EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 18 - ویرایش به سبک ویندوز
سخن گفتن به زبان ویندوز - فرمان های ویرایشی ویندوز در اتوکد - فرمان CUTCLIP - فرمان COPYCLIP - فرمان COPYBASE - فرمان PASTECLIP - فرمان PASTEBLOCK - فرمان PASTEORIG - لغو فرمان (فرمان U) - اجرای مجدد فرمان لغو شده (فرمان REDO) - پاک کردن اجسام انتخاب شده - انتخاب همه چیز در نقشه - منوی گشودنی Edit - کلیدهای ترکیبی - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 18 - ویرایش به سبک ویندوز

 

سخن گفتن به زبان ویندوز

فرمان های ویرایشی ویندوز در اتوکد

فرمان CUTCLIP

فرمان COPYCLIP

فرمان COPYBASE

فرمان PASTECLIP

فرمان PASTEBLOCK

فرمان PASTEORIG

لغو فرمان (فرمان U)

اجرای مجدد فرمان لغو شده (فرمان REDO)

پاک کردن اجسام انتخاب شده

انتخاب همه چیز در نقشه

منوی گشودنی Edit

کلیدهای ترکیبی

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

سخن گفتن به زبان ویندوز

اززمانی که ویندوز به صورت سیستم عامل عرضه شد، شکل اجرای بسیاری از برنامه های حتی قدیمی تر از ویندوز به صورت استاندارد ویندوز درآمد. این امر مزایای فراوانی را سبب شد که ازآن جمله است:

1.     شباهت در شکل ظاهری منوهای گشودنی (Pull down menus)، منوهای ابزار (Toolbar menus)، پنجره های گفتگویی (Dialog boxes) و ... (مجموعه شکل های 18-1 و 2 و 3)

2.     نام های مشابه برای برخی از منوها و گزینه های منوهای گشودنی مانند New، OPEN، SAVE، EXIT و ... (شکل های 18-1)

3.     اشکال مشابه برای برخی از نمادهای منوهای ابزار (شکل های 18-4)

4.     کلیدهای ترکیبی مشابه برای فرامین مثل CTRL+O برای OPEN، CTRL+S برای SAVE و ... (شکل های 18-1)

5.     ...

 

شکل 18-1-الف) منوی File در Microsoft Word 2002 (XP)

 

شکل 18-1-ب) منوی File در AutoCAD 2002

 

شکل 18-2-الف) منوی ابزار Standard در Microsoft Word 2002 (XP)

 

شکل 18-2-ب) منوی ابزار Standard در AutoCAD 2002

 

شکل 18-3-الف) پنجرۀگفتگویی فرمان OPEN در Microsoft Word 2002 (XP)

 

شکل 18-3-ب) پنجرۀگفتگویی فرمان OPEN در AutoCAD 2002

 

شکل 18-4-الف) نماد هایی از منوهای ابزار در Microsoft Word 2002 (XP)

 

شکل 18-4-ب) نماد هایی از منوهای ابزار در AutoCAD 2002

 

بالای صفحه (Top)

فرمان های ویرایشی ویندوز در اتوکد

درفصل 15 با گزینه های منوی میانبر ناحیۀترسیمی آشنا شدیم و وعده گرفتیم که به زودی با فرامین ویرایشی به سبک ویندوز آشنا خواهیم شد. (شکل 15-1) الوعده وفا!

این فرمان ها برای انتقال و کپی اجسام در یک نقشه از محلی به محل دیگر یا از نقشه ای به نقشۀ دیگر به کار می روند. حتی می توانیم اجسامی را از برنامه های دیگر تحت ویندوز به حافظۀموقتی ویندوز (clipboard) ببریم و درنقشه مان درج کنیم.

 

شکل 18-5) منوی میانبر صفحۀترسیم و گزینه های مربوط به فرمان های استاندارد ویندوز:

         CUTCLIP

         COPYCLIP

         COPYBASE

         PASTECLIP

         PASTEBLOCK

         PASTEORIG

درصورتی که پس از انتخاب اجسام منوی میانبر را احضار کنیم، این منو به شکل 15-1 خواهد بود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان CUTCLIP

با اجرای این فرمان هرچه در ناحیۀترسیمی انتخاب کنیم، پاک شده، به حافظۀموقتی ویندوز (clipboard) برده می شود و می توانیم بعداً آنچه را که در clipboard نگهداری می شود، درجای دیگر درج (Paste) کنیم.

Command: cutclip

Select objects:

اجسام را انتخاب می کنیم و درپایان Enter را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان COPYCLIP

این فرمان سبب می شود که اجسام انتخابی به حافظۀ موقتی ویندوز (clipboard) برده شوند، بدون اینکه از نقشه حذف گردند. درواقع یک کپی از اجسام انتخابی در clipboard نگهداری می شود.

Command: copyclip

Select objects:

اجسام را انتخاب می کنیم و درپایان Enter را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان COPYBASE

اگر این فرمان را اجرا کنیم، پیش از انتخاب اجسام، اتوکد از ما نقطۀمبنا را نیز می پرسد، مشابه آنچه هنگام اجرای فرمان COPY انجام می دهد:

Command: copybase

Specify base point:

نقطۀمبنا را تعیین می کنیم.

Select objects:

اجسام را انتخاب می کنیم و درپایان Enter را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PASTECLIP

با اجرای این فرمان آنچه در حافظۀموقتی ویندوز (clipboard) است در اتوکد کپی می شود. نقطۀمبنا (base point) نقطۀ پیش فرض درنظرگرفته می شود که هنگام اجرای CUTCLIP یا COPYCLIP تعیین می گردد، مگرآنکه نقطۀمبنا را خودمان با اجرای فرمان COPYBASE تعیین کرده باشیم.

Command: pasteclip

Specify insertion point:

نقطۀدرج را تعیین می کنیم.

 

منظور از «نقطۀدرج» (insertion point) محلی مشابه «نقطۀمقصد» درفرمان COPY است.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PASTEBLOCK

با فرمان BLOCK بعداً آشنا خواهیم شد. با اجرای این فرمان اجسام موجود در حافظۀموقتی ویندوز (clipboard) به صورت یکپارچه و به عنوان یک جسم واحد درج خواهند شد:

Command: pasteclip

Specify insertion point:

نقطۀ درج را تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PASTEORIG

این فرمان را درهمان نقشه ای که عمل CUTCLIP یا COPYCLIP یا COPYBASE را انجام داده ایم نمی توانیم اجرا کنیم، بلکه به منظور انتقال یا کپی اجسام از یک نقشه به نقشه ای دیگر با حفظ موقعیت قبلی به کار می رود. این فرمان پیغامی ندارد.

 

بالای صفحه (Top)

لغو فرمان (فرمان U)

برای لغو آخرین عمل انجام گرفته فرمان U را اجرا می کنیم. این فرمان را می توانیم تازمانی که به شرایط لحظۀ شروع به کار برسیم و همۀ اعمال انجام گرفته لغو شوند، ادامه دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

اجرای مجدد فرمان لغو شده (فرمان REDO)

درصورتی که بلافاصله پس از لغو یک فرمان پشیمان شویم، می توانیم فرمان REDO را اجرا کنیم. فرمان REDO بایستی بلافاصله پس از فرمان Uاجرا گردد و نمی توانیم آن را بیش از یکبار و پشت سرهم اجرا کنیم. درصورتی که اتوکد این نقص را رفع کند قدم مهمی در راستای راحتی کاربر خواهد برداشت.

 

بالای صفحه (Top)

پاک کردن اجسام انتخاب شده

درصورتی که از روش نام-فعل (noun/verb selection) برای انتخاب اجسام استفاده کنیم و درپی آن کلید Del یا Delete را درروی صفحه کلید بزنیم، همانند اجرای فرمان ERASE، اجسام انتخابی پاک می شوند.

 

بالای صفحه (Top)

انتخاب همه چیز در نقشه

در صورتی که کلیدترکیبی Ctrl+A را بزنیم، هرچه در نقشه داریم انتخاب می شود. این عمل چه درحالتی که فرمانی را اجرا نکرده ایم و چه دردرون فرمان های ویرایشی که درخواست انتخاب اجسام (Select objects:) را مطرح می کنند انجام می گیرد.

 

بالای صفحه (Top)

منوی گشودنی Edit

با نگاهی به منوی گشودنی Edit می بینیم که فرمان های این فصل را ازطریق این منو نیز می توانیم اجرا کنیم. (شکل 18-6)

 

شکل 18-6) منوی گشودنی Edit گزینه هایی که مربوط به فرمان های به سبک ویندوز می باشند.

همگی این گزینه ها، به جز 3گزینۀ:

         Copy Link

         Paste as Hyperlink

         Paste Special…

شرح داده شده اند که این 3 فرمان نیز در «اتوکد پیشرفته» آموخته خواهند شد.

 

بالای صفحه (Top)

کلیدهای ترکیبی

همانگونه که درشکل 18-6 مشاهده می شود از کلیدهای ترکیبی نیز می توانیم برای اجرای برخی از فرمان های این فصل کمک بگیریم:

         Ctrl+Z برای U

         Ctrl+Y برای REDO

         Ctrl+X برای CUTCLIP

         Ctrl+C برای COPYCLIP

         Ctrl+V برای PASTECLIP

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     اگر بدانیم فرمان های این فصل به کمک کلیدهای ترکیبی نیز اجرا می شوند، این کلیدها را بیابید.

2.     نقطۀ پیش فرضی که هنگام اجرای فرمان های CUTCLIP و COPYCLIP به عنوان نقطۀمبنا درنظرگرفته می شود چگونه تعیین می گردد؟ با اجرای مکرر این دو فرمان و سپس PASTECLIP برای اجسام مختلف با چیدمان های متفاوت، این موضوع را بررسی کنید.

3.     با استفاده از کلیدهای ترکیبی مربوط به فرمان های CUTCLIP، COPYCLIP و PASTECLIP بین اتوکد و برنامه های دیگر تحت ویندوز عمل Cut، Copy و Paste را انجام دهید.

4.     نمادهای فرمان های این فصل را درمنوی ابزار استاندارد پیداکرده، شکل آن ها را با نمادهای مشابه دربرنامه های دیگر مقایسه کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده