EN
» آموزش » اتوکد » خودآموز اتوکد 2002

خودآموز اتوکد 2002

نویسنده: مهندس مهرداد آهن خواه

انتشارات: انستیتو ایزایران 1382

 

 

 

 

تقدیم به

 

پدر بزرگوارم سرهنگ بازنشستۀ ارتش شادروان ابوالفضل آهن خواه

 

و

 

مادر گرامی ام فرهنگی بازنشسته نیر محسنی زنوزی

 

 

 

 

 خودآموز اتوکد 2002 - فهرست مطالب
 خودآموز اتوکد 2002 - دیباچه
چرا کامپیوتر؟ - چرا اتوکد؟ - اتوکد برای چه کسانی؟ - چرا به مطالعۀ این کتاب و کتاب های مشابه نیاز داریم؟ - چگونه این کتاب را مطالعه کنیم؟ - چگونگی تهیۀ این کتاب - تماس با نویسنده... - برقراری ارتباط با دیگر علاقمندان اتوکد و دیگر برنامه های CAD - تشکر و قدردانی - یادی و کلامی…
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 1 - با اتوکد آشنا شویم...
دعوت به سفر! - چنین است اتوکد... (ورود به اتوکد 2002) - کارهایی برای ساده ترشدن ورود به اتوکد - خروج از اتوکد و ورود دوباره به آن - پنجرۀگفتگویی آغازی: پنجرۀ شروع به کار (Startup) - صفحۀتصویر اصلی اتوکد: آشنایی با بخش های صفحۀ اتوکد - آشنایی با ماوس و دکمه های آن - شکل مکان نما در بخش های مختلف صفحۀ اتوکد - کمک گرفتن از اتوکد 2002 - بهتردیدن در اتوکد - گشودن (Open) نقشه ای دیگر - تبدیل نمادرنگی به نماداستاندارد (Shademode) - کمک گرفتن از کلید F2 برای دیدن پیام های اتوکد - خاموش کردن دید پرسپکتیو - استفاده از کلیدهای ترکیبی برای گشودن نقشه - گشودن مجدد پروندۀ گشوده شده - منوی گشودنی Window - بستن پرونده ها (Close) - اتوکد بدون نقشه ؟ !... به بی نمکی نان بی پنیر است! - شروع یک ترسیم جدید (New) - یک نکتۀ شایان ذکر درارتباط با رنگ ناحیۀترسیمی - حالت تک پرونده و چند پرونده - خروج از اتوکد (Exit یا Quit) - پایان سفر - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 2 - آشنایی با مفاهیم بنیادی اتوکد
اولین قدم... - چه وقت اتوکد گوش به فرمان است؟ - چگونه فرمانی را اجرا کنیم؟ - راههای مختلف اجرای فرمان در اتوکد - اتوکد چگونه از ما درخواست ورود اطلاعات می کند؟ - پیام های اتوکد هنگام درخواست ورود اطلاعات توسط کاربر - روش های مختلف انتخاب گزینه های یک فرمان - روش های مختلف انتخاب مقدار پیش فرض - گزینه های نهفته - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 3- اولین گام های محکم در اتوکد
ترسیم با روش هایی که اکنون می شناسیم - پیام های درخواست فرمان LINE - گزینه های فرمان LINE - گزینۀ Undo - گزینۀ Close - ERASE برای پاک کردن آنچه نمی خواهیم - شروع اولین ترسیم دقیق در اتوکد - مبدأمختصات - خاموش و روشن کردن نماددستگاه مختصات (UCS icon) - فرمان ZOOM (اندازه نمایی) - منوی ابزار فرعی - بزرگ نمایی گستره ها (Zoom Extents) - درشت نمایی / ریزنمایی (Zoom In / out) - مختصات قائم مطلق(Absolute Cartesian) - مختصات قائم نسبی (Relative Cartesian) - مختصات قطبی مطلق (Absolute Polar) - مختصات قطبی نسبی (Relative Polar) - روش های ورودمختصات دریک جدول - پرسش - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 4- ترسیم دقیق (آشنایی با ابزار نقشه کشی)
می خواهیم سرعت و دقت را افزایش دهیم... - روش های ورود مستقیم مختصات - مختصات قائم نسبی - مختصات قطبی نسبی - آماده کردن شرایط برای استفاده از ابزارهای کمک ترسیمی - اولین یاری رسان: نشانگرمختصات (Coordinate Indicator) - راههای مختلف برای تغییر حالت نشانگرمختصات - انتخاب با ماوس - انتخاب از منوی میانبر - استفاده از کلید ترکیبی - استفاده از کلید تابعی - یاری رسان های دیگر: ابزارهای پرش (Snap) و شبکه (Grid) - ابزار عمودکش (Ortho) - استفادۀ همزمان از ماوس و صفحه کلید در انتخاب نقطه - ابزار قطبی (Polar) - پرسش - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 5 - ترسیم اشکال هندسی
با کدام اشکال هندسی آشنایی داریم؟ - فرمان CIRCLE (دایره) - اجرای مستقیم فرمان CIRCLE و انتخاب گزینه ها - بزرگ نمایی پنجره (Zoom Window) - فرمان REGEN (بازسازی ترسیم) - فرمان ARC (کمان) - فرمان POINT (نقطه) - فرمان DDPTYPE (شیوۀ رسم نقطه) - فرمان ELLIPSE (بیضی) - فرمان DONUT (حلقه) - فرمان TRACE (نوار) - انتخاب اجسام توپر با مربع انتخابگر - فرمان FILL (توپرسازی) - فرمان های ترسیمی در منوی ابزار Draw - هنوز هم ناتوانیم! - پرسش - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 6 - بازهم ابزار کمک رسم برای ترسیم دقیق
ترسیم دقیق تر، باز هم به یاری ابزار کمک رسم - ابزار OSNAP (پرش موضوعی) - چگونگی استفاده از ابزار Osnap - انتخاب همۀ پرش های موضوعی به جز Extension و Parallel - انتخاب پرش موضوعی Extension - انتخاب پرش موضوعی Parallel - ابزار Otrack (ردیابی پرش موضوعی) - فرمانی برای دسترسی به همۀ ابزار ها: DSETTINGS - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 7 - ایجاد و تغییر اجسام
بهانه ای برای آشنایی - گام اول: فرمان آشنای LINE (پاره خط) - گام دوم: فرمان OFFSET (کپی با تعیین فاصله) - گزینۀ Through از فرمان OFFSET - گام سوم: فرمان FILLET (گوشه زنی) - گزینۀ Radius از فرمان FILLET - گزینه های دیگر FILLET - گام چهارم: باز هم فرمان OFFSET - گام پنجم: فرمان EXTEND (امتداد دهی) - گزینۀ Undo از فرمان EXTEND - گزینه های دیگر فرمان EXTEND - گام ششم: فرمان TRIM (برش) - گزینۀ Undo از فرمان TRIM - گزینه های دیگر فرمان TRIM - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 8 - به کارمان نظم بدهیم (تعیین قالب کار)
شروع اولین کار جدی - گام 1: ورود به اتوکد - گام 2: گزینۀ «شروع از ابتدا»(Start from Scratch) - گام 3: اجرای فرمان UNITS (واحدها) - گام 4: اجرای فرمان LIMITS (محدوده ها) - گام 5: اجرای گزینۀ All از فرمان ZOOM (بزرگنمایی محدوده ها) - گام 6: اجرای QSAVE (ذخیرۀ پرونده) - گام 7: دیگر موارد ضروری برای بررسی ... - گام 8: اطمینان از اینکه درحالت «تک پرونده» هستیم. - شروع به ترسیم نقشه کنیم. - گام های 1 و 2 و 3 و 4: ورود به اتوکد با گزینۀ Wizard (افسونگر) - گام 5: ورود به اتوکد و اجرای بزرگنمایی محدوده ها - گام 6: ذخیرۀ پرونده - گام 7: تنظیم ابزارها - گام 8: بررسی اینکه آیا در حالت تک پرونده هستیم؟ - درپایان... آشنایی با نقشه خوانی معماری - پیشنهادی برای یک شروع خوب - پرسش - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 9 - فرمان های ترسیمی برای رسم اجسام ساده و مرکب
با اجسام ساده و مرکب بیشتری آشنا شویم! - فرمان RECTANG (مستطیل) - گزینه های فرمان RECTANG (مستطیل) - گزینه های Elevation (ارتفاع - تراز) و Thickness (ضخامت ارتفاعی) - فرمان POLYGON (چندضلعی منتظم) - روش های ترسیم Polygon (چندضلعی منتظم) - فرمان PLINE (چند خطی) - گزینه های مشترک فرمان PLINE (چندخطی) هنگام ترسیم خط و کمان - گزینه های PLINE در حالت رسم پاره خط (Line) - گزینه های PLINE در حالت رسم کمان (Arc) - فرمان SOLID (جامد 2 بعدی) - فرمان RAY (نیم خط) - فرمان XLINE (خط) - گزینه های فرمان XLINE (خط) - فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - گزینه های فرمان SKETCH (طراحی آزاد - اسکیس) - فرمان SPLINE (کثیرالمنحنی) - فرمان MLINE (خطوط چندگانه) - توپر و توخالی کردن اجسام جامد (FILL) –بازسازی ترسیم (REGEN) - تجزیۀ جسم مرکب (فرمان EXPLODE) - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 10 - ابزارهای گزارشی
آنچه تاکنون آموخته ایم و آنچه در این فصل می آموزیم... - ابزار گزارشی یا پرسشی (Inquiry tools) - محل فرمان ها در منوی گشودنی - فرمان LIST (فهرست مشخصات) - فرمان DBLIST (فهرست مشخصات کل ترسیم) - فرمان DIST (فاصله) - فرمان ID (مختصات نقطه) - فرمان AREA (مساحت) - گزینه های فرمان AREA - گزینۀ Object - گزینۀ Add - گزینۀ Subtract - فرمان TIME (ساعت) - گزینه های فرمان TIME - گزینۀ Display - گزینۀ ON - گزینۀ OFF - گزینۀ Reset - فرمان STATUS (وضعیت) - محل فرمان ها در منوی ابزار - نام مستعار فرمان ها - پرسش - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 11 - روش های انتخاب اجسام (مقدماتی)
آشنایی با کلمات و اصطلاحات مرتبط با اتوکد - جسم یا موضوع (Object) - انتخاب اجسام(Select objects) - انتخاب یا تعیین نقطه (Pick point/Specify point) - پیغام درخواست انتخاب اجسام (Select objects:) - پیغام درخواست انتخاب جسم (Select object:) - گروه انتخابی (Selection Set) - انتخاب (Select) جسم - حذف (Remove) جسم - مربع انتخابگر (Pick box) - درخشان سازی (Highlighting) - روش های انتخاب اجسام - 1- انتخاب تکی - انتخاب مستقیم - انتخاب جسم ازمیان اجسام نزدیک به هم - 2- انتخاب گروهی - پنجره (Window) - پنجرۀمتقاطع (Crossing) - حذف جسم یا اجسام از گروه انتخابی - پرسش
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 12 - فرمان هایی برای اصلاح (Modify) و ایجاد (Construct)
اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم - فرمان COPY (همتاسازی) - گزینه Multiple درفرمان COPY - اشکال اتوکد در نمایش پیغام فرمان COPY - فرمان MOVE (جابجایی) - فرمان ROTATE (چرخش) - گزینۀ Reference در فرمان ROTATE - فرمان SCALE (تغییراندازه) - گزینۀ Reference در فرمان SCALE - فرمان MIRROR (آینه) - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - مخفف فرمان ها - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 13 - روش های انتخاب اجسام (تکمیلی)
چگونه گزینه های نهفتۀ اتوکد را بیابیم؟ - گزینه های آشکار و نهان پیغام درخواست Select objects: - انتخاب مستقیم - Window یا W– پنجره - Crossing یا C – پنجرۀ متقاطع - WPolygon یا WP– پنجرۀ چندضلعی - CPolygon یا CP– چندضلعی متقاطع - Fence یا F– حصار، پرچین - Remove یا R – حذف - Add یا A – افزودن - Last یا L – آخرین - Previous یا P – قبلی - SIngle یا SI – تکی، منفرد - ALL – همه - BOX – جعبه - Auto یا AU – خودکار - Undo یا U – لغو - Multiple یا M – چندتایی - یک اشکال (bug) در اتوکد 2000 و 2002 - Group یا G – گروه - تحقیق - تمرین
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 14 - بازهم ویرایش
فرمان های مفید برای ویرایش - فرمان BREAK (شکستن – حذف جزئی) - حالت اول: انتخاب همزمان جسم و نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم - حالت دوم: انتخاب جسم، انتخاب نقطۀاول، انتخاب نقطۀدوم - شکستن جسم بدون حذف قسمتی از آن - فرمان LENGTHEN (تطویل – تغییر طول) - انتخاب جسم بدون دادن گزینه - گزینۀ DE (Delta) - اختلاف طول - گزینۀ P (Percent) – درصد طول - گزینۀ T (Total) – طول مطلق - گزینۀ DY (Dynamic) – متحرک - چگونگی انتخاب جسم - پیام های خطای فرمان LENGTHEN - فرمان CHAMFER (پخ زنی) - پیغام های خطای فرمان CHAMFER - گزینه های فرمان CHAMFER - گزینۀ Method - گزینۀ Distance - گزینۀ Angle - گزارشات فرمان CHAMFER - گزینه های مشترک فرمان های CHAMFER و FILLET - گزینۀ Polyline - گزینۀ Trim - فرمان ARRAY - آرایۀ متعامد (Rectangular Array) - آرایۀ قطبی (Polar Array) - فرمان STRETCH - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 15 - سخن گفتن با اتوکد به زبانی دیگر و ویرایش درجا (Grips)
موضوعی جدید... یا... قدیمی؟ - کمی نیز دستورزبان فارسی بیاموزیم! - انتخاب به روش «نام - فعل» - کدام فرمان ها روش «نام- فعل» را به کار می گیرند؟ - یک فرمان جدید: GRIP (قلاب) - گزینه های مشترک در فرمان های GRIP - Base point (نقطۀمبنا) - Copy (کپی) - Undo (لغو) - Reference (مرجع) - eXit (خروج) - انتخاب همزمان چند نقطۀ Grip - تنظیماتی به روی قلاب ها (GRIPs) و روش «نام- فعل» - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 16 - لایه ها
کاغذ کالک در نقشه کشی دستی - لایه (Layer) در اتوکد - فرمان ایجاد لایه ها (LAYER یا DDLMODES) - چند نکته - تغییر خصوصیات لایه ها ازطریق فهرست جهشی لایه ها - تعیین لایۀجاری با انتخاب جسم (فرمان AI_MOLC) - برگشت به وضعیت قبلی لایه ها (فرمان LAYERP) - دکمۀ LWT در نوار وضعیت - تغییر لایۀ اجسام موجود - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 17 - ویژگی های اجسام (Object properties)
ویژگی های عمومی - خصوصیات جاری - چگونگی تعیین خصوصیات جاری - تعیین لایۀجاری - تعیین رنگ جاری - تعیین نوع خط جاری - تعیین وزن خط جاری - منظور از اصطلاح Bylayer (لایه ای) چیست؟ - تغییر خصوصیات اجسام به کمک منوی ابزار ویژگی های اجسام - تغییر لایۀ اجسام نقشۀ شکل 16-1 - ویژگی های هندسی - مشاهده و تغییر ویژگی های عمومی و هندسی (PROPERTIES) - تطبیق خصوصیات با ویژگی های جسم انتخابی (MATCHPROP) - گزینۀ Settings - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوی گشودنی Format - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 18 - ویرایش به سبک ویندوز
سخن گفتن به زبان ویندوز - فرمان های ویرایشی ویندوز در اتوکد - فرمان CUTCLIP - فرمان COPYCLIP - فرمان COPYBASE - فرمان PASTECLIP - فرمان PASTEBLOCK - فرمان PASTEORIG - لغو فرمان (فرمان U) - اجرای مجدد فرمان لغو شده (فرمان REDO) - پاک کردن اجسام انتخاب شده - انتخاب همه چیز در نقشه - منوی گشودنی Edit - کلیدهای ترکیبی - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 19 - دید خود را گسترش دهیم
«بهتردیدن» را بیاموزیم! - گزینه های فرمان ZOOM (اندازه نمایی) - گزینۀ Real time (زمان اجرا) - گزینۀ ALL (محدوده ها) - گزینۀ Center (تعیین مرکز) - گزینۀ Dynamic (پویا) - گزینۀ Extents (گستره ها) - گزینۀ ‍Previous (قبلی) - گزینۀ Scale (مقیاس) - گزینۀ Window (پنجره) - فرمان PAN (جابجایی تصویر) - فرمان DSVIEWER - فرمان VIEW (منظره) - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 20 - هاشورزنی و پرکردن محدوده های بسته
3 دلیل برای استفاده از هاشور - پیش از آنکه بتوانیم هاشورزنی کنیم... - فرمان BHATCH برای هاشورزنی - منوی میانبرهاشور - رنگ زدن نواحی به کمک هاشور - هاشورزنی ساده - آنچه با هاشورزنی ایجاد می شود - جسم مرکبی به نام HATCH (هاشور) - تجزیۀهاشور (فرمان EXPLODE) - تغییرویژگی های عمومی هاشور - تغییر ویژگی های اختصاصی هاشور (فرمان HATCHEDIT) - اثر فرمان های ویرایشی بر روی هاشور - فرمان های OFFSET، FILLET، EXTEND، TRIM، BREAK، LENGTHEN و CHAMFER - فرمان COPY - فرمان های MOVE، ROTATE، SCALE، MIRROR و ARRAY - فرمان STRETCH - اثر فرمان های ویرایشی بر روی مرزهای هاشور - فرمان MOVE - فرمان STRETCH - ترسیم چندخطی مرزی (فرمان BOUNDARY) - باز هم نقشۀ قدیمی - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 21 - متن نویسی
«چگونه نوشتن» را بیاموزیم! - فرمانی برای نوشتن: TEXT - فرمان DTEXT (نوشتۀ پویا: Dynamic Text) - فرمان STYLE برای تعریف شیوۀنوشتاری - گزینه های فرمان TEXT - گزینۀ Style برای انتخاب شیوۀنوشتاری - گزینۀ Justify برای انتخاب نحوۀ ترازبندی متن - گزینۀ نهفته در فرمان TEXT - فرمان MTEXT برای نوشتن متن پاراگرافی - ویرایش متن های تک سطری و پاراگرافی (فرمان DDEDIT) - یافتن و جایگزینی کلمات در نقشه (فرمان FIND) - یافتن و اصلاح غلط های املایی (فرمان SPELL) - تغییراندازۀ نوشته بدون جابجایی(SCALETEXT) - تغییر ترازبندی نوشته (JUSTIFYTEXT) - اثر فرمان MIRROR برروی نوشته ها - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار Draw و Modify - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 22 - بلوک
یک شمال برای همه - اول ترسیم شمال - فرمان BLOCK برای ساختن موضوعی به نام بلوک - نام بلوک (Block name) - اجسام (Objects) - نقطۀ مبنای درج بلوک (Base point) - رویداد نهانی با اجرای فرمان BLOCK - فرمان INSERT برای درج بلوک - 2 مزیت برای استفاده از بلوک ها - 1- توانایی درج بلوک با اندازه های مختلف - 2- چرخش بلوک هنگام درج - ذخیرۀ بلوک به منظور استفاده در ترسیمات دیگر (فرمان WBLOCK) - نقطۀ مبنای درج پروندۀترسیمی (BASE) - بزرگترین امتیاز استفاده از بلوک ها - تغییر شرح بلوک (فرمان REFEDIT) - فرمان REFCLOSE - گزینۀ Save - گزینۀ Discard - منوی ابزار Refedit - تغییرنام بلوک (RENAME) - حذف شرح بلوک از ترسیم - درج گروهی (MINSERT) - تجزیۀ بلوک به کمک فرمان EXPLODE - مرکز طراحی اتوکد (AutoCAD Design Center) - واحدبلوک – واحدنقشه - ایجاد نماد بلوک (فرمان BLOCKICON) - رنگ، نوع خط و وزن خط بلوکی (Byblock) - نام مستعار فرمان ها - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 23 - اندازه گذاری
چرا اندازه گذاری؟ - پیش از آشنایی با فرامین، آشنایی با کلمات و اصطلاحات! - موارد کاربرد فرامین اندازه گذاری - اندازه گذاری خطی (DIMLINEAR) - اندازه گذاری بین دو نقطۀ انتخابی - اندازه گذاری بین دو سر جسم انتخابی - گزینه های فرمان DIMLINEAR - اندازه گذاری مورب (DIMALIGNED) - اندازه گذاری مختصات (DIMORDINATE) - گزینه های فرمان DIMORDINATE - اندازه گذاری شعاعی (DIMRADIUS) - اندازه گذاری قطری (DIMDIAMETER) - اندازه گذاری زاویه ای (DIMANGULAR) - خط راهنما (QLEADER) - علامت مرکز (DIMCENTER) - اندازه گذاری خط مبنا (DIMBASELINE) - اندازه گذاری ممتد (DIMCONTINUE) - جنس جسم «اندازه گذاری» چیست؟ - DDEDIT برای تغییر متن اندازه (Dimension Text) - اثر فرمان های ویرایشی برروی «اندازه» (Dimension) - فرمان QDIM برای اندازه گذاری سریع - تعریف شیوۀاندازه گذاری با DIMSTYLE - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - نام مستعار فرمان ها - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - فصل 24 - چاپ (Plot)
وقت نتیجه گیری از زحماتمان! - معرفی چاپگر (پرینتر) در ویندوز - معرفی رسام (پلاتر) به اتوکد - تعریف پلاتر و تغییر پیکربندی پلاتر موجود (PLOTTERMANAGER) - مدیریت شیوۀ پلات (STYLESMANAGER) - دیدن یک پیش نمایش چاپ از نقشه (PREVIEW) - فرمان PLOT برای چاپ نقشه - محل فرمان ها در منوهای گشودنی و ابزار - نام مستعار فرمان ها - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست I - یادآوری هایی دربارۀ ویندوز
این فصل را چه کسانی باید بخوانند؟ - ویندوز 95, 98, NT, ME, 2000 یا XP, کدامیک مناسبترند؟ - اشکال موجود در ویندوز 98 عربی (و فارسی) نشراول و چگونگی رفع آن - بخش های مختلف میز کار ویندوز (Desktop) - چگونه برنامه ای را نصب کنیم؟ - چگونه نام کامل پرونده ها را مشاهده کنیم؟ - چگونه از نصب برنامه ای اطمینان پیدا کنیم؟ - چگونه پرونده ای را برروی هارددیسک بیابیم؟ - چگونه برنامۀ نصب شده ای را اجرا کنیم؟ - چگونه میانبر (Shortcut) بسازیم؟ - محل جاری یک میانبر به چه معنی است؟ - چگونه محل جاری اجرای یک میانبر را تعیین کنیم؟ - چگونه برنامۀ نصب شده ای را از ویندوز حذف (Uninstall) کنیم؟ - تغییر شکل و عملکرد مکان نما در ویندوز - تغییر حالت نواروظایف - پرسش - تحقیق
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست II - نصب اتوکد 2002
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز برای نصب اتوکد 2002 - نصب اتوکد 2002
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست III – پنجره ی AutoCAD Today
پنجره ای با چندین کاربرد - فرمان TODAY - ناحیۀ کار - تابلوی اعلانات - پنجره ای رو به جهان
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست IV - راهنما (Help) و مشاورۀفعال (Active Assistance)
راهنما و مشاور، هردو هوشمند - راهنما (فرمان HELP) - مشاورفعال (فرمان ASSIST)
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست V - فرمان های مربوط به پرونده ها
فرمان هایی برای همۀ افراد و همۀ فصول - فرمان NEW - فرمان OPEN - فرمان CLOSE - فرمان CLOASEALL - فرمان PARTIALLOAD - فرمان QSAVE - فرمان SAVEAS - فرمان SAVE - فرمان ETRANSMIT - فرمان PUBLISHTOWEB - فرمان EXPORT - فرمان QUIT
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست VI - اسامی مستعار (Aliases)
محل تعریف نام مستعار (پروندۀ ACAD.PGP) - جدول اسامی مستعار به ترتیب الفبایی نام فرمان
 خودآموز اتوکد 2002 - پیوست VII - ضمیمه کتاب خودآموز اتوکد
فرمان هایی برای علامتگذاری ترسیمات - تقسیم بندی (فرمان DIVIDE) - اندازه زنی (فرمان MEASURE) - دادن نمای 3 بعدی به ترسیمات 2 بعدی - ترسیم ایزومتریک - ترسیم دایره ایزومتریک (Isocircle) - محدودیت های ترسیم ایزومتریک - پیوند اجسم ساده به یکدیگر و ایجاد و ویرایش اجسام مرکب - فرمان PEDIT برای ویرایش چندخطی ها - گزینه های فرمان PEDIT - گزینه Open - گزینه Close - گزینه Join - گزینه Width - گزینه Undo - گزینه های دیگر - فضای مدل و فضای کاغذ - ایجاد صفحه کاغذ جدید - تنظیم صفحه (فرمان PAGESETUP) - دریچه دید - ایجاد دریچه دید در صفحه کاغذ (فرمان MVIEW) - گزینه های فرمان MVIEW - گزینه Fit - گزینه Object - گزینه Polygonal - اولین گام ها برای ترسیم و ویرایش 3 بعدی - دید 3 بعدی - دستگاه مختصات 3 بعدی - فرمان UCSMAN - فرمان UCS
 صفحه ۱ از ۱ 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام
ایران کد | IranCad