EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - فصل 24 - چاپ (Plot)
وقت نتیجه گیری از زحماتمان! - معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز - معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد - تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود (PLOTTERMANAGER) - مدیریت شیوۀ پلات (STYLESMANAGER) - دیدن یک پیش نمایش چاپ از نقشه (PREVIEW) - فرمان PLOT برای چاپ نقشه - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - نام مستعار فرمان ها - پرسش - تحقیق

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

فصل 24 - چاپ (Plot)

 

وقت نتیجه گیری از زحماتمان!

معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز

معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد

تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود (PLOTTERMANAGER)

مدیریت شیوۀ پلات (STYLESMANAGER)

دیدن یک پیش نمایش چاپ از نقشه (PREVIEW)

فرمان PLOT برای چاپ نقشه

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

نام مستعار فرمان ها

پرسش

تحقیق

 

بالای صفحه (Top)

وقت نتیجه گیری از زحماتمان!

تازمانی که نقشۀ ترسیم شده را درروی کاغذ نداشته باشیم، نمی توانیم کارمان را کامل بدانیم. این فصل به چاپ نقشه به روی کاغذ اختصاص دارد. صفحه بندی، چیدن بخش های مختلف نقشه درکناریکدیگر و با مقیاس های متفاوت و مطالب دیگری در این ارتباط بعداً دربحث «اتوکدپیشرفته» و «اتوکد 3بعدی» مفصلاً مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

بالای صفحه (Top)

معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز

تعریف چاپگر را درمحیط ویندوز انجام می دهیم. چاپگری که در ویندوز تعریف شده باشد، در داخل اتوکد نیز قابل استفاده است. برای معرفی چاپگر به ویندوز، سی دی نصب آن را مورد استفاده قرار می دهیم. راه دیگر برای معرفی چاپگر ورود به Control Panel و انتخاب نماد Printers است (شکل 24-1). در ویندوز 98 می توانیم در My Computer نیز گزینۀ Printers را انتخاب کنیم (شکل 24-2). دراین صورت پنجرۀ Printers (شکل 24-3) باز می شود. با انتخاب و اجرای نماد Add Printer از پنجرۀ شکل 24-3 افسونگر نصب چاپگر (Add Printer Wizard) اجرا می گردد (شکل های 24-4-1 تا 24-4-6). پس از نصب، نام چاپگر به فهرست موجود در پنجرۀ Printers افزوده می گردد. (شکل 24-5)

 

شکل 24-1) نماد Printers در Control Panel (ویندوز 98)

 

شکل 24-2) نماد Printers در My Computer (ویندوز 98)

 

شکل 24-3) با اجرای Printers در Control Panel یا My Computer این پنجره باز می شود که برای معرفی چاپگر جدید باید نماد Add Printer را اجرا کنیم. (ویندوز 98)

 

شکل 24-4-1) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرۀ Add Printer Wizard صفحۀ اول - با اجرای Add Printer در پنجرۀ Printers این پنجره باز می شود. برای شروع نصب چاپگرکلید Next و درصورت انصراف Cancel را می زنیم.

 

شکل 24-4-2) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرۀ Add Printer Wizard صفحۀ دوم –درصورتی که چاپگر مستقیماً به کامپیوتر وصل باشد Local printer و اگر دسترسی به آن از طریق شبکه امکان پذیر باشد دکمۀ Network printer را انتخاب می کنیم. برای برگشت به پنجرۀ قبلی دکمۀ Back و برای ادامه دکمۀ Next و درصورت انصراف Cancel را می زنیم.

 

شکل 24-4-3) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرۀ Add Printer Wizard صفحۀ سوم – از فهرست سمت چپ نوع چاپگر(نام کارخانه) و از فهرست سمت راست نام چاپگر (مدل) را انتخاب می کنیم. درصورتی که سی دی یا دیسکت حاوی اطلاعات مربوط به چاپگر را داشته باشیم، دکمۀHave Disk… را انتخاب می کنیم (شکل 24-4-3-1). برای برگشت به پنجرۀ قبلی دکمۀ Back و برای ادامه دکمۀ Next و برای انصراف Cancel را می زنیم.

 

شکل 24-4-3-1) پنجرۀ Install From Disk – درصورت وجود پروندۀ حاوی اطلاعات مربوط به نصب چاپگر مسیر پرونده را دراینجا وارد می کنیم و OK را انتخاب می کنیم. برای جستجوی پرونده دکمۀ Browse… را می زنیم (شکل 24-4-3-1-1)

 

شکل 24-4-3-1-1) پنجرۀ Open – پرونده ای که اطلاعات مربوط به نصب چاپگر را در خود دارد، دارای پسوند .INF می باشد. پرونده را از این طریق پیدا می کنیم.

 

شکل 24-4-4) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرۀ Add Printer Wizard صفحۀ چهارم – درگاهی (port) را که چاپگر به آن وصل است باید دراینجا انتخاب کنیم. درگاه های موجود عبارتند از: COM (سری)، LPT (موازی) و FILE (پرونده ای که برروی هارددیسک ذخیره می گردد). برای پیکربندی درگاه دکمۀ Configure Port… را انتخاب می کنیم. برای برگشت به پنجرۀ قبلی دکمۀ Back و برای ادامه دکمۀ Next و درصورت انصراف Cancel را می زنیم.

 

شکل 24-4-5) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرۀ Add Printer Wizard صفحۀ پنجم – نامی که پس از این برای رجوع به چاپگر مورد استغاده قرار می گیرد، در این پنجره باید وارد گردد. نام و مدل چاپگر به عنوان پیش فرض پیشنهاد می شود. چاپگر درصفحۀ Printers نیز به همین صورت نامیده می شود (شکل 24-5). درضمن دراینجا تصمیم می گیریم که آیا چاپگری که اکنون معرفی کرده ایم به عنوان چاپگر پیش فرض برگزیده شود یا نه؟ (پاسخ پیش فرض منفی است). برای برگشت به پنجرۀ قبلی دکمۀ Back و برای ادامه دکمۀ Next و درصورت انصراف Cancel را می زنیم.

 

شکل 24-4-6) نصب چاپگر در ویندوز: پنجرۀ Add Printer Wizard صفحۀ ششم

در اینجا «افسونگر نصب چاپگر» پیشنهاد می کند که برای آزمایش درستی کارکرد چاپگر یک صفحه به چاپگر فرستاده شود. (این صفحه حاوی متن و گرافیک است.) درصورتی که نمی خواهیم این صفحۀ آزمایشی چاپ شود دکمۀرادیویی No را انتخاب می کنیم. درصورت ارسال اطلاعات به چاپگر پنجرۀ شکل 24-4-6-1 ظاهر می شود. برای برگشت به پنجرۀ قبلی دکمۀ Back و برای خاتمه دکمۀ Finish و درصورت انصراف Cancel را می زنیم.

 

شکل 24-4-6-1) درصورتی که برای آزمایش درستی کارکرد چاپگرصفحه ای به چاپگر فرستاده شده باشد، این پنجره باز می شود و از ما می پرسد که آیا عمل چاپ با موفقیت انجام گرفته است یا نه؟ اگر اشکالی درکار مشاهده شود، دکمۀ No را می زنیم و درپی آن راهنمایی های لازم صورت می گیرد.

 

شکل 24-5) پس از نصب موفقیت آمیز چاپگر، نام آن به فهرست چاپگرهای موجود پنجرۀ Printers اضافه می شود.

 

بالای صفحه (Top)

معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد

درصورتی که علاوه برچاپگر، رسام (Plotter) نیز داشته باشیم، هرچند رسام در ویندوز قابل تعریف و استفاده نیست، ولی در برنامه هایی همچون اتوکد می توانیم پس ازتعریف، مورداستفاده قرار دهیم. اگر بخواهیم می توانیم چاپگری را نیز که درویندوز تعریف شده است دراتوکد با پیکربندی خاصی مورداستفاده قرار دهیم.

 

بالای صفحه (Top)

تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود (PLOTTERMANAGER)

با اجرای فرمان PLOTTERMANAGER پنجرۀ شکل 24-6 باز می شود. همانگونه که مشاهده می شود پلاترهایی به نام های DWF eView و DWF ePlot در زمان نصب اتوکد، توسط این برنامه به طورخودکار معرفی می شوند. برای معرفی یک پلاتر جدید نماد Add-A-Plotter Wizard را اجرا می کنیم. برای هر پلاتری که به این طریق تعریف می شود یک پرونده با پسوند PC3 ساخته می شود. علاوه برپلاتر، می توانیم برای هر چاپگر (پرینتر)ی پیکربندی ویژۀ اتوکد معرفی کنیم. این کار را نیز از طریق اجرای فرمان PLOTTERMANAGER انجام می دهیم. در مجموعه شکل های 24-7 کلیۀ پنجره های مربوط به این فرمان و شرح هرقسمت را مشاهده می کنیم.

 

شکل 24-6) با اجرای فرمان PLOTTERMANAGER پوشۀ PLOTTERS واقع در محل نصب اتوکد باز می شود. در این پوشه پرونده های پیکربندی پلاترها نگهداری می شوند. برای افزودن پلاتری به فهرست موجود، به روی نماد Add-A-Plotter Wizard دوبار تقه می زنیم (کلیک می کنیم). برنامه ای که بدین طریق اجرا می شود عبارتست از: "ADDPLWIZ.EXE" که در محل نصب اتوکد قرار دارد.

 

شکل 24-7-1) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – صفحۀ مقدمه (Introduction): در این صفحه توضیح داده می شود که این افسونگر به ما توانایی پیکربندی یک پلاتر تعریف شده در ویندوز و نیز تعریف یک پلاتر غیرویندوز را می دهد. اطلاعات پیکربندی در یک پرونده از نوع PC3 ذخیره می شود. این پرونده به صورت یک نماد پلاتر به فهرست پلاترهای موجود در اتوکد اضافه می شود که می توانیم آنرا از Autodesk Plotter Manager انتخاب کنیم. می توانیم اطلاعات پیکربندی را از یک پروندۀ PCP یا PC2 وارد کرده به پروندۀ پیکربندی پلاتری که درحال تعریف آن هستیم اضافه کنیم. برای رفتن به صفحۀ بعدی دکمۀ Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-2) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – شروع (Begin): برای شروع پیکربندی یکی از 3 گزینۀ زیر را با روشن کردن دکمۀرادیویی مربوط به هرکدام انتخاب می کنیم:

1.     دکمۀرادیویی My Computer – با انتخاب این گزینه پنجرۀ شکل 24-7-2-1-1 ظاهر می شود. تمامی تنظیمات مربوط به پلاتر توسط برنامۀ راه انداز (driver) پلاتر Heidi انجام می گیرد که این برنامه مدیریت پلاتر را به کامپیوتر می دهد.

2.     دکمۀرادیویی Network Plotter Server - با انتخاب این گزینه پنجرۀ شکل 24-7-2-2-1 باز می شود. تمامی تنظیمات مربوط به پلاتر توسط برنامۀ راه انداز (driver) پلاتر Heidi انجام می گیرد و این برنامه مدیریت پلاتر را به سرویس دهندۀ پلاتر (Plotter server) می دهد.

3.     دکمۀرادیویی System Printer – با انتخاب این گزینه پنجرۀ شکل 24-7-2-3 ظاهر می شود که درنتیجه می توانیم چاپگری را که در ویندوز معرفی شده است با تنظیمات ویژه ای که در اتوکد 2002 به صورت پیش فرض مورد استفاده قرار می گیرند، پیکربندی کنیم.

·         برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-2-1-1) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – مدل پلاتر (Plotter Model) که درصورت انتخاب دکمۀرادیویی My Computer در مرحلۀ قبل باز می شود: از فهرست سمت چپ نوع چاپگر(نام کارخانه) و از فهرست سمت راست نام چاپگر (مدل) را انتخاب می کنیم. اگر نام پلاتر در فهرست نباشد می توانیم پلاتری مشابه آن انتخاب کنیم.درصورتی که سی دی یا دیسکت حاوی اطلاعات مربوط به چاپگر را داشته باشیم، دکمۀHave Disk… را انتخاب می کنیم که در پی آن پنجرۀ شکل 24-7-2-1-1-A باز می شود. برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-2-1-1-A) پنجرۀ گفتگویی انتخاب پروندۀ HIF (Heidi Information File) که با انتخاب دکمۀ Have disk… درمرحلۀ قبلی ظاهر می گردد. پس از انتخاب پرونده Open را می زنیم. درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم. (شکل بعدی24-7-3 می باشد.)

 

شکل 24-7-2-1-2) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – انتخاب راه انداز (Select Driver): از میان فهرست موجود یکی از راه اندازها را انتخاب می کنیم. توصیه می شود که از راه اندازهای اتودسک استفاده کنیم.

 

شکل 24-7-2-2-1) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – پلاترشبکه ای (Network Plotter) که با انتخاب دکمۀرادیویی Network Plotter Server با آن مواجه می شویم: نام مشخصۀ سرویس دهندۀ شبکه (UNC) را در اینجا وارد می کنیم یا با زدن دکمۀ Browse… آن را از میان یک لیست انتخاب می کنیم (شکل 24-7-2-2-1-A). برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-2-2-1-A) پنجرۀ جستجوی چاپگر (Browse for Printer) که با زدن دکمۀ Browse… در مرحلۀ قبل باز می شود. پس از انتخاب چاپگر از میان فهرست بالا، دکمۀ OK و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم. (دراینجا کامپیوتر به شبکه وصل نیست.)

 

شکل 24-7-2-3) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – چاپگر سیستم (System Printer) که با انتخاب دکمۀرادیویی System Printer درمرحلۀ قبلی ظاهر می شود. از میان فهرست موجود یکی از پرینترها را انتخاب می کنیم. برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-3) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – ورود (Import) پرونده های PCP یا PC2: برای ورود اطلاعات از یک پروندۀ PCP یا PC2 دکمۀ Import File… را انتخاب می کنیم که درپی آن پنجرۀ شکل 24-7-3-A ظاهر می شود. برای ساختن پرونده های PCP و PC2 از برنامۀ STYSHWIZ.EXE واقع در محل نصب اتوکد استفاده می کنیم. برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-3-A) پنجرۀ انتخاب پروندۀ PCP یا PC2 برای ورود (Import) که با انتخاب دکمۀ Import File… در مرحلۀ قبل ظاهر می شود. پس از انتخاب پرونده، دکمۀ Import و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-4) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter) – درگاه ها (Ports):

·         اگر دکمۀرادیویی Plot to a Port روشن باشد، می توانیم یکی از درگاه های موجود را از میان فهرست انتخاب کنیم: درگاه سری (COM) یا موازی (LPT).

·         درصورتی که دکمۀرادیویی Plot to File را بزنیم، اطلاعات مربوط به چاپ در پرونده ای ذخیره می شود.

·         با انتخاب دکمۀرادیویی AutoSpool برای ارسال اطلاعات به پلاتر از قرقرۀرسم (توضیحات درشرح شکل 24-7-4-B) استفاده می شود.

·         با زدن دکمۀ Configure Port… پنجرۀ شکل 24-7-4-A و با انتخاب دکمۀ What is AutoSpool… پنجرۀ شکل 24-7-4-B باز می شود.

·         با انتخاب جعبۀکنترلی Show all system ports and disable I/O port validation تمامی درگاه های موجود نمایش داده می شوند و درگاه های تداخل کننده حذف می شوند.

·         برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-4-A) پنجرۀ پیکربندی درگاه (Configure port) – زمان ضرب الاجل (Timeout) را برحسب میلی ثانیه در این پنجره وارد می کنیم. با زدن OK این زمان ذخیره می شود. با انتخاب Cancel به صفحۀ قبلی برمی گردیم و دکمۀ Help سبب نمایش راهنما می شود.

 

شکل 24-7-4-B) پنجرۀ راهنمای AutoSpool - در این پنجره مفهوم قرقرۀرسم (AutoSpool) شرح داده شده است: با خواستن از اتوکد که قرقرۀرسم بسازد، یک پرونده به طور خودکار در فهرست تعیین شده برای قرقرۀرسم ساخته می شود. فهرست قرقرۀرسم در پنجرۀ فرمان OPTIONS تعیین می شود. پس از ایجاد پروندۀ اشاره شده، فرمان قرقرۀرسم اجرا می گردد. به صورت عادی، فرمانی که در OPTIONS تعیین می شود این پرونده را به یک پلاتر می فرستد. توضیحات بیشتر در راهنمای اتوکد نوشته شده است.

 

شکل 24-7-5) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter)- نام پلاتر (Plotter Name): در اینجا نام پروندۀ PC3 را تعیین می کنیم. نام پیش فرض همان مدل انتخابی است. نامی که در اینجا تعیین می کنیم، در فهرست پلاترهای موجود در هنگام اجرای فرمان پلات دیده می شود. اگر نامی که می دهیم دقیقاً مشابه نام پرینتری باشد که در ویندوز تعریف شده است، دیگر نمی توانیم پرینتر ویندوز را از فهرست پرینترهای موجود انتخاب کنیم. برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای رفتن به صفحۀ بعدی Next و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-7-6) پنجرۀ گفتگویی معرفی پلاتر(Add Plotter)-پایان (Finish): برای تغییر پیکربندی پلاتر دکمۀ Edit Plotter Configuration…، برای کالیبره کردن پلاتر دکمۀ Calibrate Plotter…، برای برگشتن به صفحۀ قبلی دکمۀ Back، برای خاتمه Finish و درصورت انصراف Cancel را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-8) پس از اجرای موفقیت آمیز برنامۀ "ADDPLWIZ.EXE" نام پروندۀ PC3 مربوط به پیکربندی پلاتر تعریف شده به فهرست پرونده های موجود در پوشۀ PLOTTERS واقع در محل نصب اتوکد اضافه می شود.

 

بالای صفحه (Top)

مدیریت شیوۀ پلات (STYLESMANAGER)

این فرمان را برای تعریف شیوۀ پلات مورداستفاده قرار می دهیم که توضیحات کامل آنرا به «اتوکد پیشرفته» موکول می کنیم.

 

بالای صفحه (Top)

دیدن یک پیش نمایش چاپ از نقشه (PREVIEW)

با اجرای فرمان PREVIEW هرچه در صفحۀترسیمی می بینیم، به گونه ای نمایش داده می شود که اگر به روی کاغذ چاپ می شد به آن صورت درمی آمد.

 

بالای صفحه (Top)

فرمان PLOT برای چاپ نقشه

با اجرای فرمان PLOT پنجرۀ گفتگویی شکل 24-9 باز می شود. به توضیحات شکل 24-9 و 24-10 توجه می کنیم. تمامی موارد لازم دربارۀ پلات ذیل این دو شکل نوشته شده است.

 

شکل 24-9) پنجرۀگفتگوییPlot که با اجرای فرمان PLOT باز می شود - زبانۀ Plot Device

1.     نوار عنوان: رسم (Plot)

2.     دکمۀ Close: برای خروج بدون درنظرگرفتن تنظیمات انجام شده، این دکمه را می زنیم.

3.     دکمۀ راهنمای سریع: برای مشاهدۀ یک راهنمای کوتاه دربارۀ بخش های مختلف این پنجره این دکمه را انتخاب می کنیم، سپس مکان نما را به روی قسمت موردنظر برده، دکمۀ ماوس را می زنیم.

4.     ناحیۀ Layout name (نام چیدمان) – در این ناحیه اطلاعات مربوط به نام چیدمان (صفحه ای که می خواهیم از آن پلات بگیریم) مشاهده می شود و نیز قابل تغییر است. (اتوکد پیشرفته)

5.     ناحیۀ Page setup name (نام تنظیم صفحه) – در این ناحیه مشخصات Page setup قابل مشاهده و انتخاب است. (اتوکد پیشرفته)

6.     دکمۀ Full Preview پیش نمایش کامل) – برای آنکه پیش از گرفتن پلات نهایی یک پیش دید از آن داشته باشیم این دکمه را می زنیم.

7.     دکمۀ Partial Preview… (پیش نمایش جزئی) – با انتخاب این دکمه صفحه ای نمایش داده می شود که در آن محدودۀ کاغذ و محدودۀ نقشه ای که قرار است پلات شود با یکدیگر مقایسه می شوند.

8.     دکمۀ OK (پذیرش- تأیید): با انتخاب دکمۀ OK اطلاعات لازم برای چاپ نقشه به چاپگر فرستاده می شود.

9.     دکمۀ Cancel (انصراف): برای خروج و قطع فرمان این دکمه را می زنیم.

10. دکمۀ Help (راهنما): برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان PLOT این دکمه را می زنیم.

11. محل انتخاب زبانه ها: در اینجا زبانۀ Plot Device (وسیلۀ پلات) انتخاب شده است که این پنجره مربوط به این موضوع است.

12. ناحیۀ Plotter configuration (پیکربندی پلاتر) – در این ناحیه پیکربندی پلاتر انجام می گیرد.

13. فهرست جهشی Name (نام) – می توانیم نام پلاتر را از میان این فهرست انتخاب کنیم. تعریف پلاتر و پرینتر را قبلاّ در همین فصل دیدیم.

14. در جلوی Plotter نام وسیله (Device) و راه انداز (Driver) نمایش داده می شود.

15. نام درگاه در مقابل where نشان داده می شود.

16. شرحی دربارۀ وسیلۀ چاپگر، در صورت وجود، در مقابل Description نوشته می شود.

17. دکمۀ Properties… (ویژگی ها) – با انتخاب این دکمه می توانیم خصوصیات مربوط به چاپگر یا رسام را مشاهده کرده، تغییر دهیم. نحوۀ تنظیم این خصوصیات از چاپگری به چاپگر دیگر متفاوت است.

18. دکمۀ Hints… (راهنما) – با زدن این دکمه توضیحاتی دربارۀ وسیلۀ چاپگر و رسام مشاهده می کنیم.

19. ناحیۀ:Plot style table (pen assignments) (جدول شیوۀ پلات)- این قسمت به شیوۀ پلات اختصاص دارد. (اتوکدپیشرفته)

20. فهرست جهشی Name (نام) – نام جدول شیوۀپلات را از میان این فهرست انتخاب می کنیم. درصورتی که None را انتخاب کنیم، شیوه ای درنظرگرفته نمی شود.

21. دکمۀ Edit… (ویرایش) – برای ویرایش و تغییر شیوۀپلاتی که از فهرست جهشی شماره 20 انتخاب کرده ایم، این دکمه را می زنیم.

22. دکمۀ New… (جدید) – برای تعریف یک شیوۀپلات جدید این دکمه را می زنیم.

23. ناحیۀ Plot stamp- برای تعیین نوشته هایی که درکنار نقشه چاپ می گردد. (اتوکد پیشرفته)

24. ناحیۀ What to plot (آنچه پلات می شود) – در این ناحیه دربارۀ صفحه یا صفحاتی که قرار است پلات شوند تصمیم گیری می کنیم.

25. دکمۀرادیویی Current tab (زبانۀ جاری) – با انتخاب این گزینه، صفحه ای که از درون آن فرمان PLOT را اجرا کرده ایم پلات می شود. (صفحۀ انتخابی ما Model نام دارد.)

26. دکمۀرادیویی Selected tabs (زبانه های انتخاب شده) – اگر پیش از اجرای فرمان PLOT به کمک ماوس چند صفحۀ مختلف را انتخاب کنیم (از زبانه های موجود روی نوار چیدمان)، این گزینه قابل انتخاب می شود.

27. دکمۀرادیویی All layout tabs (همۀ صفحات) – با انتخاب این دکمه، تمامی چیدمان های موجود پلات می شوند.

28. جعبۀویرایشی و فهرست جهشی Number of copies (تعداد کپی ها) – تعداد پلات را در اینجا انتخاب یا وارد می کنیم.

29. ناحیۀ Plot to file (ذخیرۀ پلات در پرونده) – دراین ناحیه دربارۀ اینکه آیا پلات درپرونده ای ذخیره شود یا مستقیماً به پلاتر ارسال شود، تصمیم گیری می کنیم.

30. جعبۀکنترلی Plot to file (ذخیرۀ پلات در پرونده) – اگر این جعبۀکنترلی انتخاب شود، بخش های دیگر این ناحیه قابل انتخاب خواهند بود. دراین صورت پلات در پرونده ای ذخیره می شود و می بایست پروندۀ ذخیره شده را به کامپیوتری که به آن پلاتر موردنظر وصل است انتقال داده با ارسال آن به پلاتر، چاپ بگیریم.

31. جعبۀویرایشی File name (نام پرونده) – در این محل نام پرونده ای را که می خواهیم اطلاعات مربوط به پلات در آن ذخیره کردد تعیین می کنیم.

32. جعبۀویرایشی Location (محل) – محل ذخیرۀ پرونده را در این قسمت وارد یا انتخاب می کنیم.

33. دکمۀ Browse the folders (جستجو) – برای جستجوی پوشۀ موردنظر این دکمه را می زنیم.

34. دکمۀ Browse the web (جستجوی اینترنت) – برای جستجو در اینترنت این دکمه را انتخاب می کنیم.

 

شکل 24-10) پنجرۀگفتگوییPlot، زبانۀPlot Settings

شماره های 1 تا 10 در شکل 24-9 شرح داده شده اند.

11. محل انتخاب زبانه ها: در اینجا زبانۀPlot Settings (تنظیمات پلات) انتخاب شده است که این پنجره مربوط به این موضوع است.

12. ناحیۀ Paper size and paper units – اندازۀ کاغذ و واحدهای اندازه گیری دراین ناحیه قابل مشاهده و تغییرند.

13. در جلوی کلمۀ Plot device نام وسیلۀ چاپگر به چشم می خورد.

14. فهرست جهشی Paper size (اندازۀ کاغذ) – ابعاد کاغذ را از این فهرست انتخاب می کنیم.

15. در جلوی Printable area ابعاد مستطیلی که چاپ خواهد شد دیده می شود.

16. دکمه های رادیویی Inches و mm:

·         اگر دکمۀرادیویی Inches را انتخاب کنیم، واحد اندازه گیری روی کاغذ برحسب اینچ خواهد بود.

·         با انتخاب دکمۀرادیویی mm، واحد اندازه گیری روی کاغذ میلیمتر می باشد.

17. ناحیۀ Drawing orientation – جهت پلات نسبت به جهت کاغذ را در این ناحیه تعیین می کنیم. این ناحیه شامل قسمت های زیر است:

·         دکمۀرادیویی Portrait – با انتخاب این دکمه نقشه در کاغذ 90 درجه می چرخد.

·         دکمۀرادیویی Landscape – با انتخاب این گزینه، نقشه و کاغذ هم جهت خواهند بود.

·         جعبۀکنترلی Plot upside-down – درصورت انتخاب این جعبۀکنترلی نقشه روی کاغذ 180 درجه می چرخد.

·         در قسمت سمت راست این ناحیه جهت کاغذ نمایش داده می شود.

18. ناحیۀ Plot area – محدودۀ چاپ را در این ناحیه تعیین می کنیم.

19. دکمه های رادیویی:

·         دکمۀرادیویی Limits – اگر بخواهیم محدوده هایی که با فرمان LIMITS قابل بازیابی و تعیین هستند چاپ گردند، این دکمه را انتخاب می کنیم.

·         دکمۀرادیویی Extents – با انتخاب این گزینه هرچه در نقشه ترسیم کرده ایم چاپ می شود.

·         دکمۀرادیویی Display – برای چاپ آنچه درصفحۀ مونیتور می بینیم این دکمه را انتخاب می کنیم.

·         دکمۀرادیویی View – در صورتی که با فرمان VIEW منظره هایی تعریف کرده باشیم، برای انتخاب منظرۀ موردنظر این دکمه را می زنیم.

·         دکمۀرادیویی Window – با انتخاب این دکمه، می توانیم پنجره ای در صفحۀترسیمی انتخاب کنیم که محتویات آن پنجره به روی کاغذ چاپ خواهد شد.

20. فهرست جهشی View – درصورت انتخاب دکمۀرادیویی View، منظره ای که از این فهرست انتخاب می کنیم به روی کاغذ چاپ خواهد شد.

21. دکمۀ Window< - اگر دکمۀرادیویی Window را انتخاب کرده باشیم، برای انتخاب پنجره ای که قرار است پلات شود این دکمه را می زنیم.

22. ناحیۀ Plot scale – مقیاس چاپ در این ناحیه بازیابی و تعیین می شود.

23. جعبۀفهرست Scale – درصورتی که مقیاس موردنظر ما در این فهرست باشد، آنرا از داخل این قسمت انتخاب می کنیم.

24. در جعبۀویرایشی سمت چپ طول واحد روی کاغذ را برحسب یکی از دو واحد میلیمتر یا اینچ (در این پنجره میلیمتر انتخاب شده است) وارد می کنیم و در جعبۀویرایشی سمت راست طول واحد نقشه را وارد می کنیم.

25. جعبۀکنترلی Scale lineweights (مقیاسه کردن وزن خط ها) – با انتخاب این گزینه پهنای خطوطی که دارای وزن خط هستند با توجه به مقیاس داده شده تغییر می یابد.

26. ناحیۀ Plot offset – در این ناحیه فاصلۀ نقطۀ شروع پلات از لبه های کاغذ تعیین می شود که شامل موارد زیر است:

·         جعبۀکنترلی Center the plot – با انتخاب این گزینه پلات در وسط کاغذ قرار می گیرد و فاصلۀ آن از لبه های کاغذ مساوی خواهد بود.

·         جعبه های ویرایشی X و Y – فاصلۀ افقی و عمودی پلات از لبه های بالا و چپ کاغذ را در این قسمت ها تعیین می کنیم.

27. ناحیۀ Plot options – گزینه های دیگر مربوط به پلات را دراین بخش انتخاب می کنیم. شامل:

·         جعبۀکنترلی Plot object lineweights – با انتخاب این دکمه وزن خط اجسام نیز در هنگام پلات درنظرگرفته می شود.

·         جعبۀکنترلی Plot with plot styles – برای اینکه هنگام پلات شیوۀپلات (درصورت انتخاب) نیز درنظرگرفته شود این گزینه را انتخاب می کنیم.

·         جعبۀکنترلی Plot paperspace last – اگر درصفحۀکاغذ باشیم، با انتخاب این گزینه هرچه در فضای کاغذ رسم کرده باشیم، پس از همۀ آنچه درفضای مدل قرار دارد پلات می شود.

·         جعبۀکنترلی Hide objects – اگر اجسام رسم شده سه بعدی باشند، خطوطی که در پشت قرار گرفته اند در هنگام پلات حذف می شوند که اصطلاحاً به آن حذف خطوط ندید می گوییم.

 

بالای صفحه (Top)

محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار

در شکل24-11 و 24-12 منوهای ابزار PLOT و ‍PREVIEW مشاهده می شوند.

 

plot - standard 2002

شکل 24-11) نماد فرمان PLOT در منوی ابزار Standard Toolbar

 

preview - standard 2002

شکل 24-12) نماد فرمان PREVIEW در منوی ابزار Standard Toolbar

 

در شکل 24-13 منوی گشودنی File و محل فرمان های این فصل را در آن مشاهده می کنیم.

 

شکل 24-13) محل فرمان های این فصل در منوی گشودنی File

1.     فرمان PLOTTERMANAGER

2.     فرمان STYLESMANAGER

3.     فرمان PREVIEW

4.     فرمان PLOT – این فرمان با فشردن همزمان CTRL+P نیز قابل اجراست.

 

بالای صفحه (Top)

نام مستعار فرمان ها

نام مستعار یا مخفف فرمان های این فصل درجدول پی آیند نشان داده شده است.

 

Commands

Aliases

PLOT

print

PREVIEW

pre

 

بالای صفحه (Top)

پرسش

1.     فرمان معرفی رسام (پلاتر) و چاپگر (پرینتر) را نام ببرید.

2.     با اجرای فرمان PLOTTERMANAGER در اتوکد کدام برنامۀ اجرایی (exe) اجرا می گردد؟

3.     برای ساختن پرونده های PCP و PC2 کدام برنامه را مورداستفاده قرار می دهیم؟

4.     کدام فرمان برای مدیریت شیوۀ پلات به کار می رود؟

5.     فرمان PREVIEW چه کاری انجام می دهد؟

6.     برای چاپ نقشه کدام فرمان را اجرا می کنیم؟

 

بالای صفحه (Top)

تحقیق

1.     فرمان STYLESMANAGER را اجرا کنید و یک شیوۀ پلات بسازید.

2.     فرمان PLOT را اجرا کرده، پلاترهای DWF ePlot و DWF eView را انتخاب کرده، نتیجه را بررسی کنید.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده