگهداشتن کلید Control درهنگام انتخاب اجسام چه کمکی به ما می کند؟

3.     فشردن کلید Shift همزمان با انتخاب اجسام سبب انجام چه عملی می شود؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده