EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 19 - دید خود را گسترش دهیم
«بهتردیدن» را بیاموزیم! - گزینه های فرمان ZOOM (اندازه نمایی) - گزینۀ Real time (زمان اجرا) - گزینۀ ALL (محدوده ها) - گزینۀ Center (تعیین مرکز) - گزینۀ Dynamic (پویا) - گزینۀ Extents (گستره ها) - گزینۀ ‍Previous (قبلی) - گزینۀ Scale (مقیاس) - گزینۀ Window (پنجره) - فرمان PAN (جابجایی تصویر) - فرمان DSVIEWER - فرمان VIEW (منظره) - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 19 - دید خود را گسترش دهیم

 

«بهتردیدن» را بیاموزیم!

گزینه های فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

گزینۀ Real time (زمان اجرا)

گزینۀ ALL (محدوده ها)

گزینۀ Center (تعیین مرکز)

گزینۀ Dynamic (پویا)

گزینۀ Extents (گستره ها)

گزینۀ ‍Previous (قبلی)

گزینۀ Scale (مقیاس)

گزینۀ Window (پنجره)

فرمان PAN (جابجایی تصویر)

فرمان DSVIEWER

فرمان VIEW (منظره)

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

«بهتردیدن» را بیاموزیم!

با فرمان های ZOOM و PAN از همان ابتدای مطالعۀ این کتاب آشنا شدیم. در این فصل می خواهیم ضمن یادآوری و یادگیری همۀ گزینه های هردو فرمان، با فرمان های دیگری نیز برای بهتردیدن آشنا شویم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان ZOOM (اندازه نمایی)

پیش ازاین محل فرمان ZOOM و گزینه های آن را در منوهای گشودنی و ابزار دیده ایم (شکل های 1-23، 8-4 و 8-5). برای اجرای گزینه های این فرمان می توانیم از منو نیز کمک بگیریم. اما اگر فرمان را مستقیماً و در سطرفرمان اجرا کنیم، گزینه های آن را به این شکل مشاهده خواهیم کرد.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>:

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Real time (زمان اجرا)

با زدن Enter اندازه نمایی زمان اجرا (Real time) اجرا می شود که با آن آشناییم. (نام Real time درمیان گزینه ها نیست ولی پیش فرض است.)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ ALL (محدوده ها)

با انتخاب این گزینه محدوده ها (که توسط فرمان LIMITS قابل بازیابی و تغییرند) به نمایش درمی آیند. البته اگر قسمت هایی از نقشۀ رسم شده در خارج محدوده قرار داشته باشد، کل نقشه نیز در صفحۀتصویر قابل مشاهده خواهد بود.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a

Regenerating model.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Center (تعیین مرکز)

با انتخاب این گزینه نقطه ای را به عنوان مرکز صفحۀترسیمی انتخاب می کنیم، سپس ضریب بزرگنمایی یا بلندی (height) صفحۀتصویر خواسته می شود.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: c

Specify center point:

تعیین مرکز صفحه

Enter magnification or height <اندازۀ فعلی>:

ورود اندازۀ بزرگنمایی، برای پذیرش مقدار جاری Enter را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Dynamic (پویا)

پنجرۀ بزرگنمایی را به صورت متحرک انتخاب می کنیم. (شکل های 19-1 و 19-2)

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: d

با انتخاب این گزینه صفحۀتصویر مانند شکل 19-1 می شود. بقیۀ توضیحات در شرح شکل نوشته شده است.

 

شکل 19-1) با انتخاب گزینۀ Dynamic در فرمان ZOOM شکل صفحۀتصویر به این صورت درمی آید:

1.     کل نقشه درصفحه دیده می شود.

2.     محدودۀ صفحه ای که پیش از اجرای فرمان ZOOM مشاهده می شد با خط چین سبزرنگ (خط چین داخلی) مشخص می شود.

3.     محدودۀ کل با خط چین آبی رنگ (خط چین بیرونی) نمایش داده می شود. این همان محدوده ای است که با گزینۀ All از فرمان ZOOM به نمایش درمی آید.

4.     مستطیلی که در وسط آن علامت ضربدر دیده می شود، با حرکت ماوس در صفحه جابجا می شود. با زدن دکمۀ ماوس، شکل این مستطیل تغییر می کند که در شکل 19-2 نشان داده شده است و دراین حالت می توانیم اندازۀ آن را تغییر دهیم. با زدن مجدد دکمۀ ماوس مستطیل به همین شکل درمی آید و می توانیم آن را جابجا کنیم. پس از آنکه اندازه و موقعیت مستطیل به صورت مطلوب درآمد، کلید Enter را می زنیم و درپی آن محدوده ای که با مستطیل مشخص شده، بزرگ نمایی می گردد.

 

شکل 19-2) با زدن دکمۀ ماوس، مستطیلی که در شکل 19-1 مشاهده کردیم به این صورت درمی آید.

 

با حرکت ماوس مستطیلی که در روی ضلع سمت راست آن علامت پیکان (فلش) دیده می شود، بزرگ و کوچک می شود. با زدن دوبارۀ دکمۀ ماوس، اندازۀ این مستطیل ثابت می شود و مستطیل به شکل سابق خود تبدیل می شود (شکل 19-1) و می توانیم آن را جابجا کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Extents (گستره ها)

هرچه در نقشه موجود است به بزرگترین اندازۀ ممکن نشان می دهد.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: e

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ ‍Previous (قبلی)

اندازه نمایی قبلی را، درصورت وجود، نشان می دهد.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: p

اگر اندازه نمایی قبلی وجود نداشته باشد این پیغام را می دهد:

No previous view saved.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Scale (مقیاس)

نیازی به انتخاب این گزینه نیست و با ورود هرعددی درمقابل پیغام فرمان ZOOM، این عدد به عنوان مقیاس (scale) درنظرگرفته می شود.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: s

Enter a scale factor (nX or nXP):

همان طورکه ملاحظه می شود، پیغامی که درپی انتخاب گزینۀ Scale ازسوی اتوکد داده می شود، مشابه همان است که در اولین پیغام این فرمان صادر می گردد.

در پاسخ، و برای تعیین ضریب مقیاس جدید 3 روش وجود دارد:

1.     ورود ضریب بزرگ نمایی مطلق - عدد مثبت (مانند 0.5 یا 50): اتوکد محدوده ها (که با فرمان LIMITS قابل بازیابی و تغییرند) را درنظر می گیرد و مقیاس بزرگ نمایی صفحه را برای وقتی که پنجره ای به ابعاد محدوده بزرگ نمایی می شود، حساب می کند. اکنون عددی را که کاربر وارد کرده است درضریب بزرگ نمایی که حساب کرده ضرب می کند و ترسیم را به اندازۀ به دست آمده نمایش می دهد. این درحالی است که مرکز صفحۀتصویر جابجا نمی شود.

2.     ورود ضریب بزرگ نمایی نسبی - عدد مثبت با پسوند X (مانند 0.5x یا 50x): این ضریب به عنوان نسبت صفحۀبعدی به صفحۀفعلی درنظر گرفته می شود. مثلاً برای اینکه تصاویر دوبرابر اندازۀ فعلی دیده شوند، ضریب 2x و برای آنکه نصف اندازۀ فعلی مشاهده شوند، ضریب 0.5x را وارد می کنیم. (گزینه های Zoom In و Zoom Out در منوی گشودنی و ابزار (اشکال 8-4 و 8-5) همین روش را به کار می برند.)

3.     ورود ضریب بزرگنمایی مطلق، نسبت به فضای کاغذ – عدد مثبت با پسوند XP (مانند 0.5xp یا 50xp): این نوع بزرگنمایی را هنگامی که با فضای کاغذ آشنا شدیم فرا خواهیم گرفت.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Window (پنجره)

با این گزینه آشناییم و پیش ازاین بارها از آن استفاده کرده ایم.

Command: zoom

Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or

[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: w

Specify first corner:

تعیین نقطۀ اول پنجره (رأس اول)

Specify opposite corner:

تعیین نقطۀ دوم پنجره (رأس مقابل)

 

همانگونه که در پیغام اول فرمان ZOOM مشاهده می شود، می توانیم بدون انتخاب این گزینه نیز به راحتی پنجرۀ موردنظر را انتخاب کنیم.

 

شکل 19-3) گزینه های منوی فرعی Pan در منوی گشودنی View

1.     Realtime – جابجایی تصویر زمان اجرا

2.     Point – تعیین نقطه به دوطریق:

         نقطۀمبدأ- نقطۀمقصد

         میزان جابجایی - Enter

3.     Left – حرکت تصویر به سمت چپ به اندازۀ 2/0 اندازۀ تصویر فعلی

4.     Right - حرکت تصویر به سمت راست به اندازۀ 2/0 اندازۀ تصویر فعلی

5.     Up - حرکت تصویر به بالا به اندازۀ 2/0 اندازۀ تصویر فعلی

6.     Down - حرکت تصویر به پایین به اندازۀ 2/0 اندازۀ تصویر فعلی

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PAN (جابجایی تصویر)

فرمان PAN دارای گزینه ای نیست ولی درصورت انتخاب گزینه های موجود در منوی View امکاناتی دراختیار ما قرار می گیرد که درشکل 19-3 شرح داده شده اند.

 

شکل 19-4) با اجرای فرمان DSVIEWER این پنجره درروی صفحۀترسیمی باز می شود.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان DSVIEWER

این فرمان ازطریق منوی View (شکل 19-3) قابل اجراست: ViewwAerial view

با اجرای این فرمان پنجره ای روی صفحۀترسیم باز می شود (شکل 19-4). شرح جزئیات این پنجره در شکل های 19-5، 19-5-1، 19-5-2 و 19-5-3 داده شده است.

این فرمان شباهت زیادی به گزینۀ Dynamic از فرمان ZOOM دارد. مزیت آن به Zoom Dynamic این است که همزمان با جابجایی و تغییراندازۀ پنجره، تصویرنهایی درصفحۀ اصلی نمایش داده می شود.

 

شکل 19-5) پنجرۀ DSVIEWER

1.     منوهای گشودنی (شکل های 19-4-1 تا 3)

2.     منوهای ابزار، از چپ به راست:

         درشت نمایی، بزرگ نمایی (Zoom in)

         ریزنمایی، کوچک نمایی (Zoom out)

         اندازه نمایی Global (شرح در پایین)

 

شکل 19- 5-1) منوی View از پنجرۀ Aerial View

         Zoom In – درشت نمایی (اندازۀ تصویر دوبرابر می شود.)

         Zoom Out – ریزنمایی (اندازۀ تصویر نصف می شود.)

         Global – کل صفحه به نمایش درمی آید.

 

شکل 19- 5-2) منوی Options از پنجرۀ Aerial View

         Auto Viewport - مربوط به دریچه های دید (اتوکد پیشرفته)

         Dynamic Update – درصورت انتخاب شدن، با تغییر درترسیم، محتویات نقشۀ جدید در صفحۀ Aerial View نشان داده می شوند.

         Realtime Zoom – اگر انتخاب شده باشد، همزمان با حرکت دادن و تغییر اندازۀ مستطیل موجود در پنجرۀ Aerial View، پنجرۀ نقشه نیز ناحیۀ جدید را نشان می دهد.

 

شکل 19-5-3) منوی Help از پنجرۀ Aerial View

 

بالای صفحه (Top)

فرمان VIEW (منظره)

گزینۀ Previous از فرمان ZOOM برای بازیابی تصویرهایی که در نشست جاری بر روی صفحۀنمایش دیده ایم به کار می رود. اما با خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن دیگر نمی توانیم تصاویر قبلی را مشاهده کنیم. فرمان VIEW برای ذخیرۀ این تصاویر و سپس بازیابی آن ها مورداستفاده قرار می گیرد. این فرمان نیز مانند PAN، ZOOM و DSVIEWER ازطریق منوی View (شکل 19-3) قابل اجراست: ViewwNamed Views…

با اجرای این فرمان، پنجره ای باز می شود. برخی از امکانات موجود در این فرمان مربوط به حالت 3بعدی می شوند و در درس «اتوکد 3بعدی» تدریس می گردندو بقیه را در شرح شکل 19-6 مشاهده می کنیم.

 

شکل 19-6) پنجرۀ گفتگویی View که درپی اجرای فرمان VIEW باز می شود.

1.     عنوان پنجرۀگفتگویی: منظره (View)

2.     دکمۀ Close: برای خروج از فرمان VIEW بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش موردنظر، یک توضیح یک یا چندسطری ظاهر می شود.

4.     زبانۀ Named Views که دراینجا موردبررسی قرار می گیرد. زبانۀ دیگر مربوط به اتوکد 3بعدی است.

5.     ناحیه ای که در آن نام منظره های موجود و خصوصیات آن ها نمایش داده می شود. جزئیات را در «اتوکد 3بعدی» خواهیم دید.

6.     دکمۀ Set Current – با انتخاب این دکمه، منظره ای که در ناحیۀ شمارۀ 5 انتخاب و highlight شده است به صورت منظرۀ جاری درمی آید، یعنی منظره در صفحۀ تصویر نمایش داده می شود.

7.     دکمۀ New… - با انتخاب دکمۀ New پنجرۀ شکل 19-6-1 بازشده، از ما می خواهد که منظرۀ جدیدی را تعریف کنیم.

8.     دکمۀ Details – سبب بازشدن پنجرۀ شکل 19-6-2 می شود.

9.     با انتخاب دکمۀ OK و تأیید، پس از ذخیرۀ تغییرات انجام شده از فرمان VIEW خارج می شویم.

10. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

11. دکمۀ Help برای نمایش راهنمای انگلیسی اتوکد دربارۀ فرمان VIEW می باشد.

 

شکل 19-6-1) پنجرۀ گفتگویی New View که درپی انتخاب دکمۀ New در پنجرۀ View باز می شود.

1.     عنوان پنجرۀگفتگویی: منظرۀجدید (New View)

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجره بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش موردنظر، یک توضیح یک یا چندسطری ظاهر می شود.

4.     جعبۀویرایشی View name: (نام منظره): نام موردنظر برای منظرۀ جدید را دراین قسمت وارد می کنیم.

5.     دکمۀرادیویی Current display – با انتخاب این دکمۀرادیویی، صفحۀنمایش فعلی به عنوان منظره با نام داده شده درنظرگرفته می شود.

6.     دکمۀ رادیویی Define window – اگر این دکمۀرادیویی را انتخاب کرده باشیم، باید پنجره ای را برای تعیین محدوده های منظره انتخاب کنیم.

7.     اگر دکمۀرادیوییDefine window روشن باشد، این دکمه قابل انتخاب می گردد و پس از کلیک کردن بروی آن، محدودۀ منظرۀ موردنظر را در صفحۀترسیم انتخاب می کنیم.

8.     ناحیۀ UCS Settings – شرح این ناحیه را در «اتوکد 3بعدی» خواهیم دید.

9.     با انتخاب دکمۀ OK و تأیید، پس از ذخیرۀ تغییرات انجام شده، این پنجره بسته می شود و دوباره وارد پنجرۀ View می شویم. (شکل 19-6-1-1)

10. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

11. دکمۀ Help برای نمایش راهنمای انگلیسی اتوکد دربارۀ نحوۀ تعریف منظرۀ جدید می باشد.

 

شکل 19-6-1-1) پس از زدن OK در پنجرۀ New View نام منظرۀ جدید (My View) به فهرست منظره های موجود اضافه می شود.

 

شکل 19-6-2) پنجرۀ View Details که با انتخاب دکمۀ Details در پنجرۀ View باز می شود و مشخصات منظره (View) انتخابی را نشان می دهد که شامل مواردی می شوند که در «اتوکد 3بعدی» با آن ها آشنا می شویم.

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     شباهت های گزینۀ Dynamic از فرمان ZOOM را با عملکرد فرمان DSVIEWER بنویسید.

2.     گزینۀ Dynamic Update از منوی Options درپنجرۀ Aerial View چه عملی انجام می دهد؟

3.     Zoom In و Zoom Out که هردو ازطریق منوهای ابزار و گشودنی دردسترس کاربران قرار دارند، کدام گزینۀ فرمان ZOOM را مورداستفاده قرار می دهند؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     پس از اجرای هرکدام از گزینه های 4گانۀ Left، Right، Up، Down از منوی فرعی Pan در منوی گشودنی View به سطرفرمان نگاه کرده، بررسی کنید که چه فرمانی اجرا شده است. (علامت – پسوندی است که قراردادن آن در ابتدای نام برخی از فرمان های گفتگویی، سبب تغییر عملکرد آن ها می شود. فرمان های "-LAYER"، "-ARRAY"، "-VIEW" و ... را امتحان کنید.)

2.     بررسی کنید که چه زمانی گزینه های All و Extents از فرمان ZOOM کاملاً مشابهند؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۳

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده