EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 17 - ویژگی های اجسام (Object properties)
ویژگی های عمومی - خصوصیات جاری - چگونگی تعیین خصوصیات جاری - تعیین لایۀجاری - تعیین رنگ جاری - تعیین نوع خط جاری - تعیین وزن خط جاری - منظور از اصطلاح Bylayer (لایه ای) چیست؟ - تغییر خصوصیات اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی های اجسام - تغییر لایۀ اجسام نقشۀ شکل 16-1 - ویژگی های هندسی - مشاهده و تغییر ویژگی های عمومی و هندسی (PROPERTIES) - تطبیق خصوصیات با ویژگی های جسم انتخابی (MATCHPROP) - گزینۀ Settings - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوی گشودنی Format - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 17 - ویژگی های اجسام (Object properties)

 

ویژگی های عمومی

خصوصیات جاری

چگونگی تعیین خصوصیات جاری

تعیین لایۀجاری

تعیین رنگ جاری

تعیین نوع خط جاری

تعیین وزن خط جاری

منظور از اصطلاح Bylayer (لایه ای) چیست؟

تغییر خصوصیات اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی های اجسام

تغییر لایۀ اجسام نقشۀ شکل 16-1

ویژگی های هندسی

مشاهده و تغییر ویژگی های عمومی و هندسی (PROPERTIES)

تطبیق خصوصیات با ویژگی های جسم انتخابی (MATCHPROP)

گزینۀ Settings

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوی گشودنی Format

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

ویژگی های عمومی

می دانیم که هنگام ترسیم پاره خط، تنها نقاط رأس قطعات آن از ما پرسیده می شود. همینطور برای ترسیم کمان، دایره، چندخطی، چندضلعی، مستطیل و ... تنها درخواست ورود اطلاعات لازم برای ترسیم اجسام می شود و هیچگاه در زمان اجرای فرمان های ترسیمی که برای ما اجسام جدیدی به وجود می آورند، پرسشی درمورد لایه، رنگ، نوع خط، وزن خط، شیوۀچاپ و ... مطرح نمی گردد. این درحالی است که همۀ اجسام صرفنظراز نوع آن ها، دارای ویژگی های اشاره شده هستند. این ویژگی ها که ارتباطی به نوع اجسام ندارند، «ویژگی های عمومی» نامیده می شوند.

 

بالای صفحه (Top)

خصوصیات جاری

از لحظه ای که وارد اتوکد می شویم و کار جدیدی را شروع می کنیم، با اجرای هر فرمان ترسیمی، جسمی که به وجود می آوریم دارای ویژگی های عمومی است. «خصوصیات جاری» ویژگی های عمومی ای است که هرجسم هنگام به وجود آمدن، آن خصوصیات را به خود می گیرد. درهرنقشه ای پیش فرض هایی برای خصوصیات جاری درنظر گرفته شده است، اما هرزمان که کاربر بخواهد توانایی تغییر خصوصیات جاری را دارد.

 

بالای صفحه (Top)

چگونگی تعیین خصوصیات جاری

همانگونه که هنگام اجرای فرمان LAYER دیدیم، با انتخاب نام یک لایه و زدن دکمۀ Current در پنجرۀگفتگویی Layer Properties Manager، آن لایه را به صورت لایۀجاری درمی آوردیم. یعنی ازآن پس هرچه به کمک فرمان های ترسیمی ایجاد می شد، در لایۀ جاری قرار می گرفت. دیگر خصوصیاتی را که می توانیم در مورد جسم جاری تغییر دهیم، عبارتنداز: رنگ، نوع خط، وزن خط، شیوۀچاپ و ... در اینجا با فرمان هایی که برای تغییر لایه، رنگ، نوع خط و وزن خط به کار می روند آشنا می شویم و شیوۀچاپ را می گذاریم برای بعد. اما پیش ازآن دوباره نگاهی به منوی ابزار ویژگی های اجسام می اندازیم و با فهرست های جهشی (combo boxes) موجود در آن آشنا می شویم. (شکل 17-1)

 

بالای صفحه (Top)

تعیین لایۀجاری

با راه های مختلف برای تعیین لایۀجاری در فصل پیش آشنا شدیم:

1.      

a.      اطمینان از اینکه هیچ فرمانی درحال اجرا نیست (یعنی کلمۀ Command: را در پایین ترین سطر ناحیۀفرمان مشاهده کنیم.)

b.      اطمینان از اینکه هیچ جسمی انتخاب نشده است (در هر زمان با دوبار فشردن متوالی کلید Escape دو شرط بالا برآورده می شوند)

c.      بازکردن فهرست جهشی لایه ها (شمارۀ 1 در شکل 17-1) و انتخاب لایۀ موردنظر.

2.     اجرای فرمان LAYER و انتخاب دکمۀ Current در پنجرۀگفتگویی

3.     استفاده از فرمان AI_MOLC برای اینکه لایۀ یک جسم را به عنوان لایۀجاری انتخاب کنیم.

 

شکل 17-1) بخش های مختلف منوی ابزار ویژگی های اجسام (Object Properties)

1.     لایۀجاری

2.     رنگ جاری

3.     نوع خط جاری

4.     وزن خط جاری

5.     شیوۀچاپ جاری

 

بالای صفحه (Top)

تعیین رنگ جاری

راه هایی که برای تعیین رنگ جاری وجود دارند:

1.     اطمینان ازاینکه هیچ فرمانی درحال اجرا نیست و هیچ جسمی انتخاب نشده است، سپس بازکردن فهرست جهشی رنگ (شمارۀ 2 در شکل 17-1) و انتخاب رنگ موردنظر از میان گزینه های آن. (شکل 17-2)

2.     اجرای فرمان COLOR. دراین صورت پنجرۀگفتگویی شکل 17-3 باز می شود. همانگونه که مشاهده می گردد، این پنجره شباهت زیادی به پنجرۀگفتگویی شکل 16-4-5 دارد. تنها تفاوت در دکمه های Bylayer و Byblock است که درشکل 16-4-5 هردو دکمه خاموشند ولی در شکل17-3 قابل انتخاب می باشند. دربارۀ مفهوم «بلوکی» (Byblock) هنگام بررسی بلوک ها صحبت خواهیم کرد، اما با مفهوم «لایه ای» (Bylayer) کمی بعد درهمین فصل آشنا می شویم.

 

شکل 17-2) با بازکردن فهرست جهشی مربوط به رنگ (شمارۀ 2 از شکل 17-1) می توانیم رنگ موردنظر را ازمیان گزینه های موجود انتخاب کنیم. با انتخاب گزینۀ آخر یعنی Other… پنجرۀ فرمان COLOR (شکل 17-3) باز می شود.

 

شکل 17-3) با اجرای فرمان COLOR این پنجرۀگفتگویی ظاهر می شود. بخش های مختلف این پنجره در شکل16-4-5 شرح داده شده اند. تنها تفاوت این شکل با شکل 16-4-5 در این است که دکمه های ByLayer و ByBlock در اینجا قابل انتخابند.

 

بالای صفحه (Top)

تعیین نوع خط جاری

راه های موجود برای تعیین نوع خط جاری عبارتنداز:

1.     اطمینان ازاینکه هیچ فرمانی درحال اجرا نیست و هیچ جسمی انتخاب نشده است، سپس بازکردن فهرست جهشی نوع خط (شمارۀ 3 در شکل 17-1) و انتخاب نوع خط موردنظر ازمیان گزینه های آن، مشروط براینکه نوع خط درخواستی قبلاً بارگذاری (load) شده باشد. (شکل 17-5)

2.     اجرای فرمان LINETYPE که درپی آن پنجرۀگفتگویی شکل 17-4-الف باز می شود. توضیحات مربوطه در زیر شکل نوشته شده است.

 

شکل 17-4-الف) پنجرۀگفتگویی مدیریت نوع خط که با اجرای فرمان LINETYPE احضار می گردد.

1.     نوار عنوان پنجرۀگفتگویی مدیریت نوع خط (Linetype Manager)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون ثبت تغییرات ایجادشده، این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     ناحیۀ صافی های نوع خط: با صافی های نوع خط در «اتوکد پیشرفته» آشنا خواهیم شد.

5.     جعبۀفهرست جهشی صافی ها

6.     دکمۀ معکوس سازی صافی ها

7.     دکمۀ Load… - برای بارگذاری نوع خط های جدید دکمۀ Load… را می زنیم. دراین صورت یک پنجرۀگفتگویی مشابه شکل 16-4-6-1 در فصل قبل باز می شود.

8.     دکمۀ Delete - درصورتی که هیچ جسمی در نقشه با نوع خط انتخابی رسم نشده باشد، می توانیم آن نوع خط را پاک (Delete) کنیم. درصورت نیاز می توانیم آن نوع خط را مجدداً بارگذاری کرده مورداستفاده قرار دهیم.

9.     دکمۀ Current - برای آنکه نوع خط انتخابی به صورت جاری درآید این دکمه را انتخاب می کنیم. پس از این هرچه رسم کنیم با نوع خط جاری ترسیم خواهد شد.

10. دکمۀ Show details - برای مشاهدۀ جزئیات بیشتر این دکمه را می زنیم و پنجرۀ گفتگویی به صورت شکل 17-4-ب در می آید.

11. در این قسمت نام نوع خط جاری مشاهده می گردد.

12. این فهرست نشان دهندۀ نوع خط های بارگذاری شده است که برای انتخاب هرکدام مکان نما را به روی سطر موردنظر برده، تقه می زنیم (کلیک می کنیم).

13. Linetype - ستون و دکمۀ نوع خط: نام نوع خط در این ستون دیده می شود.

14. Appearance - ستون و دکمۀ ظاهر نوع خط: شکل ظاهری نوع خط در این ستون نشان داده می شود.

15. Description - ستون و دکمۀ شرح: شرح مختصری دربارۀ نوع خط در این ستون مشاهده می شود.

16. دکمۀ OK - برای اینکه تغییرات اعمال شده در این پنجرۀگفتگویی ذخیره شود، این دکمه (پذیرش) را می زنیم و در پی آن پنجرۀگفتگویی بسته می شود.

17. دکمۀ Cancel - برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات این دکمه (لغو یا انصراف) را می زنیم.

18. برای راهنمایی درمورد این پنجره دکمۀ Help را می زنیم.

 

شکل 17-4-ب) پنجرۀگفتگویی مدیریت نوع خط درحالتی که دکمۀ Show details انتخاب شده است.

شماره های 1 تا 9 و 11 تا 18 مشابه شکل 17-4-الف می باشند.

10. برای تبدیل پنجرۀگفتگویی به آنچه درشکل 17-4-الف دیدیم دکمۀ Hide details را انتخاب می کنیم.

19. ناحیۀ جزئیات (Details)

20. Name - نام نوع خط یا نوع خط های انتخابی در این قسمت قابل مشاهده یا انتخاب می باشد. برای انتخاب نوع خط هایی که قسمت هایی از نام آن ها مشترک است از علامات و حروف مخصوص استفاده می شود که این موضوع در «اتوکد پیشرفته» بررسی خواهد شد.

21. Description - شرح نوع خط انتخابی را دراین محل می توانیم تغییر دهیم.

22. جعبۀکنترلیUse paperspace units for scaling - اگر بخواهیم واحد فضای کاغذ برای محاسبۀ مقیاس نوع خط استفاده شود، این جعبۀکنترلی را به حالت انتخاب شده درمی آوریم. واحد فضای کاغذ را در «اتوکد 3بعدی» خواهیم آموخت.

23. Global scale factor - مقیاس نوع خط (متغیرمحیطی LTSCALE) را در این محل مشاهده می کنیم و می توانیم تغییر دهیم. طول قطعات تشکیل دهندۀ نوع خط ها هنگام نمایش در نقشه در این عدد ضرب می شود.

24. Current object scale - مقیاس نوع خط جسم جاری را در این قسمت تعیین می کنیم. دراین صورت هرچه ازاین پس رسم شود، این مقیاس برای نوع خط آن درنظرگرفته می شود.

25. پهنای قلم با استاندارد ISO – این گزینه درصورتی روشن می شود که نوع خط های استاندارد ISO را برگزیده باشیم.

 

شکل 17-5) با بازکردن فهرست جهشی مربوط به نوع خط (شمارۀ 3 از شکل 17-1) می توانیم نوع خط موردنظر را ازمیان گزینه های موجود انتخاب کنیم. برای انتخاب نوع خطی که در این فهرست نیست، باید آن نوع خط بارگذاری (load) گردد. با انتخاب گزینۀ آخر یعنی Other… فرمان LINETYPE اجرا می گردد (شکل 17-4-الف) که عمل بارگذاری نوع خط جدید را ازطریق آن انجام می دهیم. دراین حالت، فراموش نشود که با استفاده از دکمۀ Current نوع خط جاری را نیز انتخاب کنیم، درغیراین صورت مجبوریم دوباره نوع خط جاری را از همین فهرست جهشی انتخاب نماییم.

 

بالای صفحه (Top)

تعیین وزن خط جاری

راه های زیر برای تعیین وزن خط جاری وجود دارند:

1.     بردن مکان نما به روی دکمۀ LWT درروی نواروضعیت (Status bar)، زدن دکمۀ راست ماوس و انتخاب گزینۀ Settings… که سبب اجرای فرمان LWEIGHT می گردد. (شکل 17-6)

 

شکل 17-6) انتخاب گزینۀ Settings… از منوی میانبر دکمۀ LWT واقع بر روی نواروضعیت برای احضار فرمان LWEIGHT

 

2.     اطمینان ازاینکه هیچ فرمانی درحال اجرا نیست و هیچ جسمی انتخاب نشده است، سپس بازکردن فهرست جهشی وزن خط (شمارۀ 4 در شکل 17-1) و انتخاب وزن خط موردنظر از میان گزینه های آن (شکل 17-7). وزن خط Default درشرح پنجرۀ فرمان LWEIGHT شرح داده شده است.

 

شکل 17-7) انتخاب وزن خط مطلوب از میان گزینه های موجود در فهرست جهشی وزن خط

 

3.     اجرای فرمان LWEIGHT که درپی آن پنجرۀگفتگویی شکل 17-8 باز می شود. توضیحات مربوطه در زیر شکل نوشته شده است.

 

شکل 17-8) پنجرۀگفتگویی تنظیمات وزن خط (Lineweight Settings) که با اجرای فرمان LWEIGHT ظاهر می شود.

1.     نوار عنوان پنجرۀگفتگویی: تنظیمات وزن خط (Lineweight Settings)

2.     دکمۀ بستن: برای خروج از پنجرۀگفتگویی بدون ثبت تغییرات ایجادشده، این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب ناحیه یا دکمۀ موردنظر، یک راهنمای یک یا چند جمله ای مشاهده می کنیم.

4.     Lineweights - ناحیۀ وزن خط ها

5.     وزن خط های موجود در این فهرست قابل مشاهده اند و می توانیم وزن خط جاری را از این فهرست انتخاب کنیم. این فهرست جهشی عیناً مشابه فهرست موجود در منوی ابزار ویژگی های اجسام (شمارۀ 4 در شکل 17-1) می باشد.

6.     ناحیۀ واحد اندازه گیری وزن خط (پهنای خط)

7.     با انتخاب دکمۀ رادیویی Millimeters (mm) واحدی که برای اندازه گیری پهنای خط ها درنظرگرفته می شود، میلی متر خواهدبود.

8.     با انتخاب دکمۀرادیویی Inches (in) واحد اینچ برای اندازه گیری پهنای خط ها درنظرگرفته می شود.

9.     با انتخاب این جعبۀکنترلی پهنای خطوط در صفحۀ نمایش دیده خواهد شد. این گزینه مانند دکمۀ LWT در روی نوار وضعیت (Status Bar) واقع در پایین صفحۀ اتوکد عمل می کند.

10. وزن خط پیش فرض (default) در این قسمت تعیین می شود. درصورتی که وزن خط جسمی Default باشد، اتوکد وزن خط تعیین شده دراین قسمت را برای آن جسم درنظر می گیرد.

11. ناحیۀ تعدیل و تغییر مقیاس نمایش پهنا (Adjust Display Scale)

12. نحوۀ نمایش پهنای اجسامی که دارای وزن خط هستند با استفاده از این نوار مدرج (slider bar) تعیین می شود.

13. نام وزن خط جاری در این قسمت مشاهده می شود.

14. دکمۀ OK - برای اینکه تغییرات اعمال شده در این پنجرۀگفتگویی ذخیره شود دکمۀ OK را می زنیم و در پی آن پنجرۀگفتگویی بسته می شود.

15. دکمۀ Cancel - برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات دکمۀ Cancel (لغو یا انصراف) را می زنیم.

16. دکمۀ Help - برای راهنمایی در مورد این پنجره دکمۀ Help را می زنیم.

 

توجه: هم چنان که در فصل پیش اشاره شد، برای مشاهدۀ وزن خط اجسام باید دکمۀ LWT واقع در نواروضعیت روشن باشد.

 

بالای صفحه (Top)

منظور از اصطلاح Bylayer (لایه ای) چیست؟

هرجسمی که دارای رنگ لایه ای (Bylayer) باشد، رنگ خود را از لایه ای که درآن است می گیرد، یعنی به هنگام ترسیم آن جسم، اتوکد بررسی می کند که رنگ لایۀ جسم چیست و آن جسم را به رنگ لایه اش رسم می کند. از مزایای استفاده از رنگ لایه ای این است که با نگاهی به صفحۀ ترسیمی می توانیم لایۀ اجسام را حدس بزنیم و با تغییر رنگ لایه، رنگ جسم نیز تغییر می یابد. مطالب گفته شده درمورد نوع خط (linetype) و وزن خط(lineweight) نیز صادق است.

 

بالای صفحه (Top)

تغییر خصوصیات اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی های اجسام

در فصل پیش با چگونگی ایجاد لایه ها آشنا شدیم و آموختیم که هنگام شروع به ترسیم، با دسته بندی اجسام و رسم هرگروه در لایه های جداگانه، چگونه به کارمان نظم وترتیب بدهیم. اما نیاموختیم که چگونه اجسامی را که قبلاً ترسیم کرده ایم و همگی در لایۀ 0 قرار دارند، به لایه هایی که اکنون ایجاد کرده ایم بیاوریم. برای تغییر هرکدام از خصوصیات ذکرشدۀ هر جسم، کافی است ابتدا مطمئن شویم که در میان هیچ فرمانی نیستیم، سپس به کمک ماوس اجسام را انتخاب می کنیم. اکنون می توانیم فهرست جهشی مربوط به ویژگی موردنظر (لایه، رنگ، نوع خط و وزن خط) را باز کرده تغییرات مطلوب را بدهیم. این روش را Toolbar editing method می نامیم.

 

بالای صفحه (Top)

تغییر لایۀ اجسام نقشۀ شکل 16-1

اکنون به همان روش ذکرشده در بالا می توانیم اجسام شکل 16-1 را در لایه های تعیین شده دسته بندی کنیم. فقط یک اشکال وجود دارد. هنگام انتخاب خطوط پنجره ها، دیوارهای اطراف نیز انتخاب می شوند. راه حل دراستفاده از فرمان BREAK است. این فرمان را درفصول قبل آموختیم. پس ازآن کمک می گیریم و پنجره ها و دیوارها را از یکدیگر جدا می کنیم. (بهتراست از منوی ابزار Modify و گزینۀ Break at point (شکل 14-12-ب) استفاده کنیم.)

 

بالای صفحه (Top)

ویژگی های هندسی

لایه، رنگ، نوع خط و وزن خط تنها ویژگی های اجسام نیستند. از آنجا که انواع اجسام (مانند خط، کمان، دایره و ...) می توانند خصوصیات گفته شده را داشته باشند، این خصوصیات را ویژگی های عمومی و دیگر خصوصیات از جمله نقطۀ ابتدای خط، مرکز دایره، زاویۀ مرکزی کمان و ... را ویژگی های هندسی (geometrical properties) می نامیم.

 

بالای صفحه (Top)

مشاهده و تغییر ویژگی های عمومی و هندسی (PROPERTIES)

برای اجرای فرمان PROPERTIES می توانیم به روش های زیر عمل کنیم:

1.     اجرای مستقیم فرمان PROPERTIES

2.     اجرای نام مستعار فرمان: CH (بقیۀ نام های مستعار این فرمان در پایان فصل نوشته شده اند.)

3.     استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+1 (که برای بستن پنجرۀ فرمان PROPERTIES نیز از همین کلیدها استفاده می کنیم.)

4.     زدن دکمۀ راست ماوس در صفحۀترسیم که اگر قبلاً جسمی را انتخاب کرده باشیم، منوی میانبر شکل 15-1 و اگر جسمی انتخاب نشده باشد، منوی میانبر طبق شکل 15-2 ظاهر می شود و می توانیم گزینۀ Properties را از میان آن انتخاب کنیم.

5.     انتخاب جسم یا اجسام و سپس دوبار تقه زدن سریع ماوس نیز سبب بازشدن پنجرۀ Properties می شود.

 

از این فرمان برای تغییر گروهی اجسام کمک می گیریم. مثلاً می توانیم شعاع کلیۀ دایره های انتخابی را یکسان کنیم، نقطۀ شروع همۀ پاره خط ها را در یک نقطۀ واحد بگیریم و ...

 

پس از اجرای این فرمان یک پنجرۀگفتگویی به صورت شناور (floating) باز می شود که می توانیم آنرا به گوشه ای ازصفحه حرکت دهیم تا به صورت ثابت (fixed-decked) درآید.

 

این پنجره در 2 حالت مختلف دارای دو عملکرد متفاوت است:

1.     درحالتی که هیچ جسمی انتخاب نشده باشد پنجرۀ Properties به منظور مشاهده و تغییر خصوصیات جاری به کار می رود. (شکل17-9-الف)

2.     درصورتی که بخواهیم خصوصیات جسم یا اجسامی را مشاهده کنیم یا تغییر دهیم، اجسام را انتخاب کرده، به سراغ پنجرۀ Properties می رویم. (شکل 17-10-الف)

 

شکل 17-9-الف) پنجرۀگفتگویی فرمان PROPERTIES در حالتی که هیچ جسمی انتخاب نشده است. در این حالت تنظیمات موجود در این پنجره نشاندهندۀ وضعیت جاری در نقشه است. یعنی هرچه پس از این ترسیم می کنیم با ویژگی هایی که مشاهده می شوند رسم می گردد.

1.     عنوان: ویژگی ها در پروندۀ ترسیمی (در اینجا نام پروندۀ ترسیمی Drawing1.dwg است.)

2.     دکمۀ خروج: برای بستن پنجرۀگفتگویی این دکمه را می زنیم.

3.     همانگونه که مشاهده می شود در این قسمت عبارت No selection به چشم می خورد. معنی آن این است که هر تغییری در این پنجرۀگفتگویی بر روی جسم جاری اثر می گذارد و هرآنچه از این به بعد رسم شود دارای خصوصیاتی خواهد بود که در این پنجره دیده می شود.

4.     برای انتخاب اجسام به کمک صافی و اجرای فرمان QSELECT این دکمه را می زنیم. فرمان QSELECT را در «اتوکد پیشرفته» می آموزیم.

5.     با زدن این دکمه فرمان PSELECT اجرا می شود و از کاربر می خواهد که اجسام موردنظر خود را انتخاب کند. با انتخاب اجسام وضعیت این پنجره به شکل 17-10-الف یا 17-10-ب درمی آید.

6.     این دکمه برای تغییر وضعیت متغیرسیستمی PICKADD به کار می رود که در شرح شکل 17-10-الف توضیح داده می شود.

7.     زبانه های Alphabetic و Categorized: با انتخاب این زبانه ها خصوصیات به ترتیب الفبایی یا موضوعی فهرست می شوند. دراینجا زبانۀ Categorized انتخاب شده است و با انتخاب زبانۀ Alphabetic پنجره به شکل 17-9-ب درمی آید. اگر زبانۀ Categorized انتخاب شود، به ترتیب خصوصیات عمومی، شیوۀچاپ، صفحۀنمایش و خصوصیات متفرقه دردسترس خواهندبود.

8.     ویژگی های عمومی، شامل:

9.     رنگ

10. لایه

11. نوع خط

12. مقیاس نوع خط

13. وزن خط

14. ضخامت ارتفاعی

15. شیوۀچاپ(رسم). خصوصیات مربوط به شیوۀچاپ با فرمان هایی مانند PLOT، PAGESETUP و ... تغییر می یابند. این خصوصیات شامل موارد زیر می شوند:

16. نام شیوۀچاپ

17. جدول شیوۀچاپ

18. فضایی که جدول چاپ برای آن تعیین شده است. این گزینه در اینجا قابل تغییر نیست و فقط «قابل مشاهده» است.

19. نوع جدول چاپ

20. صفحۀنمایش که ویژگی های مربوط به آن از طریق فرمان هایی مانند ZOOM، PAN و ... تغییر می یابند. این ویژگی ها شامل موارد زیر می باشند:

21. مختص x مرکز صفحۀنمایش (فقط قابل مشاهده)

22. مختص y مرکز صفحۀنمایش (فقط قابل مشاهده)

23. مختص z مرکز صفحۀنمایش (فقط قابل مشاهده)

24. ارتفاع (عرض) صفحۀتصویر برحسب واحد تعیین شده برای نقشه (فقط قابل مشاهده)

25. پهنای (طول) صفحۀ تصویر برحسب واحد نقشه (فقط قابل مشاهده)

26. ویژگی های متفرقه شامل:

27. وضعیت نماددستگاه مختصات: روشن یا خاموش

28. موقعیت نماددستگاه مختصات: روی مبدأمختصات (Origin) یا در گوشۀ صفحۀترسیمی

29. آیا دستگاه مختصات برای هر یک از دریچه های دید تعریف شده است یا نه؟

30. نام دستگاه مختصات کاربر

31. سطر Help - دراین ناحیه توضیحاتی دربارۀ هرکدام از سطرهایی که درآن هستیم مشاهده می کنیم.

 

شکل 17-9-ب) پنجرۀگفتگویی فرمان PROPERTIES درحالتی که هیچ جسمی انتخاب نشده است. درصورتی که زبانۀ Alphabetic را انتخاب کنیم فهرست مشخصات جاری به صورت الفبایی به نمایش درمی آید.

 

شکل 17-10-الف) پنجرۀگفتگویی فرمان PROPERTIES درحالتی که یک پاره خط انتخاب شده است. در این حالت تنظیمات موجود در این پنجره نشاندهندۀ خصوصیات عمومی و هندسی خط انتخابی است. هرتغییری در این پنجره بر روی پاره خط انتخاب شده اعمال می شود.

1.     عنوان: ویژگی ها در پروندۀ ترسیمی (در اینجا نام پروندۀ ترسیمی Drawing1.dwg است.)

2.     دکمۀ خروج: برای بستن پنجرۀگفتگویی این دکمه را می زنیم.

3.     اگر تعداد اجسام انتخابی بیش از یکی باشد، در این قسمت اجسام به صورت دسته بندی شده لیست می شوند. مثلاً اگر 3 عدد پاره خط و 4 عدد دایره در گروه انتخابی باشند، 3 عنوان:

All (7)

Circle (4)

Line (3)

دیده می شود که با انتخاب هرکدام می توانیم خصوصیات مشترک را مشاهده کرده، تغییر دهیم. کلمۀ Line در این قسمت به معنی این است که خصوصیات یک خط در زیر نمایش داده شده است.

4.     برای انتخاب اجسام به کمک صافی و اجرای فرمان QSELECT این دکمه را می زنیم. فرمان QSELECT را در «اتوکد پیشرفته» می آموزیم.

5.     با زدن این دکمه فرمان PSELECT اجرا می شود و از کاربر می خواهد که اجسام موردنظر خود را انتخاب کند. با انتخاب اجسام، خصوصیات مشترک آن ها در همین پنجره به نمایش درمی آید و قابل تغییر خواهد بود.

6.     این دکمه برای تغییر وضعیت متغیرسیستمی PICKADD به کار می رود. عدد 1 در روی این دکمه به این معنی است که باهربار انتخاب، اجسامی که قبلاً انتخاب شده بودند، از گروه انتخابی حذف شوند. اگر علامت به اضافه (+) را درروی دکمه مشاهده کنیم، با هرانتخاب اجسام به گروه انتخابی فعلی افزوده می شوند. عملکرد این دکمه مانند جعبۀکنترلی شمارۀ 7 از شکل 15-3 می باشد.

7.     زبانه های Alphabetic و Categorized: با انتخاب این زبانه ها خصوصیات به ترتیب الفبایی یا موضوعی فهرست می شوند. دراینجا زبانۀ Categorized انتخاب شده است و با انتخاب زبانۀ Alphabetic پنجره به شکل 17-10-ب درمی آید. اگر زبانۀ Categorized انتخاب شود، به ترتیب خصوصیات عمومی وسپس ویژگی های هندسی فهرست می شوند.

8.     ویژگی های عمومی، شامل:

9.     رنگ

10. لایه

11. نوع خط

12. مقیاس نوع خط

13. شیوۀرسم (چاپ)

14. وزن خط (پهنای خط)

15. Hyperlink که مفهومی مرتبط با HTML است و در «اتوکد پیشرفته» خواهیم آموخت.

16. ضخامت ارتفاعی (برای اجسام دوبعدی برابر 0 است.)

17. هندسۀ جسم، شامل:

18. طول (x) نقطۀ شروع پاره خط. با رفتن به این سطر و سطرهای مشابه، دکمه ای درسمت راست دیده می شود که می توانیم با انتخاب آن طول و عرض و ارتفاع نقطۀ شروع یا انتهای پاره خط را در صفحۀترسیمی تغییر دهیم.

19. عرض (y) نقطۀ شروع پاره خط

20. ارتفاع (z) نقطۀ شروع پاره خط

21. طول (x) نقطۀ انتهایی پاره خط

22. عرض (y) نقطۀ انتهایی پاره خط

23. ارتفاع (z) نقطۀ انتهایی پاره خط

24. rx – فاصلۀ افقی بین ابتدا و انتهای پاره خط (فقط قابل مشاهده)

25. ry – فاصلۀ عمودی بین ابتدا و انتهای پاره خط (فقط قابل مشاهده)

26. rz – فاصلۀ ارتفاعی بین ابتدا و انتهای پاره خط (فقط قابل مشاهده)

27. طول پاره خط (فقط قابل مشاهده)

28. زاویه – زاویه ای که پاره خط با جهت مثبت محور xها می سازد. (فقط قابل مشاهده)

29. سطر Help - دراین ناحیه توضیحاتی دربارۀ هرکدام از سطرهایی که درآن هستیم مشاهده می کنیم.

 

شکل 17-10-ب) پنجرۀگفتگویی فرمان PROPERTIES درحالتی که یک پاره خط انتخاب شده است. درصورتی که زبانۀ Alphabetic را انتخاب کنیم فهرست مشخصات پاره خط به صورت الفبایی به نمایش درمی آید.

 

بالای صفحه (Top)

تطبیق خصوصیات با ویژگی های جسم انتخابی (MATCHPROP)

اگر بخواهیم خصوصیات اجسام را تغییر دهیم به گونه ای که خصوصیات یک جسم دیگر را بگیرند، فرمان MATCHPROP را به کار می بریم.

Command: matchprop

Select source object:

جسم مبنا را انتخاب می کنیم.

دیگر اجسام انتخابی خصوصیات خود را از این جسم خواهند گرفت.

Current active settings: Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness PlotStyle Text Dim Hatch

تنظیمات فعلی این فرمان در اینجا نشان داده می شوند. (این تنظیمات را می توانیم با انتخاب گزینۀ Settings تغییر دهیم.)

اکنون مکان نما به شکل یک قلم مو در می آید و از این پس هرچه انتخاب کنیم ویژگی های عمومی خود را از جسم اولیه می گیرد.

Select destination object(s) or [Settings]:

انتخاب اجسامی که می خواهیم خصوصیاتشان تغییر کند.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Settings

با ورود یا انتخاب گزینۀ Settings یک پنجره باز می شود (شکل 17-11) توضیحات مربوط به این گزینه در زیر شکل نوشته شده است.

 

شکل 17-11) پنجرۀگفتگویی فرمان MATCHPROP در حالتی که گزینۀ Settings را انتخاب کرده ایم.

1.     عنوان: تنظیم خصوصیات (Property Settings)

2.     دکمۀ خروج: برای بستن پنجرۀگفتگویی این دکمه را می زنیم.

3.     برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه درمورد هر قسمت بر روی علامت سؤال تقه می زنیم، سپس به محل موردنظر رفته آن را انتخاب می کنیم تا راهنمایی ظاهر گردد.

4.     ناحیۀ ویژگی های پایه ای (عمومی) شامل موارد زیر (همانگونه که در شکل دیده می شود، ویژگی های جسم اصلی درمقابل هرکدام از جعبه های کنترلی مربوطه نوشته شده اند.)

5.     Color - رنگ: با انتخاب این جعبۀکنترلی، رنگ اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

6.     Layer - لایه: با انتخاب این جعبۀکنترلی، لایۀ اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

7.     Linetype - نوع خط: با انتخاب این جعبۀکنترلی، نوع خط اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

8.     Linetype Scale - مقیاس نوع خط: با انتخاب این جعبۀ کنترلی مقیاس نوع خط اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

9.     Lineweight - وزن خط: با روشن شدن این جعبۀکنترلی وزن خط اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

10. Thickness - ضخامت ارتفاعی: در صورت انتخاب این جعبۀکنترلی ضخامت ارتفاعی اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

11. Plot Style - شیوۀچاپ: با انتخاب این جعبۀکنترلی شیوۀچاپ اجسام انتخابی مشابه جسم اصلی می شود.

12. ناحیۀ ویژگی های مخصوص:

13. Dimension – اندازه گذاری – با اندازه گذاری بعداً آشنا خواهیم شد.

14. Text – متن – با متن نیز در فصول بعدی آشنا می شویم.

15. Hatch – هاشور – با هاشور هم به زودی آشنا می شویم.

16. با انتخاب OK پنجرۀگفتگویی پس از ذخیرۀ تنظیمات بسته می شود.

17. با انتخاب Cancel پنجرۀگفتگویی بدون ذخیرۀ تنظیمات بسته می شود.

18. با انتخاب Help راهنمای مربوط به فرمان MATCHPROP ظاهر می گردد.

 

توجه: فرمان MATCHPROP را می توانیم درحالتی که چندین نقشه را در اتوکد باز کرده ایم (درحالت چندپرونده ای) برای تطبیق ویژگی های اجسام از نقشه ای به نقشۀ دیگر مورداستفاده قرار دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

نام مستعار یا مخفف نام فرمان های این فصل در جدول زیر نشان داده شده است.

 

Commands

Aliases

LAYER

ddlmodes, la

COLOR

col, colour, ddcolor

LINETYPE

lt, ltype, ddltype

LWEIGHT

lw, Lineweight

PROPERTIES

ch, ddchprop, ddmodify, mo, props

MATCHPROP

Ma

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوی گشودنی Format

درشکل های 17-12 نماد فرمان های MATCHPROP و PROPERTIES درمنوی ابزار استاندارد و درشکل 17-13 محل هرکدام از فرمان های این فصل در منوی Format نشان داده شده است. MATCHPROP در منوی گشودنی Modify قرار دارد.

 

شکل 17-12-ا) نماد فرمان MATCHPROP در منوی ابزار استاندارد

 

شکل 17-12-2) نماد فرمان PROPERTIES در منوی ابزار استاندارد

 

شکل 17-13) محل فرمان های مربوط به قالب کار در منوی Format

1.     Layer… - فرمان تعریف لایه ها (LAYER)

2.     Color… - فرمان تعیین رنگ (COLOR)

3.     Linetype… - فرمان تعریف نوع خط (LINETYPE)

4.     Lineweight… - فرمان تعریف وزن خط (LWEIGHT)

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     وزن خط پیش فرض (default) چیست؟

2.     رنگ لایه ای (Bylayer) چیست؟

3.     برای استفاده از یک نوع خط جدید آن را از چه نوع پرونده ای بارگذاری می کنیم؟

4.     آیا راه دیگری به جز اجرای فرمان UCSICON یا استفاده از منوی View برای روشن و خاموش کردن نماددستگاه مختصات وجود دارد؟ شرح دهید.

5.     نام لایه، رنگ، نوع خط و وزن خط جاری را چگونه می توانیم با نگاهی به صفحۀ اتوکد تشخیص دهیم؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     با فرمان LIST درفصول قبل آشنا شدیم. یک خط را به رنگ، نوع خط و وزن خط لایه ای (Bylayer) رسم کرده از آن LIST بگیرید. در فهرست مشخصات این خط به دنبال رنگ، نوع خط و وزن خط آن بگردید.

2.     خط دیگری به رنگ قرمز (Red) رسم کنید و از آن LIST بگیرید. در فهرست مشخصات رنگ آن را مشاهده کنید. چه نتیجه گیریی می کنید؟

3.     فرمان PROPERTIES را برای هردو خط اجرا کرده باهم مقایسه کنید.

4.     چگونه می توانیم بدون LIST گرفتن از یک جسم و فقط با انتخاب آن، رنگ، نوع خط و وزن خط آن را بدانیم؟

5.     مراحل زیر را انجام دهید:

a.      وارد اتوکد شوید.

b.      گزینۀ Start from Scratch را انتخاب کرده، وارد صفحۀترسیم شوید.

c.      لایه ای به نام NewLayer ایجاد کنید و آن را به صورت لایۀجاری درآورید.

d.     پاره خطی رسم کنید. این پاره خط در لایۀ NewLayer قرار دارد.

e.      بررسی کنید که درحالت «چندپرونده» باشید و فرمان NEW را اجرا کرده، نقشۀ جدیدی ایجاد کنید.

f.       پاره خطی در نقشۀ جدید رسم کنید. این پاره خط در لایۀ 0 قرار دارد. در این نقشه لایه ای به نام NewLayer نداریم.

g.      وارد نقشۀ اول شوید و فرمان MATCHPROP را اجرا کنید.

h.      به عنوان جسم مبنا، پاره خطی را که در لایۀ NewLayer قرار دارد انتخاب کنید.

i.        وارد نقشۀ دوم شوید و پاره خطی را که در لایۀ 0 قرار دارد انتخاب کنید.

j.        به فرمان خاتمه دهید.

بررسی کنید که آیا در نقشۀ جدید لایه ای به نام NewLayer داریم؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده