EN
  
خودآموز اتوکد 2002 - پیوست IV - راهنما (Help) و مشاورۀفعال (Active Assistance)
راهنما و مشاور، هردو هوشمند - راهنما (فرمان HELP) - مشاورفعال (فرمان ASSIST)

 

توجه: برای مشاهده ی درست نوشته های کتاب خودآموز اتوکد 2002 نیاز به بارگذاری و نصب فونت Sanserif دارید.

 

پیوست IV - راهنما (Help) و مشاورۀفعال (Active Assistance)

 

راهنما و مشاور، هردو هوشمند

راهنما (فرمان HELP)

مشاورفعال (فرمان ASSIST)

 

بالای صفحه (Top)

راهنما و مشاور، هردو هوشمند

اتوکد تا نسخۀ 2000، همانند بسیاری از دیگر برنامه ها، فقط دارای راهنما (Help) بود، ولی در نسخۀ 2002 فرمان جدیدی پابه عرصۀوجود گذاشته که دارای توانایی های شگرفی است. هرچند راهنمای اتوکد به طور هوشمند عمل می کرد ولی با ظهور مشاورفعال با مفهوم جدیدی از هوشمندی مواجه می شویم. در این پیوست مختصری دربارۀ «راهنما» و مقدار بیشتری راجع به «مشاورفعال» یا «مشاورۀفعال» خواهیم آموخت.

 

بالای صفحه (Top)

راهنما (فرمان HELP)

با اجرای فرمان HELP یا ورود علامت سؤال و زدن Enter پنجره ای کاملاً جدا از اتوکد باز می شود. این پنجره می تواند تازمانی که از اتوکد خارج نشده ایم باز باشد. اگر هنگامی که هیچ فرمانی در اتوکد درحال اجرا نیست فرمان HELP را اجرا کنیم، پنجرۀ شکل IV-1 ظاهر می شود.

 

شکل IV-1) احضار راهنما درحالتی که هیچ فرمانی درحال اجرا نباشد.

 

درصورتی که مایل به مشاهدۀ توضیحاتی دربارۀ فرمانِ درحال اجرا باشیم، باید HELP را به صورت شفاف (transparent) اجرا کنیم، یعنی درابتدای کلمۀ HELP یک علامت ' قراردهیم. به این صورت: 'HELP

اگر راهنما را ازطریق منوهای گشودنی یا ابزار احضار کنیم، خودبه خود به صورت شفاف اجرا می گردد. شکل IV-2 نشان دهندۀ راهنما درحالتی است که درمیان فرمان CIRCLE احضار شده باشد.

 

شکل IV-2) احضار راهنما درمیان فرمان CIRCLE

 

گزینه های موجود در پنجرۀ فرمان HELP بسیار متنوعند و دراینجا به آن ها نمی پردازیم. شکل IV-3 نشان دهندۀ نماد فرمان HELP در منوی ابزار استاندارد و شکل IV-4 نمایانگر منوی گشودنی Help می باشند.

 

شکل IV-3) نماد فرمان HELP در منوی ابزار استاندارد

 

شکل IV-4) منوی گشودنی Help – گزینۀ اول فرمان HELP و گزینۀ دوم فرمان ASSIST را اجرا می کنند. همانگونه که در شکل دیده می شود، می توانیم برای احضار راهنما از کلید F1 نیز کمک بگیریم.

 

بالای صفحه (Top)

مشاورفعال (فرمان ASSIST)

برای اجرای فرمان ASSIST می توانیم به یکی از روش های زیر اقدام کنیم:

1.     اجرای مستقیم فرمان

2.     انتخاب گزینۀ دوم از منوی گشودنی Help. (شکل IV-4)

3.     انتخاب نماد این فرمان از منوی ابزار استاندارد (شکل IV-5)

 

شکل IV-5) نماد فرمان ASSIST در منوی ابزار استاندارد

 

شکل IV-6) پنجرۀ مشاورفعال (Active Assistance) که با اجرای فرمان ASSIST باز می شود.

 

با اجرای این فرمان پنجرۀ شکل IV-6 باز می شود.

 

شکل IV-7) با اجرای فرمان ASSIST، نماد (icon) مشاورفعال(Active Assistance) در System tray ویندوز دیده می شود.

 

شکل IV-8) با زدن دکمۀ راست ماوس در روی پنجرۀ مشاورفعال، این منو ظاهر می شود.

         Home – صفحۀاول Active Assistance را می آورد.

         Back – صفحۀقبلی را، درصورت وجود، می آورد.

         Forward – درصورتی که از گزینۀ Back استفاده کرده باشیم، با انتخاب این گزینه دوباره به سمت جلو حرکت می کنیم و صفحۀبعدی را می بینیم.

         Print – برای چاپ گرفتن از متن موجود در پنجرۀ Active Assistance این گزینه را انتخاب می کنیم.

         Hover Help – این گزینه از طریق منو فقط وقتی قابل انتخاب است که یک فرمان گفتگویی (مانند LAYER یا UNITS یا ...) درحال اجرا باشد. با انتخاب این گزینه، اگر درکنارآن علامت تیک (ü) باشد، این علامت برداشته می شود و حالت Hover خاموش می شود و برعکس. توضیح Hover Help را در شرح مربوط به پنجرۀ Active Assistance Settings (شکل IV-9) مشاهده می کنیم.

         Settings… - با انتخاب این گزینه پنجرۀ Active Assistance Settings باز می شود. (شکل IV-9)

 

شکل IV-9) پنجرۀ Active Assistance Settings که با انتخاب گزینۀ Settings… از منوی شکل IV-8 یا منوی شکل IV-10 باز می شود.

1.     عنوان پنجرۀ گفتگویی: تنظیمات مشاورفعال

2.     دکمۀ Close: برای بستن پنجره بدون ذخیرۀ تغییرات

3.     دکمۀ راهنمای سریع: با انتخاب این دکمه و سپس انتخاب بخش موردنظر، یک توضیح یک یا چندسطری ظاهر می شود.

4.     جعبۀکنترلی Show on start – با انتخاب این گزینه، از همان ابتدای ورود به اتوکد، پنجرۀ مشاورفعال در گوشۀ بالای سمت راست بالای صفحۀ اتوکد قابل مشاهده خواهد بود. اگر این گزینه را خاموش کنیم، باید برای بازکردن پنجرۀ مشاورفعال فرمان ASSIST را اجرا کنیم.

5.     جعبۀکنترلی Hover Help – با انتخاب این گزینه هرگاه فرمانی که دارای پنجرۀگفتگویی است اجرا شود، با حرکت دادن مکان نما و بردن آن به روی هرقسمت از پنجره، توضیحات مربوط به آن قسمت (دکمه، ناحیه، دکمۀرادیویی، جعبۀکنترلی و ...) در پنجرۀ مشاورفعال نشان داده می شود. برای مشاهدۀ راهنمای مربوط به فرمان گفتگویی اجراشده باید این گزینه را خاموش کنیم.

6.     ناحیۀ Activation – دراین ناحیه نحوۀ فعالیت راهنمای فعال را تعیین می کنیم.

7.     دکمۀرادیویی All commands – با انتخاب این دکمۀرادیویی، مشاورفعال برای همۀ فرمان ها به طورخودکار اجرا می گردد. اگر پنجرۀ مشاورفعال را بسته باشیم، به مجرد اجرای یک فرمان دوباره باز می شود و توضیحات مربوط به آن فرمان را نمایش می دهد.

8.     دکمۀرادیوییNew and enhanced commands – با انتخاب این گزینه، مشاورفعال فقط برای فرمان های جدید و تغییریافته نسبت به نسخه های قبلی اتوکد به کار می افتد.

9.     دکمۀرادیویی Dialogs only – اگر این گزینه را انتخاب کنیم، مشاورفعال تنها برای فرمان های دارای پنجرۀگفتگویی کار می کند. درزمانی که پنجرۀگفتگویی مربوط به فرمان باز است نمی توانیم پنجرۀ مشاورفعال را ببندیم.

10. دکمۀرادیویی On demand – اگر این دکمۀرادیویی را به حالت انتخاب شده درآوریم فقط با دوبار تقه زدن بروی نماد مشاورفعال در System tray یا انتخاب این نماد و سپس برگزیدن گزینۀ Show Active Assistance از میان منوی بازشده (شکل IV-10) پنجرۀ مشاورفعال باز می شود.

11. با انتخاب دکمۀ OK و تأیید، پس از ذخیرۀ تغییرات انجام شده، پنجره بسته می شود.

12. دکمۀ Cancel برای خروج بدون ذخیرۀ تغییرات است.

 

شکل IV-10) زدن دکمۀ راست ماوس بروی نماد مشاورفعال در System tray سبب باز شدن این منو می شود.

         Show Active Assistance – برای بازکردن پنجرۀ مشاورفعال این گزینه را انتخاب می کنیم.

         Setting… - باعت باز شدن پنجرۀ Active Assistance Settings (شکل IV-9) می گردد.

         Exit – برای خارج کردن مشاورفعال از حافظه، این گزینه را انتخاب می کنیم. دراین صورت نماد مربوط به این فرمان از System tray حذف می شود و پنجرۀ مشاورفعال، درصورت بازبودن، بسته می شود.

 

شکل IV-11) اگر پنجرۀ مشاورفعال باز و گزینۀ Hover Help روشن باشد و یک فرمان گفتگویی مانند LAYER را اجرا کنیم، با حرکت مکان نما به روی هرکدام از گزینه های پنجره، راهنمای مربوط به آن گزینه نمایش داده می شود.

 

بالای صفحه (Top)

 

مهرداد آهن خواه ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۲۴

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad
با اضافه کردن کد زیر در وب سایت خود به ایران کد پیوند دهید

ایران کد | Irancad

کانال «رویت ® Revit»
در تلگرام

کانال «اتوکد  AutoCAD 🅰»
در تلگرام

گروه «طرح پرسش رویت ® Revit»
در تلگرام

گروه «شهر رویت ® RevitCity»
در تلگرام

گروه «شهر اتوکد AutoCadCity 🅰»
در تلگرام

Lee Mac Programming

 

 

 آغاز به کار کانال «رویت - Revit» در تلگرام و دعوت از اساتید برای همکاری
 کانال رویت (Revit) در تلگرام
 تشکیل گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام
 به زودی گروه تلگرام (Telegram) در تلگرام تشکیل می شود
 تشکیل گروه رویت (Revit) در تلگرام
 ردیابی افراد از طریق تلگرام؟ آیا ممکن است؟
 چگونه تلگرام واتس اپ را شکست داد
 بررسی ضربان قلب با تلفن همراه
 روشن یا خاموش کردن پنجره ی Quick Properties Palette
 معرفی برنامه ی Autodesk Navisworks
نوشتارهای آموزشی بیشتر
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 چگونه در یک روز، کارهای یک هفته را انجام دهیم؟
 ثروتمندها این گونه پس انداز می کنند...
 به این دلایل است که همیشه بدهکارید!
 در محیط کاری جدید چگونه خوش بدرخشیم؟
 میلیاردرشدن با شبکه های اجتماعی ممکن است
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
 ابزار 
پیوندهاپیوندها
نسخه چاپینسخه چاپی
بایگانی اخباربایگانی اخبار
آمار بازدیدکنندگانآمار بازدیدکنندگان
ارسال به دوستانارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهاداتانتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیدهافزودن به آدرس های برگزیده