EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 22 - بلوک
یک شمال برای همه - اول ترسیم شمال - فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک - نام بلوک (Block name) - اجسام (Objects) - نقطۀ مبنای درج بلوک (Base point) - رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK - فرمان INSERT برای درج بلوک - 2 مزیت برای استفاده از بلوک ها - 1- توانایی درج بلوک با اندازه های مختلف - 2- چرخش بلوک هنگام درج - ذخیرۀ بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر (فرمان WBLOCK) - نقطۀ مبنای درج پروندۀترسیمی (BASE) - بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک ها - تغییر شرح بلوک (فرمان REFEDIT) - فرمان REFCLOSE - گزینۀ Save - گزینۀ Discard - منوی ابزار Refedit - تغییرنام بلوک (RENAME) - حذف شرح بلوک از ترسیم - درج گروهی (MINSERT) - تجزیۀ بلوک به کمک فرمان EXPLODE - مرکز طراحی اتوکد (AutoCAD Design Center) - واحدبلوک – واحدنقشه - ایجاد نماد بلوک (فرمان BLOCKICON) - رنگ، نوع خط و وزن خط بلوکی (Byblock) - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
www.irancad.com - خودآموز اتوکد 2002 - مهندس مهرداد آهن خواه - فصل 22 - بلوک

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 22 - بلوک

 

یک شمال برای همه

اول ترسیم شمال

فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک

1- نام بلوک (Block name)

2- اجسام (Objects)

3- نقطۀ مبنای درج بلوک (Base point)

رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK

فرمان INSERT برای درج بلوک

2 مزیت برای استفاده از بلوک ها

1- توانایی درج بلوک با اندازه های مختلف

2- چرخش بلوک هنگام درج

ذخیرۀ بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر (فرمان WBLOCK)

نقطۀ مبنای درج پروندۀترسیمی (BASE)

بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک ها

تغییر شرح بلوک (فرمان REFEDIT)

فرمان REFCLOSE

گزینۀ Save

گزینۀ Discard

منوی ابزار Refedit

تغییرنام بلوک (RENAME)

حذف شرح بلوک از ترسیم

درج گروهی (MINSERT)

تجزیۀ بلوک به کمک فرمان EXPLODE

مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center))

واحدبلوک – واحدنقشه

ایجاد نماد بلوک (فرمان BLOCKICON)

رنگ، نوع خط و وزن خط بلوکی (Byblock)

نام مستعار فرمان ها

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

یک شمال برای همه

یکبار دیگر به شکل 8-1-1 نگاهی می اندازیم. علامتی که بیانگر جهت شمال است، درگوشۀ چپ و بالای شکل قرار دارد.

در این فصل می خواهیم پس از آنکه ترسیم علامت شمال را انجام دادیم، کاری کنیم که از این پس در هر نقشه ای بتوانیم آنرا مورد استفاده قرار دهیم. بعداً با مزایای انجام چنین کاری بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

بالای صفحه (Top)

اول ترسیم شمال

برای ترسیم این علامت از شکل 22-1 کمک می گیریم. اندازه های لازم در شکل نشان داده شده اند.

 

1

شکل 22-1) می خواهیم این علامت شمال را ترسیم کنیم. اندازه های لازم در سمت چپ شکل داده شده اند. این علامت دارای تقارن می باشد و برای ترسیم آن تنها از یک فرمان ترسیمی (LINE) و فرمان ویرایشی MIRROR کمک می گیریم. قسمت های توپر را هم به کمک BHATCH ایجاد می کنیم.

بالای صفحه (Top)

فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک

برای ساختن بلوک فرمان BLOCK را اجرا می کنیم. اما پیش از اجرای این فرمان باید دستکم 3 نکته را موردتوجه قرار دهیم:

 

بالای صفحه (Top)

1- نام بلوک (Block name)

یک بلوک باید دارای نام منحصربه فردی باشد. کلیۀ حروف به جز علاماتی مانند *، ? و ... که برای ویندوز یا اتوکد دارای معانی مخصوصی می باشند، مجاز است. طول نام یک بلوک می تواند حداکثر تا 255 حرف باشد. برای علامت شمال که در اینجا می خواهیم آنرا تبدیل به بلوک کنیم نام north را درنظر می گیریم.

 

بالای صفحه (Top)

2- اجسام (Objects)

از دیگر مواردی که پیش از اجرای فرمان بلوک باید درنظر بگیریم این است که اجسامی که قرار است بلوک را بسازند دردسترس قرار دهیم تا به راحتی بتوانیم آن ها را انتخاب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

3- نقطۀ مبنای درج بلوک (Base point)

هنگامی که می خواهیم بلوکی را که قبلاً تعریف کرده ایم در جایی درج کنیم، نیاز به گرفتن از یک نقطه (که معمولاً روی اجسام تشکیل دهندۀ بلوک قرار دارد) داریم، لذا برای تعریف بلوک نیز نیازمند تعیین یک نقطه به عنوان مبنای درج می باشیم. نقطۀ مبنا را برای بلوک north در انتهای نوک پایینی شکل رسم شده انتخاب می کنیم.

اکنون به شکل 22-2 و توضیحات آن توجه می کنیم.

 

توجه: برای مشابه شدن نتیجۀ اجرای فرمان BLOCK با آنچه دراین کتاب نوشته شده است، دکمۀرادیویی Convert to block را که به صورت پیش فرض انتخاب شده است به همان صورت باقی می گذاریم. (دکمۀ شمارۀ 12 در شکل 22-2)

 

شکل 22-2) پنجرۀگفتگویی تعریف بلوک که با اجرای فرمان BLOCK باز می شود.

1.     نوار عنوان: شرح بلوک (Block definition)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را می زنیم، سپس مکان نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده، دکمۀ ماوس را می زنیم.

4.     جعبۀویرایشی Name (نام): نام موردنظرمان را برای بلوک در این محل وارد می کنیم. با بازکردن این فهرست جهشی نام بلوک هایی که در این نقشه وجود دارند دیده می شود. برای اطمینان از اینکه نام وارد شده از قبل وجود نداشته باشد، بهتر است به نام های موجود نگاهی بیندازیم.

5.     ناحیۀ Base point (نقطۀ مبنا): در این ناحیه به دو طریق انتخاب یا ورودمختصات می توانیم نقطۀ مبنای درج را مشخص کنیم.

6.     دکمۀ Pick point (انتخاب نقطه): با زدن این دکمه پنجرۀگفتگویی «شرح بلوک» موقتاً محو می شود و می توانیم به هرکدام از روش های موجود (ورود مستقیم مختصات، استفاده از ابزارهای کمک رسم مانند Snap، Osnap، Otrack و ...) نقطۀ درج را انتخاب کنیم. بهتر است نقطۀ انتخابی محلی درنزدیکی یا روی اجسام انتخابی باشد.

7.     جعبه های ویرایشی X,Y,Z: درصورتی که بخواهیم طول و عرض و ارتفاع (X,Y,Z) نقطۀمبنای درج را جداگانه وارد کنیم، این کار را می توانیم در جعبه های ویرایشی انجام دهیم. پس از انتخاب نقطه با استفاده از دکمۀ Pick point (دکمۀ شماره 6) مختصات آن را در همین جعبه های ویرایشی مشاهده می کنیم. درصورتی که نقطه ای انتخاب نکنیم، مختصات نقطۀ درج 0,0,0 درنظر گرفته می شود. این موضوع در بسیاری از موارد باعث سردرگمی کاربران می شود، چرا که درصورت فراموش شدن تعیین نقطۀ مبنای درج، اتوکد پیغام خطایی نمی دهد و این درحالی است که ممکن است مختصات 0,0,0 نسبت به اجسام انتخابی در فاصلۀ بسیار دوری قرار گرفته باشد.

8.     ناحیۀ Objects (اجسام): در این ناحیه اجسام را انتخاب می کنیم و تعداد آن ها را پس از انتخاب مشاهده می کنیم و دربارۀ آنچه بر سر اجسام انتخابی خواهد آمد تصمیم گیری می کنیم.

9.     دکمۀ Select objects (انتخاب اجسام): با انتخاب این دکمه پنجرۀگفتگویی موقتاً به کنار می رود و می توانیم اجسامی را که قرار است بلوک را تشکیل دهند انتخاب کنیم.

10. دکمۀ Quick Select (انتخاب سریع): هنگام انتخاب می توانیم از ابزار کمکی QSELECT نیز یاری بگیریم. با انتخاب این دکمه پنجرۀگفتگویی Qselect ظاهر می شود و می توانیم به کمک آن اجسام موردنظر را به صورت دسته بندی شده انتخاب کنیم. QSELECT را در «اتوکد پیشرفته» خواهیم آموخت.

11. دکمۀرادیویی Retain (حفظ اجسام): اگر این دکمۀرادیویی روشن باشد، پس از ساخته شدن بلوک، اجسام انتخابی به همان صورت اولیه و دست نخورده باقی می مانند.

12. دکمۀرادیویی Convert to block (تبدیل به بلوک): اگر این دکمۀرادیویی روشن باشد، پس از ساخته شدن بلوک، اجسام انتخابی حذف می شوند و به جای آن ها بلوکی که ساخته ایم درج (insert) می گردد. این دکمه به صورت پیش فرض روشن است.

13. دکمۀرادیویی Delete (پاک کردن): با انتخاب این دکمۀرادیویی اجسام انتخابی پاک می شوند.

14. در این سطر تعداد اجسام انتخابی نشان داده می شود.

15. ناحیۀ Preview icon (نماد پیش نمایش): در این ناحیه دربارۀ ایجاد یا عدم ایجاد نماد پیش نمایش تصمیم می گیریم. این نماد هنگام اجرای فرمان های ADCENTER و REFEDIT مورداستفاده قرار می گیرد.

16. دکمۀرادیویی Do not include an icon: با انتخاب و روشن کردن این دکمۀرادیویی از اتوکد می خواهیم برای بلوک نماد (icon) نسازد.

17. دکمۀرادیویی Create icon from block geometry: اگر این دکمۀ رادیویی روشن باشد، نماد (icon) پیش نمایش بلوک ساخته می شود که در هنگام اجرای فرمان ADCENTER مورد استفاده قرار می گیرد. این دکمه به صورت پیش فرض روشن است.

18. درصورت انتخاب دکمۀرادیویی شمارۀ 17 نماد پیش نمایش بلوک در این محل دیده می شود.

19. فهرست جهشی Insert Units (واحدهای درج): هنگام درج بلوک از طریق اجرای فرمان ADCENTER واحدی که در این قسمت انتخاب می کنیم (واحد اندازه گیری طول) برای این بلوک درنظرگرفته می شود. واحدهای موجود عبارتند از: Unitless (بدون واحد)، Inches (اینچ)، Feet (فوت)، Miles (مایل)، Centimeters (سانتی متر)، Meters (متر)، Kilometers (کیلومتر)، Microinches (میکرواینچ)، Mils (میل)، Yards (یارد)، Angstroms (آنگستروم)، Nanometers (نانومتر)، Microns (میکرون)، Decimeters (دسی متر)، Decameters (دکامتر)، Hectometers (هکتومتر)، Gigameters (گیگامتر)، Astronomical Units (واحد نجومی)، Light Years (سال نوری)، Parsecs.

20. جعبۀمتن Description (شرح): با نوشتن توضیحاتی دربارۀ بلوک، این توضیحات هنگام اجرای فرمان ADCENTER دراختیارمان قرار می گیرند.

21. دکمۀ Hyperlink – این دکمه در «اتوکد پیشرفته» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

22. دکمۀ OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمۀ OK بلوک ساخته می شود و فرمان BLOCK پایان می یابد. اگر اشکالی در تعاریف مربوطه وجود داشته باشد اتوکد پیغام های مناسب را می دهد و به پنجرۀگفتگویی Block Definition برمی گردد.

23. دکمۀ Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می زنیم.

24. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان BLOCK این دکمه را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK

با نگاهی به صفحۀ ترسیمی به نظر می رسد هیچ اتفاقی نیفتاده است. ولی با اجرای فرمان LIST مشاهده می کنیم که اجسام انتخابی همگی به یک جسم واحد تبدیل شده اند. (شکل 22-3)

 

شکل 22-3) نتیجۀ اجرای فرمان LIST برروی بلوک درج شده

 

اکنون با یک نوع دیگر از اجسام به نام Block Reference آشنا می شویم. درواقع ما هنگام اجرای فرمان BLOCK از اتوکد خواسته بودیم که پس از ساختن بلوک اجسام انتخابی را پاک کند و به جای آنها بلوک تازه بوجودآمده را درج کند. اما برای درج دوباره و چندبارۀ بلوک چه باید کرد؟

 

بالای صفحه (Top)

فرمان INSERT برای درج بلوک

برای درج بلوک در محل موردنظر فرمان INSERT را به کمک می گیریم. با اجرای فرمان INSERT پنجرۀگفتگویی شکل 22-4 ظاهر می شود. توضیحات لازم دربارۀ این فرمان و گزینه های موجود در پنجرۀگفتگویی Insert در زیر شکل نوشته شده است. اما بد نیست در اینجا به مواردی از مزایای استفاده از بلوک اشاره ای داشته باشیم:

 

بالای صفحه (Top)

2 مزیت برای استفاده از بلوک ها

 

بالای صفحه (Top)

1- توانایی درج بلوک با اندازه های مختلف

می توانیم یک بلوک را با مقیاس های متفاوت درج کنیم. یک بلوک را دوبرابر و دیگری را نصف بلوک اولیه درنظر بگیریم. این کار را هنگام اجرای فرمان INSERT انجام می دهیم. حتی می توانیم مقیاس بلوک را در جهات سه گانۀ طول و عرض و ارتفاع متفاوت بدهیم.

 

بالای صفحه (Top)

2- چرخش بلوک هنگام درج

هنگام درج بلوک می توانیم زاویۀ دوران آن را نیز تعیین کنیم.

 

شکل 22-4) پنجرۀگفتگویی درج بلوک که با اجرای فرمان INSERT باز می شود.

1.     نوار عنوان: درج (Insert)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را می زنیم، سپس مکان نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده، دکمۀ ماوس را می زنیم.

4.     جعبۀویرایشی Name (نام): نام بلوک موردنظرمان را از این قسمت انتخاب می کنیم.

5.     دکمۀ Browse… (جستجو): با انتخاب این دکمه می توانیم یک پروندۀ ترسیمی را به عنوان بلوک در نقشه درج کنیم.

6.     با انتخاب یک پروندۀترسیمی به عنوان بلوک، مسیر پرونده در این سطر نوشته می شود.

7.     ناحیۀ Insertion point (نقطۀ درج): در این ناحیه مختصات نقطۀدرج را مشخص می کنیم.

8.     جعبۀکنترلی Specify On-Screen (تعیین در صفحۀترسیمی): اگر این جعبۀکنترلی انتخاب شود، پس از زدن OK و بسته شدن پنجرۀ گفتگویی، اتوکد از ما می خواهد که نقطۀدرج را درصفحۀترسیمی مشخص کنیم. این جعبۀکنترلی به صورت پیش فرض روشن است.

9.     جعبه های ویرایشی X,Y,Z: درصورتی که بخواهیم طول و عرض و ارتفاع (X,Y,Z) نقطۀ درج را جداگانه وارد کنیم، این کار را می توانیم در جعبه های ویرایشی انجام دهیم.

10. ناحیۀ Scale (مقیاس): در این ناحیه نسبت اندازۀ بلوکی که درج می شود به بلوک تعریف شده تعیین می گردد. بلوکی که درج می شود در جهات مختلف می تواند دارای مقیاس های متفاوتی باشد.

11. جعبۀکنترلی Specify On-Screen (تعیین در صفحۀ ترسیمی): اگر این جعبۀکنترلی انتخاب شود، اتوکد مقیاس را در صفحۀترسیمی می پرسد. این جعبۀکنترلی به صورت پیش فرض خاموش است.

12. جعبه های ویرایشی X,Y,Z: مقیاس درج بلوک را در جهات طول و عرض و ارتفاع (X,Y,Z) در این جعبه های ویرایشی وارد می کنیم.

13. جعبۀکنترلی Uniform Scale (مقیاس یکنواخت): اگر این جعبۀکنترلی را روشن کنیم، جعبه های ویرایشی Y و Z خاموش و غیرقابل دسترس می شوند. معنی آن این است که می خواهیم بلوک درج شده در جهات مختلف طول و عرض و ارتفاع، به یک نسبت کوچک یا بزرگ شود.

14. ناحیۀ Rotation (دوران – چرخش): در این ناحیه میزان چرخش بلوک را هنگام درج مشخص می کنیم.

15. جعبۀکنترلی Specify On-Screen (تعیین در صفحۀ ترسیمی): اگر این جعبۀکنترلی روشن باشد، پس از زدن OK و بسته شدن پنجرۀگفتگویی، اتوکد از ما می خواهد که زاویۀدوران را در صفحۀ ترسیمی مشخص کنیم. این جعبۀکنترلی به صورت پیش فرض خاموش است.

16. جعبۀ ویرایشی Angle (زاویه): زاویۀ دوران بلوک را در این جعبۀویرایشی وارد می کنیم.

17. جعبۀکنترلی Explode (تجزیه): اگر این جعبۀکنترلی انتخاب شده باشد، بلافاصله بعد از درج بلوک، بلوک درج شده به اجزاء تشکیل دهندۀ خود تجزیه می شود. درصورتی که مقیاس درج بلوک در جهات طول و عرض و ارتفاع یکی نباشد، این جعبۀکنترلی غیرقابل انتخاب خواهد شد.

18. دکمۀ OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمۀ OK پنجره بسته می شودو درصورت نیاز درخواست های بعدی در صفحۀ ترسیمی مطرح می شود.

19. دکمۀ Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می زنیم.

20. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان INSERT این دکمه را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

ذخیرۀ بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر (فرمان WBLOCK)

همانگونه که هنگام درج بلوک دیدیم، می توانیم یک پروندۀ ترسیمی را با استفاده از دکمۀ Browse… در پنجرۀ Insert (شمارۀ 5 از شکل 22-4)، به عنوان بلوک در نقشه درج کنیم. فرمان WBLOCK برای ساختن پرونده ای که بعداً (به طریق گفته شده) قابل درج خواهد بود به کار می رود. این فرمان نیز یک پنجرۀگفتگویی را باز می کند که شرح جزئیات آن در شکل 22-5 مشاهده می شود.

 

شکل 22-5) پنجرۀگفتگویی صدوربلوک که با اجرای فرمان WBLOCK باز می شود.

21. نوار عنوان: نوشتن بلوک (Write Block)

22. دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می زنیم.

23. دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را می زنیم، سپس مکان نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده دکمۀ ماوس را می زنیم.

24. ناحیۀ Source (منشاء): در این ناحیه مشخصات آنچه که قرار است به صورت بلوک صادر شود تعیین می گردد.

25. دکمۀرادیویی Block (بلوک): اگر بخواهیم بلوک موجودی را به صورت یک پروندۀ ترسیمی (DWG) روی هارددیسک ذخیره کنیم، این دکمه را انتخاب می کنیم. در این صورت ناحیه های Base point و Objects خاموش می شوند.

26. دکمۀرادیویی Entire drawing (کل ترسیم): اگر بخواهیم کل نقشۀ موجود را به صورت یک پروندۀ ترسیمی جدید ذخیره کنیم، این دکمه را انتخاب می کنیم. یکی از مزایای این کار کم شدن حجم پروندۀ ترسیمی است. درصورت انتخاب این دکمۀرادیویی ناحیه های Base point و Objects خاموش می شوند.

27. دکمۀرادیویی Objects (اجسام): با روشن شدن این دکمۀرادیویی فرمان WBLOCK شباهت زیادی به فرمان BLOCK پیدا می کند.

28. درصورتی که دکمۀرادیویی Block را انتخاب کرده باشیم، می توانیم نام بلوک موردنظر را از این فهرست جهشی انتخاب کنیم.

29. ناحیۀ Base point (نقطۀ مبنا): در این ناحیه به دوطریق انتخاب یا ورود مختصات می توانیم نقطۀ مبنای درج را مشخص کنیم. محتویات این ناحیه عیناً مانند پنجرۀ فرمان BLOCK (شکل 22-2) می باشند.

30. ناحیۀ Objects (اجسام): در این ناحیه اجسام را انتخاب و تعداد آن ها را پس از انتخاب مشاهده می کنیم و دربارۀ آنچه بر سر اجسام انتخابی خواهد آمد تصمیم گیری می کنیم. محتویات این ناحیه عیناً مانند پنجرۀ فرمان BLOCK (شکل 22-2) می باشند.

31. ناحیۀ Destination (مقصد): در این ناحیه مشخصات مقصد (نام پرونده، محل آن و واحدهای درج) تعیین می گردند.

32. جعبۀویرایشی File name (نام پرونده): لازم است برای پرونده ای که قرار است روی دیسکت یا هارددیسک ذخیره شود نامی وارد کنیم. این نام به صورت پیش فرض "new block.dwg" می باشد.

33. فهرست جهشی و جعبۀویرایشی Location (محل): محل ذخیرۀ پرونده را در این قسمت وارد می کنیم. محل پیش فرض عبارتست از محل پروندۀترسیمی.

34. ... دکمۀ انتخاب محل: با انتخاب این دکمه پنجرۀگفتگویی انتخاب مسیر ظاهر می گردد و می توانیم محل موردنظر را از آن انتخاب کنیم. (شکل 22-5-1)

35. فهرست جهشی Insert Units (واحدهای درج): هنگام درج بلوک از طریق اجرای فرمان ADCENTER واحدی که در این قسمت انتخاب می کنیم (واحد اندازه گیری طول) برای این بلوک درنظرگرفته می شود. واحدهای موجود در توضیحات شکل 22-2 نوشته شده اند.

36. دکمۀ OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمۀ OK بلوک صادر می شود و فرمان WBLOCK پایان می یابد.

37. دکمۀ Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می زنیم.

38. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان WBLOCK این دکمه را می زنیم.

 

شکل 22-5-1) پنجرۀگفتگویی انتخاب مسیر (Browse for Folder) مربوط به فرمان WBLOCK

 

بالای صفحه (Top)

نقطۀ مبنای درج پروندۀترسیمی (BASE)

چنانچه در بالا دیدیم هنگام درج (insert) بلوک، می توانیم پروندۀترسیمی ای (drawing) را که قبلاً ذخیره کرده ایم انتخاب کنیم. بلوک همنام پرونده خواهد شد و اجسام موجود در پروندۀترسیمی به عنوان اجزاء بلوک درنظرگرفته می شوند. اما درمورد کار سومی که موقع ایجاد بلوک انجام می دهیم، یعنی تعیین نقطه ای به عنوان مبنای درج سخنی به میان نیامده است. اتوکد مختصات این نقطه را در یک متغیر به نام BASE نگهداری می کند. به صورت پیش فرض این نقطه دارای مختصات 0,0,0 است. هنگام ذخیرۀ پرونده با فرمان WBLOCK درصورتی که بلوکی را انتخاب کرده باشیم، نقطۀدرج آن بلوک و درحالتی که دکمۀرادیویی Objects را زده باشیم، نقطه ای که به عنوان Base point تعیین می کنیم، درمتغیر BASE (درپرونده ای که ایجاد می شود) ذخیره می گردد.

 

بالای صفحه (Top)

بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک ها

بزرگترین امتیاز بلوک این است که درهرزمانی که تمایل داشته باشیم می توانیم شرح مربوط به آن را کلاً یا جزئاً تغییر دهیم، دراین صورت تمام موارد درج بلوک در نقشۀجاری نوسازی می شوند. برای تعریف مجدد یک بلوک (redefining block) از فرمان BLOCK استفاده کرده، پس از انتخاب اجسام جدید و دادن نقطۀدرج جدید، نام بلوک موجود را از میان فهرست نام بلوک ها (شمارۀ 4 از شکل 22-2) انتخاب می کنیم. دراین صورت پنجرۀ شکل 22-6 باز می شود و از کاربر خواسته می شود که برای پاک کردن شرح قبلی بلوک و جایگزینی شرح جدید پذیرش خود را اعلام کند.

 

شکل 22-6) درصورت تعریف مجدد یک بلوک اتوکد از کاربر می خواهد که پذیرش خود را برای انجام این امر دوباره اعلام کند.

 

توجه: هنگام معرفی مجدد بلوک باید مراقب باشیم که درمیان اجسام انتخابی بلوک درج شده ای که درحال تعریف دوبارۀ آن هستیم نباشد. دراین صورت اتوکد پیغامی مشابه آنچه در شکل 22-7 دیده می شود می دهد و قادر به تعریف مجدد بلوک نمی باشد و دوباره به پنجرۀ تعریف بلوک برمی گردد. شایان ذکر است که یک بلوک می تواند در میان بلوک دیگری نیز مورداستفاده قرار گیرد که دراین صورت بلوک داخلی را لانه ای (nested) یا تودرتو می نامیم.

 

شکل 22-7) اگر هنگام تعریف مجدد یک بلوک، درمیان اجسام انتخابی همان بلوک که در ترسیم درج شده است نیز انتخاب گردد، اتوکد نمی تواند بلوک را بسازد چون که بلوک به خود رجوع می کند.

 

به همراه اتوکد 2000 امکان جدیدی عرضه شد که به کمک آن می توانیم «شرح بلوک» (block definition) را بدون نیاز به تعریف مجدد آن تغییر دهیم، یعنی اجسام جدیدی را به آن بیفزاییم یا اجسامی را ازآن حذف کنیم و نقطۀ درج آن را تغییر دهیم. فرمانی که این کار را می کند، REFEDIT نام دارد.

 

بالای صفحه (Top)

تغییر شرح بلوک (فرمان REFEDIT)

فرمان REFEDIT به معنی «ویرایش مرجع» (Reference Edit) می باشد که علاوه بر دادن توانایی در «ویرایش درجای بلوک»، کاربر را قادر می سازد پرونده هایی را که با نام Xref درمیان ترسیم جاری درج شده اند تغییر دهد. با Xref به معنی «مرجع خارجی» در «اتوکدپیشرفته» آشنا خواهیم شد.

برای اجرای فرمان REFEDIT در ابتدا باید نکات زیر را درنظر بگیریم:

1.     باید دستکم یک بلوک درج شده در نقشه داشته باشیم تا هنگام اجرای فرمان REFEDIT انتخاب گردد.

2.     بلوک درج شدۀ انتخابی نباید در جهات مختلف دارای مقیاس های متفاوت باشد. به عبارت دیگر باید تک مقیاسه(Uniform scaled) باشد.

با اجرای فرمان REFEDIT از ما خواسته می شود که یک بلوک درج شده را انتخاب کنیم:

Command: refedit

Select reference:

یک بلوک درج شده انتخاب می کنیم.

پنجرۀ شکل 22-8 باز می شود. به توضیحات ذیل شکل توجه می کنیم.

 

شکل 22-8) پنجرۀگفتگویی «ویرایش مرجع» (Reference Edit) که با صدور فرمان REFEDIT ظاهر می شود.

1.     نوار عنوان: ویرایش مرجع (Reference Edit)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را می زنیم، سپس مکان نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده، دکمۀ ماوس را می زنیم.

4.     در اینجا نام بلوک انتخابی دیده می شود. اگر درمیان اجزاء تشکیل دهندۀبلوک، بلوک دیگری هم باشد، نام آن بلوک نیز در این قسمت مشاهده می شود و بدینطریق می توانیم بلوک داخلی (لانه ای) را نیز برای ویرایش انتخاب کنیم.

5.     در این محل یک پیش نمایش از بلوک انتخابی دیده می شود. مشروط بر اینکه هنگام تعریف بلوک گزینۀ ایجاد نماد پیش دید روشن بوده باشد. درغیراین صورت می توانیم هر زمانی که خواستیم فرمان BLOCKICON را اجرا کرده، بخواهیم که نماد پیش دید بلوک ساخته شود.

6.     درصورتی که مرجع انتخابی از نوع Xref باشد مسیر آن در این قسمت نوشته می شود.

7.     این جعبۀکنترلی هنگامی که مرجع انتخابی از نوع Xref باشد برای عدم تداخل بین نام های مشابه بلوک های Xref های موجود در نقشه به کار می رود.

8.     درصورتی که در بلوک سند (attribute) نیز مورداستفاده قرار کرفته باشد، این جعبۀکنترلی قابل استفاده است. (اتوکدپیشرفته)

9.     دکمۀ Next (بعدی): درصورتی که در داخل یک بلوک، بلوک دیگری وجود داشته باشد (بلوک لانه ای یا تودرتو یا nested block) این دکمه قابل انتخاب می باشد.

10. دکمۀ OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب OK به مرحلۀ بعدی فرمان REFEDIT می رویم.

11. دکمۀ Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می زنیم.

12. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان ERFEDIT این دکمه را می زنیم.

 

با زدن دکمۀ OK پیام زیر را مشاهده می کنیم:

Select nested objects:

از میان اجسام تشکیل دهندۀ بلوک درج شدۀانتخابی آنهایی را که می خواهیم تغییر دهیم انتخاب می کنیم. با زدن Enter عمل انتخاب پایان می پذیرد و پیام زیر داده می شود:

(تعدادانتخاب شده)entities added

در اینجا شکل صفحۀ ترسیمی به گونۀ محسوسی تغییر می یابد و پیام زیر داده می شود.

Use REFCLOSE or the Refedit toolbar to end reference editing session.

اکنون وارد صفحۀ ویرایشِ درجای بلوک شده ایم. در این صفحه تنها اجسام انتخاب شده به رنگ قبلی خود دیده می شوند. بقیۀ اجسام به رنگ تیره درمی آیند و تمامی موارد درج شدۀ بلوک انتخابی نیز کاملاً ناپدید می شوند. همۀ فرمان های ترسیمی، ویرایشی، نمایشی و ... اکنون نیز قابل اجرا می باشند ولی برخی از فرمان ها را مانند SAVE، OPEN و ... نمی توانیم صادر کنیم، درصورت اجرای این فرمان ها پیغام زیر را مشاهده می کنیم:

** نام فرمان command not allowed during reference editing **

 

بالای صفحه (Top)

فرمان REFCLOSE

برای خروج فرمان REFCLOSE را صادر می کنیم:

Command: refclose

Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>:

گزینه های موجود عبارتند از:

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Save

درصورتی که گزینۀ Save را انتخاب کنیم تغییرات ذخیره می شوند. این گزینه پیش فرض است. (شکل 22-11)

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Discard

با انتخاب گزینۀreference changes Discard بدون ذخیرۀ تغییرات از فرمان خارج می شویم. (شکل 22-10)

 

بالای صفحه (Top)

منوی ابزار Refedit

هنگام ورود به صفحۀ Reference Edit یک منوی ابزار نیز باز می شود. شرح این منو را در شکل 22-9 مشاهده می کنیم.

 

شکل 22-9) منوی ابزار Refedit

1.     نوار عنوان: ویرایش مرجع (Refedit)

2.     دکمۀ Close: برای بستن منوی ابزار. دراین صورت برای پایان بخشیدن به فرمان REFEDIT باید REFCLOSE را وارد کنیم.

3.     Edit block or Xref - با انتخاب این دکمه فرمان REFEDIT اجرا می شود.

4.     فهرست جهشی نام بلوک ها – درصورتی که بلوک لانه ای (تودرتو) نیز داشته باشیم آنرا از این فهرست انتخاب می کنیم.

5.     Add objects to working set – برای افزودن اجسام موجود درنقشه که جزو بلوک نیستند به بلوک، این دکمه را می زنیم.

6.     Remove objects from working set – برای حذف اجسام انتخاب شده در مرحلۀ قبل (5) از محتویات بلوک، این دکمه را انتخاب می کنیم.

7.     Discard changes to reference – با انتخاب این دکمه، بدون ذخیرۀ تغییرات از فرمان REFEDIT خارج می شویم و پنجرۀ شکل 22-10 باز می شود.

8.     Save back changes to reference – با زدن این دکمه، پس از ذخیرۀ تغییرات فرمان REFEDIT پایان می یابد و پنجرۀ شکل 22-11 باز خواهد شد.

 

شکل 22-10) خروج از فرمان REFEDITبدون ذخیرۀ تغییرات. برای پذیرش خروج و صرفنظرکردن از تغییرات انجام شده OK و برای بازگشت به فرمان REFEDIT دکمۀ Cancel را می زنیم.

 

شکل 22-11) پایان فرمان REFEDIT پس از ذخیرۀ تغییرات. برای تأیید خروج و ذخیرۀ تغییرات OK و برای بازگشت به فرمان REFEDIT دکمۀ Cancel را می زنیم.

 

با خاتمۀ موفقیت آمیز فرمان REFEDIT همۀ بلوک های درج شده که از نوع ویرایش شده هستند، تغییر می کنند.

 

بالای صفحه (Top)

تغییرنام بلوک (RENAME)

برای تغییرنام یک «موضوع» فرمان RENAME را اجرا می کنیم. منظور از «موضوع» در اینجا چیزهایی است که یکبار تعریف می شوند و بارها مورداستفاده قرار می گیرند، مانند لایه، نوع خط، شیوۀنوشتاری، بلوک و ... برای تغییر نام یک بلوک، فرمان RENAME را اجرا کرده در میان پنجرۀگفتگویی و با استفاده از امکانات موجود در آن نام «موضوع بلوک» را تغییر می دهیم. در شکل 22-12 با بخش های مختلف پنجرۀگفتگویی Rename آشنا می شویم.

 

شکل 22-12) پنجرۀگفتگویی «تغییرنام» (Rename) که با صدور فرمان RENAME ظاهر می شود.

1.     نوار عنوان: تغییرنام (Rename)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده، این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را می زنیم، سپس مکان نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده، دکمۀ ماوس را می زنیم.

4.     جعبۀفهرست Named Objects (موضوعات دارای نام) شامل:

         Blocks – بلوک ها

         Dimension styles - شیوه های اندازه گذاری

         Layers – لایه ها

         Linetypes – نوع خط ها

         Text styles – شیوه های نوشتاری

         UCSs – دستگاه های مختصات کاربر

         Viewports – دریچه های دید

         Views – منظره ها، نماها

برخی از موضوعات را می شناسیم و بقیه را در «اتوکد پیشرفته» و «اتوکد سه بعدی» خواهیم آموخت.

5.     فهرست Items (اقلام): با انتخاب هرکدام از سطرهای موجود در قسمت 4، در این جعبۀفهرست نام موضوعات مربوطه ظاهر می شود. مثلاً با انتخاب Blocks از جعبۀفهرست Named Objects، در این قسمت نام بلوک های موجود مشاهده می شود. در اینجا تنها نام موجود north است که خودمان آنرا ایجاد کردیم.

6.     جعبۀویرایشی Old Name (نام قبلی): با انتخاب هرکدام از گزینه های موجود در جعبۀفهرست Items (شمارۀ 5) نام انتخابی در این جعبۀویرایشی درج می شود. همچنین می توانیم نام موضوع را مستقیماً در همین محل تایپ کنیم.

7.     نام جدید موضوع انتخابی را در این محل وارد می کنیم. می توانیم با رفتن به داخل جعبۀویرایشی 6 و کمک گرفتن از امکانات ویندوز (انتخاب نوشته و زدن Ctrl+C یا Ctrl+Insert) و سپس ورود به جعبۀویرایشی 7 و کپی کردن آن (با زدن Ctrl+V یا Shift+Insert) نام قدیمی را در این محل درج نموده تغییرات لازم را به آن بدهیم.

8.     دکمۀ Rename To (تغییرنام به): با زدن این دکمه، نام موجود در جعبۀویرایشی 7 جایگزین نام قبلی موضوع می شود.

9.     دکمۀ OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب OK تغییرات اعمال شده، فرمان RENAME خاتمه می یابد.

10. دکمۀ Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می زنیم.

11. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان RENAME این دکمه را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

حذف شرح بلوک از ترسیم

حتی اگر بلوکی که تعریف کرده ایم در ترسیم درج نشده باشد، بازهم حافظۀ اتوکد را اشغال می کند و سبب بالا رفتن حجم پروندۀ ترسیمی می شود. برای حذف «موضوعاتی» که در ترسیم مورداستفاده قرار نگرفته اند از فرمان PURGE استفاده می کنیم. از جملۀ این موضوعات می توانیم از لایه، نوع خط، شیوۀنوشتاری، شیوۀاندازه گذاری و ... نام ببریم. شکل 22-13 پنجره ای را که با فرمان PURGE باز می شود نشان می دهد.

 

شکل 22-13-الف) پنجرۀگفتگویی «حذف زوائد» (Purge) که با صدور فرمان PURGE ظاهر می شود. وقتی دکمۀرادیویی View items you can purge انتخاب شده است.

1.     نوار عنوان: حذف زوائد (Purge)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن کارهای انجام شده این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را زده، مکان نما را که به شکل علامت سؤال درآمده به روی قسمت موردنظر برده، دکمۀ ماوس را می زنیم.

4.     View items you can purge – با انتخاب این دکمۀ رادیویی فقط نام موضوعاتی را خواهیم دید که قابل حذف می باشند. با انتخاب این دکمه شکل پنجرۀ Purge به همین صورتی که مشاهده می کنیم درمی آید.

5.     View items you cannot purge – با انتخاب این دکمۀ رادیویی پنجرۀ Purge به صورت شکل 22-13-ب درمی آید.

6.     Items not used in drawing عبارتی که نشان می دهد در قسمت زیرین فقط موضوعاتی که در ترسیم مورداستفاده قرار نگرفته اند دیده می شوند.

7.     در این قسمت که دارای زمینۀ سفید است، عنوان «موضوعات» به صورت دسته بندی شده دیده می شود. این عناوین عبارتند از:

         Blocks – بلوک ها

         Dimension styles - شیوه های اندازه گذاری که در «اتوکد پیشرفته» با آن آشنا می شویم.

         Layers – لایه ها

         Linetypes – نوع خط ها

         Mline styles – شیوۀ خطوط چندگانه که در «اتوکد پیشرفته» تدریس می شود.

         Plot styles – شیوه های چاپ که در «اتوکد پیشرفته» با آن بیشتر آشنا می شویم.

         Shapes – شکل ها که استفاده از آن ها را در «اتوکد پیشرفته» خواهیم آموخت. چگونگی ساختن Shapeها در دورۀ «خصوصی سازی اتوکد» آموزش داده می ود.

         Text styles – شیوه های نوشتاری

دراین ناحیه نام اقلامی که قابل حذف هستند دیده می شود. با انتخاب علامت به اضافه در کنار هرکدام از عناوین (درصورت وجود این علامت) فهرستی از اقلام موجود از نوع موضوع انتخابی مشاهده خواهد شد.

8.     Confirm each item to be purged – با انتخاب این جعبۀکنترلی هنگام حذف هرکدام از اقلام انتخابی پذیرش این امر از کاربر خواسته می شود و درغیراین صورت نیازی به تأیید مجدد نیست.

9.     Purge nested items – با انتخاب این جعبۀکنترلی اقلامی که خود در درون موضوع دیگری مورداستفاده قرارگرفته اند (مانند بلوک های لانه ای یا تودرتو) و پس از حذف اقلام اصلی قابل حذف می باشند، پاک می شوند.

10. دکمۀ Purge - با زدن این دکمه اقلام انتخابی از حافظۀ اتوکد و پروندۀ ترسیمی حذف می شوند.

11. دکمۀ Purge All – درصورت انتخاب این دکمه همۀ اقلامی که قابل حذف شدن هستند، پاک می گردند.

12. دکمۀ Close - برای خروج از فرمان این دکمه را می زنیم.

13. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان PURGE این دکمه را می زنیم.

 

شکل 22-13-ب) پنجرۀگفتگویی «حذف زوائد» (Purge) که با صدور فرمان PURGE ظاهر می شود. وقتی دکمۀرادیویی View items you cannot purge انتخاب شده است.

شماره های 1 تا 5 در شرح شکل 22-13-الف توضیح داده شده اند.

6.     Items currently used in drawing عبارتی که نشان می دهد در قسمت زیرین فقط موضوعاتی که در ترسیم مورداستفاده قرار گرفته اند دیده می شوند.

7.     در این قسمت که دارای زمینۀ سفید است، عنوان «موضوعات» به صورت دسته بندی شده دیده می شود. عناوین در شرح شکل 22-13-الف توضیح داده شده اند.

8.     دراین ناحیه نام اقلامی که قابل حذف نیستند دیده می شود. با انتخاب علامت به اضافه در کنار هرکدام از عناوین (درصورت وجود این علامت) فهرستی از اقلام موجود از نوع موضوع انتخابی مشاهده خواهد شد.

9.     دراین قسمت با انتخاب هرکدام از اقلام موجود در فهرست شمارۀ 7 توضیح داده می شود که چرا موردانتخابی قابل حذف نیست.

10. دکمۀ Purge – این دکمه دراین حالت قابل انتخاب نیست.

11. دکمۀ Purge All - این دکمه نیز دراین حالت قابل انتخاب نیست.

12. دکمۀ Close - برای خروج از فرمان این دکمه را می زنیم.

13. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان PURGE این دکمه را می زنیم.

 

بالای صفحه (Top)

درج گروهی (MINSERT)

برای درج گروهی (Multiple INSERT) بلوک از فرمان MINSERT بهره می گیریم. با فرمان ARRAY و گزینۀ Rectangular آن آشنا هستیم. با اجرای فرمان MINSERT پس از آنکه نام بلوک، نقطۀدرج، مقیاس آن درجهات X و Y و Z و میزان دوران آن را تعیین کردیم، تعداد ردیف ها، تعداد ستون ها، فاصلۀ بین ردیف ها و فاصلۀ بین ستون ها پرسیده می شود. با دادن اطلاعات لازم فرمان اجرا می گردد و بلوک موردنظر را در ردیف ها و ستون های داده شده می چیند. این فرمان باید به طور کامل (درج بلوک و چیدن آن) در سطرفرمان اجرا گردد و اجرای آن را به کاربران کنجکاو و کاوشگر اتوکد واگذار می کنیم. مزیت استفاده از این فرمان این است که برای نقشه های دارای بلوک های درج شدۀ فراوان که این بلوک ها نسبت به یکدیگر دارای نظم مشخصی هستند، حجم نقشه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، چون مجموعۀ درج شده به عنوان یک جسم درنظرگرفته می شود.

 

بالای صفحه (Top)

تجزیۀ بلوک به کمک فرمان EXPLODE

بلوک یک جسم مرکب است، لذا با اجرای فرمان EXPLODE و سپس انتخاب بلوک درج شده می توانیم آن را به اجزاء تشکیل دهنده اش تجزیه کنیم. بلوک MINSERT شده قابل تجزیه نیست ولی بلوک های با مقیاس های X، Y و Z نامساوی تجزیه پذیرند.

 

بالای صفحه (Top)

مرکز طراحی اتوکد AutoCAD Design Center))

برای آشنایی با یک فرمان پرقدرت و مفید کلید Control را گرفته عدد 2 را تایپ می کنیم. (کلید ترکیبی Ctrl+2). دراین صورت فرمان ADCENTER اجرا می شود. با زدن مجدد کلیدهای Ctrl+2 فرمان ADCCLOSE اجرا می گردد. شرح جزئیات این فرمان را ذیل شکل های 22-14تا 22-18مشاهده می کنیم.

 

شکل 22-14) پنجرۀگفتگویی «مرکزطراحی ائوکد» (DesignCenter) که با صدور فرمان ADCENTER باز و با فرمان ADCCLOSE بسته می شود.

1.     نوار عنوان: مرکزطراحی (DesignCenter)

2.     دکمۀ Close: برای بستن مرکزطراحی اتوکد.

3.     دکمۀ Desktop (میزکار): با فشردن این دکمه، اگر این کار برای اولین بار اتفاق افتاده باشد، پوشۀ Sample\Design Center در محل نصب اتوکد باز می شود. در این محل پرونده های حاوی بلوک ها، نوع خط ها، لایه ها و ... قرار دارند که می توانیم از آن ها بلوک ها، نوع خط ها و ... مورد نیاز را به درون نقشه مان وارد کنیم. درصورت حرکت درمیان پوشه ها، دفعات بعد که این دکمه را بزنیم آخرین محل دیده خواهد شد. (شکل 22-14-1)

4.     دکمۀ Open Drawings (نقشه های باز): با انتخاب این دکمه که برای اولین بار به صورت پیش فرض انتخاب می شود، نام نقشه های موجود در حافظه (نقشه هایی که باز کرده ایم) مشاهده می شوند و می توانیم موضوعات موجود در آن ها را مشاهده کرده، مورد استفاده قرار دهیم. (در شکل این دکمه انتخاب شده است.)

5.     دکمۀ History (تاریخچه): با انتخاب این دکمه فهرست پرونده هایی که قبلاً از آن ها استفاده کرده ایم مشاهده می شود. (شکل 22-14-2)

6.     دکمۀ Tree View Toggle (کلید دومنظورۀ نمایش درختی): شکل نمایش فهرست ها و پوشه ها را تغییر می دهد. (شکل 22-14-3)

7.     دکمۀ Favorites (موارد موردعلاقه): می توانیم فهرست هایی را که مکرراً مورد رجوع قرار می گیرند به Favoriteها اضافه کنیم. در این صورت با انتخاب این دکمه فهرست های ذخیره شده در Favorites در سمت چپ دیده می شوند. (شکل های 22-14-4 و 22-14-4-1)

8.     دکمۀ Load (بارگذاری): با انتخاب این دکمه پنجره ای با عنوان Load DesignCenter Palette باز می شود. به کمک این پنجره محل پیش فرض Desktop را تعیین می کنیم.

9.     دکمۀ Find (جستجو): برای احضار پنجرۀ Find به منظور جستجوی پرونده یا پرونده های درخواستی، این دکمه را می زنیم.

10. دکمۀ Up (بالا): برای آنکه درمیان پوشه ها یک تراز بالاتر برویم این دکمه را می زنیم.

11. دکمۀ Preview (پیش نمایش): درصورتی که این دکمه درحالت انتخاب شده باشد، در قسمت شمارۀ 18 یک پیش نمایش از موضوع انتخابی مشاهده می شود.

12. دکمۀ Description (شرح): برای مشاهدۀ توضیحات مربوط به پرونده ها و بلوک ها این دکمه را به حالت فشرده نگه می داریم. در این حالت توضیحات در محل شمارۀ 17 دیده خواهد شد.

13. دکمۀ Views (نماها): نحوۀ نمایش فهرست موضوعات موجود در پرونده ها (فهرست سمت راست) را تعیین می کند و دارای 4 حالت است:

         Details - جزئیات

         List – فهرست اسامی

         Small icons – نمادهای کوچک

         Large icons – نمادهای بزرگ

باهربار انتخاب این دکمه حالت نمایش به ترتیب ذکرشده در بالا تغییر می یابد.

14. با انتخاب این دکمه منویی باز می شود که می توانیم یکی از گزینه های ذکرشده در بالا (شمارۀ 13) را انتخاب کنیم.

15. فهرست محل جستجو: در این محل می توانیم پروندۀ موردنظر را بیابیم.

16. فهرست موضوعات: در این قسمت نام پرونده یا موضوع (بلوک، لایه، ...) را یافته، انتخاب می کنیم.

17. اگر دکمۀ Description فشرده شده باشد، در این قسمت شرحی از موضوع درخشان (highlight) شده مشاهده خواهیم کرد. همانگونه که قبلاً دیدیم، شرح بلوک را هنگام تعریف آن در پنجرۀگفتگویی و در قسمت Description درج می کنیم.اگر موضوع انتخابی دارای توضیحات نباشد، در این محل عبارت No description found را مشاهده می کنیم.

18. با فشردن دکمۀ Preview این قسمت به نمایش یک پیش دید از موضوع انتخابی اختصاص می یابد.

19. گزارشی از وضعیت جاری در این سطر به آگاهی رسانده می شود.

 

شکل 22-14-1) پنجرۀگفتگویی «مرکزطراحی ائوکد» (DesignCenter) وقتی دکمۀ Desktop زده شود.

 

شکل 22-14-2) پنجرۀگفتگویی «مرکزطراحی ائوکد» (DesignCenter) وقتی دکمۀ History زده شود.

 

شکل 22-14-3) پنجرۀگفتگویی «مرکزطراحی ائوکد» (DesignCenter) وقتی دکمۀ Tree View Toggle زده شود.

 

شکل 22-14-4) پنجرۀگفتگویی «مرکزطراحی ائوکد» (DesignCenter) وقتی دکمۀ Favorites زده شود.

 

شکل 22-14-4-1) برای افزودن directory یا فهرست (folder یا پوشه) به Favoriteها بر روی پوشۀ موردنظر دکمۀ راست ماوس را می زنیم. پس از ظاهر شدن این منوی Shortcut (میانبر) گزینۀ Add to Favorites را انتخاب می کنیم.

 

شکل 22-14-5) پنجرۀجستجو (Find) که درپی انتخاب دکمۀ Find باز می شود.

 

شکل 22-15) پنجرۀگفتگویی «مرکزطراحی ائوکد» (DesignCenter) وقتی از حالت شناور (float) به صورت ثابت (fixed) یا پهلوگرفته(decked) در می آید.

 

شکل 22-16) درج یک نقشه به صورت بلوک با استفاده از مرکزطراحی اتوکد. کافی است نماد (آیکون) نقشه را از پنجرۀ سمت راست DesignCenter با ماوس گرفته، به درون صفحۀترسیمی بکشیم و درپی آن دیگر مشخصات بلوک (مقیاس و زاویۀ دوران) را بدهیم.

 

شکل 22-16-1) با فشردن دکمۀ راست ماوس بروی نماد پروندۀ ترسیمی (شکل 22-14)، کشیدن آن به درون صفحۀترسیمی و رهاکردن دکمۀ ماوس این منو ظاهر می شود که با انتخاب گزینۀ Insert as Block… پنجرۀگفتگویی Insert باز می شود و می توانیم نقشۀ انتخابی را مانند یک بلوک درج کنیم.

 

شکل 22-17) درج یک بلوک با استفاده از مرکزطراحی اتوکد. کافی است نماد (آیکون) بلوک را از پنجرۀ سمت راست DesignCenter با ماوس گرفته، به درون صفحۀترسیمی بکشیم. این بلوک با نسبتی برابر واحد بلوک به واحد نقشه در ترسیم درج می شود.

 

شکل 22-17-1) با فشردن دکمۀ راست ماوس بروی نماد بلوک (شکل 22-17)، کشیدن آن به درون صفحۀترسیمی و رهاکردن دکمۀ ماوس این منو ظاهر می شود که با انتخاب گزینۀ Insert Block… پنجرۀگفتگویی Insert باز می شود و می توانیم بلوک را درج کنیم.

 

شکل 22-18) زدن دکمۀ راست ماوس در ناحیۀ سمت راست مرکز طراحی سبب ظاهرشدن این منو می گردد. کلیۀ گزینه ها در شکل 22-14 شرح داده شده اند.

 

بالای صفحه (Top)

واحدبلوک – واحدنقشه

واحد بلوک همان است که درقسمت شمارۀ 19 از شکل 22-2 (Insert units) انتخاب می کنیم و واحد نقشه نیز هنگام اجرای فرمان UNITS (شمارۀ 12 در شکل 8-3) تعیین می گردد. این نسبت درشکل 22-17 مورداشاره قرارگرفته است.

 

بالای صفحه (Top)

ایجاد نماد بلوک (فرمان BLOCKICON)

همان طوری که اشاره شد، دیدن نماد (icon) بلوک هنگام اجرای فرمان های BLOCK (برای تعریف مجدد بلوک)، REFEDIT (برای انتخاب بلوک از فهرست بلوک های موجود) و ADCENTER می تواند بسیار مفید و کارآ باشد. اما اگر بلوکی را که درنسخه های قبلی اتوکد ایجاد شده است مورداستفاده قراردهیم، (به علت عدم وجود امکان ساخت نماد بلوک درآن زمان) این بلوک فاقد نماد است. همچنین اگر گزینۀ Do not include block icon را در پنجرۀ فرمان BLOCK انتخاب کرده باشیم، چه بسا بعداً نیاز به داشتن نماد پیدا کنیم. به این منظور اتوکد فرمانی را عرضه کرده است که با اجرای آن نماد مربوط به بلوک ها ساخته یا بازسازی می گردد.

Command: blockicon

Enter block names <*>:

درمقابل این درخواست یا نام بلوک موردنظر را وارد می کنیم، یا برای اینکه همۀ بلوک های موجود درنظرگرفته شوند، Enter را می زنیم. درصورتی که بلوکی وجود داشته باشد نماد آن ساخته می شود و در پایان به آگاهی رسانده می شود که نماد چند بلوک ساخته شده است:

تعداد block updated.

 

بالای صفحه (Top)

رنگ، نوع خط و وزن خط بلوکی (Byblock)

با مفهوم «لایه ای» (bylayer) در فصل 16 آشنا شدیم و وعده دادیم که مفهوم «بلوکی» (Byblock) را بعداً خواهیم شناخت.

وقتی رنگ یک جسم بلوکی است، درصورتی که این جسم یکی از عناصر تشکیل دهندۀ یک بلوک باشد، با تغییررنگ بلوک درج شده، رنگ این جسم نیز تغییر می کند. این توضیح درمورد نوع خط و وزن خط نیز صادق است. بدین طریق می توانیم یک بلوک را چندین بار درج کنیم و به هرکدام از بلوک های درج شده رنگ، نوع خط و وزن خط متفاوتی بدهیم.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

نام مستعار یا مخفف فرمان های این فصل در جدول زیر نشان داده شده است.

 

Commands

Aliases

BLOCK

b

INSERT

ddinsert, i

WBLOCK

w

RENAME

ren

PURGE

pu

ADCENTER

adc

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل های پی آیند نمادهای فرمان های این فصل در منوی ابزار و محل فرمان ها در منوهای گشودنی دیده می شوند.

 

make block - draw

شکل22-19) فرمان BLOCK در منوی ابزار Draw

 

insert block - draw

شکل22-20) فرمان INSERT در منوی ابزار Draw

 

adcenter - standard

شکل22-21) فرمان ADCENTER در منوی ابزار Standard

 

شکل22-22) محل فرمان BLOCK در منویDraw

 

شکل22-23) محل فرمان INSERT در منوی Insert

 

شکل22-24) محل فرمان RENAME در منوی Format

 

شکل22-25) محل فرمان PURGE در منوی File

 

شکل22-26) محل فرمان REFEDIT در منوی Modify

 

شکل22-27) محل فرمان ADCENTER در منوی Tools

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     اگر هنگام تعریف بلوک نقطۀمبنای درج را تعیین نکنیم چه اتفاقی می افتد؟

2.     رنگ های BYLAYER و BYBLOCK را تعریف کنید.

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     اگر هنگام تعریف بلوک جسمی انتخاب نکنیم و OK را بزنیم، اتوکد چه عملی انجام می دهد؟

2.     اگر هنگام ساختن بلوک، نام بلوک موجودی را به عنوان اسم بلوک جدید بدهیم چه اتفاقی می افتد؟

3.     اگر هنگام ساختن یک بلوک جدید بخواهیم از اجسامی استفاده کنیم که به صورت فعلی در نقشه موردنیازند و نخواهیم تغییری در آن ها ایجاد شود، کدام دکمۀرادیویی از میان 3 دکمۀ Retain، Convert to Block و Delete را انتخاب می کنیم؟

4.     اگر برای ساختن بلوکی اجسامی را به صورت موقتی ترسیم کنیم، کدام گزینه را از میان 3 دکمۀ رادیویی ذکرشده انتخاب می کنیم؟

5.     با بررسی این فصل، راه دیگری به جز استفاده از فرمان PURGE برای کاهش حجم پروندۀترسیمی پیشنهاد بدهید، راهی که حتی از PURGE حجم را بیشتر کاهش می دهد.

6.     آیا عدم امکان انتخاب جعبۀکنترلی Explode در پنجرۀگفتگویی فرمان INSERT، درحالتی که مقیاس طول و عرض و ارتفاع بلوک متفاوت درنظرگرفته می شوند، موجه است؟ آیا می توانیم این را به عنوان یکی از اشکالات و کمبودهای این فرمان درنظر بگیریم؟

7.     اگر جسمی درلایۀ Red (به رنگ قرمز) و رنگ آن BYLAYER باشد و این جسم یکی از اجزاء تشکیل دهندۀ بلوکی باشد که درلایۀ Green (به رنگ سبز) درج شده است، آن جسم به چه رنگی دیده می شود؟ قرمز یا سبز؟

8.     آیا اگر رنگ بلوک پرسش قبلی را به آبی تغییر دهیم، رنگ جسم نیز تغییر می کند؟ اگر جسم ما به رنگ BYBLOCK بود چطور؟

9.     اثر فرمان های Grip را برروی بلوک های درج شده بررسی کنید. گزینۀ Enable grips within blocks را در فرمان OPTIONS و زبانۀ Selection (شکل 15-3) روشن و خاموش کنید و تأثیر آن را روی انتخاب بلوک درج شده درهنگام اجرای فرمان Grip بروی آن مشاهده کنید.

10. اثر فرمان های Grips برروی بلوک های Minsert شده چکونه است؟

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده