EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 14 - بازهم ویرایش
فرمان های مفید برای ویرایش - فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی) - حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم - حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم - شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن - فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول) - انتخاب جسم بدون دادن گزینه - گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول - گزینۀ P (Percent) – درصد طول - گزینۀ T (Total) – طول مطلق - گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک - چگونگی انتخاب جسم - پیام های خطای فرمان LENGTHEN - فرمان CHAMFER (پخ زنی) - پیغام های خطای فرمان CHAMFER - گزینه های فرمان CHAMFER - گزینۀ Method - گزینۀ Distance - گزینۀ Angle - گزارشات فرمان CHAMFER - گزینه های مشترک فرمان های CHAMFER و FILLET - گزینۀ Polyline - گزینۀ Trim - فرمان ARRAY - آرایۀ متعامد (Rectangular Array) - آرایۀ قطبی (Polar Array) - فرمان STRETCH - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
www.irancad.com - خودآموز اتوکد 2002 - مهندس مهرداد آهن خواه - فصل 14 - بازهم ویرایش

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 14 - بازهم ویرایش

 

فرمان های مفید برای ویرایش

فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی)

حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن

فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول)

انتخاب جسم بدون دادن گزینه

گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Delta - زاویه

گزینۀ P (Percent) – درصد طول

گزینۀ T (Total) – طول مطلق

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Total - زاویه

گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک

چگونگی انتخاب جسم

پیام های خطای فرمان LENGTHEN

فرمان CHAMFER (پخ زنی)

پیغام های خطای فرمان CHAMFER

گزینه های فرمان CHAMFER

گزینۀ Method

گزینۀ Distance

گزینۀ Angle

گزارشات فرمان CHAMFER

گزینه های مشترک فرمان های CHAMFER و FILLET

گزینۀ Polyline

گزینۀ Trim

زیرگزینۀ Trim از گزینۀ Trim

زیرگزینۀ No trim از گزینۀ Trim

فرمان ARRAY

آرایۀ متعامد (Rectangular Array)

آرایۀ قطبی (Polar Array)

فرمان STRETCH

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

فرمان های مفید برای ویرایش

در این فصل چند فرمان ویرایشی مفید را بررسی می کنیم و در پایان نام مستعار و محل هر فرمان را در منوهای گشودنی و ابزار مشاهده خواهیم کرد. این فرمان ها عبارتند از:

         BREAK برای شکستن اجسام

         LENGTHEN برای تغییر طول خطوط و کمان ها

         CHAMFER به منظور پخ زنی بین خطوط

         ARRAY برای کپی رشته ای (آرایه)

         STRETCH که جابجایی با حفظ پیوستگی (کشش) را انجام می دهد.

مطالب دیگری نیز درطول فصل و درجای مناسب مطرح خواهند شد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی)

با این فرمان می توانیم قسمتی از یک جسم را حذف کنیم یا یک جسم را به دو قطعۀ جداگانه تقسیم کنیم. فرمان BREAK دارای دو حالت اجراست:

 

بالای صفحه (Top)

حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

دراین حالت اتوکد فرض می کند که قرار است قسمتی از جسم انتخابی بین نقطه ای که مربع انتخابگر را روی جسم موردنظر برده، تقه می زنیم (کلیک می کنیم) و نقطۀانتخابی بعدی حذف شود. (شکل 14-1-1)

 

شکل 14-1-1) فرمان BREAK – انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

 

Command: break

Select object:

1- جسم موردنظر را انتخاب می کنیم.

Specify second break point or [First point]:

2- نقطه ای روی جسم انتخاب می کنیم.

عمل BREAK پایان می یابد درحالی که قسمتی از جسم در فاصلۀ بین محل انتخاب جسم و نقطۀدوم پاک شده است.

 

بالای صفحه (Top)

حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم

اگر بخواهیم نقطۀاول را نیز تعیین کنیم کافی است گزینۀ F به معنی First را وارد کنیم. (شکل 14-1-2)

 

شکل 14-1-2) فرمان BREAK با انتخاب گزینۀ First point

 

Command: break

Select object:

1- انتخاب جسم موردنظر

Specify second break point or [First point]: f

(2- ورود گزینۀ First point)

Specify first break point:

3- تعیین نقطۀ اول شکست

Specify second break point:

4- تعیین نقطۀ دوم شکست

 

عمل BREAK پایان می یاید درحالی که قسمتی از جسم درفاصلۀ بین نقطۀاول و دوم پاک شده است.

 

بالای صفحه (Top)

شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن

برای آنکه جسم انتخابی بدون حذف قسمتی از آن به دو جسم جداگانه تبدیل شود کافی است هنگام تعیین نقطۀدوم علامت @ به معنی @0,0 را وارد کنیم. این حالت در اتوکد 2002 به عنوان یک گزینه در منوی ابزار Modify اضافه شده است.

Command: break

Select object:

انتخاب جسم موردنظر

Specify second break point or [First point]: f

Specify first break point:

تعیین نقطۀ اول شکست

Specify second break point: @

دراین صورت نقاط ابتدا و انتهای شکست روی هم منطبق می شوند.

 

توجه: نمی توانیم دایره ای را در یک نقطه بشکنیم و کمان 360 درجه وجود ندارد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول)

با صدور این فرمان از ما خواسته می شود که جسم یا گزینه ای را انتخاب کنیم و در پی آن عمل درخواستی را انجام می دهد.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب جسم بدون دادن گزینه

اگر پیش از ورود هرگزینه ای جسمی را انتخاب کنیم، بسته به نوع جسم طول یا زاویۀ آن گزارشی داده می شود. فرمان LENGTHEN دراین حالت می تواند در گروه فرمان های گزارشی جای داده شود.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/Dynamic]:

جسمی انتخاب می کنیم.

درصورتی که جسم انتخابی پاره خط، چندخطی، دایره، بیضی یا کمان بیضی باشد:

Current length: طول جسم

درصورتی که یک کمان را انتخاب کنیم:

Current length: طول کمان , included angle: زاویۀمرکزی کمان

درصورتی که جسم انتخابی دارای طول نباشد:

This object has no length definition.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول

برای تعیین اندازه ای که می خواهیم به طول جسم انتخابی اضافه یا از آن کم شود، این گزینه را انتخاب می کنیم. اگر عدد داده شده مثبت باشد، طول جسم زیاد و درصورت منفی بودن، طول جسم کم می شود.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de

Enter delta length or [Angle] <پیش فرض>:

تعیین میزان تغییرطول موردنظر. برای پذیرش پیش فرض Enter را می زنیم. می توانیم طول را با انتخاب دو نقطه تعیین کنیم. در این صورت فاصلۀ بین دو نقطۀ انتخابی درنظر گرفته می شود.

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا جسم (پاره خط یا کمان) را انتخاب می کنیم.

 

پس از انتخاب جسم، طول آن به میزان گفته شده تغییر می یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می زنیم. درصورتی که جسمی را اشتباهاً انتخاب کردیم، می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش از انتخاب آن برمی گردد.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Delta - زاویه

با انتخاب این گزینه و سپس تعیین زاویه و در پی آن انتخاب کمان یا کمان بیضی، زاویۀ مرکزی آن به میزان داده شده تغییر می کند:

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de

Enter delta length or [Angle] <پیش فرض>: a

Enter delta angle <پیش فرض>:

تعیین میزان تغییر زاویه

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا کمان را انتخاب می کنیم.

 

پس از انتخاب کمان دایره یا کمان بیضی، زاویۀمرکزی آن به میزان گفته شده تغییر می یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می زنیم. درصورتی که جسمی را اشتباهاً انتخاب کردیم، می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و درپی آن وضعیت به پیش ازآخرین انتخاب آن برمی گردد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ P (Percent) – درصد طول

با انتخاب این گزینه و پس از آن دادن یک عدد مثبت، طول اجسامی که بعد از این انتخاب می کنیم به اندازۀ عدد داده شده برحسب درصد تغییر می کند. عدد 100 به معنی 100% است و باعث تغییر طولی نمی شود. اعداد بزرگتر از 100 طول جسم را افزایش و اعداد کوچکتر از 100 طول آن را کاهش می دهند.

 

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p

Enter percentage length <پیش فرض>:

میزان درصد تغییر اندازه را وارد می کنیم.

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا جسم را انتخاب می کنیم.

 

پس از انتخاب جسم، طول آن به میزان گفته شده تغییر می یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می زنیم. درصورتی که جسمی را اشتباهاً انتخاب کردیم می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و در پی آن وضعیت به پیش ازتغییر آخرین جسم انتخابی برمی گردد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ T (Total) – طول مطلق

هر عددی پس از انتخاب گزینۀ Total داده شود، به عنوان طول جدید اجسام انتخابی درنظرگرفته می شود.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t

Specify total length or [Angle] <پیش فرض>:

طول جدید را وارد می کنیم.

Select an object to change or [Undo]:

جسم را انتخاب می کنیم.

 

پس از انتخاب جسم، طول آن به میزان گفته شده تغییر می یابد و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می زنیم. درصورتی که جسمی را اشتباهاً انتخاب کردیم می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و درپی آن وضعیت به پیش ازتغییر آخرین جسم انتخابی برمی گردد.

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ A (Angle) در هنگام انتخاب گزینۀ Total - زاویه

با انتخاب این گزینه و سپس تعیین زاویه و در پی آن انتخاب کمان یا کمان بیضی، زاویۀ مرکزی آن به میزان داده شده تبدیل می شود:

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t

Specify total length or [Angle] <پیش فرض>: a

Specify total angle <پیش فرض>:

تعیین میزان زاویۀ جدید برای همۀ اجسام انتخابی

Select an object to change or [Undo]:

در اینجا کمان را انتخاب می کنیم.

پس از انتخاب کمان (دایره یا بیضی)، زاویۀمرکزی آن به زاویۀ جدید تبدیل می شود و دوباره همین پیغام درخواست ظاهر می گردد. برای خروج از فرمان کلید Enter را می زنیم. درصورتی که جسمی را اشتباهاً انتخاب کردیم می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و درپی آن وضعیت به پیش ازانتخاب آن برمی گردد.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک

با انتخاب گزینۀ Dynamic از اتوکد می خواهیم پس ازانتخاب جسم طول جدید آن را بپرسد و این طول را به کمک مکان نما تعیین می کنیم.

Command: lengthen

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy

Specify total length or [Angle] <پیش فرض>:

طول جدید را وارد می کنیم.

Select an object to change or [Undo]:

1- جسم را انتخاب می کنیم.

Specify new end point:

2- با حرکت دادن مکان نما طول جدید جسم را نشان می دهیم.

 

مراحل 1 و 2 تا زمانی که در مرحلۀ 1 کلید Enter را نزده ایم تکرار می شوند. درصورتی که جسمی را اشتباهاً انتخاب کردیم می توانیم گزینۀ Undo را انتخاب کنیم و درپی آن وضعیت به پیش ازتغییرآن برمی گردد.

 

بالای صفحه (Top)

چگونگی انتخاب جسم

محل انتخاب جسم باید در نزدیکی رأسی باشد که می خواهیم طول آن در همان سمت تغییر یابد.

 

بالای صفحه (Top)

پیام های خطای فرمان LENGTHEN

اگر اتوکد نتواند طول جسم انتخابی را تغییر دهد (جسم دارای طول نباشد یا دارای محیط بسته ای باشد)، پیام زیر داده می شود:

Cannot LENGTHEN this object.

اگر اتوکد نتواند طول کمانی را تغییر دهد، پیام زیر داده می شود:

Invalid length.

اگر درهنگام تغییر زاویۀمرکزی کمان، جسم انتخابی کمان یا کمان بیضی نباشد، این پیام داده می شود:

Cannot LENGTHEN this object by angle.

اگر اتوکد نتواند به میزان داده شده زاویۀمرکزی کمان را تغییر دهد، این پیام را می دهد:

Invalid angle.

در هنگام انتخاب گزینۀ Dynamic اگر یک چندخطی باز را انتخاب کنیم، اتوکد نمی تواند عمل Lengthen را انجام دهد و پیام زیر را به نمایش می گذارد:

Cannot LENGTHEN this object by dynamic point.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان CHAMFER (پخ زنی)

با فرمان CHAMFER می توانیم بین دو پاره خط پخی بزنیم. این فرمان می تواند بین قطعات خطی یک چندخطی نیز پخ زنی انجام دهد. (شکل 14-2)

 

شکل 14-2) اثر فرمان CHAMFER

 

باصدور فرمان CHAMFER در ابتدا گزارشی درمورد تنظیمات مربوط به این فرمان داده می شود:

Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = فاصلۀاول, Dist2 = فاصلۀدوم

پس از آشنایی با گزینه های فرمان CHAMFER تنظیمات را نیز بررسی خواهیم کرد. درصورتی که نخواهیم تنظیمات مربوطه را تغییر دهیم، نیازی به انتخاب گزینه های فرمان نمی باشد.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

پاره خط اول را انتخاب می کنیم.

Select second line:

پاره خط دوم را انتخاب می کنیم.

 

پاتوکد مطابق شکل 14-2 بین دو خط پخ زنی انجام می دهد. این دو پاره خط می توانند قطعات مجاور یک چندخطی نیز باشند.

 

بالای صفحه (Top)

پیغام های خطای فرمان CHAMFER

اگر دو پاره خط انتخابی موازی باشند اتوکد این پیغام را می دهد و دوباره می خواهدکه خط دوم را انتخاب کنیم:

Lines are parallel

اگر به جای پاره خط کمانی انتخاب کنیم، این پیام را مشاهده خواهیم کرد:

Chamfer requires 2 lines (not arc segments).

اکنون باید جسم دیگری را انتخاب کنیم.

 

اگر جسم دیگری غیر از خط یا کمان انتخاب شود:

Chamfer requires 2 lines.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان CHAMFER

گزینه های Polyline و Trim در فرمانFILLET نیز حضور دارند. این دو گزینه را بعداً به طورمشترک برای CHAMFER و FILLET تشریح خواهیم کرد. شرح بقیۀ گزینه ها یعنی Distance، Angle و Method را در زیر می بینیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Method

Command: chamfer

تنظیمات مربوط به فرمان CHAMFER در این سطر دیده می شوند.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: m

Enter trim method [Distance/Angle] <پیش فرض>:

پس از انتخاب یکی از گزینه های Distance یا Angle فرمان CHAMFER به شکل سابق ادامه می یابد.

 

اگر گزینۀ «روش» (Method) و گزینۀ بعدی «فاصله» (Distance) را انتخاب کرده باشیم، (این روش پیش فرض اولیۀ اتوکد است) پخ زنی به شرح مندرج در زیر شکل 14-3-1 و درصورت انتخاب روش زاویه (Angle) شکل پخ زنی به شیوۀ مندرج در شکل 14-3-2 خواهد بود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Distance

با انتخاب این گزینه به طورخودکار وارد «حالت» (Method) «تعیین فاصله» (Distance) می شویم و به ترتیب فاصله های اول (Dist1) و دوم (Dist2) را وارد می کنیم. (Dist1 و Dist2 در شکل 14-3-1 نشان داده شده اند.)

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d

Specify first chamfer distance <پیش فرض>:

فاصلۀ بین نقطۀ شروع پخی در روی پاره خط اول را از محل تقاطع دو پاره خط را می دهیم.

Specify second chamfer distance < پیش فرض>:

فاصلۀ بین نقطۀ انتهای پخی در روی پاره خط دوم را از محل تقاطع دو پاره خط را می دهیم.

 

اکنون فرمان CHAMFER پایان یافته است. برای پخ زنی با تنظیمات جدید دوباره CHAMFER را اجرا می کنیم.

 

شکل 14-3-1) پخ زنی با روش Distance

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Angle

شکل 14-3-2) پخ زنی با روش Angle

 

این گزینه هم به طورخودکار ما را وارد حالت (Method) تعیین زاویه (Angle) می کند. با انتخاب این گزینه اتوکد به ترتیب فاصلۀ روی پاره خط اول (Distance) و زاویۀ بین پخی و پاره خط اول (Angle) را می خواهد. (Distance و Angle در شکل 14-3-2 نشان داده شده اند.)

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a

Specify chamfer length on the first line <پیش فرض>:

فاصلۀ نقطۀ شروع پخی در روی پاره خط اول از محل تقاطع دو پاره خط را می دهیم.

Specify chamfer angle from the first line < پیش فرض >:

زاویۀ بین پخی و پاره خط اول را می دهیم.

 

با خاتمۀ فرمان CHAMFER، برای پخ زنی با تنظیمات جدید دوباره CHAMFER را اجرا می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزارشات فرمان CHAMFER

همانگونه که در بالا وعده دادیم گزارشات مربوط به فرمان CHAMFER را در اینجا بررسی می کنیم.

1- اگر در حالت (Method) فاصله (Distance) باشیم پیغام زیر را مشاهده می کنیم:

Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = فاصلۀاول, Dist2 = فاصلۀدوم

2- در حالت (Method) زاویه (Angle) پیام زیر را می بینیم:

Command: chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Length = فاصلۀاول, Angle = زاویه

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های مشترک فرمان های CHAMFER و FILLET

گزینه های مشترک بین CHAMFER و FILLET عبارتند از Polyline و Trim:

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Polyline

با انتخاب این گزینه، اتوکد از ما می خواهد که یک چندخطی دوبعدی انتخاب کنیم:

Command: fillet

تنظیمات مربوط به فرمان FILLET در این سطر دیده می شوند.

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: p

Select 2D polyline:

دراینجا یک چندخطی (هرجسمی که ازنوع LWPOLYLINE باشد) انتخاب می کنیم.

 

با انتخاب چندخطی دوبعدی در FILLET، بین تمام قطعات مجاور چندخطی که دستکم یکی از آن ها پاره خط باشد، کمانی به شعاع داده شده رسم می شود، یعنی دوبدوی قطعات با یکدیگر گوشه زنی (Fillet) می شوند. (شکل 14-4 - سمت راست)

 

شکل 14-4) گوشه زنی (FILLET) و پخ زنی (CHAMFER) چندخطی ها- گزینۀ Polyline

 

Command: chamfer

تنظیمات مربوط به فرمان CHAMFER در این سطر دیده می شوند.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: p

Select 2D polyline:

دراینجا نیز یک چندخطی (هرجسمی که ازنوع LWPOLYLINE باشد) انتخاب می کنیم.

 

با انتخاب چندخطی دوبعدی در CHAMFER بین تمام قطعات مجاور که هر دو از جنس پاره خط باشند پخی زده می شود. (شکل 14-4 - سمت چپ)

 

درمورد تعداد قطعاتی که گوشه زنی یا پخ زنی شده اند یا نشده اند، اتوکد پیام های زیر را می دهد:

 

برای FILLET:

(تعداد)line was filleted

(تعداد)were too short

برای CHAMFER:

(تعداد)line was chamfered

(تعداد)were too short

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Trim

با انتخاب گزینۀ Trim، اتوکد ازما می خواهد که یکی از دو گزینۀ Trim یا No trim را انتخاب کنیم:

Command: fillet

تنظیمات مربوط به فرمان FILLET در این سطر دیده می شوند.

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: t

Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>:

 

Command: chamfer

تنظیمات مربوط به فرمان CHAMFER در این سطر دیده می شوند.

Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: t

Enter Trim mode option [Trim/No trim] <No trim>:

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ Trim از گزینۀ Trim

با انتخاب این زیرگزینه که پیش فرض است، همانگونه که تاکنون دیده ایم هنگام گوشه یا پخ زنی دو جسم انتخابی درصورت نیاز امتداد داده می شوند یا بریده می شوند. (شکل14-5)

 

شکل 14-5) گوشه زنی (FILLET) (راست) و پخ زنی (CHAMFER) (چپ) - گزینۀ Trim انتخاب حالت Trim

 

بالای صفحه (Top)

زیرگزینۀ No trim از گزینۀ Trim

با انتخاب این زیرگزینه هنگام گوشه یا پخ زنی دو جسم انتخابی هیچ تغییری نمی یابند (شکل 14-6). اگر در این حالت گزینۀ Polyline را داده چندخطی ای انتخاب کنیم، قطعات کمانی و پخی جدا از چندخطی انتخابی ترسیم می شوند. (شکل 14-7)

 

توجه: تعیین حالت برای گزینۀ Trim درهرکدام از فرمان های FILLET و TRIM، به روی هردوفرمان تأثیر می گذارد.

 

شکل 14-6) گوشه زنی (FILLET) (راست) و پخ زنی (CHAMFER) (چپ) - گزینۀ Trim انتخاب حالت No trim

 

شکل 14-7) گوشه زنی (FILLET) (راست) و پخ زنی (CHAMFER) (چپ) چندخطی ها - گزینۀ Trim انتخاب حالت No trim

 

بالای صفحه (Top)

فرمان ARRAY

برای کپی اجسام به صورت چیده شده و با فواصل مساوی از فرمان ARRAY استفاده می کنیم که آرایۀ متعامد (Rectangular) و قطبی (Polar) ایجاد می کند. این فرمان در نسخۀ 2002 کاملاً تغییر یافته است و از حالت سطرفرمانی به گفتگویی تبدیل شده است. با اجرای این فرمان پنجرۀگفتگویی شکل 14-8-1 یا شکل 14-8-2 ظاهر می شود.

 

شکل 14-8-1) پنجرۀگفتگویی فرمان ARRAY – آرایۀ متعامد (Rectangular)

1.     عنوان پنجرۀگفتگویی: آرایه (Array)

2.     دکمۀ Close: برای خروج از فرمان ARRAY

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش موردنظر یک توضیح یک یا چندسطری ظاهر می شود.

4.     با انتخاب هرکدام از دو دکمۀ رادیویی که با شمارۀ 4 مشخص شده اند، یعنی Rectangular Array (آرایۀ متعامد) و Polar Array (آرایۀ قطبی)، ناحیۀ زیر این قسمت تغییر می کند و گزینه های مربوط به هرکدام از این دوحالت را دراختیار کاربر می گذارد. در این پنجره آرایۀ متعامد (Rectangular Array) انتخاب شده است. با انتخاب این دکمه، کپی رشته ای متعامد صورت می گیرد.

5.     با انتخاب این دکمه، پنجرۀگفتگویی موقتاً محو می شود و می توانیم اجسام موردنظر را برای کپی رشته ای انتخاب کنیم. با زدن Enter یا Space یا دکمۀ راست ماوس به پنجره برمی گردیم. تازمانی که جسم یا اجسامی انتخاب نکرده ایم دکمه های OK و Preview کار نمی کنند.

6.     پس از انتخاب اجسام، تعداد آن ها دراین قسمت نوشته می شود.

7.     ناحیۀ پیش دید: دراین ناحیه تصویری کلی از شکل چیده شدن آرایه مشاهده می کنیم.

8.     با انتخاب دکمۀ OK (پذیرش)، پنجره بسته می شود و کپی رشته ای با تنظیمات تعیین شده انجام می گیرد.

9.     دکمۀ Cancel برای خروج بدون انجام هیچ گونه عملی است.

10. دکمۀ Preview< - با انتخاب این دکمه پیش ازآنکه فرمان اجرا شود، یک نمای موقتی از عملی که قراراست انجام گیرد می بینیم که درصورت درست بودن نتیجه می توانیم درهمان جا دکمۀ Accept را بزنیم..

11. دکمۀ Help برای نمایش راهنمای انگلیسی اتوکد دربارۀ فرمان ARRAY می باشد.

12. جعبۀویرایشی Rows: اگر آرایۀ متعامد (Rectangular) را انتخاب کرده باشیم، در این قسمت می توانیم تعداد ردیف ها را وارد کنیم.

13. جعبۀویرایشی Columns: اگر آرایۀ متعامد (Rectangular) را انتخاب کرده باشیم، در این قسمت می توانیم تعداد ستون ها را وارد کنیم.

14. ناحیۀ: Offset distance and direction: در این ناحیه فواصل افقی، عمودی بین اجسامی که قرار است به وجود آیند و زاویۀ ردیف ها نسبت به محور Xها تعیین می شوند.

15. جعبۀویرایشی Row offset – فاصلۀ افقی بین اجسام در آرایۀ متعامد را دراین محل وارد می کنیم.

16. جعبۀویرایشی Column offset – فاصلۀ عمودی بین اجسام در آرایۀ متعامد را دراین قسمت وارد می کنیم.

17. با زدن این دکمه می توانیم فاصلۀ افقی و عمودی آرایۀ متعامد را به طور همزمان درصفحۀترسیم تعیین کنیم. دراین حالت پنجره ای انتخاب می کنیم که ضلع افقی آن فاصلۀ بین ستون ها و ضلع عمودی آن فاصلۀ بین ردیف ها را تعیین می کند.

18. برای تعیین فاصلۀ بین ردیف ها در صفحۀترسیم این دکمه را می زنیم.

19. برای تعیین فاصلۀ بین ستون ها در صفحۀترسیم این دکمه را می زنیم.

20. جعبۀویرایشی Angle of array – اگر می خواهیم آرایۀ متعامد نسبت به خط افقی زاویه داشته باشد، دراین محل زاویۀ دوران را وارد می کنیم.

21. برای نشان دادن زاویۀدوران آرایه نسبت به خط افق در صفحۀترسیم این دکمه را می زنیم.

22. ناحیه ای که نکته ای درآن نوشته شده است. نکته ازاین قرار است: به صورت پیش فرض، اگر فاصلۀافقی بین ردیف ها عددی منفی باشد، ردیف ها از بالابه پایین چیده می شوند. اگر فاصلۀ بین ستون ها منفی باشد، ستون ها از راست به چپ چیده می شوند.

 

شکل 14-8-2) پنجرۀگفتگویی فرمان ARRAY – آرایۀ قطبی (Polar)

شماره های 1 تا 11 در شرح شکل 14-8-1 توضیح داده شده اند. دراینجا دکمۀرادیویی Polar Array برگزیده شده است و کپی رشته ای قطبی انجام می گیرد.

12. جعبه های ویرایشی Center point: در این دو جعبۀویرایشی طول و عرض (X,Y) مرکز دوران را برای آرایۀقطبی تعیین می کنیم.

13. با انتخاب این دکمه مختصات مرکزدوران را در صفحۀترسیمی نشان می دهیم.

14. ناحیۀ Method and values – در این ناحیه روش انجام آرایۀقطبی انتخاب و مقادیر مربوطه داده می شوند.

15. می توانیم روش (method) آرایۀقطبی را ازمیان گزینه های این فهرست جهشی انتخاب کنیم. گزینه ها عبارتنداز:

در شکل 14-8-2-1 این 3 حالت شرح داده شده اند.

16. Total number of items – تعداد کل اجسام را دراین جعبۀویرایشی وارد می کنیم.

17. Angle to fill – زاویۀ کل مجموعۀ اجسام را دراین قسمت وارد می کنیم.

18. با زدن این دکمه، می توانیم زاویۀ کل مجموعه را در صفحۀترسیم نشان دهیم.

19. Angle between items – زاویۀ بین دوبه دوی اجسام را دراین محل وارد می کنیم.

20. برای تعیین زاویۀ بین دوبه دوی اجسام در صفحۀترسیم این دکمه را انتخاب می کنیم.

21. در این ناحیه ای نکته ای نوشته شده است. نکته این است: اگر زاویۀ کل عددی مثبت باشد، چرخش برخلاف حرکت عقربه های ساعت خواهد بود و عددمنفی بیانگر چرخش درجهت موافق حرکت عقربه های ساعت است. (البته اگر تنطیمات پیش فرض را توسط فرمان UNITS تغییر نداده باشیم.)

22. Rotate items as copied – اگر این جعبۀکنترلی روشن باشد، هنگام ساختن آرایه، اجسام نیز می چرخند (کپی و دوران)، درغیراین صورت اجسام بدون دوران نسبت به جسم اولیه می مانند و فقط کپی می شوند.

23. دکمه های یا : با انتخاب دکمۀ More پنجرۀگفتگویی به صورتی که درشکل دیده می شود گسترش می یابد و با زدن دکمۀ Less قسمتی که در شکل بالا دور آن مستطیلی کشیده شده است حذف می شود.

24. ناحیۀ Object base point: دراین ناحیه برای حالتی که اجسام هنگام کپی نمی چرخند، نقطه ای به عنوان مبنای دوران تعیین می شود.

25. Set to object's default: با انتخاب این جعبۀکنترلی نقطۀمبنای پیش فرض جسم (مثلاً انتهای پاره خط) درنظرگرفته می شود.

26. جعبه های ویرایشی Base point: طول و عرض نقطۀمبنا را دراین قسمت ها وارد می کنیم.

27. با انتخاب این دکمه می توانیم نقطۀمبنا را برای کپی رشته ای بدون دوران اجسام، تعیین کنیم.

 

شکل 14-8-2-1) روش های ایجاد آرایۀقطبی شکل 14-8-2-1-1 مکمل توضیحات این قسمت است.

1.     Total number of items & Angle to fill – تعداد کل اجسام و زاویۀ کل داده می شود.

2.     Total number of items & Angle between items– تعداد کل اجسام و زاویۀ بین اجسام مجاور تعیین می گردد.

3.     Angle to fill & Angle between items– زاویۀ کل و زاویۀ بین هردو جسم مجاور تعیین می شود.

 

شکل 14-8-2-1-1) زاویۀ کل (Angle to fill) و زاویۀ بین دوبه دوی اجسام (Angle between items)، تعدادکل (Total number of items) هم چنانکه درشکل دیده می شود برابر 8 عدد است.

 

بالای صفحه (Top)

آرایۀ متعامد (Rectangular Array)

با انتخاب این گزینه با انتخاب اجسام، تعیین تعداد ردیف ها، تعداد ستون ها، فاصلۀ بین ردیف ها و فاصلۀ بین ستون ها، کپی رشته ای به صورت شکل 14-9 صورت می گیرد.

 

شکل 14-9) آرایه (ARRAY) – گزینۀ Rectangular – تعداد ردیف=3 – تعداد ستون=4 فاصلۀ بین ردیف ها و ستون ها در شکل نشان داده شده اند.

 

بالای صفحه (Top)

آرایۀ قطبی (Polar Array)

با برگزیدن این حالت پس از انتخاب اجسام، تعیین تعداد اجسام، زاویۀ بین اجسام، کپی رشته ای به صورت شکل 14-10 صورت می گیرد.

شکل 14-10) آرایه ARRAY – گزینۀ Polar – مرکز دوران در شکل نشان داده شده است - تعداد تکرار=6 - زاویۀ کل=360

در شکل سمت راست اجسام هنگام کپی چرخیده اند و در شکل سمت چپ نچرخیده اند.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان STRETCH

برای جابجایی اجسام با حفظ پیوستگی این فرمان را به کار می بریم. (شکل 14-11)

 

 

شکل 14-11) کشش یا جابجایی با حفظ پیوستگی (STRETCH) مراحل اجرای فرمان در شکل شماره گذاری شده اند.

 

Command: stretch

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

در اینجا خواسته می شود که اجسام به روش پنجرۀمتقاطع (crossing) یا چندضلعی متقاطع (crossing-polygon) انتخاب شوند.

Select objects:

1- انتخاب اجسام برای کشش. برای خاتمۀ این مرحله کلید Enter را می زنیم.

Specify base point or displacement:

2- تعیین نقطۀ مبنای جابجایی

Specify second point of displacement:

3- تعیین نقطۀدوم جابجایی

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

مخفف نام فرمان های این فصل در جدول زیر نشان داده شده است.

 

Commands

Aliases

BREAK

br

LENGTHEN

len

CHAMFER

cha

ARRAY

ar

STRETCH

s

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل های 14-12-الف و ب محل فرمان های BREAK، LENGTHEN، CHAMFER، ARRAY و STRETCH در منوهای گشودنی و ابزار نشان داده شده اند.

 

شکل های 14-12- الف و ب) محل فرمان های ویرایشی BREAK، LENGTHEN، CHAMFER، ARRAY و STRETCH در منوهای گشودنی و ابزار Modify:

1.     فرمانBREAK (شکستن – حذف جزئی)

2.     فرمان BREAK – تقسیم به دو جسم بدون حذف

3.     فرمان LENGTHEN (تطویل - تغییرطول)

4.     فرمان CHAMFER (پخ زنی)

5.     فرمان ARRAY (آرایه – کپی رشته ای)

6.     فرمان STRETCH (کشش – جابجایی با حفظ پیوستگی)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

آیا می توانیم بین دو خط موازی پخی (Chamfer) بزنیم؟ گوشه زنی (Fillet) چطور؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     درصورتی که در پاسخ به پیغام Select objects: در فرمان STRETCH از پنجره (Window)، پنجرۀمتقاطع (Crossing)، پنجرۀچندضلعی(WPolygon) و چندضلعی متقاطع(CPolygon) استفاده نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

2.     اگر هنگام پاسخگویی به فرمان ARRAY، تعداد سطر و ستون را برابر 1 بدهیم اتوکد چه پیغامی می دهد؟

3.     فرمان CHAMFER را اجرا کرده Dist1 و Dist2 را برابر 0 بدهید و بین اجسام مختلف پخ زنی کنید.

4.     فرمان FILLET را نیز با Radius برابر 0 اجرا کرده اجسام را گوشه زنی کنید.

5.     چه تفاوتی بین این دو فرمان در این حالت وجود دارد؟ در حالتی که پخی یا کمانی نداریم، مزایای استفاده از فرمان FILLET به جای CHAMFER چیست؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده