EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 15 - سخن گفتن با اتوکد به زبانی دیگر و ویرایش درجا (Grips)
موضوعی جدید... یا... قدیمی؟ - کمی نیز دستورزبان فارسی بیاموزیم! - انتخاب به روش «نام - فعل» - کدام فرمان ها روش «نام- فعل» را به کار می گیرند؟ - یک فرمان جدید: GRIP (قلاب) - گزینه های مشترک در فرمان های GRIP - Base point (نقطۀمبنا) - Copy (کپی) - Undo (لغو) - Reference (مرجع) - eXit (خروج) - انتخاب همزمان چند نقطۀ Grip - تنظیماتی به روی قلاب ها (GRIPs) و روش «نام- فعل» - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 15 - سخن گفتن با اتوکد به زبانی دیگر و ویرایش درجا (Grips)

 

موضوعی جدید... یا... قدیمی؟

کمی نیز دستورزبان فارسی بیاموزیم!

انتخاب به روش «نام - فعل»

کدام فرمان ها روش «نام- فعل» را به کار می گیرند؟

یک فرمان جدید: GRIP (قلاب)

گزینه های مشترک در فرمان های GRIP

Base point (نقطۀمبنا)

Copy (کپی)

Undo (لغو)

Reference (مرجع)

eXit (خروج)

انتخاب همزمان چند نقطۀ Grip

تنظیماتی به روی قلاب ها (GRIPs) و روش «نام- فعل»

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

موضوعی جدید... یا... قدیمی؟

بارها پیش آمده است که بدون اجرای فرمانی، دکمۀ ماوس را فشار دهیم. دراین صورت حالات زیر اتفاق می افتد:

اگر مکان نما روی جسمی قرار دارد، آن جسم به صورت درخشان (highlight) درمی آید و در روی نقاطی از آن مربع های توخالی به رنگ آبی مشاهده می شود.

درصورتی که مکان نما در ناحیه ای خالی از صفحۀترسیم قرار داشته باشد، پنجره یا پنجرۀمتقاطع باز می شود و با بستن این پنجره، اگر اجسامی در درون آن باشند، این اجسام درخشان می شوند و مانند حالت قبلی در روی نقاطی از آن ها مربع های توخالی آبی رنگ دیده می شود.

اگر Shift را بگیریم و به انتخاب ادامه دهیم...

... به نظر می رسد مطالب بالا تکراری اند و تنها دربارۀ مربع های آبی رنگ هنوز چیزی نمی دانیم. این مطالب همگی در فصل 11 «روش های انتخاب اجسام (مقدماتی)» گفته شده اند، ولی با یک تفاوت مهم: درآن زمان ابتدا یک فرمان ویرایشی را اجرا می کردیم و سپس انتخاب را انجام می دادیم. در این فصل می خواهیم بدون اجرای فرمان اجسام را انتخاب کنیم. یکبار دیگر فصل 11 را مروری سریع می کنیم و همۀ آنچه در آن فصل آموختیم، بدون احضار هر فرمانی و درمقابل پیغام Command: اجرا می کنیم. دربارۀ مربع های آبی رنگ گفتنی هایی داریم، ولی پیش ازآن به یک موضوع دیگر بپردازیم.

 

بالای صفحه (Top)

کمی نیز دستورزبان فارسی بیاموزیم!

هرخواننده ای حق دارد از این عنوان تعجب کند، ولی «گرصبر کند ...»

 

می خواهیم با جمله ای فارسی به اتوکد بگوییم فرمانی را اجرا کند. فرمان ROTATE چطور است؟

می گوییم: بچرخان! (ROTATE)

اتوکد پاسخ می دهد: چه چیزی را؟ (Select objects:)

حالا اجسام موردنظر را انتخاب می کنیم و ...

Enter را برای پایان بخشیدن به عمل انتخاب می زنیم.

درواقع به اتوکد می گوییم: «بچرخان این اجسام را!» این جمله بیشتر به ترجمۀ واژه به واژه از انگلیسی به فارسی شباهت دارد.

 

چطور است درخواستمان را به فارسی سلیس بیان کنیم: «این اجسام را بچرخان!»:

درحالی که هیچ فرمانی درحال اجرا نیست، اجسام موردنظر را انتخاب می کنیم.

فرمان ویرایشی را اجرا می کنیم.

 

اگر اینگونه فرمان راندن شدنی باشد، 4 مرحله عملیات به 2 مرحله کاهش می یابد.

 

اتوکد این نوع بیان را می فهمد و حتی برای آن نامی هم می شناسد. به نظر می رسد میانۀ اتوکد با دستورزبان فارسی بهتر است! اینطور نیست؟

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب به روش «نام - فعل»

نوعی از اجرای فرمان که درآن ابتدا اجسام را انتخاب کرده، و سپس فرمان را اجرا می کنیم، به نام noun verb selection خوانده می شود، یعنی انتخابی (selection) که درآن اول نام (noun) یعنی اجسام و سپس فعل (verb) یعنی فرمان داده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

کدام فرمان ها روش «نام- فعل» را به کار می گیرند؟

همانگونه که مشخص است تنها فرمان هایی این روش را به رسمیت می شناسند که اولین درخواست آنها Select objects: باشد. البته این تنهاشرط نیست و فرمان هایی مانند EXTEND و TRIM با این روش کار نمی کنند. بهتراست برای دیدن نام فرمان های مجاز از اتوکد کمک بگیریم:

فرمان LINE را اجرا می کنیم و یک پاره خط رسم می کنیم و از فرمان خارج می شویم.

پاره خط را انتخاب می کنیم.

دکمۀ راست ماوس را درحالی که مکان نما در ناحیۀترسیمی است می زنیم، منوی شکل 15-1 باز می شود. نام فرمان های مجاز در آن دیده می شود.

فرمان ها عبارتنداز:

ERASE, MOVE, COPY, SCALE, ROTATE

فرمان های دیگری نیز هستند که با این روش کار می کنند که با بعضی از آنها در فصول قبلی آشنا شدیم، مانند MIRROR و ARRAY. با برخی دیگر بعداً آشنا خواهیم شد.

 

شکل 15-1) منوی میانبری که پس از انتخاب اجسام و زدن دکمۀ راست ماوس احضار می شود.

Repeat ???

تکرار آخرین فرمان

Cut

فرمان CUTCLIP – توضیح در فصل ویرایش به سبک ویندوز

Copy

فرمان COPYCLIP – توضیح در فصل ویرایش به سبک ویندوز

Copy with Base Point

فرمان COPYBASE – توضیح در فصل ویرایش به سبک ویندوز

Paste

فرمان PASTECLIP – توضیح در فصل ویرایش به سبک ویندوز

Paste as Block

فرمان PASTEBLOCK – توضیح در فصل ویرایش به سبک ویندوز

Paste to Original Coordinates

فرمان PASTEORIG – توضیح در فصل ویرایش به سبک ویندوز

Erase

فرمان ERASE - حذف (پاک کردن)

Move

فرمان MOVE - جابجایی

Copy Selection

فرمان COPY - همتاسازی

Scale

فرمان SCALE - تغییراندازه

Rotate

فرمان ROTATE – چرخش

Deselect All

اجسام درخشان (highlighted) از حالت انتخاب شده خارج می شوند.

Quick Select…

فرمان QSELECT - انتخاب سریع که در اتوکد پیشرفته خواهیم خواند.

Find…

فرمان FIND - جستجوی نوشته ها در نقشه (فصل متن نویسی)

Properties

فرمان PROPERTIES – ویژگی ها که به زودی خواهیم دید.

 

بالای صفحه (Top)

یک فرمان جدید: GRIP (قلاب)

درابتدای فصل وعده دادیم که دربارۀ مربع های آبی رنگ نیز سخن بگوییم. پس بدون اجرای هر فرمانی اجسامی را در صفحۀترسیم انتخاب می کنیم تا به صورت highlight درآیند و مربع های آبی رنگ را درروی آن ها مشاهده کنیم. حالا مکان نما را به داخل یکی از مربع های توخالی آبی می بریم و تقه می زنیم (کلیک می کنیم). مربع توپر می شود و به رنگ قرمز درمی آید. با نگاهی به سطرفرمان متوجه می شویم که فرمانی درحال اجراست. این فرمان نامی ندارد، یا بهتراست بگوییم نام واحدی ندارد، ولی ما آنرا به نام GRIP یا قلاب مورداشاره قرار می دهیم.

وقتی درون مربع آبی کلیک می کنیم، فرمان GRIP_STRETCH اجرا می شود. بدون آنکه با استفاده از ماوس کاری انجام دهیم، فقط دکمۀ Enter را چندبار پی درپی می زنیم:

Command:

** STRETCH **

Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:

** MOVE **

Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:

** ROTATE **

Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:

** SCALE **

Specify scale factor or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:

** MIRROR **

Specify second point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:

** STRETCH **

Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: *Cancel*

کلمات: **STRETCH**، **MOVE**، **ROTATE**، **SCALE** و **MIRROR** به ترتیب نشانگر فرمان های GRIP_STRETCH، GRIP_MOVE، GRIP_ROTATE، GRIP_SCALE و GRIP_MIRROR هستند. این فرمان ها مستقیماً قابل اجرا نیستند و تنها به روشی که دربالا اشاره شد قابل احضارند. همانگونه که مشاهده می شود، همگی فرمان ها دارای گزینه های مشابهی هستند. از آنجا که با فرمان های STRETCH، MOVE، ROTATE، SCALE و MIRROR آشناییم، نیازی به توضیح جزئیات فرمان های GRIP نیست، ولی گزینه های مشترک این فرمان ها در زیر شرح داده می شوند، اما پیش از آن درحالی که درون فرمان GRIP هستیم، دکمۀ راست ماوس را در ناحیۀترسیمی می زنیم. منوی میانبر شکل 15-2 باز می شود.

 

شکل 15-2) گزینه های منوی میانبر GRIP

برای احضار زیرفرمان بعدی Grip

Enter

زیرفرمان GRIP_MOVE

Move

زیرفرمان GRIP_MIRROR

Mirror

زیرفرمان GRIP_ROTATE

Rotate

زیرفرمان GRIP_SCALE

Scale

زیرفرمان GRIP_STRETCH

Stretch

گزینۀ تعیین نقطۀ مبنا

Base Point

گزینه، برای حفظ اجسام اولیه و ایجاد اجسام جدید

Copy

گزینه ای برای SCALE و ROTATE

Reference

گزینه ای برای لغو آخرین عملیات انجام گرفته

Undo

فرمان PROPERTIES (در فصل های بعدی)

Properties

برای وصل به سایت جسم Hyperlink (اتوکد پیشرفته)

Go to URL…

خروج از فرمان GRIP

Exit

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های مشترک در فرمان های GRIP

 

بالای صفحه (Top)

Base point (نقطۀمبنا)

نقطۀمبنا یا نقطۀ اول در فرمان های GRIP_STRETCH، GRIP_MOVE، GRIP_ROTATE، GRIP_SCALE و GRIP_MIRROR به صورت پیش فرض همان نقطه ای فرض می شود که به رنگ قرمز درآمده است. برای تعیین نقطه ای دیگر به عنوان نقطۀمبنا این گزینه را انتخاب می کنیم:

** STRETCH **

Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: base

Specify base point:

 

بالای صفحه (Top)

Copy (کپی)

برای آنکه اجسام اولیه دست نخورده باقی بمانند و هر عملی که توسط فرمان های GRIP انجام می شود، سبب ایجاد اجسام جدیدی شود، این گزینه را انتخاب می کنیم:

** STRETCH **

Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: copy

** STRETCH (multiple) **

Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:

همانگونه که ملاحظه می شود، در جلوی نام فرمان کلمۀ multiple نوشته می شود که بیانگر ایجاد اجسام جدید است. دراین صورت فرمانی که درآن هستیم، با هربار تعیین نقطۀ مقصد تکرار می شود.

با انتخاب گزینۀ Copy، فرمان GRIP_MOVE مانند فرمان COPY با گزینۀ Multiple کار می کند.

 

توجه: هربار که نوع GRIP را تغییر می دهیم (فرمان GRIP جدیدی انتخاب می کنیم)، باید گزینۀ Copy را دوباره انتخاب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

Undo (لغو)

همانند همۀ فرمان های دیگر این گزینه برای لغو آخرین عمل انجام شده و برگشت به زمان پیش از آن است.

 

بالای صفحه (Top)

Reference (مرجع)

هنگام اجرای فرمان های GRIP_ROTATE و GRIP_SCALE این گزینه قابل استفاده است که عیناً مانند همین گزینه در فرمان های ROTATE و SCALE عمل می کند.

 

بالای صفحه (Top)

eXit (خروج)

با انتخاب این گزینه یا با زدن دکمۀ Escape از فرمان GRIP خارج می شویم.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب همزمان چند نقطۀ Grip

برای Stretch کردن می توانیم چندین نقطه را برای جابجایی درنظر بگیریم. به این منظور پس ازانتخاب اجسام و مشاهدۀ مربع های آبی رنگ، کلید Shift را نگه داشته درمیان مربع هایی که مایلیم کلیک می کنیم و درانتها درداخل یکی از مربع های انتخاب شده کلیک می کنیم تا آن نقطه به عنوان نقطۀمبنا درنظرگرفته شود و فرمان GRIPS آغاز گردد.

 

بالای صفحه (Top)

تنظیماتی به روی قلاب ها (GRIPs) و روش «نام- فعل»

برای تعیین روش استفاده از قلاب ها، تغییر رنگ آن ها و تصمیم گیری درمورد طریقۀ انتخاب به روش «نام- فعل» از فرمان OPTIONS کمک می گیریم.

این فرمان از منوی Tools قابل دسترسی است: ToolswOptions…

پس از احضار پنجرۀ Options زبانۀ Selection را انتخاب می کنیم. بقیۀ توضیحات درزیر شکل 15-3 نوشته شده اند.

 

شکل 15-3) پنجرۀگفتگویی Options، زبانۀ Selection

1.     نوار عنوان: گزینه ها (Options)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجرۀگفتگویی و صرفنظرکردن از تنظیمات انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     با انتخاب این دکمه و در پی آن انتقال مکان نما (که اکنون به شکل علامت سؤال درآمده است) به روی قسمت موردنظر و تقه زدن (Click) دکمۀ ماوس، یک راهنمای یک یا چندسطری دربارۀ گزینۀ مربوطه ظاهر می گردد.

4.     زبانۀ Selection که این پنجره مربوط به همین زبانه است.

5.     ناحیۀ Selection Modes – حالات انتخاب

6.     Noun/verb selection – فقط درصورتی می توانیم از روش انتخاب «نام- فعل» استفاده کنیم که این جعبۀکنترلی روشن باشد.

7.     Use shift to add to selection – هنگام انتخاب به روش «نام- فعل» با هربار انتخاب، اجسام انتخاب شده به گروه انتخابی قبلی افزوده می شوند. اگر این جعبۀکنترلی روشن باشد، برای افزودن اجسام جدید به گروه انتخابی، باید از Shift کمک بگیریم، درغیراین صورت با هربار انتخاب، اجسامی که قبلاً انتخاب شده بودند از گروه انتخابی حذف می شوند.

8.     Press and drag – با انتخاب این گزینه برای بازکردن پنجره یا پنجرۀمتقاطع لازم است که دکمۀ ماوس را فشرده نگه داریم، درغیر این صورت اجسام فقط با اشارۀ مستقیم انتخاب می شوند.

9.     Implied windowing – اگر این جعبۀکنترلی روشن باشد، با کلیک کردن ماوس در نقطه ای خالی از صفحۀترسیم پنجره یا پنجرۀ متقاطع باز می شود، درصورت خاموش بودن آن، عمل انتخاب فقط با اشارۀمستقیم انجام می شود.

10. Object grouping – این گزینه را هنگام آشنایی با فرمان GROUPS متوجه می شویم. پس وعدۀ دیدار در «اتوکد پیشرفته»

11. Associative hatch – اگر این گزینه روشن باشد، هنگام انتخاب جسمی که با فرمان HATCH (هاشور) ایجادشده مرزهای آن نیز انتخاب می شوند.

12. ناحیۀ Pickbox Size – اندازۀ مربع انتخابگر

13. اندازۀ مربع انتخابگر در این پنجره دیده می شود.

14. این نوارلغزنده برای تنظیم اندازۀ مربع انتخابگر مورداستفاده قرار می گیرد.

15. ناحیۀ Grips – قلاب ها

16. Enable grips – اگر این گزینه خاموش باشد، با انتخاب اجسام، Gripهای آن روشن نمی شوند. برای استفاده از فرمان های مربوط به Gripها باید این جعبۀکنترلی روشن باشد.

17. Enable grips within blocks – اگر این گزینه روشن باشد، اجسام داخل بلوک هرکدام جداگانه درنظر گرفته می شوند. درصورت خاموش بودن این جعبۀکنترلی، هر بلوک تنها دارای یک Grip است که در محل درج آن قرار دارد. بعداً با بلوک ها آشنا می شویم.

18. Unselected grip color – رنگ مربع توخالی Grip را درحالت انتخاب نشده از این قسمت انتخاب می کنیم.

19. Selected grip color - رنگ مربع توپر Grip را درحالت انتخاب شده از این قسمت انتخاب می کنیم.

20. ناحیۀ Grip Size – اندازۀ قلاب

21. اندازه و رنگ مربع Grip در این پنجره دیده می شود.

22. این نوارلغزنده برای تنظیم اندازۀ مربع Grip مورداستفاده قرار می گیرد.

23. با انتخاب OK (پذیرش) تغییرات ایجادشده در پنجرۀگفتگویی ذخیره و اعمال می گردند و پنجره بسته می شود.

24. دکمۀ Cancel (لغو) را در صورت انصراف می زنیم.

25. دکمۀ Apply (اجراشود) را درصورتی می زنیم که بخواهیم ضمن ذخیرۀ تنظیمات انجام گرفته، از فرمان خارج نشویم.

26. برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به این فرمان دکمۀ Help را انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

درنقشه ای که دارای اجسام ساده مانند پاره خط (Line)، دایره (Circle)، کمان (Arc)، نقطه (Point)، نیم خط (Ray)، خط (Xline)، نوار (Trace)، جامددوبعدی (Solid)، و اجسام مرکب مانند مستطیل (Rectangle)، حلقه یا دایرۀتوپر (Donut)، چندضلعی (Polygon)، چندخطی (Polyline) و ... است، فرمان های Grips را اجرا و نتیجه را بررسی کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده