EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 12 - فرمان هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)
اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم - فرمان COPY (همتاسازی) - گزینه Multiple درفرمان COPY - اشکال اتوکد در نمایش پیغام فرمان COPY - فرمان MOVE (جابجایی) - فرمان ROTATE (چرخش) - گزینۀ Reference در فرمان ROTATE - فرمان SCALE (تغییراندازه) - گزینۀ Reference در فرمان SCALE - فرمان MIRROR (آینه) - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - مخفف فرمان ها - پرسش - تحقیق
www.irancad.com - خودآموز اتوکد 2002 - مهندس مهرداد آهن خواه - فصل 12 - فرمان‌هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 12 - فرمان هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)

 

اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم

فرمان COPY (همتاسازی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای کپی

مرحله 2- انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد

گزینه Multiple درفرمان COPY

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀمبدأ

مرحله 4 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀدوم

مرحلۀ 5 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تکرار مرحلۀ 4

اشکال اتوکد در نمایش پیغام فرمان COPY

فرمان MOVE (جابجایی)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای جابجایی

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی

مرحلۀ 3- تعیین نقطۀدوم

فرمان ROTATE (چرخش):

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای دوران

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀمبدأ

مرحلۀ 3- تعیین زاویۀدوران

گزینۀ Reference در فرمان ROTATE

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀمرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀدوم

فرمان SCALE (تغییراندازه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای تغییراندازه

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀپایه (مبنا)

مرحلۀ 3 – تعیین ضریب بزرگ نمایی

گزینۀ Reference در فرمان SCALE

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول مرجع

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول جدید

فرمان MIRROR (آینه)

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای قرینه سازی

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀاول خط آینه (خط تقارن)

مرحلۀ 3 – تعیین دومین نقطه روی خط آینه (خط تقارن)

مرحلۀ 4 – پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

مخفف فرمان ها

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم

دراین فصل فرمان هایی را موردبررسی قرار می دهیم که ما را دربسیاری از موارد از ترسیم بی نیاز می کنند. از آنجا که نام هرفرمان بیانگر عملکرد آن است لذا به نظر نمی رسد نیازی به شمردن دلایل استفاده از این فرامین داشته باشیم.

این فرمان ها عبارتند از همتاسازی (کپی): Copy، جابجایی (حرکت): MOVE، چرخش (دوران): ROTATE، تغییراندازه (مقیاس): SCALE و قرینه سازی (آینه): MIRROR.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان COPY (همتاسازی)

درصورتی که بخواهیم اجسام ترسیم شده را درمحل دیگری نیز مورداستفاده قرار بدهیم از فرمان COPY کمک می گیریم. (شکل 12-1)

Command: copy

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای کپی

درمقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select objects:

انتخاب اجسام را به روش هایی که می شناسیم انجام می دهیم. روش هایی که درفصل پیش معرفی شدند عبارتند از: انتخاب مستقیم، انتخاب توسط پنجره (Window) یا انتخاب توسط پنجرۀ متقاطع (Crossing) و...

برای خاتمۀ این مرحله کلید Enter را می زنیم.

 

مرحله 2- انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی

اکنون از ما خواسته می شود که نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی را مشخص کنیم:

Specify base point of displacement or [Multiple]:

با انتخاب یک نقطه از این مرحله نیز عبور می کنیم.

انتخاب نقطه می تواند به هرکدام از روش های اشاره شده درفصول قبل انجام پذیرد، یعنی: انتخاب یک نقطه درصفحۀترسیمی ، ورود مختصات یک نقطه به کمک صفحۀکلید، استفاده از ابزارهای کمک رسم و...

 

مرحلۀ 3- انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد

درپاسخ به درخواست زیر:

Specify Second point of displacement or <use first point as displacement>:

نقطۀمقصد را انتخاب یا تعیین می کنیم. در این مرحله اتوکد با رسم شبح تصویری مجازی از اجسام کپی شده باتوجه به موقعیت مکان نما ترسیم می کند.

درصورتی که کلید Enter را بزنیم (که به منزلۀ پذیرش پیش فرض یعنی جمله ای که درداخل پرانتز شکسته نوشته شده است می باشد.) x و y داده شده درمرحلۀ قبل به شکل rx و ry (یعنی جابجایی) درنظرگرفته می شوند.

باعبور از این مرحله فرمان پایان می یابد و عمل کپی (همتاسازی) انجام می پذیرد.

 

شکل 12-1) فرمان های COPY و MOVE

1.     Base point – مبداء

2.     Second point - مقصد

 

بالای صفحه (Top)

گزینه Multiple درفرمان COPY

اگر درمرحلۀ دوم به جای تعیین نقطۀمبدأ گزینه Multiple را انتخاب کنیم، درواقع از اتوکد می خواهیم پس از تعیین نقطۀمبدأ عمل کپی را تازمانی که درخواست توقف نکرده ایم، ادامه دهد. بدین طریق مراحل بعدی به این شکل انجام می گیرند:

 

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀمبدأ

Specify base point:

نقطۀمبدأ را انتخاب می کنیم.

 

مرحله 4 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تعیین نقطۀدوم

Specify second point of dispacement or <use first point as displacement>:

باتعیین نقطۀمقصد اجسام انتخابی درمحل جدید کپی می شوند.

 

مرحلۀ 5 پس از انتخاب گزینۀ Multiple- تکرار مرحلۀ 4

مرحلۀ 4 تکرار می شود تازمانی که کلید Enter را بزنیم.

 

بالای صفحه (Top)

اشکال اتوکد در نمایش پیغام فرمان COPY

جملۀ بالا بایستی به این شکل نمایش داده می شد:

Specify second point of displacement or <exit>:

که زدن Enter به منزلۀ درخواست خروج (exit) است.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MOVE (جابجایی)

فرمان MOVE مانند COPY است با این تفاوت که جسم اولیه را پس از کپی درمحل جدید پاک می کند. بدیهی است که این فرمان گزینه ای به نام Multiple ندارد. (شکل 12-1)

Command: move

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای جابجایی

درمقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select objects:

اجسامی را که می خواهیم جابجا شوند انتخاب می کنیم و برای خاتمه Enter را می زنیم.

 

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀمبدأ یا میزان جابجایی

Specify base point or displacement:

انتخاب یا تعیین نقطۀمبدأ (یا میزان جابجایی)

 

مرحلۀ 3- تعیین نقطۀدوم

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

انتخاب یا تعیین نقطۀمقصد (یا برای آنکه x و y داده شده درمرحلۀ پیشین به عنوان rx و ry پذیرفته شوند Enter را می زنیم). دراین مرحله تازمانی که نقطه ای را مشخص نکرده ایم، شبح اجسام جابجاشده باتوجه به موقعیت مکان نما قابل مشاهده است.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ROTATE (چرخش):

برای چرخاندن اجسام انتخابی به دور محوری عمودبرصفحۀترسیمی از فرمان ROTATE کمک می گیریم (شکل 12-2)

Command: rotate

فرمان ROTATE دارای 3 مرحله است ولی پیش از هرگونه درخواستی گزارشی از وضع موجود می دهد:

Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0

این گزارش بیانگر وضعیت 2 متغیرسیستمی به نام های ANGDIR و ANGBASE می باشد. «متغیرهای سیستمی» مقادیری هستند که فرمان های اتوکد مقادیری را در آن ها ذخیره کرده، هنگام نیاز به کار می برند. دو متغیر بالا توسط فرمان UNITS تغییر می یابند. همچنین اگر هنگام ایجاد یک پروندۀ جدید (اجرای فرمان NEW) با گزینۀ Wizard نقشه ای ایجاد کرده باشیم، درحالت پیشرفته (Advanced setup) امکان تغییر این دو متغیرمحیطی را داریم. اتوکد به صورت پیش فرض، جهت مثبت سنجش زاویه را برخلاف حرکت عقربه های ساعت (مطابق جهت مثلثاتی) و زاویۀ صفر را نیز هم جهت با سمت شرق می گیرد. در اینجا هردو مقدار، مقادیر پیش فرض و استاندارد اتوکد می باشند.

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای دوران

درمقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select object:

انتخاب اجسام را با روش هایی که می شناسیم انجام می دهیم و برای فهماندن به اتوکد که عمل انتخاب پایان یافته است کلید Enter را می زنیم.

 

مرحلۀ 2- تعیین نقطۀمبدأ

Specify base point:

تعیین نقطه ای به عنوان مرکزدوران

 

مرحلۀ 3- تعیین زاویۀدوران

Specify rotation angle or [Reference]:

زاویۀدوران را می توانیم مستقیما ازطریق صفحۀکلید وارد یا با انتخاب نقطه ای مشخص کنیم. در روش دوم زاویۀ بین جهت مثبت محور x ها با خط واصل بین نقطه ای که به عنوان مرکزدوران تعیین کردیم و نقطه ای که دراین مرحله انتخاب کرده ایم اندازه گیری می شود. بدیهی است که ورود عدد منفی به عنوان زاویه به معنی اندازه گیری آن درجهت موافق عقربه های ساعت است. دراین مرحله اتوکد با رسم شبح تصویرموقتی از اجسام چرخانده شده (با توجه به موقعیت مکان نما) رسم می کند. پس ازدادن زاویه، چرخش اجسام انجام می پذیرد.

 

شکل 12-2) فرمان ROTATE

1.     Base point – نقطۀ مبنای دوران (محل قرارگیری محوردوران)

2.     Rotation angle – زاویۀدوران (درصورت انتخاب نقطه ای در صفحۀترسیمی، زاویۀ خط واصل بین نقطۀمبنا و این نقطه با جهت مثبت محور X به عنوان زاویۀدوران درنظر گرفته می شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Reference در فرمان ROTATE

 

شکل 12-3) فرمان ROTATE – گزینۀ Reference (مرجع)

1.     Base point – نقطۀ مبنای دوران (محل قرارگیری محوردوران)

2.     رأس زاویۀ دوران (معمولاً همان نقطۀمبنا را انتخاب می کنیم)

3.     نقطه ای روی ضلع زاویۀ اولیه (زاویۀ بین خط 3-2 با جهت مثبت محور X)

4.     نقطه ای روی ضلع زاویۀ ثانویه (زاویۀ بین خط 4-2 با جهت مثبت محور X)

 

اگر درمرحلۀ 2 گزینۀ Reference (به معنی مرجع) را انتخاب کنیم:

Specify rotation angle or [Reference]: r

دراین صورت می توانیم هرزاویه ای اعم از اعشاری یا کسری را وارد کنیم. درصورت کسری بودن زاویه به ترتیب در دومرحله صورت و مخرج کسر را وارد می کنیم. همچنین برای چرخاندن اجسام نسبت به یک جسم دیگر درصفحۀترسیم، این گزینه را انتخاب می کنیم. (شکل 12-3)

 

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀمرجع

Specify the reference angle <0>:

زاویه ای به عنوان زاویۀ اولیه تعیین می کنیم. با زدن Enter مقدار پیش فرض (0) انتخاب می گردد.

 

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین زاویۀدوم

Specify the next angle:

زاویۀدوم را وارد یا انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان SCALE (تغییراندازه)

برای بزرگ یا کوچک کردن اجسام (تغییراندازه) از این فرمان استفاده می کنیم (شکل 12-4).

Command: scale

فرمان SCALE دارای 3 مرحله است:

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای تغییراندازه

درمقابل درخواست زیر مبنی برانتخاب اجسام:

Select objects:

اجسام موردنظر برای تغییراندازه را با روش های مختلفی که می شناسیم انتخاب می کنیم و برای پایان بخشیدن به این مرحله Enter را می زنیم.

 

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀپایه (مبنا)

Specify base point:

انتخاب نقطه ای به عنوان پایه: موقعیت این نقطه درصفحۀترسیم ثابت می ماند و فاصلۀ دیگر نقاط روی اجسامی که تغییراندازه می یابند به نسبت داده شده تغییر می کند.

 

مرحلۀ 3 – تعیین ضریب بزرگ نمایی

Specify scale factor or [Reference]:

در تعیین ضریب بزرگ نمایی، عدد بزرگتر از 1 اجسام را بزرگتر و عدد کوچکتر از 1 اجسام را کوچکتر می کنند. ورود عدد منفی دراین مرحله بی معنی و غیرمجاز است. درصورتی که ضریب تغییراندازه قابل تبدیل به عدداعشاری نباشد (مثلا 1 به 8 یا 7 به 5) از علامت ممیز فارسی (اسلش یا /) استفاده می کنیم (مثل 1/8 و 7/5)

 

شکل 12-4) فرمان SCALE

1.     Base point – نقطۀ مبنا در تغییراندازه (نقطه ای که در تغییراندازه ثابت می ماند و جابجا نمی شود.)

2.     درصورت تعیین نقطه ای در صفحۀترسیمی، فاصلۀ بین این نقطه با نقطۀمبنا به عنوان ضریب تغییراندازه درنظرگرفته می شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Reference در فرمان SCALE

این گزینه برای زمانی به کار می رود که اندازۀ اولیه و ثانویه یا هردو برای کاربر نامعلومند، ولی می توان آنها را درصفحۀ مونیتور (و به کمک ابزارهای کمک رسم از جمله Osnap، Polar و...) نشان داد. (شکل 12-5)

اگر درمرحلۀ 2 گزینۀ r به معنی Reference را انتخاب کنیم:

Specify scale factor or [Reference]: r

مراحل بعدی به شرح زیر خواهند بود:

 

مرحلۀ 3 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول مرجع

Specify reference length <1>:

اندازه یا فاصلۀ اولیه را وارد می کنیم. (پیش فرض عدد 1 است.)

 

مرحلۀ 4 پس از انتخاب گزینۀ Reference– تعیین طول جدید

Specify new length:

اندازه یا فاصلۀ ثانویه را وارد می کنیم.

 

شکل 12-5) فرمان SCALE – گزینۀ Reference (مرجع)

1.     Base point – نقطۀمبنا در تغییراندازه (نقطه ای که در تغییراندازه ثابت می ماند و جابجا نمی شود.)

2.     نقطه ای به عنوان مبداءمرجع (معمولاً همان نقطۀمبنا را انتخاب می کنیم)

3.     نقطۀمقصد اولیه (فاصلۀ بین نقاط 2 و 3 به عنوان طول اولیه درنظرگرفته می شود.)

4.     نقطۀمقصد ثانویه (فاصلۀ بین نقاط 2 و 4 به عنوان طول ثانویه درنظرگرفته می شود.)

 

بالای صفحه (Top)

فرمان MIRROR (آینه)

فرمان MIRROR برای قرینه سازی مورداستفاده قرار می گیرد. این فرمان کمی با فرمان های قبلی متفاوت است. (شکل 12-6)

Command: mirror

 

مرحلۀ 1- انتخاب اجسام برای قرینه سازی

درمقابل درخواست زیر مبنی بر انتخاب اجسام:

Select objects:

انتخاب اجسام را با روش های مختلفی که می شناسیم انجام می دهیم و برای پایان بخشیدن به این مرحله Enter را می زنیم.

 

مرحلۀ 2 – تعیین نقطۀاول خط آینه (خط تقارن)

Specify first point of mirror line:

انتخاب نقطه ای روی آینه (خطی فرضی که نشان دهندۀ آینه ای است که عمود بر صفحۀترسیمی قرار دارد.)

 

مرحلۀ 3 – تعیین دومین نقطه روی خط آینه (خط تقارن)

Specify second point of mirror line:

انتخاب نقطۀ دیگری روی خط فرضی که بیانگر محل آینه است. اگر این نقطه روی نقطۀ قبلی باشد، خطی تشکیل نمی گردد و این عمل مجاز نیست.

 

مرحلۀ 4 – پاسخ به این پرسش که آیا اجسام اولیه حذف شوند یا نه؟

Delete source objects ? [Yes/No] <N>:

پاسخ Y یا Yes منجر به حذف اجسام اولیه می شود. پاسخ N یا No (که پیش فرض است)، سبب می گردد اجسام اولیه نیز حفظ گردند.

 

شکل 12-6) فرمان Mirror

1.     نقطه ای روی آینه

2.     نقطۀ دیگری روی آینه

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل های 12-7-الف و ب محل فرمان های COPY، MOVE، ROTATE، SCALE و MIRROR در منوهای گشودنی و ابزار نشان داده شده اند.

 

شکل های 12-7- الف و ب) محل فرمان های ویرایشی COPY، MOVE، ROTATE، SCALE و MIRROR در منوهای گشودنی و ابزار Modify:

1.     فرمانCOPY (کپی یا همتاسازی)

2.     فرمان MOVE (جابجایی)

3.     فرمان ROTATE (چرخش)

4.     فرمان SCALE (تغییراندازه)

5.     فرمان MIRROR (قرینه سازی)

 

بالای صفحه (Top)

مخفف فرمان ها

در جدول پی آیند نام فرمان ها و مخفف (alias) آن ها را می بینیم.

 

Commands

Aliases

COPY

co, cp

MOVE

m

ROTATE

ro

SCALE

sc

MIRROR

mi

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     برای آنکه از یک گروه اجسام چندین بار کپی تهیه کنیم، کدام فرمان و گزینه را به کار می بریم؟

2.     اشکالی را که درپیام موجود درفرمان COPY وجود دارد، توضیح دهید.

3.     تفاوت های بین فرمان های MOVE و COPY را بنویسید.

4.     با اجرای فرمان ROTATE و انتخاب گزینۀ Reference خط موربی را به صورت افقی درآورید.

5.     با اجرای فرمان SCALE و انتخاب گزینۀ Reference خطی به طول نامعلوم را به خطی به طول 10 واحد تبدیل کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

بررسی کنید که هرکدام از فرمان هایی که دراین فصل آموختیم، اجسام موجود را تغییر می دهند یا اجسام جدیدی ایجاد می کنند؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده