EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 13 - روش های انتخاب اجسام (تکمیلی)
چگونه گزینه های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟ - گزینه های آشکار و نهان پیغام درخواست Select objects: - انتخاب مستقیم - Window یا W– پنجره - Crossing یا C – پنجرۀ متقاطع - WPolygon یا WP– پنجرۀ چندضلعی - CPolygon یا CP– چندضلعی متقاطع - Fence یا F– حصار، پرچین - Remove یا R – حذف - Add یا A – افزودن - Last یا L – آخرین - Previous یا P – قبلی - SIngle یا SI – تکی، منفرد - ALL – همه - BOX – جعبه - Auto یا AU – خودکار - Undo یا U – لغو - Multiple یا M – چندتایی - یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 و 2002 - Group یا G – گروه - تحقیق - تمرین

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 13 - روش های انتخاب اجسام (تکمیلی)

 

چگونه گزینه های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟

گزینه های آشکار و نهان پیغام درخواست Select objects:

انتخاب مستقیم

(Window) W– پنجره

(Crossing) C – پنجرۀ متقاطع

(WPolygon) WP– پنجرۀ چندضلعی

(CPolygon) CP– چندضلعی متقاطع

(Fence) F– حصار، پرچین

(Remove) R – حذف

(Add) A – افزودن

(Last) L – آخرین

(Previous) P – قبلی

(SIngle) SI – تکی، منفرد

ALL – همه

BOX – جعبه

AU (Auto) – خودکار

(Undo) U – لغو

(Multiple) M – چندتایی

یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 و 2002

(Group) G – گروه

تحقیق

تمرین

 

بالای صفحه (Top)

چگونه گزینه های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟

اتوکد دربرخی موارد گزینه های مربوط به پیغام های درخواست خود را مستقیماً به کاربر نشان نمی دهد. منظور از نمایش مستقیم گزینه، قراردادن آن درمیان کروشه هاست، مانند پیغام زیر در فرمان LINE::

Specify next point or [Close/Undo]:

درصورتی که بدانیم در جایی گزینۀپنهانی وجود دارد می توانیم با انجام یک اشتباه عمدی و مشاهدۀ پیام اتوکد به وجود یا عدم وجود گزینۀ احتمالی پی ببریم. مثلآ به خاطر داریم که اگر پس از صدور فرمان LINE و دربرابر پیام درخواست Specify first point: کلید Enter را بزنیم درحالات مختلف کارهای متفاوتی انجام می گیرد. این درحالی است که در پیغام مربوطه هیچ اشاره ای به زدن Enter نشده است.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های آشکار و نهان پیغام درخواست Select objects:

درفصول گذشته با روش های انتخاب اجسام آشنا شدیم. اما آن روش ها همۀ راه های موجود در انتخاب اجسام را دراختیارما نمی گذارند. برای دیدن گزینه های پیغام درخواست Select objects: کافی است در مقابل آن کلمه ای که می دانیم از دید اتوکد بی معنی است وارد کنیم. اما برای مشاهدۀ این پیغام باید یک فرمان ویرایشی اجرا کنیم.:

Command: erase

Select objects: aaa

اکنون اتوکد به ما می گوید که کلمۀداده شده غیرمجاز است و گزینه های مجاز را به نمایش می گذارد و دوباره از ما می خواهد که اجسام موردنظرمان را انتخاب کنیم:

*Invalid selection*

Expects a point or

Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/Single

 

Select objects:

حالا ببینیم هرکدام از گزینه های بالا چه عملی را انجام می دهند؟

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب مستقیم

مربع انتخابگر را برروی جسم موردنظر برده تقه می زنیم (دکمۀ سمت چپ ماوس را فشار می دهیم). جسم انتخاب شده به صورت درخشان (highlight) درمی آید.

 

بالای صفحه (Top)

(Window) W– پنجره

پس از ورود گزینۀ W به معنی Window، اتوکد از ما می خواهد دو نقطه را که بیانگر دو رأس مقابل یک مستطیلند انتخاب کنیم. تمامی اجسامی که به طورکامل درون مستطیل باشند انتخاب می گردند. اگر حتی بخش ناچیزی از یک جسم درخارج این پنجره قرار داشته باشد انتخاب نمی شود. (شکل های 13-1-الف و ب)

 

شکل 13-1- الف) انتخاب توسط پنجره (Window)

 

شکل 13-1- ب) نتیجۀ انتخاب توسط پنجره (Window)

 

بالای صفحه (Top)

(Crossing) C – پنجرۀ متقاطع

مانند پنجره (Window) است با این تفاوت که اولاً پس از انتخاب نقطۀ اول و حرکت مکان نما (cursor) برای تعیین نقطۀ دوم شبح پنجره به صورت خط چین نشان داده می شود و ثانیاً هرآنچه دردرون این پنجره باشد انتخاب می شود حتی اگر قسمت هایی از آن جسم یا اجسام درخارج پنجره قرار داشته باشند. (شکل های 13-2- الف و ب)

 

شکل 13-2- الف) انتخاب توسط پنجرۀمتقاطع (Crossing)

 

شکل 13-2- ب) نتیجۀ انتخاب توسط پنجرۀمتقاطع (Crossing)

 

بالای صفحه (Top)

(WPolygon) WP– پنجرۀ چندضلعی

در این روش به جای مشخص کردن یک پنجره می توانیم مانند ترسیم پاره خط چندین نقطه انتخاب کنیم. با زدن Enter آخرین نقطه به اولین نقطه وصل شده، یک چندضلعی بستۀ موقتی ترسیم می گردد. هر چه به طورکامل دردرون این چندضلعی قرار داشته باشد انتخاب می گردد. پاره خط ها موقتاً ترسیم می شوند و پس از انتخاب اجسام پاک می شوند. دراین حالت دارای گزینۀ Undo نیز هستیم. (شکل های 13-3- الف و ب)

 

شکل 13-3- الف) انتخاب توسط پنجرۀچندضلعی (WPolygon)

 

شکل 13-3- ب) نتیجۀ انتخاب توسط پنجرۀچندضلعی (WPolygon)

 

بالای صفحه (Top)

(CPolygon) CP– چندضلعی متقاطع

با انتخاب این گزینه پنجره ای مشابه گزینۀ WPolygon انتخاب می کنیم. همانند Crossing هرچه دردرون چندضلعی متقاطع قرار دارد، حتی اگر بخش هایی از آن دربیرون چندضلعی قرار داشته باشد انتخاب می گردد. دراین حالت دارای گزینۀ Undo نیز هستیم. (شکل های 13-4- الف و ب)

 

شکل 13-4- الف) انتخاب توسط چندضلعی متقاطع (CPolygon)

 

شکل 13-4- ب) نتیجۀ انتخاب توسط چندضلعی متقاطع (CPolygon)

 

بالای صفحه (Top)

(Fence) F– حصار، پرچین

درصورت واردکردن گزینۀ Fence، اتوکد از ما می خواهد که مسیری را نشان دهیم. با مشخص کردن نقاطی درروی صفحۀترسیم پاره خط هایی ترسیم می گردند. با زدن Enter اجسامی که به وسیلۀ این پاره خط ها قطع شده اند انتخاب می شوند و پاره خط هایی که به صورت موقتی ترسیم شده بودند پاک می شوند. در این حالت دارای گزینۀ Undo نیز هستیم. (شکل های 13-5- الف و ب)

 

شکل 13-5- الف) انتخاب توسط پرچین (Fence)

 

شکل 13-5- ب) نتیجۀ انتخاب توسط پرچین (Fence)

 

بالای صفحه (Top)

(Remove) R – حذف

برای حذف اجسام انتخاب شده از گروه انتخابی گزینۀ Remove را وارد می کنیم. دراین صورت به جای پیغام Select objects: پیام Remove objects: را مشاهده می کنیم. معنی این پیام این است که ازاین به بعد هرچه انتخاب شود، از گروه انتخابی «حذف» می گردد. همگی روش های انتخاب را می توانیم دراین حالت به کار ببریم. با انتخاب جسمی که درخشان (highlight) است آن جسم از حالت درخشان نیز خارج شده، به رنگ عادی نشان داده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

(Add) A – افزودن

برای خروج از حالت حذف (Remove) و افزودن (Add) اجسام به گروه انتخابی گزینۀ Add را وارد می کنیم. پس از انتخاب این گزینه دوباره پیغام Select objects: را می بینیم و اجسام انتخابی درخشان (highlight) شده به گروه انتخابی اضافه می گردند. این روش پیش فرض است و تا زمانی که گزینۀ Remove را انتخاب نکرده باشیم نیازی به ورود این گزینه نمی باشد.

 

بالای صفحه (Top)

(Last) L – آخرین

با وارد کردن این گزینه آخرین جسم ترسیم شده که درناحیۀکار (صفحۀترسیم) قابل مشاهده است، انتخاب می گردد.

 

بالای صفحه (Top)

(Previous) P – قبلی

گزینۀ P سبب انتخاب مجدد آخرین گروه انتخابی می شود. پس از اجرای کامل آخرین فرمان ویرایشی و صدور فرمان دیگری برای ویرایش، با انتخاب این گزینه می توانیم هرآنچه که در آن فرمان انتخاب کرده ایم دوباره انتخاب کنیم، مشروط براینکه فرمان قبلی اجسام موردنظر را پاک نکرده باشد. مثلاً اگر اجسامی را جابجا (MOVE) کرده باشیم و بخواهیم همان اجسام را دوران (ROTATE) بدهیم، نیازی به انتخاب مجدد آنها نیست و کافیست گزینۀ P به معنی Previous را درمقابل Select objects: وارد کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

(SIngle) SI – تکی، منفرد

با ورود این گزینه و سپس انتخاب جسم، اتوکد منتظر زدن کلید Enter نمی ماند و به عمل انتخاب اجسام پایان می دهد. این گزینه بیشتر از طریق منوها مورداستفاده قرار می گیرد و درحالت عادی کاربردی ندارد. (چگونگی بررسی، ساخت و ویرایش منو، اجرای فرمان ها از طریق منو و ماکرونویسی در منوها در دوره ای با عنوان «خصوصی سازی (Customizing) اتوکد» آموزش داده می شود.)

 

بالای صفحه (Top)

ALL – همه

اگر قصد انتخاب همه چیز را داشته باشیم، این گزینه را وارد می کنیم. (پس از خواندن فصل مربوط به لایه ها متوجه خواهیم شده که برخی از اجسام بازهم انتخاب نمی شوند.)

 

بالای صفحه (Top)

BOX – جعبه

مجموعۀ Window و Crossing است، یعنی اگر هنگام انتخاب گوشه های مستطیل نقطۀ دوم درسمت راست نقطۀ اول باشد همانند Window و در غیراین صورت مشابه Crossing عمل می کند.

 

بالای صفحه (Top)

AU (Auto) – خودکار

اگر مربع انتخابگر را مستقیماً به روی جسمی ببریم و تقه بزنیم (کلیک کنیم) همان جسم انتخاب می شود. اگر در نقطه ای در ناحیه ای از صفحۀترسیم که خالی از هرگونه جسمی است کلیک کنیم، مانند BOX عمل می کند (Window و Crossing). این روش پیش فرض اتوکد است و بدون ورود این گزینه نیز انتخاب اجسام با همین روش صورت می پذیرد. (البته برخی از تنظیمات که درپنجرۀ مربوط به فرمان OPTIONS انجام می گیرد سبب می شود تا روش پیش فرض تغییر یابد. درهرصورت باانتخاب این گزینه روش ذکرشده همیشه قابل دسترس است.)

 

بالای صفحه (Top)

(Undo) U – لغو

برای لغو آخرین انتخاب از گزینۀ Undo استفاده می کنیم. دراین صورت آخرین عمل انجام شده در مقابل Select objects: یا Remove objects: لغو می شود.

 

بالای صفحه (Top)

(Multiple) M – چندتایی

درصورتی که چند جسم به روی یکدیگر قرار داشته باشند، با هربار انتخاب فقط جسمی که درروی بقیه قراردارد انتخاب می شود. با ورود این گزینه و سپس کلیک کردن به تعداد موردنظر برروی مجموعه اجسامی که می خواهیم همگی آنها انتخاب شوند و بالآخره زدن Enter اجسام موجود درمحل تقه زدن (کلیک کردن) به تعداد کلیک شده یافته و انتخاب می شوند.

 

بالای صفحه (Top)

یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 و 2002

گزینۀ Multiple در نسخه های پس از اتوکد 2000 کار نمی کند و قابل ا ستفاده نیست ولی همانگونه که در فصل 11 اشاره شد، به جای آن می توانیم از فشرده نگهداشتن Ctrl درهنگام انتخاب با ماوس بهره بگیریم، هرچند روش اشاره شده دقیقاً این عمل را انجام نمی دهد.

 

بالای صفحه (Top)

(Group) G – گروه

با مفهوم گروه (Group) هنوز آشنا نشده ایم. در دورۀ «اتوکدپیشرفته» به فرمان GROUP نیز خواهیم پرداخت که برای ما گروه های انتخابی می سازد. درصورتی که به کمک این فرمان گروه انتخابی ای بسازیم و به آن نامی بدهیم، درمقابل پیغام درخواست Select objects: یا Remove objects: می توانیم نام گروه موردنظرمان را وارد کنیم. دراین صورت اجسام موجود درآن گروه (Group) انتخاب می شوند.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     اگر پس از پاک کردن (ERASE) یک جسم فرمان ERASE را دوباره اجراکرده گزینۀ Previous را وارد کنیم چه اتفاقی می افتد؟

 

بالای صفحه (Top)

تمرین

1.     درب های نقشه ای که درطول مطالعۀ این کتاب ترسیم کرده اید پاک کنید. یکی از درها را مجدداً ترسیم کرده، بقیۀ درب ها را با کپی (Copy)، دوران (Rotate)، تغییراندازه (Scale) و قرینه سازی (Mirror) و با استفاده از تنها درب رسم شده ایجاد کنید.

2.     مربعی که درسمت چپ شکل پی آیند قرار دارد رسم کنید و با اجرای فرمان های MOVE، ROTATE و SCALE به شکل سمت راست برسید، از گزینۀ Previous درهنگام انتخاب استفاده کنید.

 

1

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده