EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 23 - اندازه گذاری
چرا اندازه گذاری؟ - پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات! - موارد کاربرد فرامین اندازه گذاری - اندازه گذاری خطی (DIMLINEAR) - اندازه گذاری بین دو نقطۀ انتخابی - اندازه گذاری بین دو سر جسم انتخابی - گزینه های فرمان DIMLINEAR - اندازه گذاری مورب (DIMALIGNED) - اندازه گذاری مختصات (DIMORDINATE) - گزینه های فرمان DIMORDINATE - اندازه گذاری شعاعی (DIMRADIUS) - اندازه گذاری قطری (DIMDIAMETER) - اندازه گذاری زاویه ای (DIMANGULAR) - خط راهنما (QLEADER) - علامت مرکز (DIMCENTER) - اندازه گذاری خط مبنا (DIMBASELINE) - اندازه گذاری ممتد (DIMCONTINUE) - جنس جسم «اندازه گذاری» چیست؟ - DDEDIT برای تغییر متن اندازه (Dimension Text) - اثر فرمان های ویرایشی برروی «اندازه» (Dimension) - فرمان QDIM برای اندازه گذاری سریع - تعریف شیوۀاندازه گذاری با DIMSTYLE - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - نام مستعار فرمان ها - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 23 - اندازه گذاری

 

چرا اندازه گذاری؟

پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات!

موارد کاربرد فرامین اندازه گذاری

اندازه گذاری خطی (DIMLINEAR)

اندازه گذاری بین دو نقطۀ انتخابی

اندازه گذاری بین دو سر جسم انتخابی

گزینه های فرمان DIMLINEAR

پیش از آنکه به انتخاب گزینه ها برسیم...

گزینۀ Mtext

گزینۀ Text

گزینۀ Angle

گزینۀ Horizontal

گزینۀ Vertical

گزینۀ Rotated

... پس از انتخاب گزینه ها

اندازه گذاری مورب (DIMALIGNED)

اندازه گذاری مختصات (DIMORDINATE)

گزینه های فرمان DIMORDINATE

گزینۀ Xdatum

گزینۀ Ydatum

اندازه گذاری شعاعی (DIMRADIUS)

اندازه گذاری قطری (DIMDIAMETER)

اندازه گذاری زاویه ای (DIMANGULAR)

زاویۀ مرکزی یک قسمت از دایره

زاویۀ مرکزی کمان

زاویۀ بین دو پاره خط

زاویۀ بین 3 نقطه (رأس و دو ضلع زاویه)

خط راهنما (QLEADER)

گزینۀ Settings

علامت مرکز (DIMCENTER)

اندازه گذاری خط مبنا (DIMBASELINE)

حالت اول: در ادامۀ اندازه گذاری خطی یا مورب یا زاویه ای

حالت دوم: در ادامۀ اندازه گذاری مختصات

حالت سوم: انتخاب اندازه گذاری مبنا

اندازه گذاری ممتد (DIMCONTINUE)

جنس جسم «اندازه گذاری» چیست؟

DDEDIT برای تغییر متن اندازه (Dimension Text)

اثر فرمان های ویرایشی برروی «اندازه» (Dimension)

فرمان QDIM برای اندازه گذاری سریع

تعریف شیوۀاندازه گذاری با DIMSTYLE

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

نام مستعار فرمان ها

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

چرا اندازه گذاری؟

هیچ نقشه ای بدون اندازه گذاری نمی تواند به صورت اجرایی مورداستفاده قرار گیرد. با نگاهی به نقشۀ مندرج در انتهای فصل 8 اندازه گذاری های داخل نقشه را مشاهده می کنیم. در خاتمۀ این فصل نقشۀ اشاره شده را اندازه گذاری می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات!

لازم است پیش از شروع اندازه گذاری با کلمات و اصطلاحات مربوط به این مبحث آشنا شویم. به این منظور به شکل های 23-1 و 23-2 و توضیحات آنها نگاهی می اندازیم.

 

شکل 23-1) کلمات مصطلح در اندازه گذاری:

         Dimension Line - خط اندازه

         Extension Line - خط امتداد

         Dimension Text - نوشتۀ اندازه گذاری

 

بالای صفحه (Top)

موارد کاربرد فرامین اندازه گذاری

در اکثر نقشه ها اندازه های خطی(Linear) (افقی، عمودی)، مورب (Aligned)، شعاعی (Radius)، قطری (Diameter)، زاویه ای (Angular) و خط راهنما (Leader) به چشم می خورد. اندازه گذاری مختصات (Ordinate) بیشتر در نقشه های مکانیکی کاربرد دارد.

 

dimension

شکل 23-2) انواع اندازه گذاری:

         Linear – خطی (افقی یا عمودی)

         Aligned – مورب

         Radius – شعاعی

         Diameter – قطری

         Angular- زاویه ای

         Leader – خط راهنما

         Baseline – خط مبنا

         Continue - امتداد

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری خطی (DIMLINEAR)

فرمان DIMLINEAR برای اندازه گذاری خطی (افقی یا عمودی) به کار می رود. این فرمان به دوگونه می تواند اجرا شود:

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری بین دو نقطۀ انتخابی

با انتخاب دو نقطه، اندازۀ فاصلۀ بین این دو نقطه رسم می گردد.

Command: dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

انتخاب نقطۀ اول

Specify second extension line origin:

انتخاب نقطۀ دوم

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

تعیین محل قرارگیری خط اندازه

Dimension text = فاصلۀ محاسبه شده بین دو نقطۀ انتخابی

در انتها اتوکد ضمن انجام اندازه گذاری، اندازه ای را که درنقشه درج خواهد شد به آگاهی می رساند و فرمان خاتمه می یابد.

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری بین دو سر جسم انتخابی

با انتخاب یک پاره خط، کمان، دایره، بیضی یا چندضلعی، فاصلۀ بین دو انتهای جسم اندازه گیری شده در نقشه نوشته می شود.

Command: dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

برای انتخاب جسم Enter را می زنیم

Select object to dimension:

انتخاب جسم (خط، کمان، دایره، بیضی یا چندخطی)

مراحل بعدی مشابه حالت قبلی است:

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

تعیین محل قرارگیری خط اندازه

Dimension text = فاصلۀ محاسبه شده بین دو نقطۀ انتخابی

تعیین اینکه اندازه گذاری افقی یا عمودی انجام گیرد، با حرکت مکان نما نیز مقدور است. درصورتی که ماوس را به سمت چپ و راست بکشیم اندازه گذاری عمودی و با حرکت بالا و پایین ماوس اندازه گذاری افقی انجام می گیرد.

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان DIMLINEAR

بالای صفحه (Top)

پیش از آنکه به انتخاب گزینه ها برسیم...

پس از اجرای فرمان DIMLINEAR به یکی از دوروش ذکرشده در بالا فاصله ای را که می خواهیم اندازه گذاری شود تعیین می کنیم. مثلاً به روش اول:

Command: dimlinear

Specify first extension line origin or <select object>:

انتخاب نقطۀ اول

Specify second extension line origin:

انتخاب نقطۀ دوم

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Mtext

متنی که قرار است بین خط اندازه گذاری درج شود به صورت Mtext تعریف می کنیم.

 

توجه: منظور از <> در پنجرۀ MTEXT فاصلۀ واقعی بین دو نقطه است.

 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: m

اکنون پنجرۀ MTEXT باز می شود که در میان آن می توانیم نوشتۀ موردنظرمان را وارد کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Text

متن موردنظر را به صورت Text ایجاد کرده، درمیان خط اندازه قرار می دهد. درصورتی که بخواهیم درمیان نوشته ای که تایپ می کنیم، فاصلۀ واقعی هم درج شود <> را وارد می کنیم.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: t

Enter dimension text <پیش فرض>:

متن را در اینجا وارد می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Angle

متن اندازه گذاری را می چرخاند.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: a

Specify angle of dimension text:

زاویۀ متن اندازه گذاری را نسبت به خط اندازه تعیین می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Horizontal

فاصلۀ افقی بین دو نقطۀ انتخابی را اندازه گذاری می کند.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: h

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

دیگر از گزینه های Horizontal و Vertical و Rotated اثری نیست.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Vertical

فاصلۀ عمودی بین دو نقطۀ انتخابی را اندازه گذاری می کند.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: v

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Rotated

خط اندازه را به میزان زاویۀ داده شده نسبت به خط افقی یا قائم می چرخاند.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: r

Specify angle of dimension line <پیش فرض>:

زاویۀ خط اندازه را نسبت به خط افق یا قائم تعیین می کنیم. (مقدار پیش فرض 0 است.)

 

بالای صفحه (Top)

... پس از انتخاب گزینه ها

اکنون محل خط اندازه را تعیین می کنیم.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

محل قرارگیری خط اندازه را تعیین می کنیم.

Dimension text = فاصلۀ محاسبه شده بین دو نقطۀ انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری مورب (DIMALIGNED)

به کمک این فرمان اندازه گذاری مورب را انجام می دهیم. اندازه گذاری دراین حالت به موازات خط واصل بین دو نقطۀ ابتدا و انتها خواهد بود. کلیۀ مطالب گفته شده درمورد DIMLINEAR دربارۀ DIMALIGNED نیز صادق است با این استثناء که این فرمان فاقد گزینه های Horizontal، Vertical و Rotated است. به عنوان مثال اگر بخواهیم بین دو نقطۀ انتخابی اندازه گذاری مورب را انجام دهیم:

Command: dimaligned

Specify first extension line origin or <select object>:

انتخاب نقطۀ اول

Specify second extension line origin:

انتخاب نقطۀ دوم

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

تعیین محل قرارگیری خط اندازه

Dimension text = فاصلۀ محاسبه شده بین دو نقطۀ انتخابی

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری مختصات (DIMORDINATE)

برای درج مختصات نقاط در نقشه، فرمان DIMORDINATE را مورداستفاده قرار می دهیم. با این فرمان یک خط راهنما درمحل انتخابی به همراه یکی از دو مختصات X یا Y درج می گردد.

Command: dimordinate

Specify feature location:

مختصات نقطۀ موردنظر را می دهیم، یا نقطه را در صفحه انتخاب می کنیم.

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

تعیین محل قرارگیری انتهای خط راهنما

Dimension text = عدد محاسبه شده

تعیین اینکه مختص X درج شود یا Y، با حرکت مکان نما نیز مقدور است. درصورتی که ماوس را به سمت چپ و راست بکشیم عرض (Y) نقطه و با حرکت بالا و پایین ماوس طول (X) نقطه درج می شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینه های فرمان DIMORDINATE

گزینه های Mtext، Text و Angle مشابه دو فرمان DIMLINEAR و DIMALIGNED می باشند. بقیۀ گزینه ها را بررسی می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Xdatum

با انتخاب این گزینه طول نقطه (X) درمحل داده شده درج می گردد. پس از انتخاب نقطه:

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]: x

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

تعیین محل قرارگیری انتهای خط راهنما

Dimension text = عدد محاسبه شده

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Ydatum

با انتخاب این گزینه عرض نقطه (Y) در محل انتخابی درج می گردد. پیغام ها مشابه زمانی است که گزینۀ Xdatum را انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری شعاعی (DIMRADIUS)

برای رسم اندازۀ شعاع دایره یا کمان انتخابی، این فرمان را به کار می بریم. (گزینه ها را قبلاً دیده ایم.)

Command: dimradius

Select arc or circle:

انتخاب کمان یا دایره

Dimension text = متن اندازۀ پیش فرض

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری قطری (DIMDIAMETER)

با اجرای این فرمان اندازۀ قطر دایره یا کمان انتخابی رسم می شود. (گزینه ها را قبلاً دیده ایم.)

Command: dimdiameter

Select arc or circle:

انتخاب کمان یا دایره

Dimension text = متن اندازۀ پیش فرض

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری زاویه ای (DIMANGULAR)

این فرمان دارای تنوع زیادی است. در زیر 4 روش متفاوت از اجرای فرمان DIMANGULAR و نتیجۀ هرکدام را می بینیم. (گزینه ها را قبلاً دیده ایم.)

 

زاویۀ مرکزی یک قسمت از دایره

با انتخاب یک دایره، مرکز آن به عنوان رأس زاویه فرض می شود و دونقطۀ روی دایره تعیین کنندۀ اضلاع زاویه می باشند.

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

انتخاب دایره، محل انتخاب به عنوان نقطۀ اول فرض می شود

Specify second angle endpoint:

انتخاب نقطۀ دوم. نزدیکترین نقطه روی محیط دایره نسبت به نقطۀ انتخابی درنظرگرفته می شود.

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن اندازۀ پیش فرض

 

بالای صفحه (Top)

زاویۀ مرکزی کمان

با انتخاب یک کمان، اندازۀ زاویۀ مرکزی آن (یا زاویۀ 360 درجه منهای زاویۀ مرکزی) رسم می شود.

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

انتخاب کمان

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن اندازۀ پیش فرض

 

بالای صفحه (Top)

زاویۀ بین دو پاره خط

با انتخاب دو پاره خط اندازۀ زاویۀ بین آن دو رسم می شود.

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

انتخاب پاره خط اول

Select second line:

انتخاب پاره خط دوم

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن اندازۀ پیش فرض

 

بالای صفحه (Top)

زاویۀ بین 3 نقطه (رأس و دو ضلع زاویه)

برای تعیین رأس و دو ضلع زاویه به جای انتخاب دایره، کمان یا خط، Enter را می زنیم.

Command: dimangular

Select arc, circle, line, or <specify vertex>:

برای تعیین رئوس Enter را می زنیم

Specify angle vertex:

انتخاب رأس زاویه

Specify first angle endpoint:

انتخاب نقطۀ اول

Specify second angle endpoint:

انتخاب نقطۀ دوم

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = متن اندازۀ پیش فرض

 

بالای صفحه (Top)

خط راهنما (QLEADER)

خط راهنما در نقشه ها کاربردهای متعددی دارد. درصورتی که متن مربوط به یک قسمت از نقشه در آن محل جا نشود، از خط راهنما کمک می گیریم. فرمان QLEADER برای ما خط راهنما ترسیم می کند.

Command: qleader

Specify first leader point, or [Settings]<Settings>:

انتخاب نقطۀ اول

Specify next point:

انتخاب نقطۀ دوم

Specify next point:

انتخاب نقطۀ سوم (می توانیم Enter را هم بزنیم)

Specify text width <0>:

درصورتی که بخواهیم نوشتۀ پاراگرافی (Mtext) وارد کنیم، این عدد تعیین کنندۀ عرض پاراگراف خواهد بود.

Enter first line of annotation text <Mtext>:

متن موردنظر را تایپ می کنیم، یا با زدن Enter وارد پنجرۀ Mtext می شویم و نوشته را داخل آن وارد می کنیم.

Enter next line of annotation text:

اگر متن را درسطرفرمان وارد کرده باشیم، این مرحله تازمانی که Enter را نزده ایم تکرار می شود.

 

بالای صفحه (Top)

گزینۀ Settings

این گزینه را در اتوکد پیشرفته خواهیم دید.

Command: qleader

Specify first leader point, or [Settings]<Settings>: s

 

بالای صفحه (Top)

علامت مرکز (DIMCENTER)

برای قراردادن یک علامت درمرکزکمان یا دایره این فرمان را اجرا می کنیم.

Command: dimcenter

Select arc or circle:

انتخاب کمان یا دایره

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری خط مبنا (DIMBASELINE)

درشکل 23-2 اندازه گذاری خط مبنا مشاهده می شود. برای اجرای درست این فرمان به توضیحات زیر توجه می کنیم:

Command: dimbaseline

پیغام مربوط به این فرمان در شرایط مختلف متفاوت است:

 

بالای صفحه (Top)

حالت اول: در ادامۀ اندازه گذاری خطی یا مورب یا زاویه ای

اگر آخرین اندازه گذاری به صورت خطی (Linear) یا مورب (Aligned) یا زاویه ای (Angular) انجام گرفته باشد، اندازۀ بعدی از همان جنس آخرین اندازه گذاری است و نسبت به نقطۀ شروع آن درنظرگرفته می شود و اتوکد از ما فقط نقطۀ دوم را می پرسد،

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

در پاسخ نقطۀ دوم را انتخاب می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

حالت دوم: در ادامۀ اندازه گذاری مختصات

اگر آخرین اندازه گذاری، مختصات (Ordinate) باشد، این فرمان مانند DIMORDINATE عمل می کند ولی دیگر گزینه ای در اختیار ما نمی گذارد و مختص X یا Y، هرکدام که درآخرین اندازه گذاری تعیین شده است، برای موارد بعدی نیز فرض می شود. پیغام اتوکد دراین حالت این است:

Specify feature location or [Undo/Select] <Select>:

نقطۀ موردنظر برای درج مختصات را می دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

حالت سوم: انتخاب اندازه گذاری مبنا

اگر از هنگام ورود به اتوکد تاکنون هیچکدام از فرمان های اندازه گذاری بالا را اجرا نکرده باشیم، این پیغام را مشاهده می کنیم:

Select base dimension:

این پیغامی است که با انتخاب گزینۀ Select داده می شود و برطبق آن باید اندازۀمبنا را انتخاب کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

اندازه گذاری ممتد (DIMCONTINUE)

در شکل 23-2 اندازه گذاری ممتد مشاهده می شود. پیغام ها و مراحل این فرمان عیناً مشابه فرمان DIMBASELINE است، فقط نتیجۀ نهایی طبق آنچه درشکل دیده می شود متفاوت است.

 

بالای صفحه (Top)

جنس جسم «اندازه گذاری» چیست؟

با اجرای فرمان LIST و انتخاب یک جسم اندازه گذاری درخواهیم یافت که از نوع منحصربه فردی به نام Dimension است:

DIMENSION Layer: "0"

Space: Model space

Handle = 2B

associative: no

type: aligned

1st extension defining point: X= 196.9488 Y= 155.9019 Z= 0.0000

2nd extension defining point: X= 255.3383 Y= 233.6215 Z= 0.0000

dimension line defining point: X= 279.9242 Y= 215.1505 Z= 0.0000

default text position: X= 249.0638 Y= 177.5420 Z= 0.0000

dimension text modifier <>

dimension style: "ISO-25"

Dimension یک جسم مرکب است و لذا به کمک فرمان EXPLODE قابل تجزیه است.

 

بالای صفحه (Top)

DDEDIT برای تغییر متن اندازه (Dimension Text)

با اجرای فرمان DDEDIT و در پی آن انتخاب متن اندازه، پنجرۀ فرمان MTEXT (Multiline Text Editor) ظاهر می شود که می توانیم متن اندازه را تغییر دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

اثر فرمان های ویرایشی برروی «اندازه» (Dimension)

فرمان های TRIM و EXTEND بروی جسم «اندازه» نیز تأثیر می گذارند و به طور هوشمند «عدداندازه» با تغییر طول «اندازه» تغییر می کند. می توانیم بدون نگرانی از بهم ریختگی نقشه، با استفاده از فرمان SCALE آن را تغییراندازه دهیم. «اعداداندازه» نیز به طور خودکار تغییر می کنند و بازسازی می شوند. برای تغییر مقیاس «اندازه گذاری» باید به سراغ فرمان DIMSTYLE برویم. MIRROR برروی نوشتۀ اندازه گذاری تأثیری نمی گذارد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان QDIM برای اندازه گذاری سریع

با اجرای این فرمان می توانیم تعداد زیادی از اجسام و موضوعات را انتخاب کرده، همگی را به یکباره اندازه گذاری کنیم. این فرمان را در «اتوکدپیشرفته» خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

تعریف شیوۀاندازه گذاری با DIMSTYLE

فرمان DIMSTYLE برای تعیین رنگ خط اندازه، پیکان (فلش)، خط امتداد، متن، شیوۀنوشتاری متن اندازه، تعریف واحد و میزان دقت محاسبه در اندازه گیری و ... مورداستفاده قرار می گیرد. این فرمان را به طور مفصل در «اتوکدپیشرفته» بررسی می کنیم، ولی برای احتراز از بروز مشکلاتی همچون بیش ازاندازه بزرگ یا کوچک بودن متن (Text) و پیکان های(Arrows) اندازه گذاری به شکل های 23-3 و 23-4 و توضیحات آن ها توجه می کنیم.

 

شکل 23-3) با اجرای فرمان DIMSTYLE این پنجره ظاهر می شود. برای تغییر شیوۀ جاری دکمۀ Modify… را انتخاب می کنیم. تا پنجرۀ دیگری باز شود. (شکل 23-4)

 

شکل 23-4) پنجرۀ مربوط به اعمال تغییرات در شیوۀ اندازه گذاری - زبانۀ Fit

 

فعلاً فقط با یکی از گزینه های این پنجره آشنا می شویم:

در سمت راست پنجره و در زیر تصویر، در ناحیۀ Scale for Dimension Features دکمۀ رادیویی Use overall scale of: را انتخاب کرده، در مقابل آن عدد مناسب را تایپ می کنیم. عدد 1 برای زمانی که واحد اندازه گیری میلی متر انتخاب می شود، در نماهای عادی مناسب است. با ریزترشدن نما عدد بزرگتر و با درشتترشدن آن عدد کوچکتر از 1 را وارد می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل 23-5 منوی ابزار Dimension را مشاهده می کنیم. در شکل23-6 منوی گشودنی Dimension نشان داده شده است.

 

شکل 23-5) منوی ابزار Dimension (اندازه گذاری) – شرح در زیر

 

شکل 23-6) منوی ابزار Dimension (اندازه گذاری)

 

شرح شکل های 23-5 و 23-6

1.     DIMLINEAR - خطی

2.     DIMALIGNED - مورب

3.     DIMORDINATE - مختصات

4.     DIMRADIUS - شعاعی

5.     DIMDIAMETER - قطر

6.     DIMANGULAR – زاویه ای

7.     DIMBASELINE – خط مبنا

8.     DIMCONTINUE - ممتد

9.     QLEADER – خط مبنا

10. DIMCENTER – علامت مرکز

11. DIMSTYLE – شیوۀ اندازه گذاری

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

نام مستعار یا مخفف فرمان های این فصل درجدول زیر نشان داده شده است.

 

Commands

Aliases

DIMALIGNED

dal, dimali

DIMANGULAR

dan, dimang

DIMBASELINE

dba, dimbase

DIMCENTER

dce

DIMCONTINUE

dco, dimcont

DIMDIAMETER

ddi, dimdia

DIMLINEAR

dli, dimlin

DIMORDINATE

dor, dimord

DIMRADIUS

dra, dimrad

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     برای اندازه گذاری افقی یا عمودی از چه فرمانی استفاده می کنیم.

2.     آیا می توان برای اندازه گذاری مورب از فرمان DIMLINEAR استفاده کرد؟ گزینۀ Rotated را بررسی کنید.

 

تحقیق

1.     فرمان DIMSTYLE را اجرا و رنگ نوشتۀ اندازه گذاری را عوض کنید.

2.     اگر اندازه گذاری را از بعضی جهات جسمی مشابه هاشور بدانیم، آیا اندازه گذاری Associative است یا Nonassociative؟

3.     فرمان PROPERTIES را اجراکرده، جسم Dimension را انتخاب کنید و خصوصیات آن را موردبررسی قرار دهید. انواع اندازه گذاری های خطی، مورب، زاویه ای، شعاعی و ... را بررسی کنید.

4.     اثر فرمان های Grip را برروی جسم «اندازه» آزمایش و بررسی کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده